Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08202 Ауыл шаруашылық малдың селекциясы және оны молайту (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымындағы, мал шаруашылығы саласында педагогикалық кадрларды кәсібилендіруде қазіргі заманғы технологияларды, оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырудың психологиялық-педагогикалық әдістері мен құралдарындағы өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу.
  • Функциялық талдау негіздерін, дифференциалдық теңдеулерді, дискретті математика мен ықтималдықтар теориясын, математикалық статистика мен кездейсоқ процестер теориясын, сала қызметін статистикалық бақылаудың сандық әдістері мен бағдарламаларын білу қабілеті; математикалық модель құру дайындығы, алынған шешімді интерпретациялау, ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын есептерді шешу үшін қолданбалы бағдарламалық пакеттердің құралдарын пайдаланудағы қажетті оқу дағдыларын пайдалану
  • Басқару психологиясының даму заңдылықтарын; басқару қызметінің функционалдық құрылымын, басқарудың психологиялық әдістерін, басқару шешімдері мен басқару өзара әрекеттесуін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, таңдау, орналастыру және басқару нысанын, сын психологиясы, қарым-қатынас субъектілерінің психотиптері, сендіру әсерінің психологиялық техникасы саласындағы ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру.
  • Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің прогрессивті технологияларын, мал шаруашылығындағы мал тұқымын асылдандыру ісі мен азықтандырудың инновациялық технологияларын, мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің қарқынды технологиясын дамыту саласындағы ең жаңа жетістіктерді, мал шаруашылығы салаларындағы базалық технологияларды пайдалану дайындығы; мал шаруашылығы кәсіпорындарының әртүрлі типтерінде саланы тиімді жүргізуге ықпал ететін жұмыстардағы қажетті оқу дағдыларын пайдалану
  • Педагогикалық қызметті және кәсіптік саласын басқарудың дамып келе жатқан білімі мен түсінігін, ғылыми зерттеулердегі, оқытылатын шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық және стилистикалық сипаттамасын, жалпы ғылыми терминологияны және шет тіліндегі сәйкес мамандықтың терминологиялық қосалқы тіліндегі дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу.
  • Сала қызметін статистикалық бақылау бағдарламаларын, компьютерлік бағдарламалауды, мал шаруашылығы өнімдерін өндіруде ақпараттық технологияларды, оларды кешенді бағалау және тиімді пайдалану әдістеріндегі өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу, зоотехникалық есепті жүргізу қабілеті және АТЖ деректер базасына енгізу.
  • Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қатынастарды реттеуге қатысты заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді білу қабілеті, тұқым қуалаушылық-конституциялық өнімділік факторларын бағалау бойынша тәжірибелердің ерекше ерекшеліктері, мал шаруашылығының даму тарихы және зерттеу нәтижелерін биометриялық өңдеу; зоотехникалық тәжірибені қоюдың негізгі әдістемелік тәсілдеріндегі дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу.
  • Мал шаруашылығындағы интеграцияланған Биотехнология мәселелерін және сүт және ет малдарын молықтырудың биотехнологиялық әдістерін, эмбриондарды ауыстырып отырғызуды, жаңа криофилактиктерді қолдану негізінде эмбриондарды еріту-мұздату тәсілдеріндегі дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу; биотехнологиялық процестерді моделдеу, талдау және бағалауда ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру.
  • Ғылым тарихы мен философиясының өзекті мәселелерін ғылымның табиғатын философиялық түсінудің қазіргі әлемдік дәстүрі ретінде, ғылыми танымның әдістемесі, білімге негізделген ғылыми-әдістемелік дүниетанымы, қазіргі ғылымның ерекшеліктері, шындықты ғылыми тұрғыдан өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу.
  • Гендік және жасушалық инженерия объектілері, гендік және клеткалық инженерия мәні ретінде ауыл шаруашылығы малдарын білуін көрсету қабілеті; жасушалармен генетикалық манипуляцияларда және трансгендік организмдерді құруда алынған білімді қолдануға дайындығы, генетикалық инженерия әдістерін, гендерді сәйкестендіру және генетикалық инженерияның дамушы бағыттары, генетикалық инженерияның биохимиялық және молекулалық-биологиялық негіздерін пайдаланудағы ақпараттты, проблемаларды және шешімдерді нақты және тиянақты түрде хабарлау.
Top