Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02312 Аударма ісі в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушыларға толық сапалы кәсіптік білім, аударма ісі саласындағы кәсіби құзыреттілікті алу үшін барынша қолайлы жағдай жасауды қамтамасыз ету: сөйлеу коммуникациясының түрлі салаларына, жазбаша және ауызша аударманың әр түрлі типтеріндегі мәдениет және техника негіздерін (бірінші және екінші шет тілдері) қолдана отырып, оқылатын шет тілдері жүйесін және оның қызмет ету принциптерін тәжірибелік меңгеру
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  "Мамандыққа кіріспе" пәні таңдалған мамандықтың негізгі ұғымдары мен анықтамалары бойынша сабақтарды ұйымдастыру мен өткізудің негізгі мәселелерін зерделеуді қарастырады. Бұл пәнді оқу мақсаты студенттерді таңдаған мамандықпен, оқу бағдарламасымен, кәсіби дайындыққа қойылатын негізгі талаптармен таныстыру. Студенттерді мамандықтардың негізгі құжаттары мен жоспарларымен, сондай-ақ ақпарат көздерімен жұмыс істеу және іздеу ережелерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  "Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын зерделеуге ұсынылған курс. Курстың негізгі мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Экологиялық қауіпсіздік негіздері. Өндірістік процестер және технологиялық жүйелер. Экологиялық тәуекел түсінігі. Техногенді жүйелердің сенімділігі. Экологиялық нормалаудың негізгі принциптері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттік мекемелерде және коммерциялық кәсіпорындарда, ұйымдарда жұмыс істейтін болашақ мамандарға арналған, оны зерттеу экономикалық аспектіден таңдалған мамандыққа сәйкес құзыретті болуға мүмкіндік береді, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда жоспарлау әдістерін тарату және қолдану жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Діни және этникалық толеранттық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мамандарды әлеуметтік-гуманитарлық дайындау бағдарламасына кіреді. Пәнді оқыту барысында мәдени аренадағы құндылықтарға, идеяларға шолу жасалады, әлемдік дін канондарына қатысты компаративистік көзқарас жүргізіледі,қазіргі діни-өркениетті динамикада тұлғаның рөлі талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі (В1, В2)
  Несиелер: 4

  Пәннің пәндік мазмұны: қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік – мәдени және оқу-кәсіби салаларында ауызша және жазбаша түрде мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту; жаңа түпкі нәтижеде байқалатын шет тілдерін оқытудағы мақсатты ұстанымдарды жаңарту-мәдениетаралық қарым-қатынас субъектісі ретінде анықталған тұлғаның мәдениетаралық коммуникацияға қабілеті ретінде мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 4

  Пән аударма мәтінін қайта кодтау және мәтінді шет тілді алушыға қайта бағдарлауды; сөздіктерді және басқа да ақпарат көздерін кәсіби қолдануды; аудармашылық трансформацияларды, грамматикалық, лексикалық, терминологиялық және стилистикалық тілді қолдана білуді қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән тілдің мәні мен табиғатын, оның пайда болу проблемасын және оның дамуы мен қызмет етуінің жалпы заңдарын зерттейді, тіл білімі қолданылатын тілдердің талдау әдістерімен және ұғымдарымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  "Кәсіби қазақ/орыс тілі" пән болып табылады, оның мазмұнына: тіл жүйесі және тілдің негізгі функциялары; тіл формалары мен түрлерінің жалпы сипаттамасы; ауызша және жазбаша сөйлеудің лингвопсихологиялық сипаттамалары; ауызша коммуникацияның жетекші бірлігі ретіндегі мәтін; мәтіннің негізгі белгілері; тілдің функциялық-мағыналық типтерінің сипаттамасы; тілдің функционалдық стильдері және олардың жалпы сипаттамасы; тілдің ғылыми стилі және оның қызмет ету шарттары; мәтін және дискурс; мәтін мен дискурстың коммуникативтік міндеттері; кәсіби саладағы ауызекі сөйлеу мәдениеті; іскерлік қарым-қатынас түрлері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Пән тіл білімінің тарихын кезеңдеуді, тіл білімінің, сөздіктер мен тірі ұлттық тіл грамматикасының прагматикалық бағытын, рационализм ұғымын және оның лингвистикалық ғылымға әсерін; логикалық грамматика, орыс грамматикалық дәстүрінің қалыптасуы; тіл фактілерін әр түрлі ұстанымдардан түсіндіре білуді қалыптастырады; ғылымдағы ғылыми парадигмалардың ауысу себептерін түсіндіру; лингвистикалық бағыттардың дамуында ескі көзқарастар элементтерін және тілдік фактілердің жаңа трактовкаларының элементтерін дамыту, тілтану ғылымының даму деңгейінің өзгеруін көру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді аудару
  Несиелер: 4

