Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06205 Радиоэлектрондық технологиялар және жүйелер (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Жүйелік инжиниринг
  Несиелер: 5

  Инжиниринг және жүйелік жобалау, жүйелік жобалау негіздері. Талаптарды әзірлеу-жүйелік жобалау негізі жүйелік инжиниринг ұғымының мәні. Кәсіпорын өнімдерін әзірлеу барысындағы жүйелік инжиниринг орны. Кәсіпорында жүйелік инжинирингті ұйымдастыру. Жүйелік инжиниринг стандарттары.Жүйелік тәсіл және жүйелі ойлау. Өнімнің өмірлік циклі: мәні және негізгі ұғымдары. Практикаларды орындау әдістеріне нұсқаудың болмауы. Әдіс пен құралдарды таңдау қажеттілігі.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  "Басқару психологиясы" пәнін оқу барысында басқару психологиясының ұғымдық аппараты, басшы және ұжым, еңбек ұжымындағы жанжалдар, басқарушылық қарым-қатынас, шешім қабылдау технологиясы, басқару субъектісі мен объектісі ұғымы, басшы және көшбасшы, бұйрық психологиясы, басқару субъектісі және объектісі ретіндегі тұлға, сын психологиясы, қарым-қатынас субъектілерінің психотиптері, сендіруші әсер етудің психологиялық техникасы, басшы кадрларды таңдаудың психологиялық мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнін оқу барысында магистранттар жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттерімен, Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесімен және әдістерімен, жоғары мектептің дидактикасымен және педагогикалық үдерісімен, оқыту заңдылықтарымен және принциптерімен, Жоғары мектептегі оқытудың әдістерімен, формаларымен және құралдарымен, ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайымен танысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  "Ғылым тарихы мен философиясы" пәнін оқу барысында магистранттар ғылыми білімнің құрылымымен, ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми теориялар мен заңдардың функцияларымен танысады; ғылыми ойлау стилі, ғылым критерийлері туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанда және шетелде ғылыми зерттеулерді дамытудың негізгі бағыттарына шолу. Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі. Ғылыми зерттеу бағыты мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдерін таңдау. Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыс нәтижелерін тіркеу және ақпарат беру. Ғылыми зерттеулерді енгізу және оның тиімділігі. Интеллектуалдық еңбекті ғылыми ұйымдастыру. Зерттеу тобын басқарудың негізгі принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электроникадағы аспаптық-технологиялық моделдеу
  Несиелер: 4

  Жартылай өткізгіш құралдардың технологиясы. Биполярлық, ИМС элементтерін, МДЖ- транзисторларын модельдеу. ИМС элементтерін моделдеудің жалпы сұрақтары. Микро- және наноэлектроникадағы компьютерлік жобалаудың әдістері және бағдарламалық құралдары. Жартылай өткізгіш құралдарының физикалық және математикалық модельдерін құру әдістемесі. Диод және транзистордың математикалық модельдері. Технологиялық процестерді математикалық модельдеу бағдарламалары. Ионды легирлеу процесінің, термиялық тотығу үрдістерінің, диффузияның модельдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрониканың арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Микроэлектрониканың қазіргі мәселелері. ИМС технологиясының физикалық негіздері. ИМС элементтерінің минималды өлшемдерінің технологиялық шектеулері. Жартылай өткізгіштерді қоспалау процестерімен байланысты шектеулер. ИМС элементтерінің топологиялық өлшемдерінің, интеграцияның дәрежесі мен тығыздығының, жылдам әрекет етуінің және параметрлерінің физикалық шектеулері. Кванттық-өлшемді аспаптардағы электрперенос процестерінің ерекшеліктері. Баллистикалық аспаптар. Резонансты туннелдеудегі аспаптар. Акустоэлектроника. Магнитоэлектроника. Молекулалық электроника. Элементтік базаны құру мәселелері, материалтану және схемотехника. Молекулалық деңгейде ақпаратты сақтау және беру.Молекулалық схемалардың жұмыс істеу принциптері және архитектурасы. Молекулалық электроника функционалдық электрониканың бағыты ретінде. Оптикалық сәуле, оның энергетикалық және фотометрлік сипаттамалары. Кванттық өткелдер. Жартылай өткізгіштердегі сәулеленуді генерациялау механизмі. Гетероқұрылым негізінде сәуле шығарғыштар. Когерентті және когерентті емес сәулелену аспаптары. Жартылай өткізгіштердегі жарықтың жұтылуы. Жартылай өткізгіш фотоқабылдағыш аспаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Радиоавтоматты жүйелер
  Несиелер: 5

