Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05110 Биология (7M05110) в Павлодар педагогикалық университеті

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілді меңгеру деңгейі: В2-С1, жеткілікті және ілгері. Шет тіліндегі кәсіби терминология. Кәсіби ауызша және жазбаша коммуникацияны жүргізу. Іскерлік шет тілі. Ғылыми-зерттеу жұмысын шет тілінде жүргізу негіздері. Ғылыми-әдістемелік және педагогикалық терминология

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 4

  Оқыту үдерісін ақпараттандыру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, белсенді оқыту тәсілдері, өзін-өзі оқыту, мотивациялау, дараландыру, эксперименттік жұмыс, эксперименттерді құрастыру және өткізу. Жоғары білім берудің дамуының заманауи кезеңінің халықаралық мазмұны. ЖБББ жобалау және жүзеге асырудың ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыздандырылуы. Құзыреттілік-бағдарлы оқу бағдарламаларын жобалау және жүзеге асырудың негізгі қағидалары мен алгоритмдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару психологиясының пәні мен негізгі міндеттері. Топтық процестерді басқару психологиясы. Қол астындағыларға әлеуметтік (әкімшілік) әсер ету, оның мүмкіндіктері мен шектеулері. Басшының коммуникативтік құзыреттілігі. Басшының кәсіби қызметінде қарым-қатынас жасау. Психологиялық ерекшеліктері қақтығыс ретінде үлгідегі өзара іс-қимыл. Жанжалда объективті мүдделер мен психологиялық факторлардың рөлі. Жанжалға эмоциялық тартылу. Конструктивтік және деструктивтік жанжал.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасуша мен ұлпаларды өсіру технологиясы
  Несиелер: 5

  In vitro жасушалар мен ұлпалардың культуралары. Жасушалар мен ұлпалар культурасы туралы түсінік. Жасанды қоректік ортада өсімдіктердің жасушалары мен ұлпаларын өсіру. Өсіру әдістері. Культураға оңтайлы қоректік орта және физикалық факторлары. Дифференция және каллусогенез қайта отырғызылатын каллусты дақылдарды құрудың негізі ретінде. In vitro өсірудегі прокариотикалық және эукариотикалық жасушалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бионанотехнология және биомодельдеу
  Несиелер: 5

  Адамзат қолданатын бионанотехнологиялар мен бионанообъектілер.Бионанотехнологияныңмолекулалықбиологиямен, биофизикамен, микробиологияменжәнебасқаларменбайланысы. Нано бүгін. Нанотехнологияның перспективалары. Нанотехно-логияның даму тарихы. Нанохимия, табиғаттағы наноэф-фектілері. Нанобиотехнология: үшжолы. Нанопро-теомдытехнологиялар-ақуыздар, пептидтерқоспала-рынбөлужәнеолардысәйкестендіру. Медицинадағы нанотехнологиялар. Ақуыздар мен пептидтерне-гізіндегінанобиоматериалдар. Биологиялықмембрана-ныңнаноқұрылымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Генетика селекция негіздерімен
  Несиелер: 5

  Генетиканың өзекті мәселелері: теориялық және практикалық аспектілері. Генетикалық зерттеулердің негізгі бағыттары. Ферменттік инструментарийлер. Геномның генетикалық және физикалық карталары. Ауыл шаруашылығы-құнды сандық белгілері бойынша селекциясы. Генетикалық деңгейде жасушалық құрылымдарды сәйкестендіру. Кариология. Электрондық микроскопия. In situ флуоресцентті гибридизациясы. Ағынды цитофотометрия. Дрозофиланың генетикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологияның заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Медицинадағы және ветеринариядағы Молекулалық диагностика. Жануарлар ауруларын диагностикалауда ИФТ жетілдіру.Вакциналар, биопрепараттар және дәрілік заттар биотехнологиясы. Үй жануарларының эмбриондарымен микроманипуляция. Үй жануарларының эмбриондарымен микроманипуляция. Денеден тыс ұрықтандыру. Трансгендік жануарларды құрудағы гендік инженерия мәселелері. Азық препараттарының биотехнологиясы. Биотехнология және биоқауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлпалардың функционалды морфологиясы
  Несиелер: 5

