Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01510 Физика мұғалімдерін дайындау в Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі саласындағы нақты ғылыми-зерттеу мәселерін шешуге педагогикалық қоғамдастықтың тәжірибесін талдай алады, физика бойынша оқу-тәрбие процесін жетілдіру бойынша ғылыми зерттеуді өз бетінше жүзеге асыруға қабілетті.
  • Жалпы және қосымша білім беру жүйесінде білім беру ортасын жүзеге асыра алады және әлеуметтік, жас, психофизикалық, жеке ерекшеліктерін, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оқытылатын пән бойынша оқушылардың білім нәтижелерін қалыптастыруды қамтамасыз ететін заманауи білім беру технологияларын қолдана алады
  • Оқытушының конструктивтік-жобалау қызметін жүзеге асыруға, физика бойынша оқу процесін педагогикалық жобалауды, оқу пәнінің мазмұнын, білім сапасын бақылаудың формалары мен әдістерін, бақылау-өлшеу материалдарының әр түрлі түрлерін жүргізуге қабілетті
  • Жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша ғылыми құжаттарды сыни талдау және дайындау, оның ішінде ағылшын тілінде, қабілетті.
  • Педагогикалық жағдайларды шешу барысында қазіргі педагогикалық және психологиялық ғылымдар әдіснамасын қолдануға, кәсіптік қызметте білім алушылардың жеке психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып оқытудың заманауи теориясы мен технологияларын қолдануға қабілетті.
  • Пәнаралық байланыстарды іске асыруға көңіл бөле отырып, инновациялық білім беру саясатын іске асыруда қолайлы білім беру ортасын қалыптастыруға және кәсіби білім мен біліктерді пайдалануға қабілетті.
  • Физикадан сыныптан тыс және оқу үрдісінде оқушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыруға қабілетті.
  • Оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен әдістерін әзірлеуге және жүзеге асыруға, физиканы оқытуда оларды қолдану үрдісінің нәтижелерін талдауға қабілетті.
  • Негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді, оның ішінде әлемдік ғылымның қазіргі даму кезеңінде зерттелетін пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдауға және кәсіби зерттеу қызметінде олардың нәтижелерін қолдануға қабілетті.
Top