Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02304 Филология: түркі тілдері в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Түркі тілдерінің тарихи дамуы
  Несиелер: 5

  Ежелгі, ортағасыр және жаңа дәуірде пайда болған жазбаша деректерді талдай отырып түркі халқының этникалық, саяси, мәдени тарихын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қыпшақ және оғыз тілдерінің салыстырмалы фонетикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі оғыз-қыпшақ тілдерінің фонетикасын салыстырады. Магистрант, түрік, татар, гагауыз, түркмен, әзірбайжан, қарашай, қарақалпақ, қазақ және т.б. тілдерді салыстырмалы әдістерді қолдана отырып, талдаулар жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи фонетикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі түркі тілдерінің вокализмдер мен консонантизмдері, сингармонизм, агглютинация (жалғамалылық), дауыссыздардың ассимиляциясы, ротацизм, ламдаизмдер және түркі тілдерінің дыбыстарындағы өзгерістерді салыстырмалы әдістер арқылы талдауларды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алтаистиканың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде кешенді ғылым саласы алтайтану туралы теориялық білім қалыптастырып, ғылыми мектептер мен заманауи алтайтанудың өзекті мәселелері, ғылыми бағыттары мен зерттеу әдістері жайлы толық мәліметтер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орта ғасыр түркі әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл курс түркі халықтарының орта ғасыр әдебиеттері туралы мағлұматтарды топтастыру арқылы білім алушылардың түркі әдебиетінің қалыптасу кезеңдерімен, түркі халықтарының көне ескерткіштері және ежелгі түркілік классикалық шығармаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі тілдері дамуының тарихи кезеңдері
  Несиелер: 5

  Түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік беру арқылы түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен таныстыру. Бұл курсты тыңдаушыларға түркі тобына қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері мен қалыптасуы жөнінде жан-жақты мағлұматтар беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі әдебиетінің ортақ бастаулары
  Несиелер: 5

  Бұл курс филологтың кәсіби дайындығы үшін негізгі пән болып табылады, сондай-ақ түркі халықтары әдебиетінің заңдылықтарын зерттейтін пәндердің негізгісі болып есептеледі. Пәнде түркі халықтар әдебиеті жанрларының даму жолдары шығармалар негізінде талданады және ақын-жазушылардың өмірі мен шығармашылық жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі түркі тілдірінің салыстрмалы лексикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курста білім алушының түркі тілдерінің салыстырмалы лексикологиясы ғылым ретінде: қалыптасуы, қазіргі жағдайы, даму болашағы туралы теориялық білімі қалыптастырылады. Салыстырмалы лексикология ғылымының зерттеу нысаны мен бағыттарын айқындай отырып даму тенденциялары мен қазіргі ортақ терминология мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі тілдерін зерттеудің антропоөзектік парадигмасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі таңда түркология ғылымында қолданылатын негізгі әдістер мен заманауи концепциялар теориялық тұрғыдан беріліп олардың практикалық дағдылары қалыптастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қыпшақ және қарлұқ тілдерінің салыстырмалы лексикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курста қазіргі өзбек, ұйғыр, татар, башұүрт, қазақ және т.б. түркі тілдерінің лексикалық құрамдары шығармалар негізінде талдаулар жасай отырып, даму тенденцияларын айқындау және осы бағыттағы зерттеулермен айналысқан ғалымдардың еңбектерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі этнолингвистикасы
  Несиелер: 5

  Ежелгі дәуірлерде бастау алған түркі әдебиетінің хронологиялық шеңберлерін талдау және оның түп нұсқалық ескерткіштерімен жұмыс жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикалық түркітанудың функционалдық аспектісі
  Несиелер: 6

  Лингвистикалық түркітанудың қолданбалы бағыттағы функционалдық аспектілері талданып, әдістемелік негіздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ескерткіштердің семантикалық талдауы
  Несиелер: 6

  Түркі жазба ескерткіштері тілін семантикалық тұрғыдан талдаудың теориялық және методологиялық негіздерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының әдеби байланыстары
  Несиелер: 5

  Пән түркі әдебиеті тарихын зерттеудің жалпы логикасы мен парадигмаларын, әдеби танымныӊ эмпириялық және теориялық деңгейлерін, аналогия және модельдеу, эмпириялық т.б. әдістерін, әдебиет тарихын зерттеудің жалпы методологиясын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі түркі әдебиеті және көркем аударма
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі түркі халықтары әдебиеті мен көркем аудармасының көкейкесті мәселелерін, түркі халықтары әдебиеті дамуының қазіргі тенденцияларын, көркем жүйе динамикасын, идиостиль және оның қалыптасу сатыларын, мифтік бейне мен архетиптің мәселелерін, метамәтін және көркемдік инвариантты, нарратология және дискурсивтік талдауды, онтологиялық поэтика, мағыналық кеңістіктің құрылу механизмін, қазақ және әлем әдебиетінің көкейкесті мәселелерін, заманауи концепцияларды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі түркі тілдерінің салыстырмалы морфологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде қазіргі түркі тілдеріндегі жалғамалылық, сөзінің құрамы және түркі тілдеріндегі грамматикалық мағынаның берілу жолдары қарастырылады. Сонымен бірге, түркі тілдеріндегі грамматикалық категорияларына шолу жасау арқылы білім алушының теориялық және салыстырмылы әдіс-тәсілдерді меңгертеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі Сібір түркілерінің салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 6

  Бұл курста қазіргі Сібір түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикалық аспектілері қарастырылады. Сібір түркі тілдерін жалпы түркі тілдерімен салыстыру арқылы грамматикалық категорияларды талдау үйретіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркітанудың жаңа әдістемесі
  Несиелер: 5

  Түркітанудың жаңа әдістемесінің негізгі шарттары мен деңгейлік ұстанымдары кешенді түрде түсіндіріліп анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу.

 • Код ON3

  Мәтіндердің тарихи, лингвистикалық, әдебиеттанулық талдауын жүзеге асыру мақсатында тюркологиялық тәсілдері мен құралдарын меңгеру.

 • Код ON4

  Түркі әдебиетінің және түркі халықтарының әдеби өзара қарым-қатынастарының дамуының негізгі тенденцияларын меңгерту; мәдени және әлеуметтік-тарихи тәжірибеде түркі әдеби үрдісін мәтіндік талдау әдістерін меңгеру.

 • Код ON5

  Түркі тілдерінің жүйелеріндегі тілдік бірліктерді талдай білу; түркі тілдерінің топтары бойынша салыстырмалы талдауын жүзеге асыру.

 • Код ON6

  Тілдік бірліктіліктерді дәстүрлі ағымдар аспектісінде және лингвотюркологияның заманауи бағытында семантикалық талдауды жүзеге асыру.

Top