Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M113152.01 7M113152.01- Логистика (сала бойынша) в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Шет тілі(кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқу пәні магистратураның негізгі білім беру бағдарламасының жалпы ғылыми оқу циклінің базалық бөлігін жүзеге асырады және кәсіби мүдделер саласындағы мәдениетаралық және коммуникация құралы ретінде шетел тілін белсенді меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау процесінің ажырамас бөлігі. Пәнді меңгеру үшін білім алушылар бакалавриат деңгейіндегі қарастырылған тілдік білімдерін көрсету білуі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық логистика (ағылшынша)
  Несиелер: 3

  Курс қарастырады: жаһандық логистика тұжырымдамасы және оның ерекшеліктері; компания қызметіндегі жаһандық логистиканың рөлі мен орны; ел экономикасындағы халықаралық логистиканың маңыздылығы; халықаралық логистиканы дамытудағы факторлар мен үрдістер; халықаралық логистиканың ағыны мен ағымы; халықаралық логистикадағы тауарлар ағынын сипаттау мен кодтаудың үйлесімді жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық жеткізу тізбегінің тұрақтылығын қамтамасыз ету (ағылшынша)
  Несиелер: 4

  Курс қарастырады: жеткізілімдерді жабдықтау және басқару эволюциясы; жеткізілімдер тізбектерінің жіктелуі және конфигурациясы; жеткізілімдер тізбектерін оңтайландыру; жеткізілімдер тізбектерін жоспарлау және жобалау негіздері; жеткізілімдер дөңгелегі стратегиясын дамыту; корпоративтік стратегия және жеткізілімдерді басқару; жеткізілімдерді басқару: кәсіби білім мен дағдыларды дамыту; жеткізілімдерді басқару: Ұйымдық құрылым; жеткізушілерді жаңа өнімдерді әзірлеу процесіне тарту; қоршаған орта мәселелері жән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистиканың бизнес-процестері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді логистиканың бизнес-процестерінің негіздерімен таныстыруды қарастырады; логистикалық жұмыстың формалары мен әдістерін меңгеру; студенттерді логистикалық үрдістерді басқару әдістері, маркетингтік саясат туралы кең ұсыныспен қамтамасыз ету. Курстың қысқаша мазмұны: мақсатты және кешенді маркетингтік қызметтің әдістері мен тәсілдері; маркетингтің стратегиясы мен ұйымдастырылуы, өткізу саясаты, жарнама, өткізуді ынталандыру сияқты басқарудың қажетті элементтері ретінде талдау, жоспарлау жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалық үдерістерді стратегиялық басқару
  Несиелер: 3

  Курс логистиканың және логистикалық қызметтің жалпы сипаттамасын, логистика принциптерін, логистика ұғымын, логистикалық менеджменттің негізгі мәселелерін, логистиканың функционалдық формаларына кіріспе, соның ішінде өндірістік, көліктік, тарату, ақпараттық логистиканы, қорлар және олардың жеткізу тізбектерін басқарудағы рөлін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік
  Несиелер: 10

  Практика Теориялық оқыту нәтижелерін бекітуге және нақтылауға, одан әрі кәсіби қызмет үшін қажетті құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Практика теориялық және практикалық материалды зерделеуде сабақтастықты және бірізділікті қамтамасыз етеді, зерттеу пәніне кешенді көзқарасты қарастырады. Өндірістік практика кезінде магистрант тиісті практика базасының кәсіби қызметі бойынша нақты материалдарды, магистрлік диссертация тақырыбы бойынша практикалық материалдарды жинауды жүзеге асырады. Практика нәтижел

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Бұл пән университеттің экономикалық мамандықтарының магистранттарын маркетингтік зерттеулерді ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеру мақсатында дайындауға арналған. "Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру" курсының мақсаты ғылыми-теориялық жүргізу негіздерін оқып үйрену, сондай-ақ осындай зерттеулерді жүзеге асырудың практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекет міндеттерін шешеді, сондай-ақ тұлғааралық және мәдениетаралық өзараәрекеттесу міндеттерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникация дағдыларын меңгерген

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте басқару менеджменті мен психологиясын меңгеру барысында алынған білімін пайдаланады: ұйымда және ұйымнан тыс жерде мүдделі тараптармен қызметкерлердің арасындағы кәсіби қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады және дамытады; ұжымда даулар мен қақтығыстарды шешеді, ұйымдағы қақтығыстар мен күйзелістерді диагностикалайды және басқарады

 • Код ON3

  Маркетингтік зерттеулердің жекелеген түрлерін: бәсекелестік; конъюнктураны, нарық сыйымдылығын; нарықтың фирмалық құрылымын; маркетинг кешенінің компоненттерін, кәсіпорынның жұмыс істеуінің ішкі ортасын жүргізу үшін пайдаланылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгерген

 • Код ON4

  Ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық қамтамасыз етілуіне ие, кәсіпорындар мен ұйымдардың логистикалық бизнес үдерістерін басқару үшін инновациялық технологиялар қызметтерімен өзара әрекеттесе алады

 • Код ON5

  Логистикалық нарықтың маркетингтік талдауына негізделген нарықтық стратегияларды әзірлейді

 • Код ON6

  Логистикалық басқару саласындағы стратегиялық шешімдерді негіздейді және қалыптастырады

 • Код ON7

  Халықаралық логистика және жаһандық жеткізулер тізбегін басқару саласындағы кәсіби білімді қолданады, халықаралық жеткізу тізбегі деңгейінде стратегиялық мәселелерді шешудің заманауи түсініктерін қалыптастырады

 • Код ON8

  Өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктерін түсіндіріп, логистикалық жүйені қолдану арқылы логистикалық тапсырмаларды өз уақытында іске асыруды қамтамасыз етеді

 • Код ON9

  Жаһандық жеткізілім тізбектеріндегі логистикалық инфрақұрылымды басқарудың заманауи білімдерін көрсетеді

 • Код ON10

  Логистикалық үдерістер мен ақпаратты өңдеу әдістерін модельдеудің негізгі дағдыларын пайдаланады; логистикалық инфрақұрылым саласындағы стратегиялық басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған ақпаратты түсіндіреді

Top