Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10108 Қоғамдық денсаулық в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қоғамның денсаулығын жақсартуға бағытталған бағдарламалар жасау. Халықтың денсаулығын жақсарту процесінде стейкхолдерлермен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың мүшелерімен өзара байланысты ұсыну.
  • Деректерге қол жеткізу, бағалау, түсіндіру үшін әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану және қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтау мәселелерінде инновациялық технологияларды тиімді қолдану.
  • Әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді талдау, сондай-ақ қоғамдық денсаулық және қоғамдық денсаулық сақтау мәселелерінде шешім қабылдау үшін өзінің кәсіби қызметінде жаратылыстану-ғылымын, медициналық-биологиялық ғылымдар саласындағы білімін пайдалану.
  • Бастапқы материалды жинау негізінде зерттеулер жүргізу, мәліметтер базасынан көрсеткіштер мен зерттеу нәтижелерін түсіндіру және дәлелді медицина мен биоэтика принциптері негізінде ғылыми негізделген шешімдер қабылдау.
  • Медициналық қызметтер мен бағдарламалардың сапасы мен тиімділігіне бағалау жүргізу, денсаулық сақтау сапасын үздіксіз жақсарту үшін әдістер мен құралдарды қолдану.
  • Академиялық адалдықты білу және құпия ақпаратпен жұмыс жасауда заңдар мен нормативтік-құқықтық актілерді сақтау. Басқару әдістерін қолдана білу, орындаушылардың жұмысын ұйымдастыра алу, әртүрлі пікірлер жағдайында жауапты басқару шешімдерін таба алу және қабылдай білу.
  • Мәселелерді талдау және шешу кезінде сыни ойлау дағдыларын қолдану. Әлеуметтік және экономикалық факторлардың рөлін және қоршаған ортаның Қазақстан мен әлем халқының денсаулығындағы рөлін түсіндіру.
  • Халықаралық стандарттар мен ұсыныстарды ескере отырып, денсаулық сақтаудың жаһандық проблемаларына талдау және бағалау жүргізу, оларды ұлттық деңгейде шешудің жолдарын ұсыну.
  • Аурудың тенденциялары мен үлгілерін анықтау, сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтау интервенцияларының тиімділігін бағалау үшін эпидемиологиялық деректерді талдау және түсіндіру.
  • Қызметтегі басымдықтарды анықтау және аурулардың алдын алу және бақылау бойынша тиімді шараларды әзірлеу үшін қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы тәуекелдерді бағалау принциптері мен әдістерін қолдану.
Top