Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04105 Есеп және аудит в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама бухгалтерлік есеп және аудит саласында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті кадрларды даярлауға, пайдаланылатын көздерден алынған деректермен жұмыс істеуге, оларды талдауға және бағалауға, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін есепке алу, аудит және талдау жүргізудің әртүрлі міндеттерін дербес және жауапты шешуге және әлеуметтік ұтқырлыққа, көшбасшылық пен кәсіпкерлікке ықпал ететін жалпы және арнайы құзыреттерге ие болуға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B045 Аудит және салық салу
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыру. Курста экономика қызметінің фундаменталды мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтары, Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс, мезоэкономика және әлемдік шаруашылық оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - студенттердің басқару мен экономикадағы математикалық және статистикалық әдістерді дамытуға арналған жалпы математикалық дайындық; студенттердің экономикалық жүйелерге қатысты абстрактілі ойлау мен талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, компьютерлік технологияны қолдана отырып қосымшалармен экономикалық проблемаларды моделдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микроэкономикалық модельдері және олардың бизнес-ортада өзін-өзі іске табысты асыруы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнде үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқы, олардың нарықтағы экономикалық қарым-қатынасы, фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлық ерекшелігі, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әр түрлі нарықтарының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті бағалау мақсатында макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курста қарастырылатыны: негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы, макроэкономикалық көрсеткіштердің жиынтығы, макроэкономикалық тепе-теңдік моделі, тепе-теңдік күйінен ауытқудың себептері мен формалары, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде жабық және ашық экономика жағдайында экономиканың қызмет ету ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған шетел тілі курсы "Есеп және аудит"мамандығының студенттеріне арналған. Бұл курстың мақсаты-халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін студенттердің шет тілді Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті қаржылық қолдау
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар бизнесті қаржыландырудың тиімді әдістерін таңдауға және қолдануға, ұйымдық-құқықтық нысаны мен бизнес санатына байланысты компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға, бизнес-жобаны қаржыландырудың оңтайлы моделін құруға және ықтимал тәуекелдерді бағалауға қабілетті болады. Білім алушылар компания капиталын қалыптастыру көздерін анықтай алады, кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қазіргі заманғы қаржылық құралдарын пайдалана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің коммуникативтік құзыреттілігінің деңгейін арттыруға, қазақ тілін кәсіби (іскерлік және ғылыми) қызметте қолдануға бағытталған, сондай-ақ өз білімін жетілдіру мақсатында, менеджментке қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды дұрыс қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті сақтандыру
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін бағалауда, оларды басқаруда және барынша азайтуда, сақтандыруда, оның бағыттары мен сақтандыру компаниялары мен тәуекел менеджменті мен сақтандырудың өзге де субъектілерінің қызметінде практикалық тәсілдер мен әдістерге ие болады. Білім алушылар қолданыстағы бизнесті сақтандырудың оңтайлы үлгісін талдап, таңдай алады, тәуекелдерді хеджирлеудің қазіргі заманғы қаржы құралдарын қолдана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 4

  Қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда бухгалтерлік есеп негіздері, оны жүргізу дағдылары мен техникасы беріледі. Курс тақырыптары: ақпараттық жүйе ретінде бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік есеп функциялары, бухгалтерлік балансты құру, шоттар мен екіжақты жазбаны қалыптастыру, бухгалтерлік жазбалар мен қаржылық есептілікті құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пәнді табысты оқу нәтижесінде студент қаржылық категорияларды, ұғымдарды, терминдерді меңгеруін көрсете алады, олардың жіктелуін, әлеуметтік – экономикалық үрдістердің маңызы мен орнын біле алады; бюджет кірістері мен шығыстарының құрылымын талдай алады; мемлекеттің қаржы және салық саясатының экономикасына әсерін бағалай алады; қоғамдық немесе аралас игіліктер нарығындағы тепе-теңдікке қол жеткізу шарттарын анықтай алады; кәсіпорынның қаржылық даму жоспарларын құрастыра алады және талдай алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару есеп I
  Несиелер: 6

