Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01703 Қазақ тілі мен әдебиеті (1,5 ж) в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері Менеджменттің мәні мен қағидалары Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері Менеджмент эволюциясы Қазақстандағы менеджментің методологиялық негіздері Басқаруды ұйымдастыру Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару нормасы Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық формалары Менеджменттегі коммуникация Экономикалық басқару әдістері Менеджменттегі жоспарлау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Текстология
  Несиелер: 5

  Текстология ғылымының қалыптасу, даму тарихы. Осы ғылымды зерттеуші ғалымдар. Текстологияның мақсаты мен міндеттері. Текстологияның теориялық мәселелері. Тестологиялық жұмыстардың түрлері. Мәтінтанудың ғылыми мақсатпен байланысы. Текстологияның практикалық мақсатпен байланысы. Ауыз әдебиеті текстологиясы. Ежелгі дәуір әдебиеті текстологиясы. Қазіргі әдебиет текстологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеу туралы жалпы түсініктер, жалпы мәліметтер. Зерттеудің әдіснамасы мен принциптері. Өзектілігі және қажеттілігі. "Ғылым", "Ғылыми білім", "ғалым"ұғымы. Диссертациялық зерттеу ғылыми зерттеудің аналогы немесе прототипі ретінде. Зерттеудің теориялық және практикалық аспектілері. Зерттеудің мақсаты, міндеттері, бағыттары мен шеңберін анықтау. Зерттеудің басталу және аяқталу мерзімі. Орындалған зерттеулердің өзектілігі. Орындау барысында алынған негізгі нәтижелер. Нәтижелердің ғылыми жаңалығы және олардың маңыздылығы. Практикалық қолдану мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте қазақ тілін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Қоғам талабына сай білім беруде магистранттардың инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Инновациялық технологияларды қазақ тілі сабағының барысында пайдаланып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Білім берудегі инновациялық технологиялардың міндеті – белгілі бір көлемдегі білім берумен шектелмей, алынған кәсіптік білімді нақты жағдайларда қолданып, қоғамға пайдасын келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілін халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау. Ғылыми тақырыбы бойынша жазбаша жұмыстар дайындау. Ресми құжаттарды толтыру дағдыларын үйрену. Сөздіктермен, мамандық бойынша әдебиеттермен жұмыс істей алу. Жазбаша, ауызша аударма дағдысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Әдістеме ғылымы, инновациялық технологиялар, жаңаша оқыту, интерактив әдістер, жаңа технологиялар, танымдық, білімдік белсенділігін арттыру үшін пайдаланылатын әдіс-тәсілдер түрлері. Инновациялық технологиялар жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі, теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Жоғары мектеп психологиясы. Нарықтық қоғамдағы жоғары білімнің мақсаттары мен міндеттері. Оқу үрдісінде студенттердің танымдық іс-әрекетінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. Кәсіби бағытталған тұлғаның психодиагностикасы мәселелері. Маманның болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып, студенттер мен оқытушыларға психологиялық кеңес беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Ежелгі тілдермен түркі тілдерінің байланысы. Тарихи атаулардың танымдық мәні. Қазақ әдеби тілінің даму барысын дәуірлеу кезеңі. Көне замандағы слемдер. Орта ғасыр түркі тілі және қазақ тілі. ХV – ХVІІ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. ХVІІІ ғасырдағы қазақ әдеби тілі. ХІХ – ХХ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. Қазақ тілінің тарихи мұралары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Әдебиет тарихының дәуірлеу теориясының негіздері. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі. Жалпы әлемдік сөз өнері мұраларының жіктелуі. Кеңестік қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі. Ұлы Отан соғысы және одан кейінгі кезендегі қазақ әдебиеті.Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуірінің даму кезеңдері. Қазіргі қазақ әдебиетінің дамуы. Әдебиет тарихындағы дәстүр мен жаңашылдық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем мәтін теориясы
  Несиелер: 5

  Көркем мәтін теориясы пәнінің мақсаты мен міндеттері. Көркем мәтіннің әдеби-теориялық сыры мен сипаты. Көркем мәтін теориясының зерттеу арналары. Көркем мәтінді зерттеудің текстологиялық негіздері. Көркем мәтіндегі автор әлемі мен образы. Көркем мәтіннің композициясының зерттеу жүйесі. Көркем мәтіннің жанры мен стилінің композициясы. Көркем мәтінді ғылыми зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің тарихи лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Жалпы тіл білімінің сүбелі де күрделі салаларының бірі. Лексика және оның пайда болу жолдары мен даму заңдылықтарын зерттейді. Бұл пән тіл тарихына, сол тілде сөйлеуші этностың бастан кешірген тарихына қатысты тілдік фактілердің шығу тегін, қалыптасу кезеңдерін, туыстас тілдердің қатарынан алатын орнын, басқа тілдерге қатыстығын ғылыми – теориялық тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеттануының жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Әдебиеттану ғылымының тағылымдық, көркемдік-эстетикалық және ұлттық мәні. Көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдық. Әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыт түрлері, тарихи-әдеби контекстегі әдебиеттану мектептері. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық ізденістері, олар туралы зерттеулер мен еңбектер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеті сынының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеті сынының ғылыми, идеялық, көркемдік дәрежесі. Сынның сипаты, ғылымилығы, публицистикалық сипаты, әлеуметтік сипаты, эстетикалық сипаты. Қазақ әдеби сынының пайда болу кезеңдері. Жазба әдебиеттің дамуының сынның өркендеуіне ықпалы. Қазақ әдеби сынының даму кезеңдері. Қазақ әдебиетіндегі сыншылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жұбановтану
  Несиелер: 5

