Білім беру бағдарламасы өзекті емес

7M01704 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Мамандандырылған мәтіндердің кез-келген түрін талдау, түсініктеме беру, рефераттау, құру, редакциялау және жүйелеу процесінің негізгі кезеңдерін практикада қолдану.
 • Ғылыми танымның дамуындағы қазіргі тенденциялар туралы білімдерін көрсету; философия, педагогика, психология, лингводидактика және филология саласында ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын, ғылыми зерттеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін қолдану.
 • Өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыру, кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білімді өз бетінше алу; кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация дағдыларын меңгеру.
 • Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім траекториясын құру.
 • Жеке қызметте әр түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтер.
 • Кәсіби этика кодексін, ғылыми-зерттеу қызметінің жауапкершілігі мен нормаларын ұстану.
 • Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясын білу және осы білімді өзінің педагогикалық қызметінде пайдалану; жоғары кәсіптік білім беруді дамытудағы әлемдік үрдістерді және халықаралық ұйымдардың педагогикалық тұжырымдамаларын, білім беру стратегияларын білуін көрсету.
 • Қарқынды дамып келе жатқан көптілді және көпмәдениетті әлем жағдайында адекватты әрекет ету мақсатында мемлекеттік және шет тілдерін меңгерген орыс тілі мен әдебиеті, лингвомәдениеттану саласындағы маманның құзыреттілігі шеңберінде оның әдеби түрінде, ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі типтерінің базалық әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
 • Тіл білімінің, әдебиеттану мен фольклортанудың өзекті мәселелері саласындағы қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін білікті түрде талдау, түсініктеме беру, рефераттау және қорыту.
 • Ғылыми материалдарды дайындау бойынша ақпаратты жинау және түсіндіру, филология ғылымдары саласындағы нәтижелерді өңдеу, лингвистикалық және әдебиеттану курстарының басқа пәндермен пәнаралық байланысын қамтамасыз ету.
 • Қазіргі заманғы білім беру технологиялары және ЖОО мен мектепте филологиялық пәндерді оқыту мәселелерінде құзыреттілікті көрсету.
 • Жекелеген филологиялық пәндер бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибені ұғынуға, сондай-ақ қазіргі заманғы мектептегі білім беру жүйесіне инновациялық процестерді енгізуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы әдістемелер мен әдіснамаларды пайдалану негізінде оқу-әдістемелік және басқа да жалпылама материалдар жасау.
Top