Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06205 Радиоэлектрондық технологиялар және жүйелер (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіби мазмұндағы ақпаратты алу және өз идеялары мен кәсіптік мәселелерді ауызша және жазбаша түрде шешу нұсқаларын ұсыну үшін мемлекеттік және шет тілдерін қажетті деңгейде пайдалану.
 • Ғылыми-педагогикалық қызметті жоспарлап, әрі қарай өз бетінше білім алуға дайын болу.
 • Педагогикалық және кәсіптік іс-әрекетті басқаруда сауатты болу, өзінің көшбасшылық қасиеттерін көрсету, шығармашылық ойлау және өз бетінше ізденушілік әрекет дағдыларын қолдану.
 • Радиоэлектрондық технологиялар мен жүйелерді жобалау және пайдалану міндеттерін шешу, есептеулер жүргізу және есептелген және көрсетілген техникалық-экономикалық мәліметтерге сәйкес қажетті жабдықты негізделген таңдау.
 • Сигналдарды өңдеудің, метрологиялық қамтамасыз етудің және өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеудің интеллектуалды әдістерін талдау және қолдану.
 • Қазақстан Республикасының жаңа мамандықтар атласы бойынша радиоэлектрондық технологиялар мен жүйелердің қазіргі мәселелерін бағалау. Жаңа техникалық шешімдерді пайдалана отырып, радиоэлектрондық жабдықтың элементтерін жобалау, өңдеу және аспаптық және технологиялық модельдеу кезінде өз бетінше зерттеуге, талдауға және нәтижелерді өңдеуге дайын болу.
 • Заманауи әдістерді және автоматтандырылған жобалау жүйелерін, бәсекеге қабілетті өнімдерді әзірлеудің озық тәжірибесін пайдалана отырып, радиолокациялық, радионавигациялық және ғарыштық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық құралдарын әзірлеу бойынша инновациялық инженерлік жобаларды жүзеге асыру.
 • Радиоэлектрондық технологиялар мен жүйелерді құру, пайдалану және дамыту перспективалары саласындағы заманауи жетістіктер туралы білімді таңдау және пайдалану.
 • Жеке тұлғаның әлеуметтік және кәсіби салада жан-жақты дамуына қажетті жаратылыстану-ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.
 • Заманауи аппараттық ақпараттық қауіпсіздік және оларды электрондық технологиялар мен жүйелерде қауіпсіз пайдалану бойынша құзыреттілігін көрсету.
 • Оқу саласындағы оқу, практикалық және кәсіптік міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қалыптастыру; ғылыми зерттеудің, академиялық жазудың негіздері мен әдістерін пайдалану және оларды оқу саласында қолдану; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің құндылықтарын анықтау.
Top