Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04107 Әлемдік экономика в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Курста объективті экономикалық категория ретіндегі қаржының мәні мен функцияларының заманауи түсіндірмесі мазмұндалады, нарықтық қатынастар жағдайында олардың мазмұнының өзгеруі талданады, Қазақстанның қазіргі заманғы қаржы жүйесінің сипаттамасы беріледі. Қазіргі жағдайлардағы қаржы механизмінің ролі қарастырылады. экономиканың жекелеген сфералары мен секторларындағы коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың қаржыларының әрекет ету ерекшеліктері көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
 • Эконометрика (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән эконометрика негіздерін жүйелі мазмұндайды. Сызықтық регрессиялық модельдер мұқият зерттеледі. Стохастикалық регрессорлар, ең кіші квадраттардың жалпылама әдісі, қалдықтардың гетероскедастикалығы мен автокорреляциясы, ең кіші квадраттардың қол жетімді жалпыланған әдісі, инструменталды айнымалылар әдісі секілді көпше регрессиялардың стандарттық моделін кейбір жалпылау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Маркетингтік зерттеулер (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандарға маркетингтік зерттеулерді және оның нәтижелеріне негізделген басқару шешімдерімен ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті негізгі құзыреттер, біліктілік пен тәжірибелік дағдыларды алуға мүмкіндік береді. Пәннің негізгі мақсаттары болып табылады: маркетингтік зерттеулер әдіснамасын меңгеру; маркетингтік зерттеулердің заманауи технологияларын зерттеу; маркетингтік зерттеулер бағдарламаларын әзірлеу дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексі тұрғысынан салық салу тәжірибесі қарастырылған. Салықтың негізгі түрлеріне, салық салу нысандарына, мөлшерлемелеріне, жеңілдіктерге, салық салу тәртібі мен мерзімдеріне жан-жақты сипаттама берілген. Салық төлеушілерге салық жүктелімінің проблемалық мәселелері, салықтық болжамдау және ел экономикасына салық жүйесінің ықпал етуі талданады.

  Селективті тәртіп
 • Статистика (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Берілген курста статистиканың пәні көрсетілген, оның міндеттері анықталған, статистикалық әдіснама мәселелері қарастырылған, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды статистикалық зерттеудің маңызды әдістерін қолдану көрсетілген. Салалар, секторлар мен меншік формалары айрығында ел және өңірлер экономикасының әрекет ету нәтижелерінің; тұрғындар өмірінің деңгейінің; экономиканың макростатистикалық моделі ретінде ұлттық шоттар жүйесінің сандық сипаттамасын қамтамасыз ететін көрсеткіштер жүйесі мен оларды есептеу әдістемесі қарастырылған.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық бизнес (орысша тілінде)
  Несиелер: 4

  «Халықаралық бизнес» пәні заманауи халықаралық бизнестің әрекет етуінің спецификасын сипаттайтын негізгі теориялық аспектілерді, практикалық тапсырмалар мен кейстерді мазмұндайды. «Халықаралық бизнес» курсының» айтралықтай бөлігі халықаралық компаниялар мен олардың сыртқы экономикалық қызметінің сан алуан формаларының қалыптасуы мен дамуының шетелдік тәжірибесін жалпылауға және сыни талдауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән жүйе ретіндегі экономика туралы көрініс береді, экономикалық дамудың негізгі түсініктерін, категорияларын, заңдары мен заңдылықтарын қарастырады. Заманауи қоғамның экономикалық өмірінің теориялық аспектілерін зерттеуге және түсінуге, экономикалық талдаудың ғылыми инструментарийлерімен қарулануға көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән микроэкономиканың базалық курсын мазмұндайды. Микроэкономиканың негізгі тақырыптары мен мәселелері логикалық ойластырылған және негізделген кезектілікте мазмұндалады. Сұраныс пен ұсыныс моделдерін пайдалану қағидалары, тұтынушының және фирманың мінез-құлқы, нарықтық құрылымдар, өндіріс факторларының нарықтары және мемлекеттің араласуын талап етуі мүмкін нарықтық экономиканың мәселелері қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Менеджмент – нарықтың кәсіби қызметкерлерін дайындау процесінде негізгі пәндердің бірі. Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бизнестің макроэкономикалық ортасы
  Несиелер: 5

