Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02111 Композиция в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Музыкалық туындыларды жасау, аранжировка (сондай-ақ компьютерлік), қайта салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ компьютерлік бағдарламаларды меңгерген және оларды барлық музыкалық салаларда қолданатын біліктілігі жоғары композиторды даярлау. Түлектер педагогикалық жұмыстарды жоғары кәсіби деңгейде жүргізеді, зерттеу жұмыстарының алғашқы дағдыларын игереді, мәдени-ағарту жұмыстарымен айналысады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 243
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B026 Композиция
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Әр түрлі жанрда, форма мен стильде жеке фортепианоға арналған шығармаларды орындай білу; музыкалық шығармаларды орындау кезінде ансамбльдік ойынды меңгеру және парақтан еркін оқу дағдыларын қолдану.
 • ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникация негіздерін білу, тіл, мәдениет нормаларына сәйкес кәсіби қызметті жүзеге асыру; байланыс саласының ерекшеліктерін қолдану; музыкалық стильдер, аспаптар, орындау техникасы, құрылымдық компоненттер терминдерін түсініп, шет тілінде сөйлей білу.
 • «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сананы жаңғырту мәселелерін шешу тұрғысында ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың әлеуметтік -гуманитарлық пәндер саласындағы негіздерін білу. Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық тәсілдерін, оның қалыптасу факторларын түсіну және ғылыми түсінікке ие болу; музыкалық-теориялық және музыкалық-тарихи пәндерді оқытудың негізгі принциптері мен әдістерін қолдана білу және қолдану. Студенттердің моральдық-этикалық негіздері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы дағдыларын қалыптастыру оларды кәсіби қызметінде және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруда тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
 • Шығармашылық қызметтің бір түрі ретінде шетелдік, орыс, кеңестік, дәстүрлі, отандық және қазақ музыкалық өнерінің даму ерекшеліктерін, тарихи кезеңдерін білу; музыкалық шығарманың көркемдік ұғымдарын тарихи контексте түсіну, осы ерекшелікке байланысты музыкалық шығармаларды талдауда алған дағдыларын қолдану.
 • Түрлі орындаушылық құрамдар үшін әр түрлі стильде, жанрда, формадағы музыкалық шығармаларды шығаруды білу; дәуір және ұлттық стильдердің ерекшеліктерін қолдану; қиял, интуицияны және эмоцияларды қолдана отырып, шығармашылық ізденіспен, жасампаз оймен жұмыс жасау.
 • Қоғамда және қазіргі мәдениетте болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай білу, кәсіпкерлік және шығармашылық, кәсіби міндеттерді шешу кезінде жағдайды талдай және бағалай білу.
 • Өзінің кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламаларды қолдана білу, әр түрлі қызметте заманауи ақпараттық -коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша білім мен дағдыларды алу; мәдениет пен өнердің ағымдағы қызметінің жоспарлануын, ұйымдастырушылық аспектілерін, оның ішінде коммерциялық, маркетингтік, қаржылық, жарнамалық және аутричтік, қызметкерлермен жұмыс, концерттерді, спектакльдерді және басқа да шығармашылық іс -шараларды ұйымдастыру бойынша қызметті түсіну. Шығармашылық жобаның өтелу дәрежесін, мүмкін болатын тәуекелдер мен перспективаларды бағалай отырып, шығармашылық және өндірістік қызметті әкімшілік басқару әдістерін қолдану.
 • Фольклордағы форма қалыптастырушы факторлардың принциптерін талдай білу, халық музыкасының шығармаларын кешенді бағалау мен талдауды түсіну: Қазақстан, Таяу және Орта Шығыс, Шығыс және Оңтүстік -Шығыс Азия; алынған білімді осы елдердің, құрлықтардың авторларының шығармаларын ойнау кезінде қолданыңыз, сонымен қатар өзіңіздің әуендеріңізді немесе шығармаларыңызды жасаңыз.
 • Монодиялық музыкалық дәстүрлер мен олармен байланысты модальдік жүйелерді, әр түрлі этностық нұсқаулардағы формаларды зерттеу дағдыларын білу; киномузыканың негізгі даму жолдарын және терминологиясын түсіну; алған білімді еркін түрде симфониялық партитурада қолдану (оқу және дирижерлау) және осы партитураларды парақтан фортепианода ойнай білу.
 • Музыкалық шығарма құрылымының заңдылықтарын білу; шығарманың музыкалық талдау және эстетикалық бағалау әдіснамасын түсіну; әр түрлі тарихи дәуірлердегі музыкалық шығармаларды талдауда олардың музыкалық тілін, формасын, шығарманың мазмұнын ашудағы гармония мен полифонияның рөлін, оның драматургиясын, форма қалыптастыру функцияларын, стиль тұрақтыларын, дәстүр мен жаңашылдық құбылыстарын анықтау тұрғысынан білімді көрсету.
 • Есту, гармоникалық және полифониялық талдау дағдыларын білу - нотадан және / немесе есту арқылы классикалық және халықтық музыкалық материалдарды түсіну, тану, түсіндіру, өңдеу, есте сақтау, қолдану; шығармашылық немесе зерттеу процесінде теориялық, гармоникалық және полифониялық стильдердің, формалардың, жүйелердің академиялық және дәстүрлі музыкалық орындаушылықтың қалыптасуының тарихи процестері туралы білімді қолдану.
 • Сәйкес ақпаратты талдау дағдыларын білу, ауызша және жазбаша қарым -қатынас дағдыларын көрсету; түсіну және өз бетінше білім алуға дағдылану, музыканттың, зерттеушінің жеке әлеуетін иелену; дағдыларды қолдана білу және салауатты өмір салты, әр түрлі дене жаттығулары арқылы денсаулықты сақтау мен жақсарту жолдары туралы алған білімдерін қолдана отырып, топта жұмыс жасай білу.
 • Музыкалық идеяларды зерттеу мен бағалаудың негіздерін білу; шығармашылық, сыни және зерттеушілік ойлау арқылы түсініктер мен процестерді түсіну; ғылыми және кәсіби-педагогикалық қызмет саласында практикалық дағдыларды қолдану.
Top