  Пән Басқару есебі бойынша базалық курсы болып табылады, CAP/CIPA халықаралық бағдарламасының біліктілік талаптарына негізделген. Оқу соңында студент шығындарды жіктеу және бөлу әдістері, шығынсыздықты талдау, кәсіпорындағы бюджетті құру және қолдану, басқару шешімдерін қабылдау бойынша тәсілдерді, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, өндірістегі шығындарды есептеу және кешенді өндіріс шығындарын есептеу бойынша білімдерді көрсете алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп I
  Несиелер: 5

  Пән ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есебі бойынша базалық курсы болып табылады. Пән бағдарламасы CAP/CIPA бағдарламасының халықаралық біліктілік талаптарына, сондай-ақ қазіргі заманғы бизнес-практикаға негізделген. ХҚЕС және ҰҚЕС тәртібімен таныстырады. Оқу аяқталғаннан кейін студент барлық есеп элементтерін есепке алу бойынша білімдерін көрсете алады: активтер мен міндеттемелерді есепке алу, капиталды есепке алу, сондай-ақ бөлінбеген пайда сомасында капиталда көрсетілген қызмет нәтижелерін білдіретін кірістер мен шығыстар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Курс өз ойларын сауатты білдіру, келіссөздер жүргізу және әңгімелесушілерді іскерлік ортада түсіну дағдыларын меңгеруге бағытталған; курс бизнес лексиканы оқып қана қоймай, ағылшын тілінің жалпы деңгейін арттыруды көздейді. Курстың мазмұны сонымен қатар іскерлік ағылшын тілін, іскерлік хаттарды, соның ішінде электрондық хаттарды дайындау, түсіну және жазу, презентациялар құру, келіссөздерге дайындық, кездесулерді ұйымдастыру және оларға қатысу сияқты аспектілерді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйымдағы салықтық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент салық жоспарлары мен бюджеттерді құрудың базалық әдістерін және нормативтік құжаттарды меңгеруін көрсете алады, салық жоспарлары негізінде шешімдер қабылдау кезінде практикалық дағдыларды қолдана алады, компанияның қаржыларын басқарудағы салықтық жоспарлаудың рөлін жүйелендіре алады. Студенттер салықтық жоспарлау саласында қойылған міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл курс Қазақстанның салық салу жүйесін зерттейді. Бұл курс САР/CIPA (CAP сертификаттау деңгейі) сертификаттауына кіреді. Курстың құрылымы "қарапайымнан күрделіге дейін" принципі бойынша құрылған және Қазақстанда салық салудың теориялық негіздерін, сондай-ақ салықтарды есептеу және декларациялау практикасын зерделеуді қамтиды: қосылған құн салығы; пайдаға салынатын салық; жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салық; салық салудың оңайлатылған жүйесі; басқа да салықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән компаниядағы экономикалық және әлеуметтік қатынастарды басқару және реттеу саласындағы қолданыстағы нормалар туралы білімді меңгеруге, басқару қызметінің инновациялық белсенділігін арттыруға, басқару процесі мен ұйымдастыру бойынша құзыреттерге, менеджменттің негізгі функцияларын іске асыруға, топтық динамика мен көшбасшылыққа, қақтығыстар мен өзгерістерді басқаруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке, топтық, ұйымдастырушылық деңгейлерде көшбасшылық феномендерін тиімді басқару саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгеруге, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық және биліктің негізгі теорияларын қолдану дағдыларын, сонымен қатар топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп 2
  Несиелер: 4

