Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Баспа ісі в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара әрекеттесудің, биосфераның жұмыс істеуінің, адам тіршілігінің зиянды, ажалға соғатын факторлардан қауіпсіздігінің, қауіпқатерлерден қорғану әдістерінің, апаттар, табиғи апаттар салдарларын жоюдың, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың заңдылықтары туралы білімдерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: студенттердің кәсіпкерліктегі инновациялар, олардың түрлері, кәсіби қызметте инновациялық жобаларды әзірлеу мәселелері мен әдістері туралы көзқарастарын қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: кәсіпкерлік пен инновациялардың негізгі түрлері, кәсіпкерлік пен бизнестің айырмашылығы, кәсіпкерлік теориялары, бизнес идеяны әзірлеу ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновациялық іс-қимылдардың кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік іс-қимылдардың субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ұлы түркі ғұлама – Әбу Насыр әл-Фарабидің әлемдік және ұлттық мәдениет дамуы барысындағы ғылыми-философиялық мұрасы туралы көзқарасты қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: әл-Фараби философиясының ерекшеліктері және оның қазіргі заман үшін маңызы, «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобасының маңызы және оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастыру мақсатында атқаратын рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсылық саласында мемлекеттік биліктің, саяси және қоғамдық ұйымдардың іс-қимылдарын талдау қабілетін қалыптасты-ру. Зерттеу аспектілері: жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жемқор-лыққа қарсы саясаттың негізгі регуляторы ретіндегі нормативтік-құқықтық базасы, жемқорлық ұғымы және мағынасы, жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың стандарттары. Аталған пән қолданбалы пәндер қатарына кіреді, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, азаматтық, әкімшілік құқықпен тығыз байланыста.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отандық және шетелдік баспа ісінің тарихы
  Несиелер: 6

  - Пәннің мақсаты: студенттерге отандық және шетелдік кітап шығару дамуының негізгі кезеңдері туралы, Қазақстан мен шетелдерде баспаларды ұйымдастыру және өмір сүру принциптері жөнінде нақты түсініктерді қалыптастыру; Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастыру: - қазақстандық және шетелдік баспа ісінің даму тарихын нақты деректер, оның жүйесі, тұжырымдамалары, принциптері, бағыттары бойынша бағалау және жүйелеуді; - ірі шетелдік және отандық баспалар мен кітап сауда фирмаларын, көрнекті баспагерлердің өмірбаяндарын жіктеуді; - әлемдік материалдық-рухани мәдениет жүйесіндегі кітап және кітап ісінің тарихи рөлі туралы білімді қолдануды; қазіргі редакциялық-баспа процестеріне әсер ету контекстінде баспа ісінің тарихи даму аспектілерін қолдануды қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде студенттер мынадай аспектілерді зерттейді: баспа дамуының қысқаша тарихи деректерін, баспа үдерісінің технологиясы, қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін, бөлімдер мен редакциялар, баспа және автор арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесін. Пән кітап ісі жүйесінде баспа ісін қарастырады, әлемдік кітап шығару жүйесінің құрылымын сипаттайды, отандық және шетелдік баспалардың жұмыс ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы кітаптану
  Несиелер: 6

  - Пәннің мақсаты: кітаптың дүниетанымдық және ғылымтану концепцияларын талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастыру: - заманауи кітап ісіндегі кітаптану орны мен рөлін анықтауды; - баспа ісі, баспахана, кітапханатану, библиография сияқты негізгі бөлімдердің тақырыптарын және өзекті мәселелерді түсінуді; - кітаптағы идеалдық және материалдық арақатынасты талдауды; - кез келген кітап құбылысын талдауды, жүйелеу, бағалауды және жалпылау-кітапты тану әдістерін қолдануды қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді зерттейді: Қазақстандағы жазба және баспа кітаптарының даму тарихының ұлттық ерекшеліктері. Пәнді оқу кез келген кітап құбылысын тану, жүйелеу, бағалау және жалпылау, сонымен қатар кітап ісінің кез келген саласында (кітап шығару, кітап сауда, кітапханалық, библиографиялық) теориялық тұрғыдан саналы тәжірибелік іс - әрекеттің жалпы принциптерін меңгеруді қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітап ісінің стандарттары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – баспалық стандарттау саласында және кітап өндірісі барысында атқарушылық тәртіп ұғымы бойынша жүйелі білім қалыптастыру. Курс оқу барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастырады: - кітап ісіндегі негізгі стандарттарды қолдану; - стандарттарды қолдану тұрғысынан баспагердің жұмысын түсіндіру; - нормативті құжаттарды қолдану әдісін ұтымды қалыптастыру Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді меңгереді: стандарттар теориясын және негізгі терминдерді; кітап шығару бойынша ГОСТ және ОСТ-тың негізін; кітаптарды нөмірлеудің халықаралық стандарттарын (ISBN, ISSN және т.б.); әмбебап ондық классификациясын (УДК) және басқа классификацияларды (ББК). Курс барысында қолданыстағы халықаралық, мемлекеттік, салалық стандарттарды, кәсіпорындар стандарттарын және басқа да нормативтік құжаттардың жиынтығын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Баспа-редакциялық үрдерісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: - редакциялық-баспалық үдерістің технологиясын сипаттау және сараптау қабілетін қалыптастыру және оның ерекшеліктері Курсты үйрену барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастырады: - жұмысты жоспарлауға әдеби шығарманы жасау, қатысу (автор іздеу, авторға көмектесу, т.б), жұмысты бағалау, жариялау туралы шешім қабылдау, құқықтық құжаттарды рәсімдеу; -авторлық түпнұсқамен жұмыс істеу, баспалық рецензияны орындау, басылымның концепциясын дамыту, аппаратты редакциялауға дайындау, баспалық түпнұсқаны іріктеу және оқу; - иллюстрациялық жоспар әзірлеу, басылымның көркемдік және полиграфиялық орындалуы; басылымның түпнұсқасының редакциялық-техникалық дайындығы; алғашқы данасын бекіту - кітапты насихаттау және жарнамалау, тиражын тарату бойынша жұмыс. Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді меңгереді: Пән редакциялық-баспалық процестің (РБП) ұғымы мен ерекшеліктерін үйретеді. Редакциялық-баспалық үдеріске компьютерлік технологияның әсері. Басылымның авторлық ойынан баспалық түпнұсқаға дейінгі кезеңі. Қолжазбаны дайындау кезеңінде автормен жұмысты ұйымдастыру. Авторлық түпнұсқа түрі. Редактордың қолжазбамен жұмысы. Рецензиялау. Кітапты шығару технологиясын ескере отырып, баспа түпнұсқасын дайындау. Оқу процесі. РБП технологиясының баспада қызметтер мен бөлімшелерді ұйымдастыру және олардың өзара қарым-қатынасының әсер етуі. Редакциялық-баспалық үдерісті техникалық жабдықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Стилистика және редакциялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: болашақ баспагерлердің стиль мен редакциялаудың өзара байланысын түсінуге және негіздеуге қабілетін қалыптастыру. Курсты үйрену барысында студенттердің мынандай қабілетін қалыптастырады: - стилистика мен радакциялаудың нысаны мен пәнін анықтау; - функционалдық стильдердің және әдеби бағыттарының жұмыс істеу жүйесінің теориялық аспектілерін сипаттау; - мерзімді және кітап басылымдардың тілдік және стильдік ерекшеліктерін талдау; - ақпаратты толық және тиімді беру үшін тілдік құралдарды таңдауда тәжірибелік дағдыларды қолдану. Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді меңгереді: функцияналды стильдер мен әдеби ағымдарды, стилистикалық мүмкіндіктерді редакциялық бағалау өлшемдері, өз стилін жасау. Мәтіннің стилі мен редакциялануы, әрине, шығармашылық процесс, оған мыналар кіреді: эстетикалық және нақты көзқарас тұрғысынан мәтінді мазмұндау, стилистикалық қателерді тексеру және түзету. Бұл пәннің практикалық маңызы қоғамның сөйлеу мәдениетін арттыруды талап ететін бұқаралық коммуникацияның кеңеюімен анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі баспа ісі және әдеби үдеріс
  Несиелер: 5