  Әрбір компания нақты ортада жұмыс істейді. Нарықтық экономикада қоршаған орта көбінесе кәсіпорынның тиімділігін қамтамасыз етеді, тіпті оны барынша айқындайды. Сондықтан макроэкономикалық ахуалды талдау маңызды болып табылады және оның нәтижелері кәсіпорындардың миссияны, мақсаттарды, стратегияларын таңдау үшін негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Курста макроэкономиканың стандартты курсының мазмұнын құрайтын негізгі макроэкономикалық тұжырымдамалар мен модельдер жүйелі түрде мазмұндалған. Негізгі экономикалық агенттер мен нарықтар қарастырылады, базалық макроэкономикалық түсініктер енгізіледі, табыстар мен шығыстардың шеңбер айналымы моделінің көмегімен экономиканың әрекет ету жағдайлары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетинг (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курста нарық маркетингтің экономикалық негізі ретінде қарастырылған, маркетингтің мәні және мазмұны, оның қағидалары мен функциялары ашылған. Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаттары, әдістері және моделдері келтірілген, тауардың сипаттамасы берілген, тауарлық саясатты жүзеге асыру бағыттары мен жолдары, тауардың сапасын және бәсекеқабілеттілігін басқару көрсетілген. Тауар қозғалысы, оны өткізу формалары және әдістері, сұранысты қалыптастыру, сатуды ынталандыру жүйесі, көтерме және бөлшек сауда көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық азаматтық, қаржы, салық құқығы сияқты ұлттық құқықтық жүйенің кейбір нормалары мен институттарын қамтиды және кәсіпкерлік қатынастарды және олармен тығыз байланысты өзге де, оның ішінде коммерциялық емес қатынастарды, сондай-ақ мемлекет пен қоғамның мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында экономиканы мемлекеттік реттеу жөніндегі қатынастарды реттейтін заң нормаларының жиынтығын білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Курста нақтылы экономиканың мәні мен даму тенденцияларын дұрыс бейнелейтін теориялық ережелер оқылады, пән типтік деректерге, жалпы статистикалық мәліметтерге және шаруашылық тәжірибеге сүйенеді. Отандық және әлемдік экономикадағы өзгерістер туралы, оның жаңа мыңжылдықтағы даму тенденциялары мен перспективалары туралы жаңа ережелерге басты назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорындағы жоспарлауға – жоспарды әзірлеу үдерісін зертейтін және ашатын, жүзеге асу барысын әрі қарай бақылайтын және өзгермелі ішкі және сыртқы жағдайларға сәйкес оны түзететін ғылымға арналған. Кәсіпорынды құру және дамыту жоспарының барлық бөлімдерін негіздеу әдістері, оның жоспарлы-экономикалық жұмысын ұйымдастыру мазмұндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сала экономикасы (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Бұл пән аясында оқыту кезінде мамандануға сәйкес нақтылы сала экономикасының ерекшеліктері қарастырылады. Машина жасау, металлургия, құрылыс, сауда немесе басқа салалардың жағдайы мен проблемалары зерттеледі. Барлық халық шаруашылығының теңдестірілген дамуын қамтамасыз ету мақсатында өзара байланысты салалар кешеніне капиталды әрі қарай инвестициялау мен реинвестициялаудың басымды бағыттарын дамытудың, инновация саясатының, бизнесті дамытудың жалпы саясатын анықтаудағы мемлекеттің ролі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнестегі келіссөздер (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманғы бизнес әлемінде практикалық маңызы бар маңызды феномен ретіндегі - келіссіөз жүргізудің фундаменталды негіздерін зерттейді. Іскерлік қарым қатынас психологиясына қатысты сұрақтар, бизнестегі қарым қатынас жасаудың өзекті мәселелері, сонымен қатар, іскерлік сөйлесу, сын айту, комплимент жасаудың қағидалары мен техникасына байланысты сұрақтар қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дипломатиялық келіссөөздерді жүргізудің тәсілдері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Келіссөздер - дипломатияның маңызды құралдарының бірі болып табылады. Дипломатия - ақпарат алмасу, өзара түсіністікке қол жеткізу, айырмашылықтарды жою немесе талқылау және талқыланатын мәселелер бойынша келісімге қол жеткізу мақсатында мемлекет өкілдерінің арасында байланыс процесі. Мемлекеттің қазіргі заманғы сыртқы саясатының тән ерекшелігі дипломатиялық келіссөздерді жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Исламдық қаржы
  Несиелер: 5

