Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M01509 Цифрлық педагогика (IP) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • оқу процесінің тиімділігін жақсартуға қабілетті, теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын қолдана алатын, зерттеу және практикалық мәселелерді шешу үшін мамандық бойынша білімді және пәнаралық білімді синтездейтін әртүрлі цифрлық құралдар, бағдарламалық платформалар мен технологиялар туралы түсіну
  • зерттелетін саладағы ғылыми зерттеу әдістерін меңгеру білім беруді ақпараттандыру және информатиканы оқыту әдістемесі бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, өз бетінше және ғылыми ұжым құрамында жаңа ғылыми және қолданбалы нәтижелер алу, цифрлық педагогика саласында ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану, бұл оларға білім беруді дамытуға үлес қосуға мүмкіндік береді
  • әртүрлі ақпарат көздерінен ақпаратты талдау, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытындыларды сауатты тұжырымдау және академиялық жазу дағдыларын қолдану
  • білім беру қызметінде озық технологияларды пайдалану және өзінің кәсіби қызметінде информатика және білім беруді цифрландыру саласында терең білімді қолдану, цифрлық технологияларды, интерактивті қосымшаларды, виртуалды және толықтырылған шындықты пайдаланатын оқытудың инновациялық әдістемелерін әзірлеу және енгізу
  • білім беру жүйесінде информатиканы оқыту әдістемесін бейімдеумен қолдану, психология және педагогика негіздерін пайдалану, оқыту және тәрбие қызметін жүзеге асыру, оқу жұмысының жаңа әдістемелері мен инновациялық нысандарын әзірлеу, пайдалану дағдыларын көрсету
  • оқытуды даралау және даралау құралдарын әзірлеу және пайдалану, цифрлық сервистер мен құралдарды пайдалана отырып, білім беру жобаларын құру және іске асыру, цифрлық құралдарды оқу бағдарламаларына біріктіру, цифрлық білім беру ресурстары мен оқу материалдарын жасау
  • ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет дағдыларын өзгерту, ұжымда өз бетінше жұмыс істеу және кәсіби қызметтің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін пайдалану
  • кәсіби қызметтің әртүрлі салаларындағы білімді құрылымдау және интеграциялау және оларды кәсіби міндеттерді шешу барысында шығармашылықпен қолданады және дамытады, жеке білім беру материалдарын, онлайн курстар мен ресурстарды әзірлеу
  • цифрлық деректермен жұмыс істеу, оқытудың тиімділігін бағалауды жүзеге асыру, оқу аналитикасы негізінде оқу процесін ұйымдастыру бойынша шешімдер қабылдау, заманауи цифрлық контент құру, цифрлық білім беру ортасында педагогикалық жобалау мен педагогикалық дизайнды жүзеге асыру
Top