  - Курстың мақсаты: студенттердің базалық қабілетін қалыптау, басылымдарды дайындау және жарыққа шығару тарапындағы жұмыс сатыларын бір-бірімен органикалық байланысқан, заңды, қазіргі заманғы баспа үдерісі кешені ретінде сипаттау және түсіндіру; Курсты оқыту барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастыру: - қазіргі баспа ісінің ерекшелігін бағалау; - алынған білімді оқу және тиісінше рәсімделген кітапты шығару кезінде қолдану; - баспалардың әр түрлі жұмыс ерекшеліктерін салыстыру; тақырыптық жоспар құру, басылымды редакциялау, кітап өнімдерін рәсімдеу, тарату бойынша талдау дағдыларын пайдалану. «Қазіргі баспа ісі» пәні басылымды дайындау және баспа жұмыстарын жариялау жұмыстарының басқа кезеңдерінен кейін табиғи түрде араласқан кешен ретінде қаралатын баспа үдерісі туралы жүйелік білімді қалыптастыратын курс болып табылады. Басылымның негізгі өнімі - әлеуметтік даму жолындағы ең танымал жаңалықтардың бірі, білім жинау және оны ұрпақтан ұрпаққа көшіру құралы. Бірақ бірегей автор мен баспагердің таланттары мен уақыттарының жиынтығы болып табылады. Пәндерді оқып-үйрену барысында оқушылар кітапты шығарып, кітап дүкеніне жеткізгенге дейін қызықты идеялар мен жаңа авторларды іздеуден бастап қазіргі кезеңде кітабын шығару үдерісімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Редакциялау. Жалпы курс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге түрлі мәтіндерді редакциялаудың жалпы әдісін үйретіп, машықтандыру (бұқарамен байланысты материалдарға басымдық беру). Курс оқу барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастырады: - редакциялаудың негізгі қағидаларын зерттеу және қолдану; - автордың түпнұсқасы тұрғысынан басылымның мақсаты мен әлеуетті оқырманға қатысты редактордың жұмысын түсіндіру; - шолудың нәтижелеріне негізделген мәтінді жетілдіру тәсілдерін қалыптастыру; Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді меңгереді: редакциялаудың мәні мен міндетін, редакторлық сараптаманың жалпы сызбасы және түзетудің техникасы мен түрін, радакциялаудың логикалық негізін, композициялық шешімін, мәтіннің түрлерін, редакторлық еңбектің шығармашылық сипатын.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқудың психологиясы мен социологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: әлеуметтік және психологиялық тұрғыдан оқудың мәнін сипаттау және түсіндіру қабілетін қалыптастыру. Курсты үйрену барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастырады: - баспалық қызметтің стратегиясын анықтауда аудитория мен БАҚ-тың әлеуметтік зерттеулерін ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктерінің негізгі қағидаларын қолдануға; - әртүрлі салалардағы жетекшілер мен қызығушы топтарды ынталандыру; - мәдениет және әлеуметтану кітабының басқа да құралын қолдану. Пән әлеуметтік-психологиялық тұрғысынан, функционалдық және функционалдық ерекшеліктерінен, мәтінді құрылымдық-құқықтық негізде, негізгі принциптер мен мамандарды зерттеудің қоғамдық негіздері мен шеберлік-сағат коммуникативтерін зерттеудің стратегиялық негіздерін анықтаумен айналысады; лидерлердің мотивациясы және топтардың әр түрлі қызығушылығы; Өнер және мәдениет инструменттері немесе әлеуметтік кітабының қолданылуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәтінді корректуралық корректуралау тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі кездегі мәтінді түзеу қабілетін жүзеге асыру; Курс оқу барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастырады: - редакциялаудың мақсаттары мен міндеттерін баспалық дайындық кезеңі ретінде айқындау; - баспа мәтінін орыс тілінің нормасына сәйкестендіру тұрғысынан сараптау және бағалау, баспа басылымдарын қағидалар мен ережелер бойынша дайындау - классикалық және заманауи құралдар мен технологияларды қолдана отырып, мәтінді түзету (корректуралық түзету енгізу); - корректуралық түзетуде талап ететін мәтінмен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері мен әдістерін қолдануға болады. Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді меңгереді: - басылымға мәтінді дайындау ерекшелігі; - корректураның негізгі әдісі, корректорлықтың орындаудың ережесі мен технологиясы. Курс мәтінді түзетудің заманауи әдістері туралы түсінік береді; мәтінмен жұмыс істей білу дағдыларын үйретеді. Мәтінді түзеу арнайы корректупалық белгілерді пайдалана отырып, басылымнан грамматикалық және техникалық қателерді анықтауға және түзетуге арналған процестер жиынтығы ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кітап ісінің мәдениеті мен этикасы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: студенттерде кітап ісі мамандарының кәсіби қызметінің барысында туындайтын мәдени, этикалық және психологиялық проблемалар бойынша құзырет қалыптастыру; Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілетін қалыптастыру: - кітап ісі саласының мәдени-этикалық ұстанымдары тұрғысынан іскерлік қарым-қатынас жасау; кітап ісінде басқарудың психологиялық және этикалық негіздері дағдыларын қолдану; - іскерлік қарым-қатынас этикасы мәселелерін түсіну. Пән кəсіпкерлік мəдениет пен кəсіпкерліктің этикасы, кəсіпкерлікке қатысты мəселелерді негізге ала отырып, мәдени коммуникациялардың негіздерін түсінеді. Тақырыбы: негізгі кітапхана жүйесінің элементтерін өзара үйлестірудің негізгі психологиялық механизмі; сату этикасы, кітаптарды сатып алуға арналған мағлұматтар, жалпыға ортақ коллекциялау және библиофильмдеу, сатып алудағы жолсерігі мен ерекшелігі, негізгі топтың сатып алушылары; ең тиімді этикеттік климатты қалыптастыру туралы кітапханалық кітабының авторы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Басылымдарды редакторлық даярлау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: әртүрлі типтегі және баспа түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты редактордың жұмыс ерекшеліктерін, сондай-ақ әртүрлі әдебиет түрлерінің қасиеттерін зерттеу. Курсты үйрену барысында студенттердің мынандай қабілеттерін қалыптастырады: - басылымдардың типтік-типологиялық сипаттамаларын және жіктелуін түсіндіру және талдау; - әртүрлі әдеби шығармалардың басып шығаруға дайындық ерекшеліктерін түсіну; -әдебиет туындыларын таңдау әдістерін, автормен жұмыс жасау, басылымды дайындауға қатысатын шығармашылық ұжымды ұйымдастыру; - нақты, қисынды және лингвистикалық-стилистикалық қателіктер мен дәлсіздіктерді анықтайды, жұмыстың тақырыптық бағыты, әдебиеттің түрі, жанры, автордың жеке көріністері және басылым тұжырымдамасы тұрғысынан қолданылатын талаптарға сәйкестігін анықтайды. Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді меңгереді: типтік-типологиялық сипаттамалар және жарияланымдарды жіктеу; басылымды ұйымдастырушы ретінде редактордың рөлі; әртүрлі басылымдардың редакциялық теориялық аспектілері (балалардың, анықтамалық, әдеби және көркемдік басылымдарды редакциялық талдауы) және тәжірибелік дағдыларды меңгеру әдістемесі; басылымдарға әдеби сараптама жасауға мүмкіндік беру; әртүрлі басылымдардың тұжырымдары мен модельдері туралы ақпаратты жүйелендіру, авторлық мәтінге орынды араласу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электронды басылымдарды даярлаудың әдіс-тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге электронды басылымдарды дайындау әдіс-тәсілдерін, жасалу жолдары мен құралдарын, кез келген электронды басылымдарды шығару тәсілдерін еркін меңгеруді үйрету. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: - баспа өнімдерін дайындауда өнімдерді жүйелей отырып, көркемдік-техникалық безендіру әдістерін қолдана білу; -электронды басылымдарды сипаттай білу , оны оқуды және оқу құралдарын дайындай білу әдістерін; - кез келген электронды басылымның мүмкіндігін сыни түрде бағалау, форматтарды сыныптау; - мәтіндік, графикалық және мультимедиалық материалдармен жұмыс істеу.- Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: электронды жарияланымдарды дайындаудың әдістері мен құралдарының теориялық аспектілері және практикалық дағдыны игеру; компьютерлік технологияларды құрудың қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары, электрондық басылымдарды тарату және пайдалану, электронды басылымдардың түрлері,формалары, сипаттамалары және форматтары, мәтіндік, графикалық және мультимедиалық материалдармен жұмыс істеу қабілетін; электронды басылымдардың модераторы құзыретін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әдеби агенттіктер және агенттер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттердің әдеби агенттіктер институты, әдеби агенттіктер қызметі туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілетін қалыптастыру: - авторлардың мүддесін білдіретін және өз клиенттерінің авторлық құқықтарын жүзеге асыратын әдеби агент қызметін талдау және жүзеге асыру; - әдеби агенттік қызметінің стратегиясын анықтау кезінде аудиторияны және бұқаралық коммуникация құралдарын зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу ерекшелігінің негізгі принциптерін сипаттау; әдеби агенттер институтының отандық моделін әзірлеу. Пән әдебиеттанушылар мен авторлар арасында әдебиетшілердің құрылу тарихын салыстырады; әдеби агенттіктердің қызметі, авторлар өздерінің авторлық құқықтарын жүзеге асыратын және авторлық құқықтарын жүзеге асыратын, соның ішінде баспаға берілмеген таңдаушыдан таңдау жасайтын, аукцион қаламақысын бөліп, авторлық құқықтарды алу туралы келісімге қол қою, авторлық құқықтарды алу, басқа авторлық құқықтарды жүзеге асыру, мысалы, экранға шығаруға рұқсат беру құқығы және радиодағы шығарылымды пайдалану. Әдеби агенттіктердің үлкен шығарылымдарына заманауи тенденциялар; әдебиагенттер қауымдастығының қызметі, шығарылатын бюллетеньдер және кәсіби стандарттар кәсіптік қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баспа ісіндегі компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - компьютерлік графика саласындағы практикалық дағдыларды үйрету үшін баспа жүйелерімен және компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу қабілетін дамыту. Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: - баспа ісінде компьютерлік графиканы пайдалану; - тақырыптың негізгі ұғымдары мен категорияларын меңгеру, заманауи баспа жүйесінде газеттердің вёрсткасы и мен дизайнын меңгере білу; -компьютерлік графиканы дамытудағы технология мен үрдістерді меңгеру. Пәнді оқыған кезде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: курстың материалы нақты практикалық бағдарда болады. Барлық зертханалық сабақтар компьютерлік сыныпта өткізіледі. Студенттер «Corel Draw», «Photoshop», «InDesign» бағдарламалар бағытымен жұмыс істеп үйренеді, мақалалар, фотоматериалдар дизайны бойынша практикалық тапсырмаларды орындайды, газеттің жеке беттерін және газеттерді тұтастай да дайындайды. Курстың ерекшелігі компьютерлік басылымды жобалау бойынша студенттің өзіндік орындалатын жұмысы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баспа ісінің экономикасы және оны ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: экономика негіздерін меңгеру мен баспа жұмысын ұйымдастыру, кітап шығаруда түпнұсқаларды дайындау әдістері,баспа мен баспаханалар және кітап саудасы арасында ұйымдастырушылық пен экономикалық қатынастарды үйлестіре білу; Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: - экономиканың негізгі ережелерін сипаттау және түсіндіру сонымен бірге баспа ісін ұйымдастыра білу; - өндіріс шығындарын, шығындардың түрлерін, шығындарды жіктеуді және оның мақсатын анықтау; - баспа өнімдерін өндіру шығындарын жоспарлау мен есепке алудың ерекшеліктерін және өндіріс құнын есептеу тәртібін анықтайтын негізгі нормативтік құжаттар туралы білу; баспа үйінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу, басқару шешімдерін қабылдау барысында осы алған білімдерін қолдана білу. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: баспа ісінің экономикасы сонымен бірге оны ұйымдастыруға қатысты заңнамалық және басқа да нормативтік материалдарды оқып меңгеруді; басылымдарды шығару жоспарларын әзірлеу, редакциялық және өндіріс үдерістерінің кестесін жариялау; авторлармен шарттар жасасу тәртібі; негізгі экономикалық және ұйымдастырушылық баспа принциптері; баспа үдерісінің негізгі сипаттамаларын есептеу әдістері; қолжазбаларды өндіріске дайындау жолдары; баспа ісіндегі заманауи экономиканың жұмыс істеу механизмдерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кітап ісінің менеджменті мен маркетингі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Менеджмент және маркетинг жүйесінің жалпы теориясына негізделген баспа ісіндегі менеджмент пен маркетинг ерекшеліктері туралы студенттердің тұтас көзқарасын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Баспа ісіндегі менеджмент пен маркетинг теориясының сипатын және негізін анықтау; - тиімді басқару менеджмент және маркетинг саясаты әдістерін жіктеу; - белгілі бір кітап бизнесінің менеджмент және маркетингтің тиімділігін талдау; - заманауи ақпараттық технологияларды қолдану; - кітап нарығының маркетингтік зерттеу әдістерін қолдану. Курс бакалавриаттың «баспа ісі» мамандықтары үшін негізгі болып табылады. Оны оқу үрдісінде студент ұлттық экономика мен шағын және орта бизнестің құрамдас бөлігі ретінде кітап бизнесіндегі негізгі менеджмент және маркетинг негіздері, кітап басып шығару және кітап таратудың маркетингтік негіздері, болашақ кәсіби қызмет мәтінінде нарық жағдайында кітап бизнесін жүргізудің негізгі қолданбалы проблемалары мен әдістері туралы білім алады. Қазіргі заман маманын даярлау жүйесінде пәннің ролі зерттеу нысанымен анықталады, ол дегеніміз кітап және кітап шығаратын адамдар мен қоғам арасындағы қатынас. Пән қазіргі заманда білім алушылардың кәсіби бағытын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кітап иллюстрациясының теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: суретшінің кәсіби іс-әрекетінде әр түрлі әдебиетті-көркем, балалар мен ересектер үшін, ғылыми-танымдық және т.