Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07303 Кадастр в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кеңістіктік талдау жүргізу, векторлық деректері бар растрларды талдау, Жер ресурстарын басқару саласындағы халық шаруашылығының міндеттерін шешуде жер-кадастрлық ақпаратты қолдану
 • Табиғи ресурстар кадастрының теориялық негіздері мен түрлерінбілу, жер мониторингі дағдыларынмеңгеру, кадастр және жерқатынастарын реттеу саласындағылыми зерттеулержүргізе пайдалану
 • Жер ресурстарын пайдалануды жоспарлау және болжау бойынша жұмыстар жүргізу, аумақтарды дамыту схемаларын жасау, қала құрылысын дамытуды жоспарлауда аумақтарды талдау мен бағалауды жүргізу, қала құрылысын дамытуды басқарудың кешенді жүйесінің моделін жасау
 • Жерді бағалау әдістерінбілу, жердің кадастрлық құнын анықтау және салық салу мақсатында жердіаймақтарға бөлу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру, жердіңқұнын, рента, жер және мүлік салығын есептей қолдану
 • Жер ресурстарын басқару, жер-кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау бойынша дағдылар иелену
 • Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, жерді есепке алуды жүргізу, жер учаскелеріне кадастрлық нөмірлер беру, қала құрылысы кадастрын жүргізу дағдыларын меңгеру, ғимараттар мен құрылыстардың техникалық паспорттарын жасау
 • Жер заңнамасын, кадастр және жылжымайтын мүлікті бағалау саласындағынормативтік құжаттарды білуге, жер құқық бұзушылықтарын анықтау және оларды жауапкершілік кетарту мақсатында жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға
 • Геодезия, фотограмметрия негіздерін білу,жерді қашықтықтан зондтау технологиялары; геодезиялық өлшемдерді орындай білу, топографиялық карталарды құрастыру технологиясын білу; қолмен жұмыс режимін декарталар мен жобаларды жобалау және сызу, сондай-ақ компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып ресімдеу және сызу дағдыларын меңгеру
 • МЖК ААЖ жүйесінде тәжірибелік жұмыс дағдыларын меңгеруі, жер-кадастрлық жұмыстарды орындау кезінде ГАЖ технологияларын қолдануы, жылжымайтынмүлік кадастры жүйесінде онлайн форматта қызметкөрсету мақсатында электрондық үкімет жүйесінде жұмыс істейбілуі
 • Кәсіби қызмет саласында мемлекеттік және шет тілдерінде өз ойын жеткізе білу
 • Кадастрдың және жерге орналастырудың теориялық негіздері; топырақтың негізгі түрлерінің құрамы, қасиеттері және жіктелуі, ауыспалы егістің ғылыми негіздері, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің морфологиялық-биологиялық ерекшеліктері мен агротехникасын білу
Top