  Студенттердің кәсіпорындарды біріктіру әдістемесін білуін қалыптастыру; шоғырландырылған есептілікті құрастыру. Сатуға арналған инвестициялық меншік және ұзақ мерзімді активтердің, бағалау міндеттемелерінің, шартты міндеттемелер мен активтердің табиғатын; ақшаның уақытша құнының мәнін; жалға алуды есепке алу мәселелерін, валюталық бағамдардың өзгерістерін; қауымдасқан компанияларға пайда салығы мен инвестицияларды білу. Қаржы құралдарын есепке алу және бағалау, компанияның есеп саясатындағы өзгерістер. Байланысты тараптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән аясында: маркетингтік орта; маркетингтік зерттеулер; нарықтарды саралау; тұтынушылардың мінез-құлқы; тауар саясаты; баға саясаты; тауарлар мен қызметтерді жылжыту; тауар қозғалысы және бөлу; маркетингті Стратегиялық жоспарлау және бақылау; қызмет маркетингі және коммерциялық емес қызмет саласында; халықаралық маркетинг оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Студент оқуды аяқтағаннан кейін әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың сандық жағын талдау әдістерін, статистикалық көрсеткіштерді көрсете алады. Статистиканың әдістерін, міндеттерін және ерекшеліктерін білу, статистикалық көрсеткіштерді жинау және өңдеу тәсілдерін, талдау және болжау үшін статистикалық есептілікті құрастыру нысандары мен тәртібін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есептілік
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студенттер ХҚЕС-ке сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру тәсілдерін анықтай алады; қаржылық есептілік көрсеткіштерін бағалау әдістерін біледі. Пән мынадай міндеттерді шешуді қарастырады: қаржылық есептілікті қалыптастырудың теориялық негіздері мен принциптерін зерделеу (САР бағдарламасына сәйкес); қаржылық есептілік элементтерін тану және бағалау әдістерін зерделеу; ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті құру бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есеп 2
  Несиелер: 4

  Студенттердің тұтынушылардың қанағаттануы тұрғысынан шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайларында басқару есебінің мінез-құлықтық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік аспектілерін меңгеруі әр түрлі әдістерді қолдану арқылы шығындарды бағалау ерекшеліктері, сондай-ақ шешім қабылдау үшін талдау жүргізу тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби этика саласындағы құзыреттілікті меңгеруге, сондай-ақ этикалық нормалар, принциптер, кәсіпкерлік ұстанымынан құндылық бағдарлары, сонымен қатар персоналды басқару саласындағы корпоративтік стандарттарды әзірлеу және енгізу негіздері, болашақ мамандарды кәсіби қызметтің коммуникативтік кедергілерін, дағдарыстық және даулы коммуникацияларын жеңуге мүмкіндік беретін тиімді іскерлік этиканың практикалық дағдыларына үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 4

  Оқуды аяқтағаннан кейін студент талдау дағдыларын меңгеру және меңгеру негізінде экономикалық ойлауды қалыптастыру. Курста негізгі және айналмалы капиталды пайдалануды сапалық және сандық талдау әдістері, қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру және оны төлеу, кәсіпорынның экономикалық тиімділігін бағалау әдістері және оның инвестициялық және инновациялық қызметі, өнім өндіру және калькуляциялау шығындарын есептеу әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік есеп
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпорындарда өндірістік есепті ұйымдастыру бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды дарытуға бағытталған. Оқу аяқталғаннан кейін студент өндірістік есепті жүргізе алады; өндірістік өнімнің өзіндік құнын бағалау және пайданы анықтау үшін өндірістік шығындар туралы деректерді жинақтау бойынша есептік процедураларды білуі; жоспарлау және шешім қабылдау үшін өндірістік есеп жүйесінде ақпарат жинай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті есепке алу
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге халықаралық бухгалтерлік есеп және есеп беру жүйесінің элементі ретінде сыртқы экономикалық қызметтің бухгалтерлік есебінің ерекшеліктерін ашу болып табылады. Пәннің міндеттері: сыртқы экономикалық қызметтің бухгалтерлік есебінің ерекшеліктерін оқып үйрену; экспорттық және импорттық операциялардың есебін оқып үйрену, ХҚЕС 21 "валюта бағамдарының өзгерістерінің әсері".