б. көркем шығармаларды көркемдеуші-суретшінің кәсіби іс-әрекетінде қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілетін қалыптастыру: - иллюстрацияның дамуының негізгі тарихи кезеңдерін анықтау; - басылымдарды суреттеу және макеттеу әдістемесін жүйелеу; - шығармаларға композициялардың эскиздерін орындау; - түрлі басылымдарға арналған иллюстрациялар циклдарымен жұмыс жасау. Пәнді оқу кезінде студенттер мынандай аспектілерді зерттейді: иллюстратор мамандығы туралы тарихи және теориялық білім және кітап өнерінің осы саласындағы шығармашылық жұмыс тәжірибесін. Көркемдеуді оқыту әдістемесі қатаң жеке тәсілде, әрбір студентті тарту ерекшеліктерін анықтау, дамыту және жетілдіру мақсатында құрылады. Студент компьютерлік техниканы қоса алғанда, классикалық және қазіргі заманғы көркем материалдармен жұмыс істеу дағдысын меңгеруі керек, өзінің шығармасын полиграфиялық орындауға дайындай білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Балалар кітабын басу ерекшелігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қоғамның әлеуметтiк тапсырысын орындау бағытында, оқырман жас ерекшелігін ескере отырып, және кiтап нарығының сұранысына сай , балаларға кітап шығару жолдарын қалыптастыру. Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: балалар басылымдарын басып шығару ерекшелігін бағалау және сипаттау, балалар әдебиетінің әр түрлі жанрларымен жұмыс жасау; балалар басылымын жасау, жобалау және жариялаудың теориялық және практикалық әдістерін қолдана білу. Пәнді оқыған кезде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: компьютерлік құралдар және балалар кітаптарын жобалау ережелері; балалар басылымының типологиялық сипаттамаларын ескере отырып басылымды безендіру, конструкторлық тұжырымдаманың жобалаудың негізгі композициялық принциптеріне сәйкестігіне сай дизайн идеясын қолдана білу, басылымдардың кімдерге арналғандығын, балалар кітаптарының мақсатын ескере білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақ кітабы тілінің эволюциясы мен cтилі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді неғұрлым маңызды, қажетті баспа және редакторлық қызметінің мәселелерімен таныстыру, қазақ кітаптарының эволюциясы, тілі мен стильін айыра білу. Курсты оқу барысында студенттердің қабілетін қалыптастыру: - қазақ кітабының тілі мен стилінің ерекшеліктерін, қазақ әдебиетінің тарихи даму ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ кітабының тілі мен стилінің эволюциясының кезеңдерін талдау және салыстыру; - қазақ кітабының қазіргі тіліне қойылатын талаптарды сипаттау; - кәсіби білімді практикалық қызметте қолдану; кітап басылымын тілдік-стилистикалық талдау дағдыларын пайдалану. «Қазақ кітабының тілі мен стилі эволюциясы» курсы студенттерді «баспа бизнес» мамандығы бойынша оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады. Болашақ кәсіби қызметі үшін қажетті тәртіпті меңгеру қалыптасқан білім, білік және дағдыларын үйрену. Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің идеясы болуы керек: алғашқы қазақ кітаптары және олардың баспагерлері туралы. Баспагерлер мен баспагерлердің олардың қалыптасуы мен дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі бай тәжірибесін бағалай білу; Орта Азия мен Қазақстанның ұлы ойшылдарының, ақындары мен жазушыларының шығармаларын бағалауға, қазақ халқына дейінгі революцияға дейінгі кітап туралы, қазақ халқының өмірі мен тұрмысы туралы құнды ақпарат бар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазіргі полиграфиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: полиграфияның заманауи технологиялары туралы түсінік және базалық білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілетін қалыптастыру: - баспа үрдістерін дайындау технологиясын (prepublishing), және баспаға дейінгі технологиялармен (prepress), мультимедиамен және жаңа бағдарламалық шешімдермен игеру; - басылымның полиграфиялық орындалуын бақылауды жүзеге асыру; - полиграфиялық технологияларды талдауға жүйелі көзқарас, баспа жағдайындағы жұмыс, кәсіби қызметті жетілдіру мақсатында теориялық білім мен практикалық іскерлікті ұштастыру. Пән полиграфия, қазіргі заманғы жабдықтар мен жүйелердің негізгі қағидаларын зерттейді, бұл жоғары сапалы баспа өнімдерін шығару кезінде баспаханалардың мүмкіндіктерін кәсіби бағалауға, кітап шығару және баспа өнімдерін ұқыпты пайдалану мен түсінуге мүмкіндік береді. Полиграфияның осы немесе басқа құрал-жабдықтарын қолдану мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баспагер-редактордың шеберлік сыныбы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Студенттерді баспа-редактор жұмысының негізгі әдіс -тәсілдерімен таныстыру; мәтінді редактордың көзқарасымен сараптау; практикалық жұмыс негіздерін үйрету, баспа-редактордың шығармашылық шеберлігін анықтау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -әдеби және баспа ісі үдерістерінің қазіргі заманғы қажеттілігін түсіндіру; - баспа және редакторлық құралдарды игерудің практикалық дағдыларын көрсету; - баспа өнеркәсібіндегі озық техникалық жаңалықтарды редакторлық баспагерлік салада пайдалану Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: Шеберлік-сағат оқудың шығармашылық компонентін дамытады, болашақ редактор баспагерлерге редакторлық жұмыста жеке пайымдаулар мен әдістерді пайдалана білудің тиімділігі; кітап шығармашылық жұмыстың жемісі екенін көре білуге, сөз құдыретін, пайдалана білу мәдениетін; әр түрлі жолдарда кітап ісіне байланысты құрал-жабдықтарды пайдалана білуді, кітап ісіндегі жаңашылдықты, әлемдік тәжірибелерді кітап ісіне енгізе білуді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Баспа ісіндегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Бұл пәнді оқытудың мақсаты - баспада инновациялық кәсіпкерлікті зерттеу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - инновациялық кәсіпкерліктің жалпы теориялық қағидаттары мен әдістерін, басылымдағы инновацияларды дамыту тұжырымдамасын, мазмұны мен тарихын анықтау; - алған білімін тәжірибеде қолдануға; - инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау; - баспа ісінің инновациялық технологиялар саласындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу дағдыларын көрсету. Пән баспада инновация саласындағы білімді қалыптастырады; баспалардың ассортимент саясатын қалыптастыру ерекшеліктері. Кітап нарығын тұтынушылық преференциялар тұрғысынан