  «Исламдық қаржыландыру» пәні оқытуды қамтамасыз етуге арналған Қазақстанның экономикасын дамытудағы соңғы үрдістерге, әсіресе бизнесті қаржыландыру әдістеріне сай келетін жоғары білікті мамандарды дайндау.Ислам догмаларының этикалық және экономикалық доктриналары негізінде құрылған қаржылық істерді ұйымдастыруға балама көзқарастың принциптері мен формаларын түсінуді қалыптастыру, олар кейінгі кәсіптік іс-әрекеттеріне неғұрлым құзыретті шешімдер қабылдауға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кəсіпорын экономикасы (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Берілген пәнде кәсіпорынның әрекет ету ортасын, өндірісті ұйымдастыру формалары мен әдістерін ашатын мәселелер қарастырылған. Кәсіпорынның даму факторлары мазмұндалған, кәсіпорындағы инновациялық және инвестициялық қызмет көрсетілген. Қаржылық ресурстарға, кәсіпорындағы сараптамалық қызметке назар аударылған. Шығыстар мен табыстар, өндіріс шығындары, баға саясаты бойынша материалдар да жеткілікті. Кәсіпорынның банкроттығы және оның алдын алу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шығындарды талдау және басқару
  Несиелер: 5

  Пән заманауи кәсіпорында шығындарды есепке алу, талдау тәртібін және басқару жүйесін қарастырады. шығындар түсінігі, жіктелуі анықталған. шығындардықаржылық және басқарушылық есепке алуды жүргізу тәртібі зерттеледі. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және есептеу әдістері, сондай-ақ өндірілетін өнім сапасын, техника қауіпсіздігін және персонал еңбегінің әлеуметтік жағдайларын төмендетпей кәсіпорын шығындарының деңгейін төмендетуге ықпал ететін шаралар келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілі В1,В2
  Несиелер: 3

  «Ағылшын тілі B1, B2» оқу үрдісінде сөйлеу саласында: дайындалған (диалогтық және монологтың сөйлеуі), дайын емес (визуалдық негізде және ақпарат көздеріне негізделген) коммуникативтік мақсаттарды жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі, проблемалық жағдай. Тыңдау саласында: студенттердің тыңдаған мәтінді (хабарландырулар, хабарламалар, сұхбаттар, ток-шоулар және т.б.) жаһандық және толық түсіну қабілетін дамыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілі В1,В2
  Несиелер: 3

  «Ағылшын тілі B1, B2» оқу үрдісінде сөйлеу саласында: дайындалған (диалогтық және монологтың сөйлеуі), дайын емес (визуалдық негізде және ақпарат көздеріне негізделген) коммуникативтік мақсаттарды жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі, проблемалық жағдай. Тыңдау саласында: студенттердің тыңдаған мәтінді (хабарландырулар, хабарламалар, сұхбаттар, ток-шоулар және т.б.) жаһандық және толық түсіну қабілетін дамыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бюджеттік жоспарлау
  Несиелер: 4

  Пән бюджеттік жоспарлау түсінігін және орта мерзімді перспективада бюджеттерді қалыптастырудағы оның ролін ашады. Бюджеттік жоспарлаудың негізгі әдістерін сипаттайды. Бюджеттік-салық реформаларында мемлекеттің бюджеттік саясатын; бюджеттік жоспарлаудың отандық тәжірибесімен байланысты заңнамалықжәне нұсқаулық материалдарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Туризм экономикасы (орыс тілінде)
  Несиелер: 3