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік шығындарды бағалау
  Несиелер: 4

  Курс аяқталғаннан кейін студент шығындарды бағалау әдістерінің теориялық білімдерін көрсетеді; шығындар туралы, және өнім мен қызмет шығындарын не анықтайды және өнімнің өмірлік айналымы ішінде қалай өзгеретіні туралы білім; өнімдер мен қызметтерге шығындарды есептеу үшін менеджерлер қолданатын тәсілдер туралы білім; қуатты, пайданы жоспарлау және орындауды бағалау үшін кірістер мен шығындар туралы ақпаратты қолдануды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық есеп және есеп беру
  Несиелер: 5

  Салықтық есепке алудың теориялық негіздерін, оның маңыздылығы мен нақты пайдалануын зерттейді, кәсіпорынды басқаруда, оның шаруашылық-қаржылық қызметін Қазақстан Салық кодексінің тиісті баптарын қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру және салық төлеушіге салықтық жүктемені төмендетудің қолданыстағы заңнамасы шегінде неғұрлым оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Курс соңында студент мемлекеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу, бюджеттік жүйені, бюджеттік сыныптаманы басқару бойынша нормативтік-құқықтық актілерді білу, мемлекеттік бюджеттің орындалуы бойынша есептік ақпаратты дайындау, бюджеттің орындалуы туралы есептілікті құрастыру дағдыларын көрсете алады. Сонымен қатар, студент мемлекеттік ұйымдарда есеп жүргізу бойынша дағдыларға ие болады және Қазақстанның бюджет және салық заңнамаларының біліміне ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттеу
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандардың әртүрлі меншік түріндегі ұйымдарда бюджеттеуді ұйымдастыру және әдіснамасы бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пәнде ұйымдағы бюджеттеу үрдісінің теориясы мен практикасы ұсынылған. Бюджеттеу ұғымы, объектісі, мақсаттары, бюджеттердің түрлері, операциялық және негізгі бюджеттерді құру тәртібі қарастырылады, бюджеттеудің бақылау функциясына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 4

  Курсты аяқтағаннан кейін студент қызметтің қаржылық талдауын жүргізу әдістерін білуін көрсете алады, бухгалтерлік балансты экономикалық оқу дағдыларын игере алады, активтерді пайдаланудың құрылымы мен тиімділігін талдай алады; міндеттемелер мен капиталды, баланс өтімділігін және іскерлік белсенділікті, төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын, қаржылық коэффициенттерді, нарықтық экономика жағдайындағы табыстылықты талдай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кешенді экономикалық талдау
  Несиелер: 4

  Оқуды аяқтағаннан кейін студент бухгалтерлік есеп ақпаратын жинау, өңдеу және дайындау және бухгалтерлік есепті құру бойынша дағдыларды көрсете алады. Нақты жағдайға қатысты есепке алу объектілерін бағалауды жүргізе алады, компанияның экономикалық қызметін және жеке бизнес-үдерістерді талдай алады, проблемалық жағдайларды талдау дағдыларын көрсете алады және оларды шешу жолдарын анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық аудит стандарттары
  Несиелер: 7

  Пән студенттердің аудит саласындағы білімін арттыруға бағытталған. Студенттердің аудиторлық қызмет негіздерін білуін қалыптастыру және ұйым қызметін тәуелсіз тексеру ретінде аудит саласында практикалық дағдыларды қалыптастыру. Студентті аудит саласындағы практикалық қызметке, қызметтің мақсатын дұрыс анықтау қабілетіне, мақсатқа жетудің тиімді және сауатты жолдарын таңдауға, сондай-ақ есеп және аудит саласындағы қазіргі заңнама талаптарына сай, мүдделі пайдаланушыларға өз жұмысының нәтижелерін ұсынуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 7

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер аудиторлық қызметтің мақсаттары мен міндеттерін, әрбір сатыда орындалатын жұмыстардың кезеңдері мен құрамын, ХАС негіздерін, ақпараттың және бұрмалаудың мәнділігін бағалау әдістемесін, аудиторлық тәуекелді анықтай алады, аудит жоспарлары мен бағдарламаларын жасай алады, есептік және есептік ақпараттың анықталған бұрмалануын қорыта алады және оларды түзету бойынша ұсыныстарды құрастыра алады және аудитордың құжаттарын рәсімдей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 6

  Студенттердің теориялық білімдерін қалыптастырады, кәсіпорындарда ХҚЕС қолдану әдістемесін терең зерделейді, студенттерді қаржылық есепті ұйымдастырудың қазіргі жай-күйі мен ерекшеліктерімен таныстырады, өзін-өзі реттеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады, біліктілікті тұрақты арттыруға, ой-өрісін кеңейтуге және қаржылық есептің бар білімін тереңдетуге бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-үдерістерді басқару
  Несиелер: 6