  Радиоавтоматика жүйесі. Радиоавтоматиканың типтік жүйелері. Жылжымалы нысандардың қашықтығы бойынша автоматты қадағалау жүйесі. Жылжымалы жүйелерді басқару нысандары. Беріліс функциялары. Қосылған буындардың беріліс функциялары. Радиоавтоматика жүйесінің функционалдық сұлбасын құрылымдық сұлбасына алмасуы. Жиілікті фаза арқылы автореттеу. Импульстік сигналдың уақытша қалыптарын қадағалаушы жүйелері. Радиотолқын бағыттарын анықтаудың автоматты жүйелері. Дискретті функциялар және олардың теңдеулері мен анықтамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Өте жоғары жиілікті (ӨЖЖ) техника теориясының заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  ӨЖЖ техникасы дамуына шолу. Баяулатқыш жүйелерінің қысқаша теориясы. Аралық және шағылдырылған клистрон құрылғысы мен әрекет ету қағидалары. Жүгірмелі шамдар мен кері толқындар құрылғысы мен әрекет ету қағидалары. Ганна диоды жұмысы құрылғысы мен физикасы, Ганна диодындағы генераторлары, оның күшейткіш қасиеті. Көшкін-аралық диодтар жұмысы құрылғысы мен физикасы, олардың негізіндегі генераторлар мен күшейткіштер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Сигналдарды цифрлық өңдеу және бейнелерді кейінгі өңдеу әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 4

  Сигналдар. Дискретті жүйелер және Z – түрлендірулер. Сандық сүзгі. Сүзгінің импульстік реакциясы және беріліс функциялары. Сүзгілердің жиіліктік сипаттамалары. Өлшеу, жиіліктік таңдау әдістері. Оңтайлы, сандық сүзгі. Шу. Қашықтықтан зондтау және мәліметтерді талдау. Түсірілімнің пассивті, активті, жерсеріктік жүйелері. Сканердің сипаттамалары және оның картаның масштабымен байланысы. Лазерлік және радиолокациялық жүйелер. Ғарыштық түсірілімдердің геометриялық түзетуі. Түсірілімдерді өңдеу. Кеңістіктік рұқсаттың жақсартылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Академиялық хат.
  Несиелер: 4

  Академиялық хаттың ерекшеліктері. Ғылыми жұмыстарға қойылатын жалпы талаптар. Академиялық хаттардың ерекшеліктері. Баяндау стилі. Жазбаша жұмыстардағы қателер. Журналды таңдау. Әдебиет көздерімен жұмыс. Плагиат. Әдебиеттер тізімін дайындау. Ғылыми мәтінді құрылымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Радиотехникалық жүйелерді метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Радиотехникадағы және электроникадағы өлшеудің жалпы мәселелері. Өлшеу құралдарының қасиеттері және оларға ұсынатын талаптар. Өлшеу құралдарының нақты, техникалық сипаттамалары. Электроникадағы өлшеу құралдарының даму перспективалары. Радио- сигналдар спектрінің параметрлерін өлшеу. Шағылысу коэффициентінің фазасы мен модулі, кернеуі бойынша тұрғын толқынның коэффициентін өлшеу әдістері. Төзімділікті өлшеуіштерінің метрологиялық қамтамасыз ету. Фазаны өлшеудің әдістері. Фазаны өлшеудің автоматты әдістері. Анализаторлар. Индикациялау. Қосылатын құрылғылардың конструкциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электронды техника материалдарының физикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Электрондық техника материалдары. Атомаралық байланыс. Қатты заттардың құрылымы. Кристалл ақаулары. Металдардың электр өткізгіштігі және оның физикалық табиғаты. Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері. Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштер. Жартылай өткізгіштердің аймақтық теориясы. Бриллюэн Аймақтары. Ферми Деңгейі. Электрондар мен тесіктерді генерациялау және рекомбинациялау. Жартылай өткізгіштердегі байланыс құбылыстары. Гетероқұрылымдар. Жоғары торлар. Жартылай өткізгіштердегі оптикалық және фотоэлектрлік құбылыстар. Диэлектриктер. Диэлектриктердің поляризациясы. Диэлектриктердегі шығындар. Магниттік материалдар физикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интернет заттарға арналған LPWAN
  Несиелер: 5