  Макро, мезо және микродеңгейдегі туризм экономикасының негізгі аспектілері қарастырылады. Туризмдегі экономикалық қызметтің негізгі түсініктері мен тұжырымдамалары, оларға ықпал ететін факторлар мазмұндалады. Туриндустрия кәсіпорындарының экономикасына ерекше назар аударылған, туризмдегі еңбек экономикасын басқарудың заманауи әдістері ұсынылады. Туризм экономикасының шетелдік тәжірибесі және даму перспективалары келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері, мақсаттары мен міндеттері қарастырылады. Меншік қатынастарын реттеуді талдауға, экономиканың құрылымдық өзгерістерінің себептерін қарастыруға, өңірлік мәселелерді шешуде кешенді бағыттың қажеттілігіне негізгі назар аударылады. Экономикалық циклдың әртүрлі фазаларында қолданылатын мемлекеттік ықпал ету әдістері мен құралдары, Қазақстанның экономикалық даму мәселелерін және перспективаларын зерттеу келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баға қалыптастыру (ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Берілген курс нарықтық экономиканың даму кезеңінде баға қалыптастырудың барлық негізгі мәселелерін қамтиды. Онда баға қалыптасу теориясының негіздері терең және жан-жақты ашылған, баға түрлері мен олардың жіктелуі көрсетілген, тауар пайдалылығы мен шығындардың, сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысының мәселелері қарастырылады, нарықтық бәсекедегі баға қалыптастырудың ролі, баға қалыптасу үдерісінің сатылары, шығындар мен бағалардың өзара байланыс мәселелері келтіріледі, баға саясатынң мәні мен міндеттері, бағалық тәуекелдер мен бағаларды сақтандыру зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Капиталдардың әлемдік нарығы (орыс тілінде)
  Несиелер: 3

  Әлемдік капитал нарығы жекелеген мемлекеттердің экономикалық жүйелерімен капитал айналымы саласы деп аталады. Халықаралық капитал - күрделі экономикалық механизм, нарықтық қатынастар жүйесі, ол елдер мен өңірлер арасында ақша жинауды және қайта бөлуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Еңбек ақы төлеу мен нормалау (орыс тілінде)
  Несиелер: 3

  Осы курсты оқу кезінде білім алушы еңбек үдерістерін ұйымдастыру, нормалау және операциялар саласындағы мәселелерді, оларды жетілдіру және тірі еңбек шығындарын есептеу бойынша шараларды анықтау, сондай-ақ орындалған жұмыстың сапасы мен саны үшін төлем деңгейін анықтау үшін өндірістік кәсіпорын жұмыскерлерінің тиімді қызметін қамтамасыз ететін зерттей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 4

  Берілген курста халықаралық масштабта нақтылы тауар мен оның өндіріс факторларының қозғалыс заңдылықтарын ашатын халықаралық микроэкономика зерттеледі. Ол нақтылы тауар мен оның өндіріс факторларына сұраныс және ұсыныс заңдылықтары, баға қалыптастыру тетіктері және табыстарды бөлу, сондай-ақ олармен байланысты кейбір макроэкономикалық реттеу элементтерін қарастырады. Кейбір тақырыптар тұтастай нарықтың және экономикалық ашықтықтың жоғары дәрежесі жағдайында мемлекет экономикасының әрекет ету заңдылықтарын ашатын халықаралық макроэкономиканы зерттеуге арналған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мемлекеттік және жеке серіктестік
  Несиелер: 4

  Қазіргі уақытта ҚР-да экономиканың жария секторының азаматтық қоғам және бизнеспен өзара іс-қимылының жаңа нысандары пайда болады. Қазіргі әлемде мемлекеттік және жеке меншік нысандарын біріктіретін және қоғамдық дамудың басқарушылық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық және экономикалық әлеуетін нығайтатын мемлекеттік-жеке меншік әріптестік (МЖӘ) институтын тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Халықаралық қаржы нарығы (орыс тілінде)
  Несиелер: 3