талдау жүргізіледі; ұйымдық жүйе ретінде баспалардың негізгі проблемалары анықталады; баспалардың стратегиялық дамуының негізгі бағыттары анықталады; баспагерлердің ассортимент саясатын басқару құралдары, баспалардың қызметіне стратегиялық менеджменттің шетелдік методологиясын оқып үйрену; стратегиялық негізде әзірленген инновациялық менеджмент әдістерінің негізінде баспагерлердің жұмысын жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстар берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Баспа өнімдерін көркемдік-техникалық безендіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің кітап безендіру бойынша теориялық білім алуы, баспа басылымдарын көркемдік-техникалық жобалауда редактордың рөлін анықтау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - редакторлық және баспа саласының озық техникалық талдамаларын, баспа басылымдарын көркемдік-техникалық безендіру үрдісінің қатысушыларының міндеттерін сипаттау; - әртүрлі мәтіндерді жазу және орналастыру ережелерін қолдану; - әртүрлі басылымдардың безендірілуі мен иллюстрацияларының сапасын бағалау; - баспа өнімінің көркемдік-техникалық безендірілуінің әдістерін жүйелеу және қолдану. Тәртіп баспа басылымдарын кітап шығаруды дамытудың басты ынталандырушысы ретінде білім беру мен оқытудың құралы, халықтың рухани қажеттіліктері деп қарастырады; баспа өнімдерінің сапасын жақсартуда суретшілердің, көркем-техникалық және әдеби редакторлардың рөлі, баспа өнімдерінің негізгі түрлері, қазіргі заманғы оқырмандардың өміріндегі орны. Баспа ұйымдастырудың негізгі қағидаларына назар аударылады. Біз кітаптың типтік құрылымын, кітабының мазмұнын, оны пайдалану шарттарын, мақсатты параметрлерін, оқырманның мекен-жайын ескере отырып, кітап құрылымының стандартты құрылымын зерттейік; кітаптағы бейнелеу принципінің рөлі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітап ісінің құқықтық негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: кітап ісінің құқықтық негізін анықтау және сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән студенттерді авторлық құқықтың шығу тарихымен, авторлық құқықтың қызмет саласымен, нысандармен әдебиеттермен; баспа қызметіндегі авторлық құқық және авторлық құқық саласында шарттық қарым-қатынастарды ұйымдастыру мәселелерімен, жетекші шет мемлекеттердегі авторлық құқық туралы заңдар және авторлық құқық пен сабақтас құқықтар туралы халықаралық шарттар мен конвенциялармен таныстырады. Пән студенттерді авторлық құқықтың шығу тарихымен, авторлық құқықтың қызмет саласымен, нысандармен мен әдебиеттермен; баспа қызметіндегі авторлық құқық және авторлық құқық саласында шарттық қарым-қатынастарды ұйымдастыру мәселелерімен, жетекші шет мемлекеттердегі авторлық құқық туралы заңдар және авторлық құқық пен сабақтас құқықтар туралы халықаралық шарттар мен конвенциялармен таныстырады. Қазақстандағы авторлық құқықтың проблемалық мәселелері, кітап ісінің құқықтық ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көркем әдебиеттерді редакциялау және басып шығару технологияcы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - компьютерлік графика саласындағы практикалық дағдыларды үйрету үшін баспа жүйелерімен және компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу қабілетін дамыту. Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: - баспа ісінде компьютерлік графиканы пайдалану; - тақырыптың негізгі ұғымдары мен категорияларын меңгеру, заманауи баспа жүйесінде газеттердің вёрсткасы и мен дизайнын меңгере білу; -компьютерлік графиканы дамытудағы технология мен үрдістерді меңгеру. Пәнді оқыған кезде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: курстың материалы нақты практикалық бағдарда болады. Барлық зертханалық сабақтар компьютерлік сыныпта өткізіледі. Студенттер «Corel Draw», «Photoshop», «InDesign» бағдарламалар бағытымен жұмыс істеп үйренеді, мақалалар, фотоматериалдар дизайны бойынша практикалық тапсырмаларды орындайды, газеттің жеке беттерін және газеттерді тұтастай да дайындайды. Курстың ерекшелігі компьютерлік басылымды жобалау бойынша студенттің өзіндік орындалатын жұмысы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Баспа-полиграфиялық өнімдерді безендіру үрдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: Баспа полиграфиялық өнімдерді басып шығару және дайындау процестерін оңтайландыру және жобалау процестерінің теориялық және практикалық негіздерін қалыптастыру, жаңа компьютерлік технология негізінде жобалауды дамыту. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: - баспа және полиграфиялық өнімдерді тіркеу процестерін сипаттау және жүйелей білу; - басылымдардың типологиялық сипаттамаларын ескере отырып, дизайнның негізгі композициялық принциптеріне, оқырманның мекен-жайына, кітаптың (журналдың, газеттің) мақсаттарына сәйкестігі тұрғысынан жобалау жоспарын негіздеу үшін кітаптарды, журналдарды, газеттерді безендіруді жүзеге асыру. - баспа басылымдарының көркемдік, графикалық және композициялық дизайны, баспа өнімдерінің түпнұсқа макеттерін қалыптастыру және дайындау барысында,тәжірибелік қызметте кәсіби білімін қолдануға бейімделеді. Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады. Кітап шығару саласында қазіргі заманғы талаптар деңгейінде редакторлық модельді қалыптастыру жүйесін меңгеру. Пәнді оқу барысында ерекше көңіл бөлінетін сала безендіру арқылы кез келген басылымың мазмұнын аша білу, композициялық және көркемдік пішінді қалыптастыру қағидаларын ескере отырып, шығармашылық нысанды үйлестіре отырып, композицияны жасаудың көркемдік тұрғыдан маңызды құралы арқылы кітапты (журнал, газет, жарнамалық басылым) оқырман аудиториясына бағыттай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Басуға дейінгі үрдістердің технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: басуға дейінгі үдерістің технологияларын қолдану және сипаттау қабілетін қалыптатыру. Пән полиграфиялық технологиялардың негізгі түсініктемесін, өнімнің баспа алды дайындаудың технологиялық сызбасын, кітап-журнал басылымдарының басылу есебін зерттейді; Технологиялық шешімдердің техникалық экономикалық негіздемелер; мәтіндің және сурет ақпараттарын өңдеу жүргізіледі. Баспа алды дайындау процесіне компьютерлік баспа жүйесіне назар аударылады. Басуға дейінгі үдерістің технологияларын қолдану және сипаттау қабілетін қалыптатыру. Пән полиграфиялық технологиялардың негізгі түсініктемесін, өнімнің басуға дейінгі дайындаудың технологиялық сызбасын, кітап-журнал басылымдарының басылу есебін зерттейді; Технологиялық шешімдердің техникалық экономикалық негіздемелер; мәтін және сурет ақпараттарын өңдеу жүргізіледі Басуға дейінгі үдерістің компьютерлік баспа жүйесіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Басылым композициясы
  Несиелер: 5