  Пән ұйымды үрдісті басқару негіздері бойынша білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған. Курс аяқталғаннан кейін білім алушы бизнес-процестерді моделдеуге, талдауға және оңтайландыруға, ұйымның бизнес-процестерін моделдеудің аспаптық жүйелерін пайдалануға, ұйымның үдерістерін басқару құралы ретінде көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін (СЖЖ) әзірлеуге және қолдануға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақша ағымынын талдау
  Несиелер: 4

  Пән сұрақтарды қарастырады: ХҚЕС және ҰҚЕС сәйкес жасалған ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп. Курсты оқу аяқталғаннан кейін студент ақша қозғалысы туралы есептілікті жасау және ұсыну және ақша ағындарын талдау бағыттары туралы білімді көрсете алады, оны оқып, оның ақпараттылығын бағалай алады. Аналитикалық есептерді құрастыра алады және ақша ағындарын оңтайландыру жолдарын анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1 С: Бухгалтериядағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Оқыту бағдарламасы "1С: Бухгалтерия" курсы негізінде құрылған. Курс студенттерге арналған, оқу мақсаты – 1С: Бухгалтерия бағдарламасын қолдану дағдыларын үйрету. 1С:Бухгалтерия бағдарламасы кәсіпорында бухгалтерлік есепті толық жүргізу, есептілікті қалыптастыру үшін барлық мүмкіндіктерді береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Айналым капиталын талдау
  Несиелер: 4

  Пән сұрақтарды қарастырады: айналым капиталы түсінігі және оның сандық анықтамасы. Корпоративтік басқару жүйесіндегі айналым капиталын талдау орны. Айналым капиталын талдауға арналған ақпарат көздері. Дебиторлық берешекті талдау. Мобильді құралдардың айналуын талдау. Қорларды талдау және материалдық ресурстарды пайдалану. Ақша қаражатын талдау. Ақша ағындарын талдау. Ақша ағынының түрлері. Фирманың іскерлік белсенділігі мен қызметінің тиімділігін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтегі бизнес үрдесін зерттеу үшін экономикалық талдау әдістері және аналитикалық қызметтің практикалық дағдыларын дамыту. Пән аясында бизнесті дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық талдаудың теориясы мен практикасы, кәсіпкерлік қызмет субъектісінің қаржылық-шаруашылық қызметін талдау кезіндегі жүйелі ойлау, бизнес-талдаудың заманауи құралдары оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 4

  Оқыту мақсаты-студенттерге корпорациялар мысалында қаржыны басқару теорияларын, модельдерін, әдістерін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пән аясында Корпоративтік қаржы негіздері, Корпоративтік басқарудың өзекті мәселелері, қаржылық - несиелік есептердің математикалық негіздері, қаржылық есептілікті құру, корпорацияның негізгі және айналым капиталын басқару, кірістерді қалыптастыру мәселелері оқытылады. Дивидендтік саясат, қайта құрылымдау, корпорациялардың банкроттығы мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнеске арналған кеңсе шешімдері
  Несиелер: 6

  Пәндерді меңгеру мақсаты студенттердің кәсіби мүдделеріне қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін көрсету, студенттердің жаңа компьютерлік технологияларды меңгеруіне деген сенімін дамыту болып табылады. Студент осы білімді қарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды жасау, электрондық кесте процессорының көмегімен түрлі тақырыптық мәселелерді шешу, Excel электрондық кесте процессорын пайдалана отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеу үшін пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-білім алушыларда қаржылық менеджмент, қаржылық қатынастар, қаржылық механизм, ақша ағыны мен компанияның қаржылық қызметін басқару технологиясы туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру, кәсіпорынның қаржылық және инвестициялық қызметінің барлық тараптарына қатысты мәселелерді шешу саласында практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару негіздері
  Несиелер: 6

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаның қатысушыларының мүдделерін талдай алады; мақсаттарды, пәндік саланы және жобалық құрылымды анықтай алады; жобаның кестесін есептей алады; шоғырландырылған жобаның негізгі бөлімдерін қалыптастырады; жоба тәуекелдерін анықтай алады; MS Project бағдарламасын қолдана алады. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие болады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік субъектілерінің есептілігі
  Несиелер: 5