  Халықаралық қаржы нарықтары - халықаралық экономикалық қатынастардың ең елеулі және қажетті саласы. Ол әлемдік экономикалық байланыстарда валютаның қызмет етуін, дүниежүзілік шаруашылық салаларының өнімдерінің айырбасын қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болып табылады. Халықаралық қаржы нарықтары туралы айтпас бұрын валюта ұғымын, олардың түрлерін ажырату қажет. Әр елдің ұлттық ақша бірлігі бар екені түсінікті. Түрлі себептермен ақша бірлігі ұлттық шекараның сыртына шықса, ол жаңа сапаға ие болады, яғни валютаға айналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Халықаралық сауда мен халықаралық тауар нарықтары (ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту халықаралық сауданың аумақтық және тауарлық құрылымының заманауи динамикасының ерекшеліктерін айқындай отырып, халықаралық сауданың теориялық негіздерін қайта қарауға, қызмет көрсетудегі халықаралық сауданың ерекшеліктерін талдап, әлемдік экономика жүйесіндегі Қазақстанның орнын анықтауға бағытталады. Мақсаты - болашақ мамандарды халықаралық сауданың теориялық негіздерімен, жұмыс істеу нормалары мен ережелерімен, даму процестері мен қарама-қайшылықтарымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  «Мемлекеттік басқару теориясы» пәні мемлекеттік басқарудың теориясы ретінде саяси, құқықтық және әлеуметтік ғылым, сондай-ақ өз тұжырымдамаларының өзіндік сипаттамасын анықтайды, біріншіден, мемлекеттік басқаруды өзін-өзі басқару ретінде қоғамдық жүйені өзін-өзі реттеу нысаны; екіншіден, осы пәнге ғылыми білімнің саяси, құқықтық және әлеуметтік салалары негізінде қалыптасқан интеграцияланған, шекаралас көзқарас ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерге шығыс филология (түрік тілі) саласындағы жетістіктерді талдау іскерлік салада аударма жасау, қазіргі заманғы әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру, қорытындылау, озық отандық және шетелдік тәжірибе білікті дағдыларды алуға көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)
  Несиелер: 3

  Пән "Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)» грамматика курсын, кәсіптік сипаттағы лексикалық материалды қамтитын міндетті жалпы білім беру пәні болып табылады.кәсіби бағыттағы мәтіндер. Сондай-ақ, кәсіби-бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының біліктілігін жетілдіру, сонымен қатар экономика саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (қытай тілі)
  Несиелер: 3

  Қытайдың кәсіптік шет тілі ретінде бағдарламасы, жеке тұлғаларды іске асыруға бағытталған-бағдарланған, коммуникативті шет тілдерін оқытудағы танымдық, әлеуметтік-мәдени белсенділікті қалыптастырады. Шет тілін коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, яғни студенттердің сөйлесуге және сөйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық салық жүйесі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны келесі салаларды қамтиды: салық қызметінің дамуы мен дамуының теориялық аспектілері; салық жүйесін қалыптастыру және дамыту кезеңдері. Халықаралық салық салу; салық саясатын қалыптастыру және оның экономикалық дамудың басым міндеттерін шешуге бағыттау; бюджет жүйесінің деңгейлері арасындағы салықтарды және алымдарды бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Адам ресурстарын басқару (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім мен идеяларды қалыптастыруға, ұйым үшін адам ресурстарын қалыптастыруды басқаруға және оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, қызметкерлердің біліктілігін барынша арттыру және ұйым мақсаттарына жету үшін жағдайларды анықтауға көмектеседі.Бұл пән келесідей аспектілер бойынша білімдер мен дағдыларды игеруге көмектеседі: еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстарды талдау; қызметкерлерге қажеттілікті болжау және жоспарлау;кадрларды іріктеу және таңдау; жаңа келгендердiң бейімделуi;адам ресурстарының тиімділігін арттыру;тұтастай алғанда ұйымның сапасын жақсарту;қызметкерлердің өмір сүру деңгейін арттыру;ынталандыру жүйелерін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (неміс тілі)
  Несиелер: 3

  Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сөйлеу жағдайын жасайтын және танымдық жүктеме алатын материалдарға артықшылық беріледі. Оның жаһандану дәуірінің қазіргі заманғы дүниесінің мәдени, әлеуметтік, саяси және ғылыми шынайылығының ерекшелігіне бағытталуы бағдарламаның ерекше ерекшелігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жобаларды талдау (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Курста жобаларды басқарудың фундаменталды ережелері, негізгі әдістері мен инструменттері мұқият және жүйелі мазмұндалады. Бағдарламаларды және жобалар қоржынын басқару, компанияда жобалрды басқару жүйелерін құру мәселелері қарастырылады. Жобаларды басқарудың функционалды облыстары – жобаның мазмұнын, мерзімдерін, сапасын, құнын, тәуекелді, коммуникацияларды, адам ресурстарын, жанжалды, білімді басқару мұқият келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қашылықтарды басқару (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Қайшылықтарды басқару пәні - жанжалдардың пайда болуы, дамуы және аяқталу ерекшеліктері жиынтығы. Бұл ғылыми пәннің тақырыбы - жанжалдардың өзара әрекеттесуінің мінсіз үлгісі. Қайшылықтарды басқару теорияға, жанжалдар санатын және жанжалды өзара әрекеттесудің концептуалды аппаратын ашады. Жанжалдардың сипаты өзгеруі мүмкін, өйткені қоғам өзгеріп, дамып, соған әлеуметтік өзара әрекеттеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (неміс тілі)
  Несиелер: 3

  Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сөйлеу жағдайын жасайтын және танымдық жүктеме алатын материалдарға артықшылық беріледі. Оның жаһандану дәуірінің қазіргі заманғы дүниесінің мәдени, әлеуметтік, саяси және ғылыми шынайылығының ерекшелігіне бағытталуы бағдарламаның ерекше ерекшелігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерге шығыс филология (түрік тілі) саласындағы жетістіктерді талдау іскерлік салада аударма жасау, қазіргі заманғы әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру, қорытындылау, озық отандық және шетелдік тәжірибе білікті дағдыларды алуға көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (қытай тілі)
  Несиелер: 3

  Қытайдың кәсіптік шет тілі ретінде бағдарламасы, жеке тұлғаларды іске асыруға бағытталған-бағдарланған, коммуникативті шет тілдерін оқытудағы танымдық, әлеуметтік-мәдени белсенділікті қалыптастырады. Шет тілін коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, яғни студенттердің сөйлесуге және сөйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)
  Несиелер: 3

  Пән "Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)» грамматика курсын, кәсіптік сипаттағы лексикалық материалды қамтитын міндетті жалпы білім беру пәні болып табылады.кәсіби бағыттағы мәтіндер. Сондай-ақ, кәсіби-бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының біліктілігін жетілдіру, сонымен қатар экономика саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық банк ісі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  «Халықаралық банк ісі» пәні әр түрлі елдердің банк жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі аспектілерін қамтиды. Банктердің негізгі операциялары, құжаттамалық бизнес, банктерді талдау және бағалауға ерекше көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты халықаралық банк саласында теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Халықаралық банк қызметін дамытудың негізгі бағыттарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  "Әлемдік экономика" курсы аясында әлемдік экономикалық жүйенің қазіргі жағдайы мен дамуының теориялық және практикалық аспектілері қарастырылады. Халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі нысандарын: халықаралық сауда, халықаралық капитал қозғалысы, халықаралық қаржы және валюталық-кредиттік қатынастар, жұмыс күшінің халықаралық көші-қоны зерделеуге баса назар аударылды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жобаларды басқару (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Курста жобаларды басқарудың фундаменталды ережелері, негізгі әдістері мен инструменттері мұқият және жүйелі мазмұндалады. Бағдарламаларды және жобалар қоржынын басқару, компанияда жобалрды басқару жүйелерін құру мәселелері қарастырылады. Жобаларды басқарудың функционалды облыстары – жобаның мазмұнын, мерзімдерін, сапасын, құнын, тәуекелді, коммуникацияларды, адам ресурстарын, жанжалды, білімді басқару мұқият келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дипломатиялық құжаттама
  Несиелер: 3

