Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Бухгалтерлік есеп, аудит және салық консалтингі в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қаржылық, статистикалық және салықтық есептіліктерді дайындау, талдау мен түсіндіре алу және талдау нәтижелерін басқару шешімдерін қабылдауда қолдану.
 • Игерген білімдерді тәжірибеде қолдану, білім алуды жалғастыру мен өздігінен білім алуға дайын болу.
 • Кәсіби қызметте бухгалтерлік есеп, аудит пен салық салу облысындағы отандық және халықаралық нормативтік құжаттарды, стандарттарды қолдану.
 • Бухгалтердің кәсіби этикасының талаптарын сақтай отырып экономикалық субъектілердің қызметінің кез-келген бөлімшесінде қаржылық, салықтық және басқарушылық есебін ұйымдастыру мен жүргізу
 • Микро және макро деңгейдегі экономикалық құбылыстардың табиғатын мазмұнды түсіндіру және талдау
 • Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде өзара әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас орнату
 • Кәсіби қызметте азаматтық, қаржылық және салықтық құқықтық нормаларын қолдану.
 • Деректерді жинау, өңдеу мен математикалық, экономикалық-статистикалық талдау, өз зерттеулерінің нәтижесін аналитикалық шолу, тезистер түрінде ұсыну мен презентация түрінде рәсімдей алу.
 • Салықтық кеңес берушінің кәсіби іс-әрекетінің негізгі қағидаларын, тиімді салық консалтингінің ұйымдастырушылық және әдістемелік технологияларын ұстану негізінде салықтық кеңес беруді жүзеге асыру.
 • Аудитордың кәсіби этикасының талаптарын сақтай отырып аудиторлық процедураларды жүзеге асыру мен аудиторлық қызметпен байланысты басқа да қызметтерді көрсету.
 • Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау мен оларға жауапкершілік алу.
 • Экономикалық субъектіде бухгалтерлік-аналитикалық және бақылау функцияларын орындау барысында қолданылатын арнайы бағдарламалық өнімдер ортасында тиімді жұмыс істеу, ғаламтор өнімдерін, заманауи цифрлық платформаларды, технологияларды тиімді пайдалану.
Top