Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08102 Селекция және тұқым шаруашылығы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Өңірдің нақты жағдайлары мен егіншілікті қарқындату деңгейі үшін ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын іріктеуде құзыретті болу, тұқымдарды егуге дайындау, сорттың өнім алу әлеуетін, тұқымдар партиясын бағалау нәтижелерін, түбірге тұқым сапасын болжауды талдау және дәлелдеу және талданатын тұқымдардың өнім алу әлеуеті мен себу технологиясын бағалау негіздерін, тұқым өсіру егістіктеріне сорттық және тұқымдық бақылау жүргізу қабілетін қалыптастыру және тұқым алқаптарын есептеуді жүргізу, тұқым шаруашылығындағы жұмыстың бағытын логикалық түрде құру және сортты алмастыруды жоспарлау, аймақтың негізгі дақылдарын сұрыптау
 • Өсімдік формалары мен микроорганизмдердің құрылымы мен алуан түрлілігі, өсімдіктер мен микроорганизмдердің тіршілік процестері туралы білімдерін көрсету, морфологиялық белгілері бойынша аймақтарда таралған жабайы өсімдіктер мен дақылдарды анықтау және оларды жер және топырақ-климат ресурстарын ескере отырып оңтайлы орналастыру, организмдер арасындағы және организмдердің қоршаған ортамен байланысы; тірі организмдердің онтогенезі мен филогенезінің факторларын бағалау, тіршілікті ұйымдастырудың молекулалық-генетикалық және жасушалық деңгейлерін түсіндіру; гендік, хромосомалық және геномдық деңгейде тұқым қуалайтын материалдың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуын анықтау; микроорганизмдердің қоректік заттардың айналымына қатысуы
 • Шет тілдерінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгеру, түсініктерді, ой-пікірлерді, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді ауызша және жазбаша түрде тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу; кәсіби салада тиісті бірқатар әлеуметтік және мәдени контекстерді түсіну, білдіру, түсіндіру, кәсіби мазмұндағы ақпараттарды шет елдік ақпарат көздерінен алу
 • Қауіпсіз және зиянсыз өмір сүру жағдайларының практикалық дағдыларын меңгеру. Экологиялық білімді өмірдің әртүрлі салаларында және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуде пайдалану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде агрометеорологиялық ақпаратты пайдалана білу, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдана білу, топырақ өңдеу, егіс және өнім жинау агрегаттарын жинақтау және GPS жүйесін пайдалана отырып, егістіктер арқылы олардың қозғалысының заңдылықтарын анықтай білу, ауылшаруашылық машиналарының технологиялық реттеулерін жүргізу. Қазіргі жағдайдағы жер қорын, жерге меншік құқығын және жерді пайдалануды білу
 • АӨК экономикалық және құқықтық білім негіздерінің болуы, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. туралы түсініктері болуы. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну. Академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
 • Егістіктердің фитосанитарлық жағдайын бағалау, агроэкожүйелерді вегетациялық фазалар бойынша фитосанитарлық оңтайландыру технологияларын талдау. Топырақтың негізгі типтері мен түрлерін сипаттау, оның құнарлылық деңгейін бағалау, ауылшаруашылық дақылдарынан жоспарланған өнім алудың органикалық және минералды тыңайтқыштарды енгізу дозалары мен әдістерін белгілеу. Топырақ құнарлылығын арттыру, ауыспалы егістерді жүргізу, топырақ-климаттық жағдайларды ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу жүйелерін жүргізу, егістік дақылдарды өсірудің заманауи технологияларын әзірлеу бойынша агротехникалық шаралар жүйесін қолдану. Далалық тәжірибелер жүргізу және зерттеу әдістерін қолдану. Алынған нәтижелерді талдау, өңдеу және қорытындылау
 • Ақпаратты, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолдану. Қолданбалы есептерді шешу үшін ақпаратты өңдеудің негізгі алгоритмдерін қолдану, негізгі басқару құрылымдары мен стандартты деректер типтерін пайдалана отырып, бағдарламалау тілінде бағдарламалар жасау, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану. Қолданбалы пакеттерді пайдаланып талдаудың статистикалық және графикалық әдістерін меңгеру және қолдану