  "Басылым композициясы" пәнінің негізгі түйіні суретпен мәтіннің үйлесімдігін әсерлі етіп белгілі бір заңдылықтармен ретпен ыңғайластырып орналастыру. Бастыру композициясында қаріптерді көркемдеп бейнелеудің негізгі және өте керекті компоненттерімен танысып технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. Қысқаша мазмұны. Сонымен қатар композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, компоновка, композиция, «структура», «конструкция» т.б. да, композиция перспектива заңдылықтарына сүйене отырып өрбиді. Бастыру композициясында негізі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптеріне дағдыланадыру. суретпен мәтіннің үйлесімдігін әсерлі етіп белгілі бір заңдылықтармен ретпен ыңғайластырып орналастыру жайлы технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. - композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, компоновка, композиция, «структура», «конструкция» т.б. да, композиция перспектива заңдылықтарына сүйене отырып қабілетін жетілдіру; бастыру композициясында негізі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптеріне дағдыланадыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мәтінтану
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты: мәтінмен кәсіби мәтіндік дағдыларын қалыптастыру; студенттерге мәтінің қызмет әдістері мен тәжірибесіне, редактордың классикалық мәтіндік басылымдардың әртүрлі түрлері мен типтерімен жұмыс істеу формаларын, әдістерін, әдістемелерін үйрету. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - кітап саласының теориясы мен тәжірибесі, редакциялау, әдебиет ғылымдары, мәдениеті, олардың тарихы, қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларындағы редакторлық қызметтің орнын, рөлі мен мағынасын анықтау; - мәтінді сынау әдістерін қолдану (дереккөздерін анықтау, негізгісін таңдау, қажетті түзетулерді енгізу, яғни ғылыми мақала құру, редакцияларын, ондағы нұсқаларын, жинақтау); - даталау мен атрибуция әдістерін қолдану, заманауи әдебиетті мәтіндеу тарихы дамуының негізгі сатыларын білу, баспада қазіргі заманғы басылымдардың заманауи түрлерін мен типтерін дайындау және шығару практикасын қалыптастыру; - редакторлық қызметті дамытудың заманауи кезеңінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін түсіну үшін арнайы терминологияны қолдану; - классикалық мәтіндердің басылымдары сапасын бағалау, оларды баспагерлік және басып шығару құралдарының қажетті түрлерімен және формаларымен жабдықтау. Пән оқудың, талдаудың, жүйелеудің және мазмұндық және мәтіндік қызметтің теориясы мен практикасында қолданылатын негізгі терминдер мен түсініктердің мазмұнын ашу негізінде білім қалыптастырады; текстологияның пайда болу тарихын ғылым ретінде, оны дамытудың негізгі кезеңдерін және теориялық және мәтіндік ойдың негізгі бағыттарын таныстырады. Ол тарихи-әдеби процестегі және суретшінің шығармашылық өмірбаяны контекстінде жұмыстың кәсіби талдау әдістерін және әдістерін игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электронды басылымдарды редакциялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің электронды басылымдарды дайындау әдістерін және құралдарын түсінуін, электронды басылымдардың ерекшелігін үйрену. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - электронды басылымдарды құру, тарату және пайдалану технологиясын дамытудағы ағымдағы жағдай мен үрдістерді анықтау және бағалау; - электронды басылымдарды, оқу құралдарын және дайындық әдістерін сипаттау; - форматтарды сыныптау, электронды басылымның мүмкіндігін сыни түрде бағалау; - мәтін, графика және мультимедиямен жұмыс істеу. Пән электронды жарияланымдарды дайындаудың әдістері мен құралдарын баспа технологиялары контекстінде, электронды басылымдарды жасау және оларды қарау үшін бағдарламалық ортаны қалыптастырады. Пәнде түсті «кірістірулер», мультимедиалық элементтер және қағазда көрсетілмейтін басқа мүмкіндіктер бар «экраннан» оқуға бағытталған электрондық басылымдарды дайындаудың ерекшеліктері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аударма әдебиеттер басылымы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге аударма басылымдарын редакторлық дайындаудың ерекшеліктерін сипаттайтын арнайы білімдерін қалыптастыруға негізделген аударма әдебиеттері басылымдарын дайындау мен жарыққа шығарудың дайындық әдістерін, дағдыларын және әдістемелерін оқыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - заманауи отандық басылымдар жүйесінде аударылған әдебиеттердің жұмыс істеу ерекшеліктерін анықтау; - әртүрлі жанрдағы аударылған туындыларды кітапқа басып шығару арқылы түсіндірудің міндеттері мен мүмкіндіктерін сипаттау; - аударма басылымдарын редакциялық дайындау саласындағы арнайы терминологияны, сондай-ақ басылымның мақсатты және оқырман аудиториясын ескере отырып аударманың редакциялық бағалау критерийлерін қолдану; - аударма басылымының тұжырымдамасын, моделін және жобасын әзірлеу және оларды редакциялық және баспа ісі үдерісінің нақты жағдайында жүзеге асыру; рецензиялауды ұйымдастыру; басылымды дайындау үшін мамандарды тарту. Пән орыс аударма кітабының тарихы мен қазіргі күйін зерттеуге, аударма теориясы мен практикасымен танысу үшін аудармалық басылымдарды дайындау процесінде аудармашы мен редактор жұмысының бастапқы нүктелері ретінде негізделген. Курс библиология, философия, мәдениет, лингвистика тұрғысынан аударма басылымдарын қарастырады; аударылған басылымдардың репертуарын қалыптастыру тетіктері, оны баспагерлер бағдарламаларында жүзеге асыру ерекшеліктері мен міндеттері. Практикалық мысалдардың көмегімен аударма проблемасының мультикультурализм дәуірінде маңыздылығы, ауызекі және мәдениетаралық аударма ерекшелігі атап өтіледі. Аударма басылымы басқа мәдениетте түпнұсқаның бейнесі ретінде көрінеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мерзімдік басылымдарды редакторлық даярлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - электрондық басылымдармен редакциялық жұмыс ерекшеліктерін зерттеу, студенттерді электронды басылымдарды редакторлық дайындау әдістеріне енгізу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жергілікті және ғаламдық тарату үшін электронды басылымдарды құру принциптерін анықтау; - мәтін, графикалық және мультимедиалық материалдардың көрсетілу форматтарын сипаттау; - гипермәтіндік құжаттардың құрылымы мен компоненттерін, гипермәтін тілдерін түсіндіру; - электронды басылымдарды редакциялау үшін бағдарламалық құралдарды қолданыңыз. Курс журналистиканың негізгі объектілерінің бірі - мерзімді басылымдардың редакторлық компонентін зерттеуді қамтиды. Газет және журналдардың мазмұны мен формасы, редакторлық жобалау принциптері, иллюстрациялар мен фоторепортаждарды таңдау туралы мәліметтер келтірілген. Бұл курс жарияланымдардың әртүрлі түрлерін өңдеу бойынша басқа да курстармен тығыз байланысты. «Мерзімді басылымдарды редакциялық дайындау» пәні «баспа ісі» мамандығы бойынша оқитын студенттерді оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады. Пәндерді меңгеру барысында қалыптасқан білім, дағдылар мен дағдылар кейіннен кәсіби қызмет үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми жарияланымдарды редакциялық дайындау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты студенттерге ғылыми басылымның мәтіндік және көрнекі ақпаратын редакторлық өңдеу бойынша кәсіби білім беріп, дағдыландыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жарияланған ғылыми басылымдардың мазмұнымен қалыбын анықтай білу; - белгілі жанрдағы (монография, реферат, конспект, аннотация, отзыв, рецензия) мәтіндерді уйренген қабілеттерін пайдаланып өңдеу. - лексикалық-грамматикалық материалдарды сипаттау; ғылыми стильдің синтаксистік құрылымы - ғылыми әдебиетті редакторлық өңдеуден өткізгенде ой-пікірдің логикалық дұрыстығын, жазбаны нақтылап беретін әдістерді қолданған дұрыс. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: ғылыми баспалардың даму тенденциясымен қазіргі замандағы жағдайы; электрондық және баспалық ғылыми шығарылымдардың пішімімен сипаттамасы; ғылыми және техникалық әдебиетті дәстүрлі түрде редакциялық өңдеуден өткізу ішінде динамикалық өңдеу әдісі де қамтылады. Оқыту ерекшеліктері: тәжірбиелік дағдыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әдеби сын және шығармаларды рецензиялау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Курстың мақсаты: студенттерді көркем сынның ерекшеліктерімен, шығармаларды рецензиялаудың негізгі тәсілдері және әдістерімен таныстыру. Курсты оқу барысында студенттердің мынандай қабілетін қалыптастыру: - іс-әрекеттің терминологиясын, функционалдық мақсатын және әдіснамасын нақтылай отырып, рецензиялауды практикалық әдіс ретінде қолдану. - көркем сын құралдарын, өнер туындыларын рецензиялау тәсілдері мен дағдыларын меңгеру; - негізгі әдеби-сыни жазбаша жанрларды: аннотация, рецензия, эссе, кез келген әдеби-көркем басылымға шолу, әдеби шығармаға шолу, сахналау, түпнұсқа пьеса, экранизация; көркем сын тұрғысынан өнер туындыларымен жұмыс істей білу. Пән жалпыға бірдей ерекшеліктерді талдаудың теориялық ерекшеліктеріне сәйкес терминологияны, функционалдық мақсаттылықты және методологияның қызмет етуін сипаттайды; көркем-әдеби сынды дамыту, қазіргі заманғы теориялық негіздері қазіргі заманғы сыншылар; осы аймақтағы жаңа ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдануды әртүрлі қарастыруды растау; қазіргі заманғы қазақстандық басылымдарда практикалық мәселелерді талқылау, жүйелеу және жүйелі түрде тақырыптық рецензиялау түрлерін жүйелеу және мерзімді жанрлық сын түрлерін тану, мерзімді практикада қолданылатын кең таралған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқулықтарды редакторлық даярлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге оқулық басылымдарын редакциялық дайындау әдістерін үйрету. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Оқулықтарды басып шығаруға дайындық ерекшеліктерін сипаттау; - оқулықтарды іріктеу, автормен жұмыс жасау, басылымды дайындауға қатысатын шығармашылық ұжымды ұйымдастыру әдістерін пайдалану; - оқулық басылымдарының мәтіндеріндегі деректік, логикалық және лингвистикалық-стилистикалық қателіктерді және дәлсіздіктерді түзету; - оқулықтың пәндік бағдар тұрғысынан, әдебиеттің түрі, жанры және басылым концепциясы тұрғысынан қойылған талаптарға сәйкестігін анықтау. Пәннің материалдары болашақ редакторларды кәсіби даярлау проблемаларын шешу тұрғысынан жарықтандырылады. Курс білім беру басылымдарының мәтіндерін талдауға, логикалық және онымен байланысты нақты қателер мен мазмұндағы кемшіліктерді анықтауға және жоюға бағытталған. Үй тапсырмасы теориялық материалды практикалық қолданумен танысуға мүмкіндік береді. Пәннің сипаттамасы - оқу басылымдарын дайындау ерекшеліктеріне байланысты редактордың нақты жұмысын зерттеу, талдау, жүйелеу және жариялау. Болашақ басылымдағы редактордың жұмысы субъектінің ерекшеліктерін, типологиялық сипаттамаларын, функцияларын, көркем дизайны мен басып шығару ерекшеліктерін ескере отырып қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми-танымдық қазақ публицистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: болашақ редакторларды ғылыми-танымдық қазақ публицистикасының өкілдерімен және олардың шығармашылығымен таныстыру, олардың ғылыми еңбектерін талдап, саралап, фактілер мен ой-тұжырымдарын жинақтауды жүзеге асыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Қазақ зиялыларының жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру ойларын саралау; - мәтіндік материалдарды талдап, қорытындылау; - қазақ ғылыми-танымдық публицистикасының пайда болуы мен дамуы жолдарының ерекшеліктерін талдау. - қазақ ғылыми-танымдық публицистикасының ғылыми нәтижелерін көрсету. Пәнді меңгеру барысында студенттер келесі аспекттерді білетін болады: қазақтың ғылыми-танымдық публицистикасының дамуымен қазіргі жағдайы туралы, Қазақстандағы публицистиканың пайда болу тарихымен дамуы туралы түсінік алуға болады, қазіргі замандағы қазақ публицистикасының дамуының негізгі тенденциясын түсінуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы басу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Оқу курсының мақсаты: студенттерге баспаның арнайы, дәстүрлі түрлерімен полиграфиялық технологиямен өнеркәсібінің өзара байланыстары туралы түсінік беру. Курсты оқу барысында студенттердің төмендегі көрсетілген қаблеттерін қалыптастыру: - дәстүрлі және арнайы баспаның өндірістік процестерін анықтау; - арнайы және дәстүрлі басып шығару түрлерінің техникасымен технологиясына баға беру, арнайы полиграфиялық материалдармен арнайы баспаға арналған технологиялық жабдықтардың негізгі түрлеріне баға беру; - баспа ісіндегі, полиграфиядағы арнайы терминологияны пайдаланып уйренуі қажет; - баспа түрлерінің ерекшеліктерін кемшіліктерімен артықшылықтарын ескере отырып, алған білімдерін кәсіби деңгейде іс жүзінде іске асыру; Пәнді оқу барысында студенттер келесі аспекттер бойынша білім алады: Пәннің негізгі бағыты – баспа ісінің мамандарын даярлап, оларды сапалы жұмыс атқаруы үшін баспа ісіндегі арнайы басып-шығару түрлерін уйретіп, кәсіби маман жасау. Пәннің негігі мақсаты болып пайдаланылатын техникалық құрылғылармен полиграфиялық технологиялық процестерді басқарып уйрену, полиграфиялық өнімді басып шығарудың әр түрлерін және арнайы баспа түрлерін менгеру, арнайы баспа өнімін шығаруға арналған арнайы техникалық жабдықтардың мүмкіндіктерімен ерекшеліктерін білу, полиграфиялық матералдармен ең тиімді процестерді білу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кітап ісіндегі логистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің кітап ісіндегі материалдық және ақпараттық ағындардың қозғалысын жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және бақылау мәселелері бойынша құзыреттіліктерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің қабілетін қалыптастыру: - логистиканың нысаны, пәні, негізгі ұғымдары мен концепцияларын, логистикалық жүйелерді анықтау; - логистика концепцияларын сипаттау (жалпы шығындар, үйлестіру және интеграция, жалпы сапаны басқару және т. б.); - кітап тауарларын тиімді бөлу концепциясын жасау дағдысын қолдану, - кітап ісі кәсіпорнының логистикалық қызметін жетілдіру үшін логистика тұжырымдамасын қолдану. Пән кiтап ісінің өндiрiстiк логистикалық жүйесiн дамытуды қарастырады; бухгалтерлік кәсiпкерлiк жөнiндегi кәсiпорынның құрылыс логистикасы бөлiмi бөлшек сауда логистикалық жүйесін құру; қойма логистикалық компаниясын кітаптық бизнес жобалау; кiтап ісіндегі көлiк логистикасын дамыту мәселелерiн шешу; кiтапхана кәсiпорынының ақпараттық ағынын оңтайландыру; кiтаптық кәсiпорынның қызмет көрсету логистикасын дамыту; кiтаптық кәсiпорынның персоналды логистика жүйесiн құру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  кітап және кітап ісі ерекшеліктерін көрсете білу және түсіну. Негізгі кезеңдерін дайындау, өңдеу және баспа өнімдерін шығару, өндіріс әдістерін және ресімдеу басылымдарын білу, маркетингтік жолмен өнімді жылжыту және саудаға шығару;

