Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07307 Кадастр в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Экономикалық теория, Кәсіпкерлік, ойлау дизайны, шет тілі, Құқық негіздері, жер және жылжымайтын мүлік нарығы негіздерін білуді пайдалана отырып, өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби дағдыларды, басқару дағдыларын жетілдіреді
 • Негізгі жаратылыстану-ғылыми пәндер, экономика негіздері және тіршілік әрекеті мен процестерінің қауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді
 • Жерді талдау және модельдеу, жер және табиғи ресурстарды кеңістіктік жоспарлау және болжау, елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысы, кадастрлық жұмыстардың ақпараттық жүйелерін автоматтандыру үшін қазіргі заманғы ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады
 • Тілдерді білуді, академиялық жазу негіздерін, эмоциялық зиятты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, қоғамға қызмет етуді пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды
 • Табиғи ресурстар кадастры, жер кадастры және жерге орналастыру жобалауының жобалау жұмыстары бойынша ұйымдастыру-технологиялық жұмыстарын орындайды
 • Еңбекті қорғау нормалары мен экологиялық талаптарды сақтай отырып, өндірістік процестер мен дала жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді
 • Кадастрлық ақпараттың жалпыланған деректерін талдайды және жүйелейді; графикалық материалдарды құрастыра отырып, картографиялау техникасы мен технологиясын, кадастрлық істерді ұйымдастыру және жүргізу нормалары мен ережелеріне сәйкес кадастрлық және жерге орналастыру өнімдерін жинау мен дайындауды қамтамасыз ететін жылжымайтын мүлікті тіркеу және кадастрлық бағалау дағдыларын меңгереді
 • геодезиялық ізденістердің, топографиялық түсірілімдердің және қашықтықтан зондтаудың нәтижелерін жазбаша ұсына отырып, ақпаратты өңдеуді және деректерді талдауды жүргізе отырып, кадастр және жер-мүлік қатынастары саласында зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, құқықтық, экономикалық білімге, ақпараттық сауаттылыққа ие өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді
 • Табиғи ресурстар, жер және жылжымайтын мүлік нарығы мониторингінің деректерін пайдалана отырып, кадастрлық істі оңтайландыру жөніндегі, сондай-ақ жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыра отырып, жерді рекультивациялау жолымен топырақтағы асқынулардың алдын алу және оларға қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды негіздейді және іске асырады
 • кадастрдың нормативтік-құқықтық негіздерін талдайды және бағалайды
 • елді мекендерді кадастр, жоспарлау және жер-шаруашылық орналастыру, жерді кадастрлық бағалау және аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды жүргізеді
Top