Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07312 Құрылыс в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ғимараттар мен үймереттерді жобалау
  Несиелер: 5

  Пән Ақпараттық жүйелерді оқып, оларды ғимараттар мен құрылыстарды жобалауда қолдануға бағытталған. Пәнді оқу барысында докторант күрделі математикалық есептерді жүргізуді оңтайландыра білуі және көпір құрылыстарына жүктемелердің әсерін модельдей білуі тиіс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бірегей ғимараттар мен үймереттерді жобалау
  Несиелер: 5

  Пән ерекше ғимараттарды жобалау және есептеу әдістерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында докторант конструкцияны, элементтердің тораптық қосылыстарын пайдалану процесіндегі да, монтаждау процесіндегі да есептеуді, сондай-ақ пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыратын конструктивтік іс-шараларды қамтамасыз ете білуі тиіс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперименталдық зерттеулер деректерін өңдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты экспериментті жоспарлаудың математикалық әдістерінің негіздерін оқу және әртүрлі процестерді зерттеуде осы әдістерді қолдану болып табылады. Пәнді оқу барысында докторант Нәтижелерді математикалық өңдеу әдістерін, шамаларды үлестіру функцияларын білуі және мәліметтерді талдай білуі тиіс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қирау механикасы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі жүктемедегі және материалдардың кернеулі-деформацияланған күйлеріндегі жарықтар мен басқа да ақаулардың мінез-құлқын зерттеуге, берілген жүктемедегі конструкция элементтерінің бұзылу мүмкіндігін бағалауға бағытталған. Пәнді оқу барысында магистрант сыни параметрлер мен шарттарды анықтай білуі және материалдар мен конструкциялардың жарықтық төзімділігін бағалай білуі тиіс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс механикасының арнайы бөлімдері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты статикалық және динамикалық әсерлерге арналған ғимараттарды есептеу теориясын оқып үйрену болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант өзекті жүйелердің, пластиналардың, қабықтар мен массивті денелердің құрылыс механикасының есептерін шешу әдістерін білуі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іргетастар мен жер асты құрылыстарының конструкцияларын есептеу және жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың қазіргі заманғы жобалау принциптерін, іргетастар мен жер асты құрылыстарын құруды игеру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант Іргетастардың негіз топырағымен өзара әрекеттесуін модельдеуді және іргетастар мен жер асты құрылыстарын жобалаудың заманауи әдістерін білуі тиіс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Модификацияланған бетондар технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың бетондарды модификациялаудың қазіргі заманғы технологияларын игеруі болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант заманауи бетонтану, модифицирленген бетондарды алу технологиясы, тиімді қолдану салалары бойынша білімді меңгеруі, модифицирленген бетондардан жасалған конструкцияларды ұзақ мерзімділік және пайдалану мәселелерін меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғимараттар мен үймереттерді үдемелі құлаудан қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың прогрессивті құлаудан ғимараттар мен үймереттерді есептеу әдістемесін меңгеруі болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант прогрессивті опырылуды алдын алатын объектілердің қазіргі заманғы материалдарын, қорғау әдістері мен конструктивтік шешімдерін білуі тиіс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғимараттар мен үймереттерді ұзақ мерзімділігі және пайдалану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың жүктемелердің әсер ету ұзақтығын ескере отырып, құралымдарды ықтималдық есептеу әдістемесін, сондай-ақ ғимараттар мен имараттарды пайдалану ұзақтығы мен қауіпсіздігіне әсер ететін құрылымның физика-механикалық және басқа да сипаттамаларын бақылау әдістерін меңгеру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғимараттар мен үймереттерді жобалауда ақпараттық технологияларды меңгеру

 • Код ON2

  Эксперименттік зерттеулер деректерін талдау және өңдеу қабілеті

 • Код ON3

  Ғимараттар мен үймереттерді прогрессивті құлаудан қорғау әдістері мен құралдарын меңгеру, бұзылу механикасын білу

 • Код ON4

  Бетондарды модификациялаудың қазіргі заманғы технологияларын және көлік құрылыстарын пайдаланудың ұзақ мерзімділік факторларын білу

 • Код ON5

  ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру қабілеті

 • Код ON6

  өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдау, бағалау және салыстыру қабілеті

 • Код ON7

  Құрылыс конструкциялары, ғимараттар мен имараттар саласындағы қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын өзіндік ғылыми зерттеу жүргізу қабілеті

 • Код ON8

  ғылыми таным шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми идеяларын генерациялау

 • Код ON9

  Құрылыс конструкциялары, ғимараттар мен үймереттер саласындағы зерттеудің қазіргі заманғы әдіснамасын тиімді пайдалану қабілеті

 • Код ON10

  ғылыми-техникалық жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізу қабілеті

Top