 • Физиканың негізгі заңдары мен принциптерін, зерттеу әдістерін эксперимент нәтижелерін талдау және болашақ кәсіби қызметінде жағдайды модельдеу үшін қолдану. Математикалық есептерді шешудің теориясы мен әдістерін білу және түсіну; алынған нәтижелерді одан әрі жалпылаумен есептер шығара білу; теориялық мәліметтерді талдау; алған білім, білік және дағдыны ауыл шаруашылығында қолданбалы есептерді шешуде қолдану; математикалық статистика негіздері, статистикалық мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау; теориялық мәліметтерді талдау; алған білім, білік және дағдыны ауыл шаруашылығында қолданбалы есептерді шешуде қолдану; типтік кәсіби есептердің математикалық үлгілерін құрастыра білу және оларды шешу жолдарын таба білу, математикалық статистика аппаратын пайдалану негізінде қажетті шешімдерді қабылдай білу; әртүрлі қолданбалы есептердің үлгілерін құрастыру; тәжірибелік деректерді өңдеу және талдау үшін меншікті статистикалық пакеттер; ақпаратты іздеу дағдыларын, ақпаратты жинау әдістерін және статистикалық деректерді өңдеудің стандартты әдістерінің кешенін қолдану дағдыларын меңгеру; термодинамикалық жүйелердің, электростатиканың және электромагнетизмнің негізгі параметрлерін білу
 • Химияның негізгі теориялық заңдылықтарын білу, биоактивті заттардың құрамын, құрылымы мен қасиеттерін білу, реакция теңдеулерін, физика-химиялық талдау әдістерін білу; өсімдік өнімдерін өндіруде қолдану үшін химиялық заттардың қасиеттерін қолдану , заттың эквивалентін анықтау, әртүрлі концентрациялардың ерітінділерін дайындау, химияның негізгі заңдары мен теорияларын, химиялық процестерді зерттеу әдістерін қолдану, өлшеу құралдарымен жұмыс істеу, өсімдік өнімдерін өндіруде алынған мәліметтерді өңдеу, есептеулер және өңдеу дағдылары болуы керек
 • Менеджмент категорияларының негізгі ұғымдарын білу. АӨК басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау дағдыларын меңгеру. Топпен және ұжымдық жұмыс. АӨК мамандарының арасында экономикалық ойлауды қалыптастыру, ауыл шаруашылығында және агроөнеркәсіптік кешеннің аралас салаларында және ұйымдарында өндірістік мәселелерді шешуге кәсіпкерлік және коммерциялық көзқарастарды қалыптастыруда, агроөнеркәсіптік кешен жағдайында жұмыс істеуге маман дайындауда. экономикалық еркіндік, экономикалық билік және нарықтық қатынастарға көшумен саланы реформалау, өндірістік және ғылыми агрономия жағдайында қолданылатын математикалық статистиканың негізгі әдістерін білу
 • Эволюциялық теорияның негіздерін және биологиядағы теориялық көзқарастарды білу. Цитология және генетика саласындағы әлемдік ғылым мен озық технологияның заманауи жетістіктерін, гендік-инженерлік өсімдіктерді құрудың озық әдістерін, оның құрылымын талдаудың заманауи әдістерін, өсімдік биотехнологиясының заманауи әдістерін қолдануда, жасушаларды өсірудің негізгі әдістері туралы, ұлпалар, өсімдік мүшелері, өсімдік онтогенезіндегі мүше түзуші, физиологиялық және жасқа байланысты процестердің байланысын түсінуге сауатты болу, тірі материя құрылымының әртүрлі деңгейлеріндегі жасушаішілік құрылымдардың, жасушалардың организммен және ұлпалармен қарым-қатынасындағы байланысы туралы түсініктің болуы
 • Ауылшаруашылығы ғылымдарының соңғы жетістіктері негізінде селекциялық және тұқым өсіру процестерінің жұмысын ұйымдастыра білу, оның ішінде гендік инженерияның заманауи жетістіктерін қолдану, биология және генетика білімдерін, репродукция жүйелерін сорт шығару үшін қолдана білу, селекциялық жұмыстардағы өзгергіштік заңдылықтарын түсінуде селекция және биотехнологияның генетикалық негіздерін білу, өсімдіктердің жеке түрлерінің геномы туралы, белгілерді маркерлеу әдістері туралы, генетикалық талдаудың мүмкіндіктері туралы, селекция процесінің әдістемесі мен технологиясы туралы түсінікке ие болуы. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттары мен будандарының жоғары сапалы тұқымдарын алудың ұйымдастыру формалары мен технологиялық әдістерін әзірлеу және сорттық тұқым өндірісін ұйымдастыруға қажетті теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыра білу
Top