  Электрограммалар, жасушалық құрылымдарды идентификациялау және жасушаның функционалдық жағдайын бағалау.Жасушалар мен ұлпаларды зерттеудің микроскопиялық әдістері. Микроскопияның тарихы. Жарық және электрондық микроскопияның түрлері, препараттарды дайындау әдістері. Криоәдістер, электронды-микроскопиялық томография. Иммуномикроскопия. Жасушалық органоидтар. Эндосомдар, эндоцитоз типтері. Цитоскелет. Лизосомдар. Плазмалемма жәнеоның туындылары. Кірпікшелер. Митохондрия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микробиология және биотехнология
  Несиелер: 5

  Биотехнологиялық өндірістің микробиологиялық бақылау түсінігі. Микробиологиялық бақылау жүргізу принциптері. Стандартты микробиологиялық зертхана. Жұмыстың негізгі әдістері. Тамақ өнімдерін бақылау жөніндегі зертханалардың сипаттамасы. Ластанудың санитарлық–көрсеткіштік микроорганизмдер-индикаторларының негізгі топтарының сипаттамасы. Тамақ өнімдерін микробиологиялық бақылауды әдістемелік қамтамасыз ету. Микробиологиялық талдау үшін тамақ өнімдерінің сынамаларын іріктеу және дайындау әдістері. Сүт және ет өнімдерін талдау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 4

  Биологиялық білім берудің құрылымы мен мазмұны. Проблемалық оқыту Өнімді оқыту технологиясы. Шоғырландырып оқыту технологиясы. Модульді оқыту технологиясы. Деңгейлік дифференциациялау технологиясы. Педагогикалық ойын технологиялары мен ұжымдыө оқыту әдістері. Ұжымдық ой-әрекеттік технологиясы. Тұлғалық-бағдарланған оқыту технологиясы. Оқу жобалау технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Нарықтық жағдайларда ұйымдардың тиімді өмір сүруін (жұмыс істеуін) қамтамасыз етуге бағытталған ғылыми-практикалық бағыт. Менеджменттің анықтамасы және оның пайда болу тарихы, менеджменттің негізгі құрамдас бөліктері, менеджмент объектісі мен субъектісі, менеджментті басқарудың негізгі мектептері, менеджмент модельдері, мақсаты, міндеттері мен ғылыми тәсілдері, менеджменттің негізгі сипатты белгілері, менеджмент модельдері, менеджменттің принциптері мен функциялары, менеджмент түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Биологиялық пәндерді оқу кезінде алған білімі мен түсінігін көрсетеді

 • Код ON2

  Биологиямен байланысты пәнаралық салалар шеңберінде жаңа немесе бейтаныс жағдайларда және контексте мәселелерді шешу қабілетін, түсінігін және білімін қолдана алады.

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды дамыту үшін биология бойынша білімді қолдана алады.

 • Код ON4

  Білімді біріктіре алады, күрделі мәселелерді шеше алады және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде осы пайымдаулар мен білімдерді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, пайымдаулар шығара алады.

 • Код ON5

  Білім алушылармен жұмыс істей алады, білімді берік игеру үшін оқытудың түрлі әдістерін қолдана алады, оқу уақытын жоспарлай алады;

 • Код ON6

  Білім беру саласындағы мамандар мен маман емес мамандарға өз тұжырымдары мен білімдерін және олардың негіздемесін анық және анық хабарлай алады.

 • Код ON7

  Кәсіптік деңгейді жетілдіру үшін оқытуды дербес жалғастыра алады.

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары мен біліктерінің, ғылыми материалдарды жинау және дайындау, далалық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу, педагогика және биология саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыру бойынша дағдылардың болуы.

Top