  «Жұбановтану» пәні, мақсаты мен міндеті, қалыптасу кезеңдері. Жұбановтану ғылымының зерттелуі. Профессор Қ.Жұбановтың өмірі мен ғылыми-педагогикалық жолы. Қ.Жұбановтың фонетикалық ілімі. Қазақтың грамматик ғалымы. Қ.Жұбанов және қазақ терминологиясы. Қ.Жұбанов және қазақ әдеби тілі. Қ.Жұбанов және Абайтану. Қ.Жұбанов – педагог ғалым. Қ.Жұбанов және қазақ әнері Қ.Жұбанов және қазіргі қазақ тіл білімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психолингвистика
  Несиелер: 5

  Психолингвистика ғылым ретінде. Психолингвистиканың пайда болу және даму тарихынан. Сөйлеу қызметі теориясының психолингвистикалық негіздері. Онтогенез аспектісінде сөйлеу қызметін зерттеу. Сөйлеу дамуының психолингвистика негіздері. Сөйлеу бұзылыстарының түрлері. Оларды түзету және алдын алу тәсілдері. Тіл және ойлау. Ішкі сөйлеу ойлау құралы ретінде. Сөйлеуді қабылдаудың психолингвистік негіздері. Этнопсихолингвистика. Психолингвистикалық зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеті теориясының тарихи мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиет теориясы көркем әдебиетті барлық қырынан жан-жақты ашып көрсетудің құралы. Әдеби заңдылықтар мен қағидаларды жүйелеп, поэтикалық, прозалық және драмалық көркем шығармалардың табиғатын тануға қызмет ететін пән. Қазақ әдебиет теориясының тарихи даму кезеңдері, әдебиет теориясының методологиясы, ғылыми бағыт, ағымдар, әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қажымтану
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеттану ғылымы және Қ. Жұмалиев. Қ. Жұмалиев – эпостық, лиро-эпостық жырларды зерттеуші. Жазушының тарихи жырлар туралы зерттеулері. Жазушының Бұхар жырау шығарашылығы туралы зертеулері. Қ. Жұмалиев – Махамбеттанушы. Қ. Жұмалиев – Абайтанушы. Қ.Жұмалиев – Ыбырайтанушы. Жазушының әдебиет теориясын қатысты зерттеулері. Қ.Жұмалиев – публицист. Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары. Қ.Жұмалиев жазушылық стиль туралы. Әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Драматургия поэтикасы
  Несиелер: 5

  Драматургия туындылары (пьесалар, спектакльдер, либреттолар) арқылы әдеби поэтиканы тану. Драма жанрларының (драма, трагедия, комедия) теориялық ерекшеліктері. Драматургия ұғымының аясында театр сахналарындағы туындылар мен деректі, ғылыми-фантастикалық, көркем фильмдердің қойылымдық-режиссуралық, көркемдік шешім ерекшеліктері. Драматургияның жанрлық сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қыпшақ тілдерінің типологиясы
  Несиелер: 5

  Түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орны. Бұл пән қазіргі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктерін тануды мақсат етеді. Қыпшақ тілдерінің әдеби тіл болып қалыптасуы, қыпшақтанудың мемлекеттік мәртебесі, саяси-әлеуметтік жағдайынан мәлімет береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік линвгистика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік лингвистиканың танымдық аппараты, әлеуметтік лингвистиканың ғылымдар жүйесінде алатын орны, әлеуметтік лингвистиканың қарауына жататын негізгі проблемалары, әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары, тілдік қауымдастық тілдік тұлға, тілдік қабілет, тілдік норма бұл пәннің қарастыратын негізгі мәселелері. Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу әдістері, зерттеу бағыттары мен материал жинау көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  - әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша теориялық білімінің болуы және ол білімді кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларында қолдана алу, өмірдегі жағдаяттармен байланыстыра білу қабілетінің болуы

 • Код ON2

  - тіл білімінің тарихын, салаларын, тілтанымдық білімдерді терең меңгеру, оны практикада қолдана білу және қазақ тіл білімінің заманауи мәселелерін шешуге бағытталған ғылыми еңбектерге талдау жасай алу

 • Код ON3

  - қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі маңыздылығын түсініп, тілдік құбылыстарды ұлттық таныммен, салт-санамен сабақтастықта зерттеп, талдауға қабілетті болуы керек

 • Код ON4

  - қазақ әдебиеттану ғылымының теориясы мен тарихын, жанрларын, мәтінтанымдық мәселелерін, бұрынғы және қазіргі таңдағы өзекті проблемаларын меңгеру

 • Код ON5

  филология ғылымының дамуына үлес қосқан жеке ғалымдардың өмірімен, шығарашылығығымен және олар туралы жазылған зерттеу еңбектермен танысып, оларға талдау жасай білу дағдысының болуы

 • Код ON6

  - шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолдана алатындай деңгейде білу және тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын кәсіби деңгейде меңгеру дағдыларының болуы

 • Код ON7

  - ғылыми-зерттеушілік және талдау жұмыстарын жүргізуді меңгеріп, өзінің бағыты бойынша диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар жазу және оларды жариялай алу қабілетінің болуы

 • Код ON8

  - заманауи инновациялық технологияларды,өндірістің озық әдістерін қолдана отырып, теориялық білімдерін практикамен ұштастыра алу дағдыларының болуы

Top