Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05105 Генетика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жалпы және молекулярлық генетика саласындағы теориялық білімдерімен, далалық және зертханалық жағдайларда генетикалық зерттеулер жүргізудің практикалық дағдыларымен бәсекеге қабілетті; биология, биомедицина, биотехнология, экология, палеонтология және генетик маманның білімі мен дағдыларын талап ететін кәсіби қызметтің басқа салаларында тәжірибелік міндеттерді орындауға қабілетті маманды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M081 Генетика
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хромосомалық инженерия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шаруашылық құндылық белгілері бар ауылшаруашылық дақылдардың генетикалық талдау туралы білімдерін тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 өсімдіктердің гетероплоидия және анеуплоидия мәселелерін негіздеуге; 2 анеуплоидті линияларды алудың негізін түсіндіруге; 3 өсімдіктердің жеке генетикасының сандық және сапалық әдістерін хромосомалық инженерияда қолдануға; 4 организм белгілерінің тұқым қуалауын генетикалық талдау барысында математикалық әдістерді қолдануға; 5 белгілердің пайда болуына қатысты гендердің орналасуын, тұқым қуалауын анықтайтын генетикалық гипотезаларды тұжырымдауға. Пәннің міндеті. «Хромосомалық инженерия» пәні болашақ мамандарды хромосомалық инжененрия білімі мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: дәнді дақылдар селекциясындағы заманауи жетістіктері; өсімдіктердің гетероплоидия және анеуплоидиясы туралы мәселелері; хромосомалардың құрылымы мен қасиеттері. хромосомалардағы гендердің орналасу мүмкіндігі; гендердің тіркесуі және картаға орналастырылуы; бидай геномын реконструкция әдістері; сорт аралық хромосомалардың ауыстырылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тірі организмдердің тұқымқуалаушылық және өзгергіштігін зерттеу үшін генетиканың жалпы және қағидаттық тәсілдері туралы білімдерін кеңейту және тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 генетикалық зерттеудің модельді объектілерін ұйымдастыру ерекшеліктерін түсіндіруге; 2 гендерді анықтау және талдау қағидаларын және генетикалық линияларды өсіру қағидаларын түсіндіруге; 3 зертхана жағдайларында биообъектілерді дұрыс күтуге және өсіруге; 4 генетикалық зерттеулердің статистикалық талдауының негізгі әдістерін меңгеру; 5 әртүрлі биологиялық объектілерді зерттеуде генетикалық талдаудың негізгі принциптерін қолдану. Пәннің міндеті. «Жүйелік-генетикалық зерттеу методологиясы» пәні болашақ мамандардың кәсіби жұмыс әдіснамасын білу қабілеттілігінн қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: генетикалық зерттеудің модельдік объектілерін ұйымдастырудың ерекшеліктері; гендерді анықтау және талдау қағидаттары; генетикалық линияларды өсіру қағидаттары; зертханада биообъектілерді ұстау және өсіру ережелері; генетикалық зерттеулердің статистикалық талдауының негізгі әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендік инженерия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: эксперименттік молекулалық биологияның осы жаңа саласының заманауи бағыттарындағы студенттердің терең білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 гендік инженерияның заманауи және дамып жатқан салаларды сыни бағалауға; 2 гендік инженерияның биохимиялық және молекулалық биологиялық негіздері бойынша терең білімдерін көрсетуге; 3 жаңа векторлық жүйелер мен арнайы белоктардың супер өнімдерін алу үшін қолданылатын әдістердің ерекшеліктерін талдауға; 4 генетикалық инженерия мен өмірлік ғылымдардың ілеспе бағыттарын дамыту перспективаларын болжауға. 5 кәсіби салада гендік инженерияның теориялық білімдерін және әдістемелік дағдыларын қолданылуға. Пәннің міндеті. «Гендік инженерия» пәні гендік инженерияның заманауи әдістерін меңгерген және молекулалық генетиканың өзекті мәселелерінға шешуге қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындау. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: гендік инженерия ферменттері; ген клондаудың жалпы принциптері; Гибридті (рекомбинантты) ДНҚ (recDNA) молекулаларының дизайны; векторлық ДНҚ молекулалары; ДНҚ молекулаларын клеткаларға енгізу; бактериялық клеткалардың гибридті клондарын таңдау әдістері; про- және эукариоттық клеткаларда клондалған гендердің экспрессиясы; Saccharomyces cerevisiae гендік-инженерлік жүйесі; культураланған сүтқоректілер клеткаларының гендік инженериясы; жануарлар мен өсімдіктердің векторлық жүйесі; трансгендік өсімдіктерді өндіру әдістері; трансгендік жануарларды құру әдістері; гендік терапияға және осы зерттеулерді дамыту перспективасына қатысты тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эпигенетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: эпигенетика ғылымының теориялық білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 эпигенетика концепцияларың және