  Шағын және орта бизнес мәртебесін алу шарттары және есептілік құрамы, салық салу жүйесі (ССЖ); Кәсіпкерлік қызмет түрлері, салықтар мен жарналар бойынша есептілік, бухгалтерлік есептілік: бухгалтерлік баланс, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті қалыптастыру ерекшеліктері, экология бойынша есептілік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік қызметте маркетингтің құралдары мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Пән шеңберінде Бизнестің маркетингтік ортасы оқытылады; нарық сегменті анықталады, тұтынушылардың мінез-құлқының негізгі сипаттамалары, тауарлық және баға саясатының негіздері; тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламалары анықталады; brand book әзірленеді, кәсіпкердің беделін басқару бағдарламаларын қалыптастыру; бизнес мәселелері бойынша шағын-маркетингтік зерттеулер жүргізу,әлеуметтік желілердегі маркетинг (SMM).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы секторы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру нәтижесінде студент қаржы және салық органдарында, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында есепке алу ерекшеліктерін түсінуді көрсете алады. Қаржы ұйымдарының ерекшелігін ескере отырып, есеп жүргізу және есеп беру жасай алады. Осы саладағы есепке алу жүйесін реттеудің заңнамалық базасын, ХҚЕС талаптарын білетін болады. Қаржылық есептілікті талдау және түсіндіру бойынша дағдыларды көрсете алады және осы негізде басқарушылық шешімдер қабылдай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құрылыстағы есеп
  Несиелер: 6

  Студенттердің құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есептің әдістемесін және ұйымдастырылуын түсінуін қалыптастыру. Курс: студент құрылыс ұйымдарының есебінде қолданылатын арнайы терминологияның мазмұны; саладағы есепке алудың әдіснамалық ерекшеліктерін анықтайтын нормативтік құжаттар; кірістерді, шығыстарды және қаржылық нәтижелерді есепке алуды ұйымдастырудың нақты әдістері туралы нақты түсінік алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша мәдениетін меңгергендігін көрсетіп, тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте жетістікке жету үшін басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жақсы тіл табыса білу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Аймақты дамыту, қоршаған ортаны жақсарту әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуге қабілетті.

 • Код ON7

  Сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда шешім табуға, жеке кәсіби қызметті жоспарлауға қабілетті.

 • Код ON8

  Бухгалтерлік есеп, салықтарды есептеу, өндіріске шығындарды анықтау, өзіндік құнды калькуляциялау және есеп, аудит және талдау саласындағы басқа да кәсіби міндеттерді шешу кезінде тиісті цифрлық технологияларды, құралдарды, талдаудың базалық әдістерін, теорияларды қолдануға қабілетті.

 • Код ON9

  Экономика, қаржы, есеп, аудит және талдау саласындағы нормативтік-құқықтық базаны пайдалануға, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарының жергілікті нарық жағдайларына бейімделуін түсіндіруге қабілетті.

 • Код ON10

  Қаржылық, басқарушылық және салықтық есепке алуды ұйымдастыруға және жүргізуге қабілетті, кәсіпорынның ресурстарын, активтерін пайдаланудың тиімділігін бағалауға және ұйымның қаржылық жағдайын сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қабілетті.

 • Код ON11

  Салықтық есепке алуды жүргізуді ұйымдастыру, салық есебінің арнайы есепке алу тіркелімдерін жасаудың практикалық дағдыларын көрсету, заңды тұлғаның жиынтық табысынан шегерімдер бойынша жұмысты бағалау және ұйымдардың негізгі қызметінің әдеттегі сатысынан нәтижелерді есепке алуды қалыптастыру.

 • Код ON12

  Компанияның бухгалтерлік және салықтық есеп саясатын құруға, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т.б. мәлімдемесінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіруге, басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты пайдалануға қабілетті.

6B04105 Есеп және аудит
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Есеп және аудит
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Есеп және аудит
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Есеп және аудит
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Есеп және аудит
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Есеп және аудит
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top