Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02111 Композиция в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жоғары музыкалық мектепте ғылыми негізде оқу процесін және оқытудың классикалық және инновациялық әдістері мен технологияларын пайдалану аспектілерінде кәсіби-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларын ұйымдастыра білу.
 • Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасын меңгеру, қоғамда және қазіргі мәдениетте болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдау.
 • Негізгі оқытылатын пәнге жататын музыкадағы практика, формалар, материалдар, технологиялар мен техникалар, қажет болған жағдайда олармен байланысты пәндер, мәтіндік деректер, ресурстар мен тұжырымдамалар туралы терең және жан-жақты білімдерін көрсету.
 • Қазіргі қоғам парадигмаларының, мәдениет пен өнердің жұмыс істеуінің негізгі сипаттамаларын түсіндіре, талдай, бағалай білу; Әлеуметтік-мәдени модельдеу және болжау әдістерін, тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникация дағдыларын, өнер туындыларын кәсіби бағалауды меңгеру.
 • Әлеуметтік-мәдени модельдеу және болжау әдістерін, тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын, өнер туындыларын кәсіби бағалауды меңгеру.
 • Музыкатануды зерттеу әдістемелерін білуін көрсету, зерттеу саласындағы идеяларды, тұжырымдамалар мен процестерді әзірлеу мен бағалауда таңдалған тәсілдерді қолдану; тиісті әдіснамалар арқылы зерттеумен қойылған ғылыми мақсаттарды іске асыру қабілеті.
 • Білім алушылармен әріптестік пен ынтымақтастық қарым-қатынастарын орнату, олардың танымдық қызметіне басшылық жасау, білім алушылардың жас және психофизикалық ерекшеліктерін есепке алу негізінде психологиялық-педагогикалық қызметтің тиімді жеке стилін әзірлеу бойынша жалпы психологиялық дағдыларды дамыту.
 • Қазіргі заманғы мәдени нарық жағдайында еркін жүру; өнер жобасының аралық және түпкілікті нәтижелерін құжаттау, талдау және жинақтау мүмкіндігі.
 • Дәстүрлі музыкалық мәдениеттің пайда болуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын білу; оның үлгілерін талдай білу.
 • Кәсіби қызметте когнитивті және коммуникативтік қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистранттың тіл мәдениетін дамыту.
 • Сыни тұрғыдан ойлау және сыни тұрғыдан қабылдау дағдыларын; лекторлық шеберлік дағдыларын меңгерудің жоғары деңгейін көрсету.
 • Ғылыми зерттеу үшін тиісті әдебиеттер мен басқа ресурстарды анықтай білу; библиографиялық тізімдер жасау.
 • Музыкалық шығармаларды әртүрлі стильдерде, формаларда, жанрларда және аспаптардың әртүрлі композицияларында жасай білу, аранжировкалар мен переложенияларды жасау.
Top