гендерді үнсіздікке алып келетін шағын РНҚ рөлін түсіндіру; 2 бағаналы жасушалардың дифференцирлеу эпигенетикалық механизмдерін негіздеу; 3 жасушадағы эпигенетикалық сигналдардың жүру жолдары мен жеке механизмдері ашып көрсету; 4 эпигенетиканы зерттеуде қолданылатын негізгі модельдік жүйелерді қолдану; 5 адам ауруларының эпигенетикалық детерминанттарын жіктеу. Пәннің міндеті. «Эпигенетика» пәні болашақ мамандардың эпигенетика туралы білімдерін қалыптастыруға, дамытуға және эпигенетикадағы білімін қолдану қабілеттілігін бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: эпигенетиканың объектілері және әдістері; түрлі ұйымдасу деңгейлерінде организмдер жасушаларында эпигенетикалық сигналдардың жүзеге асуы және механизмдері; РНК-интерференция маңызы жайлы, кіші RNA және хроматин, геномдық импринтинг, адамда болатын түрлі ауруларда эпигенетиканың маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Онкогенетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Онкогенетиканың заманауи жетістіктері және қоршаған ортаның ластаушы заттарының мутагендік әсерінің молекулалық механизмдері туралы білімді кеңейту. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 канцерогенездің биологиясын және генетикасын түсіндіруге; 2 қоршаған орта мутагенттерінің, вирустық және гормоналды канцерогендердің мутагенттерінің әсер ету механизмдерін түсіндіру; 3 ісіктерді қалыптастыру кезінде жасушалық жүйелердің гендер, рецепторлар, өсу факторлары, бұзылыстарының ролін негіздеу; 4 ісік клеткаларының негізгі макро- және микроскопиялық белгілерін тану; 5 онкогендер мен онкопротиндер туралы түсінік беруге; ісіктердің көптік дәрә-дәрмектік төзімділігі туралы түсінік беруге. Пәннің міндеті. «Онкогенетика» пәні болашақ мамандарды канцерогенді диагностикалау мен зерттеу кезінде білімді қолдану қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: канцерогенездің биологиясы және генетикасы; онкогендер және онкопротеиндер; вирустық және гормональды канцерогенез механизмдері; ісіктердің қалыптасу процестеріндегі гендердің, рецепторлардың, өсу факторларының, ұялы жүйелердің бұзылыстарының рөлі; ісіктердің көптік дәрілік төзімділігі; ісіктерді диагностикалау, зерттеу және емдеудің негізгі әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; 2. ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; 3. зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; 4. заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып және пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. «Ғылымның тарихы және философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Генетикадағы биостатистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: салыстырмалы топтар арасындағы тұқымқуалаушылық және өзгергіштік дәрежесінің статистикалық маңызды айырмашылығын анықтауғы қажетті генетика саласындағы статистикалық әдістер туралы білімдерді кеңейту және тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 зерттеу деректерінің корреляциялық және регрессиялық талдауының артықшылықтарын анықтауға; 2 зерттеу деректерінің дисперсиялық талдауының артықшылықтарын анықтауға; 3 тұқым қуалаушылық және инбридинг коэффициенттерін анықтау әдістерін қолдануға. 4 мутация жиілігін есепке алу және популяцияның генетикалық құрылымын анықтау әдістерін қолдануға; 5 статанализ негізінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерінің статистикалық маңыздылығын анықтауға және оларды дұрыс түсіндіруге. Пәннің міндеті. «Генетикадағы статистикалық әдістері» пәні болашақ мамандардың генетикалық зерттеулердегі статистикалық әдістерді қолдану қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: корреляциялық талдау; регрессиялық талдау; дисперсиялық талдау; тұқым қуалаушылық коэффициенін анықтау әдісі; фенотиптік және генетикалық корреляциясын анықтау әдісі; мутациялар жиілігін есепке алу әдісі; популяцияның генетикалық құрылымын анықтау әдісі; инбридинг коэффициентін анықтау әдісі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Популяцияның генетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге қарапайым эволюциялық факторлардың әсерінен популяциялардың тұқым қуалау және генотиптік құрамының өзгерістерінін заңдылықтарын талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 популяцияның негізгі қасиеттерін және генетикалық құрылымын талдауға; 2 панамиксиялық популяциялардағы тұқым қуалау заңдылықтарын анықтауға; 3 популяцияның генетикалық құрылымындағы өзгерістерін қамтамасыз ететін негізгі факторларды жүйелеуге; 4 гендер дрейфі, мутация, миграция және табиғи сұрыпталудың қысымы әсерінен популяциялардағы генетикалық өзгергіштіктің сандық бағалауын жүргізуге; 5 - популяцияларда аллельдер мен генотиптердің пайда болу. әннің міндеті. «Популяция генетикасы» пәні кеңістік және уақыт бойынша эволюциясының қарапайым факторларының әсерінен популяцияның генотиптік құрамының өзгеруін талдау қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: популяцияның экологиялық және генетикалық сипаттамалары; популяцияның негізгі қасиеттері мен құрылымы; панмиксиялық популяциялардағы тұқым қуалаудың заңдылықтары; Харди-Вайнберг теңдеуі және оның салдарлары; популяцияның генетикалық құрылымында өзгерістер туғызатын эволюцияның негізгі факторлары; популяцияларда аллелдердің және генотиптердің жиілігін анықтау әдістері; селекция, медицина, экология және эволюцияның кейбір мәселелерін шешудегі популяциялық генетиканың маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Пәндерді меңгеру нәтижесінде студенттер келесі құзыреттерге ие болуы керек: • жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; •шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; • өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу. •кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; • нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; • пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу; • кәсіби және ғылыми мәселелер бойынша өз бетімен жұмыс істей алу; • ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу; зерттеу мақсатын қойып, оған қол жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдай білу; • күнделікті өмірде, кәсіби салада, қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай алу; • кәсіптік және кәсіби емес тақырыптарды талқылау барысында өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай алу. Шетел тілі (кәсіптік)» пәнінің оқу бағдарламасы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған. Болашақ магистр шетел тілі біліктілігін академиялық білімді, жаңа технологияларды және заманауи ақпаратты игеру жолында тиімді құралы ретінде қолдана алады және шетел тілі біліктілігі магистранттың мамандық және ғылыми қызметін табысты болуына үлес қосады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генотоксикология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: генотоксикологияның өзекті мәселелерін, генотоксиканттардың молекулалық механизмдерін анықтау және организмнің генотоксикалық факторлар әсеріне төзімділігін арттыру жолдарын қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 тірі организмдерде экотоксиканттарды енгізу, бөлу, конверсиялау жолдарын талдау; 2 тұқым қуалайтын өзгерістердің механизмдерін түсіндіру; 3 адам әсерінің биотаға генетикалық салдарын болжау; 4 ағзаны жасуша деңгейінде генотоксиканттардан қорғаудың сайма-сай әдістерін қолдану; 5 генетикалық бұзылыстардың негізгі түрлерін тану және талдау; 6 генотоксиканттардың себептерін және әсерін талдау; 7 қоршаған ортаның ластануымен күресу үшін алынған генетикалық заттар мен әр түрлі табиғат мутагенттері туралы білімдері қолдану. Пәннің міндеті. «Генотоксикология» пәні генотоксиканттардың организмге әсері туралы жалпы көзқарасты қалыптастыруға және қоғамдық денсаулыққа ықтимал салдарлары туралы білім беруге бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: генетикалық токсикология мәселелері; тірі ағзалар мен қоршаған ортаға зиян келтіретін экологиялық факторлардың өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары; генотоксикалық факторлар бойынша қоршаған ортаның антропогендік ластануының ықтимал көздері; организмдерге генотоксикалық факторлардың әсер ету механизмдері; қоршаған ортаға генотоксикалық факторларды анықтауға арналған сынау жүйелері; денені генотоксикалық факторлардан қорғау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генетикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеулерді және тәжірбиелік деректерді қорытындылау үшін генетикалық талдаудың мәні туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 қарапайым белгілердің тұқым қуалауын заңдарын қолданылуға; 2 күрделі белгілердің тұқым қуалауын талдауға; 3 гендерді карталау негіздерін қолданылуға; 4 ядролық емес тұқым қуалауын анықтау әдістерін қолданылуға; 5 генетикалық талдаудың перспективалары мен өзекті мәселелерін болжау және қалыптастыру; 6 биотехнологияны негіздеуде және болашақ адамзат болжамында генетикалық талдаудың рөлін түсіну. Пәннің міндеті. «Генетикалық талдау» пәні болашақ мамандардың генетикалық талдауды жасауға және кәсіби саласында білімдерін және практикалық дағдыларын қолданылуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: генетикалық талдау теориясы, генетикалық процестер мен құбылыстардың мәнін түсінуге көмектесетін логикалық, математикалық, эксперименталды модельдерді құру; молекулалық биология, эмбриология, даму генетикасы сияқты ғылымдарда селекциялық бағдарламаларды құрастыру кезінде, сондай-ақ медициналық практикада пайдаланылатын генетикалық талдаудың қағидаттары мен әдістері; генетикалық эксперименттер нәтижелерін өңдеу кезіндегі эукариотикалық организмдерге қатысты осы талдаудың міндеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармакогенетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: фармакогенетика және молекулалық диагностика саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 жеке организмнің дәрілік заттарға сезімталдықтың фармакодинамикалық және фармакокинетикалық механизмдерін анықтау 2 организмнің реакцияларын дәрілік заттарға тәуелділігін анықтау үшін молекулалық-генетикалық талдау әдістерін қолдану; 3 тұқым қуалайтын факторларға байланысты есірткіге дененің реакциясын талдау; 4 молекулалық диагностиканың әдістерін қолдана отырып дербестендірілген дәрі-дәрмек әдістерін меңгеру; 5 нақты пациенттің генотипін зерделеу негізінде есірткі таңдауды және оларды дозалау режимдерін даралау мүмкіндігін анықтау. Пәннің міндеті. «Фармакогенетика» пәні болашақ мамандардың кәсіби біліктілігімен өз білімдерін және дағдыларын қолдану қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: жеке организмнің дәрілік заттарға сезімталдықтың фармакодинамикалық және фармакокинетикалық механизмдері; молекулалық диагностиканың әдістерін қолдана отырып дербестендірілген дәрі-дәрмек әдістерін меңгеруі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бағана клеткалар генетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бағаналы клеткаларды дифференциациялау және таңбалау механизмдерін сипаттау және бағалау, сондай-ақ оларды медицинада пайдалану перспективаларын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 адамның бағаналы клеткалары мен клеткалық терапия перспективаларын терең білу; 2 генетикалық түрлендірілген бағаналы клеткаларды морфогенез және клетка саралау процестерінде генетикалық ақпаратты енгізу тетіктерін зерделеудегі болашағын болжау; 3 шығу тегінің, функциясының және пайдалануының негізінде әртүрлі бағаналы клеткалардың жіктелуін анықтау; 4 клеткалық препараттарды, микроскопиялық әдістерді, зертханалық жабдықтарды өңдеуде практикалық дағдыларды меңгеру; 5 5 бағаналы клеткалардың биотехнологиясындағы эксперименттерді сауатты ретінде жоспарлауға. Пәннің міндеті. «Бағана клеткалар генетикасы» пәні жасуша алудың көздері мен әдістерін, соның ішінде органдарды трансплантациялауды, сондай-ақ оларды пайдаланудың этикалық және құқықтық нормаларын ғылыми және әдістемелік көзқарастарды қалыптастыруға бағытталған Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: діңгек жасушаларын өндірудің ғылыми-әдістемелік негіздері; жасуша дифференциациясының потенциалы, бағаналы жасушалық қуаты; шығу тегі, функциясы және қолдануы бойынша әртүрлі бағаналы жасушалар; органдарды трансплантациялаудың көздері мен әдістері; этикалық және құқықтық нормалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Иммуногенетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: иммундық жауаптың механизмі мен оның генетикалық себептерінің маңыздылығын және маңыздылығын түсінуді, практикада алған білімдерін меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 иммунитет факторларының генетикалық себептерін түсіндіруге; 2 ұлпа антигендерін түрішілік әртүрлілігін және мұрагерлік анықтауға; 3 молекулалық диагностикалық әдістерді қолдануға; 4 макро және микроорганизмдер арасындағы арақатынасты генетикалық және популяциялық аспектілерін талдау; 5 заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін жүзеге асыруға. Пәннің міндеті. «Иммуногенетика» пәні болашақ мамандардың иммуногенетикадағы білім мен дағдыларды қолдану қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: молекулалық иммунология; иммуноглобулиндердің және антигенді тану рецепторларының геномдық ұйымы; гистосалы үйлесімділік генетикасы; тіндердің үйлеспеушілігі; антигенді тану құрылымдарының әртүрлілігінің көздері; иммунитеттің эволюциясы; иммунореактивтілігі; иммуногендігі; иммундық жүйенің алғашқы (туа) ақаулары; арнайы иммунитетті индукциялау; ісіктерге байланысты антигендер; иммундық жауапты генетикалық бақылау; иммунитет тапшылығы; автоиммунды аурулар; иммунотерапия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: эволюциялық биологияның жетістіктері мен қазіргі заманғы мәселелерді талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 эволюциялық биология саласындағы жетістіктер мен мәселелерді талдауға; 2 эволюциялық биологияның теориялық негіздері туралы білімді жүйелендіруге; 3 палеонтологиялық, биогеографиялық, морфологиялық және молекулалық-генетикалық зерттеулердің нәтижелерін талдауға; 4 эволюцияның синтетездік теориясының өзекті мәселелерін ажырата білуге; 5 эволюциялық биологияның шешілмеген сауалдарының мәнін түсіндіруге. Пәннің міндеті. «Эволюциялық биология» пәні эволюциялық биология саласындағы қазіргі жетістіктер мен мәселелерді талдау қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: эволюциялық биологияның әдістері: палеонтологиялық, биогеографиялық, морфологиялық, молекулалық-генетикалық; эволюциялық биологияның теориялық негіздері: молекулалық эволюцияның бейтарап теориясы, үздіксіз тепе-теңдік теориясы, эволюциялық эпигенетика теориясы, эволюциялық даму биологиясының принциптері; эволюцияның синтездік теориясының қазіргі мәселелері; тәжірибелік