  Пән бастапқы мәтінді тұтас ретінде көре білуді, стилистикалық талдау мен шетел мәтінін түсіндіруді; сол заңдылықтар бойынша, яғни мәтіннің сол стилінде және түрлерінде аудармалы мәтінді қалыптастыруды; Шетел тіліндегі шығарманы барабар түсінуді; құрылымдық және функционалдық-семантикалық ерекшеліктерін анықтау негізінде әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктерді талдауды; өз аудармасының мәтінін редакциялауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 4

  Оқыту мазмұнына мыналар кіреді: морфология, синтаксис, базалық лексикалық минимум (500-700 лексикалық бірлік), әлеуметтік-тұрмыстық және қоғамдық-саяси тақырыптағы мәтіндер; қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық саласындағы мәтіндерді тыңдау мен оқуға үйрету; сөйлеу, жазу және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; графика мен орфографияны меңгеру; диалог түріне, қарым-қатынас саласы мен сөйлеу тақырыбына сәйкес коммуникативтік ниетін жүзеге асыруға икемділігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру; аудармашылық құзыреттілікті қалыптастыру; оқылатын темитика мен қарым - қатынас сферасының мазмұнын барабар көрсететін видио-және аудиоматериалдардың тең түпнұсқалық мәтіндерін пайдалану; қарым-қатынас пен сөйлеу темитикасының қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби саласы шеңберінде өзге тілді қарым-қатынастың базалық дағдыларын жетілдіру. Қарым-қатынас саласы: әлеуметтік, қоғамдық-саяси, экономикалық және бизнес саласы. Студенттердің белсенді сөздігін 1200 лексикалық бірлікке кеңейту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі грамматикасы практикумы
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің морфологиясын оқып үйренуді; студенттердің әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыру және олардың лингвистикалық ой-өрісін кеңейтуді, оларды дәстүрлі, тарихи қалыптасқан грамматикалық құрылымдармен таныстыру арқылы, ол сөз тіркестерінің және жанама сөйлеудің түр-уақыттық формаларын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы лингвистикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән келесі жалпы кәсіптік және арнайы пәндердің мазмұнымен толықтырылатын және нақтыланатын жаңа компьютерлік және ақпараттық технологиялар саласындағы лингвист мамандануының базалық білімін қалыптастырады.Қолданбалы лингвистика адамның іс-әрекетін лингвистикалық емес ғылыми пәндерде және адамның практикалық іс-әрекетінің түрлі салаларында тілдің құрылысы мен қызмет етуі туралы ғылыми білімнің қосымшасы бойынша зерттейді, сондай-ақ осындай іс-әрекетті теориялық тұрғыдан түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  пән ағылшын тілінің құрылымын, оның компоненттері мен функцияларын, сөз құрастыруды оқытады. Ағылшын морфологиясы сөздің түбірін, аффикстерді, жұрнақтарды, негіздерді, флексия мен фонемаларды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үйдегі оқу (В1)
  Несиелер: 4

  Пән ағылшын тіліндегі көркем әдебиет мәтіндерінің материалында диалогтық және монологтық сөйлеу дағдысын жетілдіруді; мәдениетаралық-коммуникативтік қызметте тіл жүйесін пайдалану дағдысын жетілдіруді; келесі коммуникативтік актілерді жүзеге асыру: грамматикалық қателердің аз санымен дайындалмай қарым-қатынас жасауды, жүгіртпе және дайындықсыз диалог жүргізуді, есту және оқу кезінде хабарламаларды қабылдауды және түсінуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық грамматика
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеті-студенттерге аударма дағдыларын, сондай-ақ ауызша және жазбаша ағылшын тілін меңгеруге көмектесу. Осы мақсатқа жету үшін студенттер белгілі бір сөз қорын иемденіп, тілдің грамматикалық құрылысын меңгеруі керек;аударманы оқыту барысында ана және шет тілдерінің өзара қарым-қатынасын ашу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 4

  Пән аударма мәтінін қайта кодтау және мәтінді шет тілді алушыға қайта бағдарлауды; сөздіктерді және басқа да ақпарат көздерін кәсіби қолдануды; аудармашылық трансформацияларды, грамматикалық, лексикалық, терминологиялық және стилистикалық тілді қолдана білуді қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі (В1, В2)
  Несиелер: 4

