Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04107302.01 7M04107302.01 Мемлекеттік аудит в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары және қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  «Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары және қаржылық есеп» пәні корпоративті басқару модельдерінің дамуы және олардың бухгалтерлік есептілікке әсері, корпорацияның әдістемелік және әдіснамалық ерешеліктері туралы түсінік береді. Корпорациялардың бухгалтерлік есептілігін қалыптастырудың әдіснамалық және әдістемелік ерекшеліктері. Инвесторлар шешім қабылдау кезінде бухгалтерлік есептілік ақпаратының пайдалылығын талдау. Берілген курс корпорацияның бухгалтерлік есептілігін қалыптастырудың жаңа бағытта

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистикалық есеп және ұлттық есеп жүргізу
  Несиелер: 4

  Курс Мемлекеттік аудит мамандығының магистранттарын дайындауға арналған. Пәнді оқыту мақсаты болып статистикалық бағалау мен әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдаудың, сондай-ақ бастапқы мәліметтерді жинақтау мен өңдеудің, макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу және елдің тұтасымен алғанда экономикасының, оның салалары мен секторларының жағдайы мен дамуын талдаудың, салааралық теңгерімді құрастырудың заманауи әдіснамасын игерген мамандарды дайындау табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудит (ілгерілмелі)
  Несиелер: 4

  Бұл курс мемлекеттік аудитті дамытудың теориялық және ұйымдастырушылық аспектілерін, мемлекеттік аудит стандарттарын, мемлекеттік мекемелер аудитін, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігі аудитін, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік аудитін, мемлекет активтерін басқарудың мемлекеттік аудитін, мемлекеттік аудиттің тақырыптық түрлерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау
  Несиелер: 3

  «Мемлекеттік қаржылық бақылау» курсының мақсаты мемлекеттік қаржыны пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз ету және қаржылық тәртіпті жақсарту арқылы мемлекеттік қаржылық ресурстарды тиімді басқаруды ұйымдастыруда білім алушылардың теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдау, ішкі аудит және бақылау (ағылшынша)
  Несиелер: 3

  Ішкі аудит және кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін бақылаудың рөлі. Ішкі аудит және бақылау қызметінің жұмысын ұйымдастыру. Ішкі аудит және бақылау жүйесі кәсіпорынның жұмыс істеу негізі ретінде. Компанияларда ішкі аудит пен бизнес-үдерістерді бақылауды жүргізу. Ішкі аудит және бақылау қызметі жұмысының тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекет міндеттерін шешеді, сондай-ақ тұлғааралық және мәдениетаралық өзараәрекеттесу міндеттерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникация дағдыларын меңгерген.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте басқару менеджменті мен психологиясын меңгеру барысында алынған білімін пайдаланады: ұйымда және ұйымнан тыс жерде мүдделі тараптармен қызметкерлердің арасындағы кәсіби қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады және дамытады; ұжымда даулар мен қақтығыстарды шешеді, ұйымдағы қақтығыстар мен күйзелістерді диагностикалайды және басқарады.

 • Код ON3

  Қаржылық есептілік аудитін, тиімділік аудитін, сәйкестік аудитін жүргізеді

 • Код ON4

  Барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар орындауға міндетті анықталған бұзушылықтарды жою туралы және оларға жол берген адамдардың жауапкершілігін қарау туралы нұсқамалар шығарады

 • Код ON5

  ХҚЕС және қаржылық есептіліктің теориялық және тәжірибелік негіздерін, олардың әдістері мен тәсілдерін меңгерген, компания қызметі бойынша қаржылық есептілікте көрсету үшін қажетті есептік және талдамалық ақпаратты қалыптастырады, дайын өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнының есептік калькуляциясын құрайды; өндіріс пен айналым шығындарының есебін жүргізеді және есебін, шығыстар сметасын жасайды.

 • Код ON6

  Экономикалық ғылымдар және статистикалық есеп бойынша сандық ақпаратты сауатты оқиды, статистикалық мәліметтерді жинайды және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтайды, есепке алудың типтік әдістемесі мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде экономикалық және әлеуметтік - экономикалық көрсеткіштерді есептей алады

 • Код ON7

  Қолда бар ақпарат негізінде қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдайды, ұзақ мерзімді жоспарлау және тиімділік критерийлерін бағалау бойынша ұсыныстарды қалыптастырады

 • Код ON8

  Есеп және аудит саласындағы отандық және шетелдік зерттеулердің және білімнің аралас салаларының жетістіктерін зерделеуге және жүйелеуге қабілетті, өндірістік тәжірибеден өту процесінде алынған теориялық білімдерді пайдалана отырып, тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалауға және жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON9

  Зерттеу объектісінің репрезентативтілігін ескере отырып, сынақтарды жүргізеді және алынған деректерді олардың дұрыстығын ескере отырып салыстырады, зерттеу нәтижелерін олардың дәлелдемелерін ескере отырып талдайды және алынған нәтижелерді олардың тиімділігі тұрғысынан бағалайды; ұсынымдар мен ұсыныстарды тұжырымдайды.

 • Код ON10

  Зерттеудің мақсатын, міндеттерін, мәселелерін және гипотезасын дұрыс қалыптастырады; зерттеудің ғылыми жаңалығын және тәжірибелік маңыздылығын ұсына алады; диссертациялық зерттеу тақырыбына белгіленген материалды ұсынады, яғни тақырыпты және міндеттерді ескере отырып, материалды баяндайды; жүргізілген ғылыми зерттеудің негізгі ережелері мен нәтижелерін таныстырады; ғылыми пікірталасты жүргізуге, ой-өрісінің кеңдігін көрсете отырып, жаңа ғылыми және қолданбалы зерттеулердің нәтижелерін пайдалана отырып негіздеу жасауға қабілетті.

Top