  «Дипломатиялық құжаттама» курсының мақсаты студенттерге дипломдық құжаттар мен хат-хабарларды ресімдеу, өңдеу және жүргізу үшін негізгі жұмыс қағидаттары, ережелер мен нормаларды студенттерге үйрету. Дипломатиялық құжаттар - Сыртқы істер министрлігінің және мемлекеттік басқарудың жоғары органдарының халықаралық аренадағы қызметінің нәтижесінде туындайтын құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)
  Несиелер: 5

  Пән "Кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі)» грамматика курсын, кәсіптік сипаттағы лексикалық материалды қамтитын міндетті жалпы білім беру пәні болып табылады.кәсіби бағыттағы мәтіндер. Сондай-ақ, кәсіби-бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының біліктілігін жетілдіру, сонымен қатар экономика саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби шетел тілі (неміс тілі)
  Несиелер: 5

  Осы бағдарлама бойынша неміс тілін оқыту тілдік орта болмаған жағдайда жүргізіледі, сондықтан қарым-қатынастың табиғи сөйлеу жағдайын жасайтын және танымдық жүктеме алатын материалдарға артықшылық беріледі. Оның жаһандану дәуірінің қазіргі заманғы дүниесінің мәдени, әлеуметтік, саяси және ғылыми шынайылығының ерекшелігіне бағытталуы бағдарламаның ерекше ерекшелігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық қатынастардағы ақпараттық-талдау қызметі
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұнын меңгеру мақсаты ортақ ақпарат туралы идеялар -аналитикалық іс-шаралар, ережелер орындау, орындау және тапсырыс түрлі аналитикалық жұмыс, халықаралық және отандық өмірдің әр түрлі аспектілерін сипаттайтын ақпаратты жинау және өңдеудің негізгі әдістерімен студенттерге таныстыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық ұйымдар (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән келесі салаларды қамтиды: Халықаралық ұйымдар - халықаралық өмірді жетілдірудің ең дамыған және әр түрлі механизмдері. Қазіргі уақытта ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы кезеңінде мемлекеттердің өзара әрекеттесусіз болуы мүмкін емес, ол экономикалық және саяси қатынастар арқылы да жүзеге асуы мүмкін. Халықаралық ұйымдар тек мемлекетаралық қарым-қатынастарды реттеп қана қоймайды, сонымен қатар біздің заманымыздың Халықаралық мәселелеріне қатысты шешімдер қабылдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дипломатиялық және консулдық қызмет
  Несиелер: 5

  Дипломатия және мемлекеттердің дипломатиялық қызметі. Дипломат мамандығы. Сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдары. Сыртқы істер ведомствосы. Дипломатиялық өкілдік: функциялары, құрылымы, персоналы. Дипломатиялық өкілдіктердің негізгі жұмыс формалары мен әдістері. Дипломатиялық хат алмасу. Консулдық қызмет. Халықаралық келіссөздер. Дипломатиялық хаттама және оның халықаралық қарым-қатынастағы рөлі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілері (Батыс)
  Несиелер: 4

  Бұл курс халықаралық қатынастардың өңірлік кіші жүйелеріне (Батыс) талдауға, әдістемелік тәсілдерді зерттеуге арналған. Курстың негізгі бөлімдерінде нақты материалдарға сүйене отырып қазіргі заманғы халықаралық әлемнің ірі аймақтарындағы қарым-қатынастарды зерттеу қарастырылған, жаһандану үдерісінің бөлігі ретінде аймақтық және өңірлік мәселелерді түсіну қосымша мүмкіндіктер береді халықаралық сипаты мен осы мәселелерді шешу жолдарын анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби шетел тілі (қытай тілі)
  Несиелер: 4

  Қытайдың кәсіптік шет тілі ретінде бағдарламасы, жеке тұлғаларды іске асыруға бағытталған-бағдарланған, коммуникативті шет тілдерін оқытудағы танымдық, әлеуметтік-мәдени белсенділікті қалыптастырады. Шет тілін коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, яғни студенттердің сөйлесуге және сөйлеуге қабілеттілігі мен шынайы дайындығы интеграциялық оқыту мақсаты ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 4

