Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01540 Химия в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Заттардың құрамы мен құрылысын анықтау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Заттардың құрамы мен құрылысын заманауи мәселелерін оқытудың инновациялық заманауи әдістерін айқындайды. Химияның негізгі қағидаларын теориялық және практикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып тиімді әдістерін меңгертеді. Оқу-тәрбие үдерісі барысында білім алушыларға басты мәселелерді түсіндіруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Заманауи психологияның ғылыми-теориялық салалары мәселелерін, ұлтаралық қарым-қатынастағы әлеуметтік-психологиялық құбылысты меңгертеді. Еңбек ұжымындағы конфликтіні реттеудің механизмдерін, тәсілдерін бағалайды. Коммуникативтік технологияларды пайдаланып, диагностикалық коррекция жасауға, тұлғааралық қарым-қатынасты, сапалы нәтижеге қол жеткізу ұмтылысын, білімін жетілдіру жұмыстарына эксперимент жүргізуге, көшбасшылық, жетекшілік қабілеттерге ие болуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шетел тілінде химия бойынша ғылыми ақпараттық дереккөздерінен (интернет желісі, онлайн жүйесі) алынған ақпаратты, ғылыми зерттеуін ұсынуға, келісімдер жүргізуге бағыттайды. Химиядан алған білімін білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік салаларда ауызша және жазбаша қарым қатынас құралы ретінде ағылшын тілінде өз көзқарасын дәлелдеуді меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  ЖОО-дағы оқыту әдістері. Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялардың теориялық негіздері. Педагогикалық инновациялар негізінде ЖОО жұмысын ұйымдастыру. Мекемелер жұмысын ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар. Инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізу жолдары. Сабақ барысында инновациялық оқытуды қолдану. ЖОО-дағы оқытушының инновациялық жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиядағы зерттеулердің аспаптық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән электрохимиялық оптикалық, радиохимиялық және басқа жабдықты қажет ететін сандық аналитикалық әдістерді қарастырады. Аналитикалық талдау әдістері әдетте мыналарды қамтиды: электрохимиялық әдістер - потенциометрия, полярография, өткізгіштігі және т.б .; радиациялық сәуле шығару спектральды талдауының, фотометриялық әдістердің, рентгендік талдаудың және т.б. эмиссиясы немесе сіңірілуіне негізделген әдістер; масс-спектральды талдау; радиоактивтіліктің өлшеміне негізделген әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияны оқытудың әдіснамалық аспектілері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында дәріс сабақтарында аналитикалық химияны оқытудың әдіснамасы және тарихи дамуы қарастырылады. Зертханалық сабақтарда магистранттарға химиялық зерттеулерді жүргізгенде әдістемелік нұсқаулардағы материалды дайындау жолдары көрсетіледі. Сабақ барысында білім алушыларға үйрету үшін тарихи қалыптасқан және осы уақыттағы әдіснамаларды тиімді қолдану керектігі түсіндіріледі. Сонымен қатар магистранттар қолданылатын аспаптармен жұмыс істеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да химиялық пәндерді оқытудың ғылыми-әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Оқудың ғылыми-әдістемелік аспектілері оқыту химиясын интегративтік ғылым және оқу пәні ретінде қарастырады. Негізгі орта мектепте химияны оқытудың инновациялық педагогикалық технологиялары. Химияны оқытуды жетілдіру жолдары. Жоғарғы және орта мектептің үздіксіздігі. Химия пәнінің мұғаліміне әдістемелік қойылатын талаптар. Жоғары мектептегі мектеп пәні ретінде химия мазмұнын қалыптастыру және дамыту тарихы және көрнекті әдіскерлердің осы үрдіске қосқан үлесі туралы мәлімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Менеджмент пәнінде негізінде басқару жүйесі қарастырылған сонымен қатар, жоғарғы кәсіби білім беру мекемесінің басқарушы және басқарылатын кіші жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаттамалары анықталды. Жоғары мектептің басшылығының мәні мен міндеттері анықталды. Университеттің инновациялық дамуында білім беру менеджментінің рөлі көрсетіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәжірибелік техника басқарудағы эксперимент тұжырымдамасын және оның жіктелуін қарастырады. Зерттеу құрылымын (экспериментатор, экспериментальдық фактор, эксперименттік жағдай, эксперименттік обьект және т.б. тәжірибелік шарттарды қарастырады. Тәжірибе позицияларымен танысу және тәжірибе талаптарын түсінік ибереді. (Оңтайлы эксперимент) формалары мен дәйектілігі зерттеледі, эксперимент үшін ақпаратты жинау әдістерінің артықшылықтарымен кемшіліктері анықталады. Зерттеудің объективті нәтижелерін алу бойынша ұсыныстарды ашады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың заманауи әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 4

  Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың заманауи әдістемелік негіздерін қарастырады-бұл пән негізгі пәндер циклына кіретін элективті пәндердің бірі. Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың әдіснамалық аспектілерін зерттеу қарастырылған. Фарадей теориясы, Рауль заңдары, Дебай-Хюккель заңдары, фаза-аралық тепе-теңдік тақырыптары кеңінен қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық химияның теориясы мен мәселелері/
  Несиелер: 6

  Физикалық химия практикалық, тарихи және кәсіби тұрғыдан талқыланады. Бұл бөлімнің шекарасын анықтауға әрекет жасалды. Негізгі жетістіктер тізімі келтірілген және физикалық химияның теориялық негіздері көрсетілген. Химияны, химиялық технологияны және химиялық білім беруді дамыту үшін физикалық химияның мәні бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық химияның таңдаулы бөлімдері
  Несиелер: 7

