Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Бизнес экономикасы в Қарағанды индустриялық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Бизнес экономикасы» білім беру бағдарламасының мақсаты экономика саласында кәсіби білімі, біліктілігі мен дағдысы бар, экономиканың барлық салаларының әртүрлі деңгейдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың қызмет етуінің өзгермелі жағдайларында қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті мәліметтерді жинауды, талдауды және өңдеуді жүзеге асыруға қабілетті бакалаврларды дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың, жаңа техника мен технологияны енгізудің экономикалық тиімділігін анықтау, өндірістің экономикалық тиімділігін анықтау әдістерін қолдану
 • Кәсіби қызметте білімнің ғылыми әдістерін қолдану; процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыдан талдау
 • Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін ауызша және жазбаша қарым-қатынас құру, көпшілік алдында сөйлеу негіздерін білу, өз көзқарасын дәлелді түрде ұсыну
 • Нарық жағдайында бизнестің мінез-құлық үлгілерін жасау және тәуекелдерді басқару бойынша ұсыныстар әзірлеу
 • Салауатты өмір салтына, құқықтық нормаларды сақтауға, өзін-өзі жетілдіруге, кәсіби және әлеуметтік салалардағы жетістік пен көшбасшылыққа бағдарланған болашақ маманның дүниетанымдық, белсенді азаматтық және адамгершілік - гуманистік ұстанымын көрсету
 • Кәсіби қызметтің әртүрлі салаларындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді білу, қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын құқықтық тұрғыдан талдау және бағалау
 • Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинау және талдау
 • Жоспарлардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті есептеулерді орындаңыз, оларды негіздеңіз және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыныңыз
 • Меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де жедел және өндірістік ақпаратты жедел есепке алуды жүргізу, талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану
 • Типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу
 • Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометрикалық модельдер құрыңыз, нәтижелерді талдаңыз және мазмұнды түсіндіріңіз
 • Кемшіліктерді уақтылы анықтаңыз және компания ресурстарын пайдалануды түзету бойынша ұсыныстар енгізіңіз
 • Жүзеге асырылатын жобалар үшін жеке жауапкершілікті ескере отырып, өкілеттіктерді бөлу және беру негізінде ұйымдардың Адами ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеу
 • Кәсіби сипаттағы шешімдерді сыни тұрғыдан бағалау және белгісіздік пен тәуекел жағдайында оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, негіздеу
 • Нақты экономикалық міндеттерді тиімді шешу, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ресімдеу үшін ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі әдістері мен дағдыларын қолдану
Top