Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08103 Топырақтану және агрохимия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бәсекеге қабілетті, геоботаникалық, топыраққа агрохимиялық және экологиялық зерттеулерді жүргізе білетін,топырақты бағалау мен тиімді пайдалану, сақтау және жақсарту шараларын өңдеуге; өсімдік қоректенуін диагностикалауға байланысты минералдық және органикалық тыңайтқыштарды қолдану, тыңайтқыш түрлерін таңдау, ауыл шаруашылық дақылдарының жоспарланған түсіміне тыңайтқыш мөлшерін есептеу жолдарын өңдей білуге қабілетті мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B077 Өсімдік шаруашылығы
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Дайындық бағыты 6B081 Агрономия

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Топырақтану негіздері туралы білімді меңгеру. Топырақтың негізгі түрлерімен жұмыс істеу, олардың қасиеттері мен құрамын анықтау, топырақ құнарлылығының физикалық, химиялық, агрохимиялық көрсеткіштерін дұрыс бағалау. Картографиялық жұмыстарды өндіру бойынша техникалық нормативтерді пайдалану, әр түрлі масштабтағы топырақ-картографиялық жұмыстарды жүргізудің теориялық негіздері мен әдістемесін игеру. Топырақтану, агрохимиядағы қазіргі заманғы проблемаларды шешудің бағыттары мен әдістерін негіздеу; электрондық топырақ карталары мен агрохимиялық картограммалар үшін ақпараттық база жасау; топырақ электрондық карталарын және агрохимиялық картограммаларды жасау
 • Қазіргі заманғы мәселелердің ықтимал шешімдерін білдіру; коммуникативтік актіні құру стратегиясы мен тактикасын меңгеру. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолдану. Экологиялық факторлар туралы материалдарды жинау, өңдеу және түсіндіру, тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын, қазіргі заманның экологиялық мәселелерін шешу жолдарын, қауіпсіз және зиянсыз өмір сүру жағдайларын жасау
 • Математика бойынша әр түрлі есептерді шешу техникасын меңгеру, теориялық деректерді талдау, математикалық модельдеу әдістерін білу топырақтануда қолданбалы есептерді шешуде алған білімдерін, дағдыларын қолдана білу, топырақ-математикалық модельдеуді жүргізу, Python бағдарламалау деректерінің құрылымын меңгеру.
 • Қорғаныс шараларының қажеттілігі туралы қорытынды дайындау, өсімдіктерді қорғау шараларының кешенді жүйесін жасау. Жасушалық құрылымдар мен жасушаішілік процестерді ұйымдастырудың жалпы заңдылықтары, тұтас жасушаның реттеуші механизмдерін ұйымдастыру, ұлпалардың құрылымдық және функционалды ұйымдастырылуы және ұлпалық гомеостаз, өсімдік ұлпаларының құрылымы мен қызметі туралы идеяларды білу. Өсімдіктердің генетикалық ақпаратын, олардың онтогенезі мен филогенезін білу
 • Кәсіпорындардың (шаруа қожалықтарының) ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын ұйымдастыру, Жерге орналастыруды жобалау жөніндегі жобалық шешімдерді әзірлеу және негіздеу жер қатынастарын және Жерге орналастыруды дамыту саласындағы негізгі проблемаларды талдау
 • Тарихи оқиғаларды талдау, оларды адамзаттың әлемдік дамуымен салыстыру дағдыларына ие болу; күрделі тарихи процестер мен құбылыстар; ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру, ауызша және жазбаша кәсіби бағдарланған коммуникацияға тән грамматикалық құрылымдарды меңгеру, ғылыми зерттеу әдістерін білу және қолдану. Тіршіліктің кәсіптік және әлеуметтік-экономикалық салаларындағы іргелі және қолданбалы жаратылыстану-ғылыми білім және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері негізінде қойылған міндеттерді шешуге қабілеттілік пен дайындыққа ие болу
 • Ғылыми зерттеулердің негіздерін және зерттеулердің топырақ-агрохимиялық әдістерін меңгеру. Ылғал жағдайларына, прекурсорларға және басқа факторларға байланысты тыңайтқыштарды қолдану кезінде топырақтың қасиеттері туралы деректерді талдау, олардың дақылдардың өнімділігі мен топырақ құнарлылығына әсерін бағалау; дақылдардың биологиялық ерекшеліктерін, олардың тамақтану жағдайларына қойылатын талаптарын және тиімділікті анықтайтын факторларды ескере отырып, жеке дақылдарға да, ауыспалы егіске де тыңайтқыштарды қолданудың оңтайландырылған жүйелерін әзірлеу багордағы және суарудағы шаруашылықтың нақты жағдайларындағы тыңайтқыштар. Топырақтың құнарлылығын басқарудың теориялық негіздерін меңгеру және антропогендік деградацияның әртүрлі түрлеріне байланысты топырақтың өнімділігін анықтау, топырақтың мелиорациясының жіктелуін білу
 • Экономикалық терминологияны, лексиканы және негізгі экономикалық категорияларды қолдану; аграрлық экономика және статистика негіздерін білу; кәсіпкерлік қызметте инновациялық тәсілдерді қолдану; Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін меңгеру
 • Минералдар мен тау жыныстарын, эндогендік және экзогендік процестерді, геологиялық процестердің топырақ түзілуіне және ландшафттың қалыптасуына әсерін зерттеу; Ландшафттардың жіктелуін және функционалды- геоландшафттық байланыстарды білу. Микробиологиялық зерттеулердің, топырақ микробиологиясының және биологиясының заманауи әдістерін меңгеру. Топырақты бағалауға сапалы баға беру
 • Ауылшаруашылық өнімдерін өсіру үшін топырақты өңдеу үшін машиналық-техникалық құрылғыларды пайдалану. ГАЖ-да шаруашылықтың электрондық карталарын қолдану; мәліметтер базасын енгізу өрістердің ластануын картаға түсіру әдістемесін қолдану; топырақ жамылғысы мен ауылшаруашылық дақылдарының кеңістіктік әртектілігін бағалау
 • Тәжірибеде үнемдейтін егіншіліктің ғылыми негіздері мен жалпы принциптерін, егіншілікті биологияландыру әдістерін, нақты егіншіліктің мәні мен технологиясын қолдану. Топырақ-климаттық жағдайларды және шаруашылықтардың материалдық-техникалық жарақтандырылуын ескере отырып, егістік дақылдарды өсірудің заманауи технологияларын әзірлеу және практикада іске асыру
 • Заттың эквивалентін анықтау, әртүрлі концентрациядағы ерітінділерді дайындау, химиялық реакциялардың жылдамдығын анықтау дағдыларын меңгеру. Физика, биофизика, Термодинамика және Электромагнетизм негіздерін білу.
Top