  Пәнді оқыту барысында дәріс сабақтарында аналитикалық химияның таңдаулы тарауларының – колориметриялық, фотоэлектроколориметриялық, рефрактометриялық, полярографиялық және электрохимиялық әдістердің (потенциометрия және потенциометриялық титрлеу) теориялық негіздері қарастырылады. Зертханалық сабақтарда осы әдістерді сапалық және мөлшерлік химиялық зерттеулерді жүргізгенде қалай дұрыс қолдану керектігі түсіндіріледі және іс жүзінде қолдану көрсетіледі. Сонымен қатар магистранттар қолданылатын аспаптармен жұмыс істеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 7

  Органикалық химияның өзекті мәселелері пәні негізінде органикалық қосылыстар мен синтездерді қарастырады. Органикалық химияның негізгі өзекті мәселерері дәрі дәрмектер, БАҚ, органикалық синтетикалық заттар мен қосылыстар туралы қарастырады. Органикалық химияның органикалық заттардың синтезі мен құрылымын анықтауда, ондағы электрон тығыздығының таралуын, атомдардың кеңістіктік орналасуын және химиялық реакция механизмін белгілеудегі мүмкіндіктері шексіз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи аналитикалық химияның қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Аналитикалық химия әдістері сипатталады, ол заттардың құрамына кіретін сұрақтарға жауап беруге, оның құрамына қандай компоненттер кіреді, ең бастысы –бұл компоненттер немесе олардың концентрациясы. Бұл әдістер көбінесе осы құрамдас элементтің қандай элементінде бар екенін анықтауға, мысалы, элементтің атомының тотығу дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиядағы компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  ChemOffice және HyperChem бағдарламалық пакеттерімен жұмыс. Молекулалардың кеңістіктік құрылымын визуалдау. ChemOffice пакетінің Chem3D бағдарламасын қолдана отырып, молекулалық құрылымдарды визуалдау. Үшөлшемді модельдер геометриясын редакциялау және талдау. Молекулалар. HyperChem бағдарламасымен танысу. Бейнелеу негіздері және редакциялау негіздері. 2-D и 3-D кескіндерде кішігірім молекулаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химияның фундаменталды сұрақтары
  Несиелер: 6

  Химия және жалпы химия технолoгиялары бойынша фундаментальды сұрақтардың теориялық және қолданбалы аспектілері үдерісінің жалпы және жеке қағидаларын айқындайды. Жоғары мектепте химиялық технолoгияның заңдылықтарын, экономика негіздерін, химиялық өнеркәсіпте пайдалану әдістері мен заңдылықтарын қолдануға, алынған теориялық білімдерді қолданысқа енгізіп практика жүзінде іске асыруға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Заманауи химияның өзекті мәселелері келесі мәселелерді қарастырады:Молекулярлық биология, гендік инженерия және биотехнология, материалдар туралы ғылым іргелі химиялық ғылымдар болып табылады. Медицинадағы прогрестер және денсаулықты қорғау – бұл аурудың, дәрі-дәрмектердің, тағамның химиясының мәселелері, ал нейрофизиология және мидың жұмысы – бұл алдымен нейрохимия, нейромедиаторлардың химиясы, жадының химиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кванттық химияның таңдаулы бөлімдері
  Несиелер: 6

  Кванттық химияның тұжырымдары мен дәлелдерімен негізгі нәтижелер мен нақты есептер қарастырылады. Арнайы жүйелерді талдау кезінде кванттық-химиялық бекітуді қолдану мысалдары келтірілген. Теориялық химия, молекулалық физика және кванттық механика саласындағы студенттер, магистранттар, оқытушылар және зерттеушілер үшін арналған пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Has an idea about the role of science and education in public life; about current trends in the development of scientific knowledge; about current methodological and philosophical problems of the natural and social sciences

 • Код ON2

  Owns methodological and methodological knowledge in the field of pedagogical science, skills in conducting an educational process at a higher educational institution using modern innovative teaching methods

 • Код ON3

  Owns a system of subject, psychological, pedagogical and methodical knowledge, skills and abilities to improve the efficiency and quality of education.

 • Код ON4

  Owns knowledge of the principles and structure of the organization of scientific activity; critically analyze existing concepts, theories and approaches, the ability to make scientifically based conclusions, independently choose the forms and methods of achieving the goal

 • Код ON5

  Demonstrates the skills of performing independent scientific research in the field of chemistry and pedagogy using computer simulation, applying application programs for processing information of various types.

 • Код ON6

  Understands the conceptual systems of chemistry and the laws of their development, as well as philosophical questions of the fundamental laws and theories of chemistry

 • Код ON7

  Analyze the current state of modern chemistry, demonstrate the skills of modern methods of analysis using the latest instruments, predict the state of chemicals based on their thermodynamic characteristics

 • Код ON8

  To possess knowledge and skills to analyze problems in interdisciplinary related fields of knowledge; independently carry out experimental studies, substantiate the results of the study when discussed with experts and a wider audience

 • Код ON9

  Able to make independent decisions and responsibility for them, to carry out qualitative and quantitative analysis and synthesis of the results obtained.

 • Код ON10

  Owns the skills of conceptual, logical and analytical thinking and the ability to apply modern scientific methods and means of knowledge for intellectual improvement and cultural development, enhance professional competence

Top