  Бұл курс студенттерге шығыс филология (түрік тілі) саласындағы жетістіктерді талдау іскерлік салада аударма жасау, қазіргі заманғы әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру, қорытындылау, озық отандық және шетелдік тәжірибе білікті дағдыларды алуға көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлемдік бәсекеге қабілеттілік
  Несиелер: 3

  Пән бойынша зерттеу келесі бағыттарды қамтиды: жаһандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі. Экономиканың жаһандық бәсекеге қабілеттілігі ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекелес шетелдік тауарлар мен қызметтерге табысты қарсы шыққан тауарлар мен қызметтерде жүзеге асырылатын экономикалық, ғылыми, техникалық, өндірістік, ұйымдастырушылық, басқарушылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушыларға халықаралық және ұлттық қауіпсіздіктің негізгі проблемалары туралы зерттеуге мүмкіндік береді, ол қауіпсіздік саласындағы негізгі қауіп-қатерлер мен сын-қатерлерді анықтай алады, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың жай-күйіне әсер етеді деп түсінеді. Халықаралық саладағы ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлер мемлекеттік саясат жүйесіндегі ұлттық қауіпсіздік мәселесі және ҚР Ұлттық қауіпсіздігінің басымдықтары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу
  Несиелер: 5

  Курста кеден органдарының негізгі функциялары, олардың құрылымы, мамандануы және кооперациясы беріледі. Кедендік бақылауды ұйымдастыру және ресімдеу мәселелері, көлік түрлеріне, тауарлардың ерекше қасиеттеріне және т. б. қатысты негізгі кезеңдер мен ерекшеліктер қарастырылады. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеуде тарифтік әдістерді қолдану, кедендік төлемдерді есептеу тәртібі және т. б. ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дипломатиялық этикет және хаттама (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пән дипломатиялық хаттаманың негізін дипломатияның саяси құралы ретінде түсіндіреді, іскерлік қарым-қатынас этикеті, нормативтік база, функциялар мен құрылым хаттамалық қызмет, сондай-ақ біздің елімізде де, шетелде де протоколдық қызметті практикалық жұмыстармен тығыз байланыста ұйымдастыру тиісті бөлімшелер жұмысын сипаттайды Мемлекеттік СІМ хаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  философия және қоғамның дамуы, әлемдік экономика және халықаралық бизнес салаларын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету, халықаралық экономикалық қатынастардың, халықаралық ұйымдардың ережелері мен функцияларының ерекшеліктерін түсіну, сыртқы экономикалық қызмет, бухгалтерлік есеп пен қаржы негіздері, персоналды басқару облысында бір немесе бірнеше шетелі тілдерін меңгере отырып үйлесімде білімдерін көрсету

 • Код ON2

  отандық кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыруда, халықаралық сауда операцияларын және бизнес-компаниялармен қаржылық операцияларды жүзеге асыруда білімін қолдана алу

 • Код ON3

  экономикалық талдаудың базалық және арнайы әдістері мен моделдерін пайдалана, қажетті ақпаратты жинауды, оны жүйелеу мен жинауды іске асыра, компьютерлік техниканы пайдалана отырып кәсіби қызмет мәселелері бойынша сараптамалық есептерді дайындай алу

 • Код ON4

  әлемдік экономиканың негізгі тенденцияларын анықтай, халықаралық бизнес облысында жүзеге асырылған басқару шешімдерінің салдарларын бағалай алу

 • Код ON5

  кәсіпорын мен бизнестің дамуының жалпы және функционалдық стратегияларын әзірлеудің жоспарлау әдістемесін, әдістерін және технологияларын иемдену

 • Код ON6

  экономика мен бизнестің әртүрлі салаларында кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау, олардың қаржылық жағдайын диагностикалау, бәсекеқабілеттілігі деңгейін анықтау дағдыларын иемдену

 • Код ON7

  ұжымда тиімді коммуникацияларды қалыптастыру және қолайл психологиялық климатты жасау дағдыларын иемдену

 • Код ON8

  әлемдік экономика және халықаралық бизнес облысында жаңа білімдер мен машықтарды өз бетінше игеру дағдыларының болуы

Top