эволюциялық биологияның жетістіктері және эволюциялық биологияның шешілмеген сауалдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Соматикалық клеткалардың генетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: соматикалық клеткалардың жұмыс істеуінің негізгі генетикалық принциптерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 in vivo және in vitro клеткаларының жіктелуін түсіндіруді; 2 соматикалық клеткалық генетиканың негізгі әдістерін көрсету; 3 соматикалық клеткалардағы генетикалық процестерді талдауға арналған әдістер мен тәсілдерді қолдану; 4 клеткалық талдау принциптерін негіздеу, соматикалық клеткалық популяциялар арасында өміршеңдікті, ұқсастықтарды, айырмашылықтарды және ауытқуларды болжау; 5 соматикалық клеткалардың генетикасы туралы мәліметтер қорын біріктіру. Пәннің міндеті. «Соматикалық клеткалардың генетикасы» пәні болашақ мамандарға соматикалық клеткалардың дамуында генетикалық механизмдер туралы білімді қолдануды қалптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: in vivo және in vitro клеткаларының популяцияларын жіктеу; жоғары өсімдіктердің соматикалық клеткаларының генетикасы; рак ісігінің дамуына әкелетін соматикалық клеткалардың мутагенезі; кеміргіштер мен адамның гибридтік клеткаларының көмегімен адам генін картаға түсіру арқылы генетикалық талдау; тышқан хромосомаларымен толықтырылған толық адам геномын алу үшін клеткалық синтез әдісі; гибридтік клеткалардағы адам мен тышқан хромосомаларының микроскопиялық талдауы; хромосомалық картаға салу және хромосома арқылы гендерді тасмалдау; митохондрия геномының және митомиканың (митохондрия геномының және онымен байланысты аурулардың эволюциясы) генетикалық талдауы; соматикалық клеткалар геномдарын секвендеу; соматикалық клеткалардың гендік терапиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Молекулалық цитогенетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: молекулалық цитогенетика саласындағы жетістіктер мен проблемаларды талдау білуді қамтамасыз ету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 молекулалық цитогенетика саласындағы жетістіктер мен мәселелерді талдауға; 2 хромосомалардың құрылымдық және функционалдық ұйымдастырылуы туралы білімді жүйелендіруге; 3 хромосомалық аберрацияларды жіктеуге; 4 тұқымқуалаушылық ауруларды диагностикалау бағытында in situ будандастыру және спектральды кариотиптеу принциптерін және олардың маңызын түсіндіруге; 5 тұқымқуалаушылық ауруларды диагностикалау бағытында хромосомалардың микрометриялық талдаудың принципін және маңызын түсіндіруге. Пәннің міндеті. «Молекулярлық цитогенетика» пәні молекулалық цитогенетика саласындағы білімін талдау, оның жетістіктері, проблемалары және пайдалану перспективалары. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады интерфазалық және метафаздық хромосомалардың құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру; Хромосоманың химиялық компоненттерінің өзара әрекеттесу ерекшеліктері; хромосомалық қайта құру механизмдері; өту; Хромосоманы қайта құру нәтижесінде жүйелі мутацияларды қалыптастыру; геномикадағы хромосомалық тәсілдер; консервативті аймақтар хромосомалар; Хромосомалық талдаудың молекулалық цитогенетикалық әдістері - FISH әдісі және оны модификациялау, спектральды кариотиптеу, хромосомалардың микроматрицалық анализі; хромосома деңгейіндегі геномдардың салыстырмалы картасына заманауи тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Палеогенетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: адамның сүйек қалдықтарын және басқа да жануарлардың қазба формаларын зерттеудегі заманауи молекулалық генетиканың әдіснамалық тәсілдері туралы студенттердің білімдерін тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1 сүйек қалдықтарын зерттеуге қажетті негізгі талаптарын сақтауға; 2 ДНҚ молекулаларын ежелгі сүйектердің қалдықтарынан бөліп алудың сатыларын негіздеуге; 3 ежелгі сүйектің қалдықтарынан алынған ДНҚ молекуласының ерекшеліктерін анықтауға және талдауға; 4 ежелгі ДНҚ талдауының биоинформатикасын талдау; 5 болашақ кәсіби саласында алған білімдерін және дағдыларын қолдануға. Пәннің міндеті. «Палеогенетика» пәні болашақ мамандардың биологиялық қалдықтар мен қазба формалардың ежелгі ДНҚ-ның молекулалық генетикалық зерттеулерінің нәтижелерін талдауға қабілеттілігін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: палеогенетиканың тарихы; адамның, жануарлардың және өсімдіктердің ДНҚ-сының эволюциялық өзгергіштігі; ежелгі сүйектердің ДНҚ молекулаларын бөліп алу әдістері, олардың сапасын анықтау; филогенетикалық және филогеографиялық ДНҚ талдаудың қағидаттары; адамның митохондриялық геномын қайта қалпына келтіру; ежелгі адамдардың генофондысы; адамзаттың эволюциялық тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Молекулалық, клеткалық, организмдік және популяциялық деңгейдегі биожүйелердің тіршілігінің генетикалық заңдылықтарын талдау;