  IoT және IoE концепциясы. LoRa модуляциясы. LoRa және NB-IoT жиіліктерінің сипаттамалары мен жолақтары. NB-IoT технологиясы базасында М2М/IoT байланысын құру. LoRaWAN архитектурасы. Желілік сервер, құрылғы кластары, масштабталуы, Uplink и downlink хабарламалары. Шлюздер мен тораптар, LoRa арналған антенналар. Шешім құру және прототиптеу. Хаттамалар: MQTT, интеграция HTTP. Деректерді модельдеу және өңдеу. Желінің локализациясы және қауіпсіздігі. Желіні кең ауқымды өрістету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрамдастырылған және сенсорлық құрылғылар
  Несиелер: 5

  Кибер-физикалық тәсіл. Құрамдастырылған құрылғылардың архитектурасы. Құрамдастырылған құрылғылар мен жүйелерде интерфейсті және енгізу-шығару жүйелерін ұйымдастыру. Құрамдастырылған құрылғылар мен жүйелердегі сымды және сымсыз байланыс интерфейстері. Құрамдастырылған құрылғылар мен жүйелердің жұмыс режимдері. Құрамдастырылған құрылғылар мен жүйелердің операциялық жүйелері. Құрамдастырылған жүйелердің қауіпсіздігі. Құрамдастырылған құрылғылар мен жүйелердің типтік қолданылуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Телерадиохабарландырудың цифрлық жүйелері
  Несиелер: 5

  Цифрлық телевидение принциптері, жоғары анықтамалық және жоғары айқындық телевизиялық жүйелер, қосымша ақпарат беру, теледидардағы оптикалық-электронды және электрондық-оптикалық өзгерістер, цифрлық теледидар сигналдарын беру және тарату, радиоарналар арқылы теледидар сигналдарын беру, стереоскопиялық телевизиялық жүйелер..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Шет тілді С1 деңгейінде кәсіби және ғылыми қызметте пайдалануға байланысты функцияларды орындау үшін қажетті қалыптасқан жазбаша академиялық тілдік дағдысымен меңгеру.

 • Код ON2

  Әлеуметтік және кәсіби салаларда тұлғаның толыққанды дамуы үшін қажетті жаратылыстану-ғылыми дүниетанымды қалыптастыру.

 • Код ON3

  Инфокоммуникациялық байланысты дамыту болашағы, құру, пайдалану саласындағы қазіргі заманғы жетістіктер арқылы білімін көрсету.

 • Код ON4

  Ғылыми және педагогикалық қызметке және әрі қарай өзіндік оқуға дайындығын көрсету.

 • Код ON5

  Педагогикалық және кәсіби қызметті басқаруда құзыретті болу, өзінің көшбасшылық қасиеттерін көрсете білу, шығармашылық ойлау және өзіндік зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын меңгеру

 • Код ON6

  Радиотехникалық және инфотелекоммуникациялық жүйелер мен желілерді ұйымдастыру бойынша міндеттерді өздігінше шешу, берілген техникалық-экономикалық деректер бойынша аса жоғары жиілікті құрылғылар мен арнайы антенналардың түрін есептеу және дәлелді таңдау.

 • Код ON7

  Заманауи электрониканың өзекті мәселелерінде құзыретті болу, дербес зерттеулер жүргізуге дайын, жаңа техникалық шешімдерді, сондай-ақ электрониканың заманауи жүйелері мен аспаптарын пайдалана отырып, электрондық техника элементтерін жобалау және аспаптық-технологиялық моделдеу кезінде нәтижелерді талдауды және өңдеуді жүзеге асыру.

 • Код ON8

  Заманауи әдістер мен автоматтандырылған жобалау жүйелерін, озық тәжірибені және бәсекеге қабілетті заттарды пайдалана отырып, радиолокациялық, радионавигациялық және ғарыштық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық құралдарын жасау бойынша инновациялық инженерлік жобаларды орындау.

 • Код ON9

  Сигналдарды цифрлық өңдеу және бейнелерді кейінгі өңдеу, өлшеу нәтижелерін метрологиялық қамтамасыз ету және математикалық өңдеу әдістерін меңгеру.

Top