 • Код ON2

  жаңа технологияларға, заманауи баспа ісі негізгі білімдерін үйреніп білуге және өзгелерге үйретуге арналған;

 • Код ON3

  мазмұндылығын жетілдіру, кітап басылымдарындағы өзекті тақырыптық бағыттардың, баспалардағы репертуарды қалыптастыруға қатысу;

 • Код ON4

  баспа ісі саласындағы қажетті ақпаратты жедел іздестіруді жүзеге асыру үшін кәсіби міндеттерді тиімді орындау;

 • Код ON5

  маңызды деректерді жинау және интерпретациялау; сатып алушылардың сұранысын анықтауға арналған баспа өнімін бағалау және нарықтың конъюнктурасын анықтау;

 • Код ON6

  контекстуалдау және интерпретациялау, жаңа ақпаратты талдау ерекшелігін ұйымдастыру және әлеуметтік зерттеулер жүргізу және бұқаралық коммуникация құралдарын баспа қызметі стратегиясы кезінде айқындау.

 • Код ON7

  кәсіби ақпаратты хабарлау, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді дұрыс пайдалану кітап басылымы мен полиграфиялық терминологияны іс жүзінде қолдану;

 • Код ON8

  баспа ісі және соған қатысты байланыстардың жалпы құрылымын үйрену, оның элементтерін талдау және авторлық түпнұсқаларды, кітап, газет-журналдар, жарнамалық басылымдарды, контент цифрлық құжаттарды редакциялау;

 • Код ON9

  басқарушылық шешімдерді қабылдауға және жүзеге асыруға оперативті бақылау, жобалау, баспа қызметін қамтамасыз ету; ақпараттық-библиографиялық және жарнамалық сүйемелдеу;

 • Код ON10

  әр түрлі әдістерін пайдалана алатынын көрсете білу, тексеру кезінде ғылыми теориялар, зерделеу мәселелері баспа ісінің теориясы мен тәжірибесінің Қазақстандағы және шетелдердегі жүйесін қолдана отырып кітап шығару;

 • Код ON11

  басылымдардың тұжырымдамасын әзірлеу кезінде сыни талдау әдістерін қолдану және кітаптардың көркемдік және техникалық безендірілуін орындау;

 • Код ON12

  баспа ісі, дизайн және редакциялау перспективалы бағыттарын болжау және зерттеу, баспа басылымдарының этикалық және эстетикалық құрамдас бөліктерін анықтау.

Top