 • Код ON2

  Молекулалық-генетикалық, эпигенетикалық, популяциялық, эволюциялық өзгергіштіктің пайда болу себептері мен механизмдерін түсіндіру;

 • Код ON3

  Микроорганизмдердің жоғары өнімді штаммдарын, өсімдіктер сорттарының және жануарлар қол тұқымдарының жаңа түрлерін жасау үшін, сонымен қатар, тқұымқуалаушылық ауруларды емдеуге, қоршаған ортаның генетикалық мониторингне генетикалық тәсілдерді қолдану;

 • Код ON4

  Биологиялық, медициналық, ауылшаруашылық және басқа да көптеген ғылымдар саласында қазіргі заманғы молекулалық-генетикалық әдістерді қолдану;

 • Код ON5

  Репрезентативті және түпнұсқалық зерттеулер нәтижелердің негізінде қорытындыларды және практикалық ұсыныстарды тұжырымдау;

 • Код ON6

  Информатика технологияларын, соның ішінде интернет-технологияларды қоса алғанда, ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты сараптау, талдау және іске асыру;

 • Код ON7

  Сандық технологияларды, интерактивтік әдістерді, формаларды және оқыту құралдарын пайдалану арқылы студенттік-бағдарланған негізінде теориялық және қолданбалы пәндерді қамтамасыз ету;

 • Код ON8

  Биология, медицина, биотехнология, экология және ауыл шаруашылық саласындағы іргелі және қолданбалы мәселелерді талдау негізінде кешенді зерттеулер мен жобаларды іске асыру;

 • Код ON9

  Этикалық және заңды нормалар мен биоэтики нормаларын есепке алу негізінде кәсіби қызметін жоспарлау;

 • Код ON10

  Биоәртүрлілік және адам денсаулығын қорғау және сақтау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының және моральдық жауапкершіліктің сапалы орындалуын қамтамасыз етудің жеке жауапкерші болу;

 • Код ON11

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және өзінің зерттеу жұмысының нәтижелерімен ғылыми қоғамды таныстыру;

 • Код ON12

  Ғылыми-зерттеу жобаларды ұсыну, ғылыми гранттарға өтінімдерді ресімдеу, кәсіптік өсу үшін кәсіби ретінде және өз-өзімен білім алу; командада жұмыс жасау.

Top