  Пәннің пәндік мазмұны: қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік – мәдени және оқу-кәсіби салаларында ауызша және жазбаша түрде мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту; жаңа түпкі нәтижеде байқалатын шет тілдерін оқытудағы мақсатты ұстанымдарды жаңарту-мәдениетаралық қарым-қатынас субъектісі ретінде анықталған тұлғаның мәдениетаралық коммуникацияға қабілеті ретінде мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Дициплина аудармашыны қызмет, процесс және нәтиже ретінде; аударма теориясының қалыптасуы, дамуы және негізгі ұғымдарын, аударма қызметінің тарихи эволюциясын және аударма теориясын; аударма қызметінің типологиясын, аудармадағы баламалылығын, аударманың прагматикасы ұғымын; аударма процесін және оның кезеңдерін; аудармашының тілдік тұлғасын және аудармашының аудармалық сәйкестігінің типологиясын зерттейді. з

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Пән аудармада қолданылатын тілдердің заңды сәйкестігін және нақты бір тілден басқа тілге және керісінше аударудың ерекшеліктерін; аударманың жеке теориясының қолданбалы аспектілерімен байланысын; білімді практикада қолдана отырып, аударманы оқыту процесін және аударманы сынауды; бір тілден екінші тілге аудару процесіне тікелей әсер ететін тіларалық сәйкестіктер мен айырмашылықтарды анықтауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Тілді жүйелі-функционалдық білім, коммуникацияның әмбебап құралы ретінде түсіну. Тіл тарихы: тіл тарихы мен халық тарихының байланысы; тілде болып жатқан тарихи үрдістер. Теориялық фонетика: фонетика және фонология; слог, фонема, синтагма, фраза, абзац, мәтін, интонация және просодия, тест және дискурс фонетикасы. Лексикология: тілдегі номинацияның негізгі тәсілдері, функционалдық аспектідегі сөздің мағынасы; сөздік құрамының Әлеуметтік және аумақтық дифференциациясы. Теориялық грамматика: морфология, синтаксис; сөз тіркесі, сөйлем, мәтін, сөйлемнің коммуникативтік мүшесі; мәтін және дискурс санаты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударманың жалпы теориясы
  Несиелер: 5

  Пән аударма қызметінің тарихи эволюциясын және аударма теориясын, аударманың пайда болуы мен дамуының ерекшеліктерін, қазіргі қоғамдағы аударманы; тілдік және мәдени-тарихи айырмашылықтар "қайта болмаушылық теориясының" негізі ретінде; аударма зерттеулерінің негізгі әдісі ретінде тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейімделген аударма
  Несиелер: 5

  Пән бастапқы мәтінді талдау және қайта кодтау, соңғы мәтінді редакциялау; анықтамалық әдебиетпен ақпараттық талдау жұмысының дағдыларын қалыптастыру; әр түрлі мәтіндерді аудару ерекшеліктерін оқу; Жалпы және лингвистикалық ой-өрісін кеңейту. Пән аударманың баламалылығы мен баламалылығы тіларалық және мәдениетаралық коммуникация туралы білімді хабарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді аудару
  Несиелер: 4

  Пән бастапқы мәтінді тұтас ретінде көре білуді, стилистикалық талдау мен шетел мәтінін түсіндіруді; сол заңдылықтар бойынша, яғни мәтіннің сол стилінде және түрлерінде аудармалы мәтінді қалыптастыруды; Шетел тіліндегі шығарманы барабар түсінуді; құрылымдық және функционалдық-семантикалық ерекшеліктерін анықтау негізінде әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктерді талдауды; өз аудармасының мәтінін редакциялауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Үйдегі оқу (В1)
  Несиелер: 4

  Пән ағылшын тіліндегі көркем әдебиет мәтіндерінің материалында диалогтық және монологтық сөйлеу дағдысын жетілдіруді; мәдениетаралық-коммуникативтік қызметте тіл жүйесін пайдалану дағдысын жетілдіруді; келесі коммуникативтік актілерді жүзеге асыру: грамматикалық қателердің аз санымен дайындалмай қарым-қатынас жасауды, жүгіртпе және дайындықсыз диалог жүргізуді, есту және оқу кезінде хабарламаларды қабылдауды және түсінуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 4

  Оқыту мазмұнына мыналар кіреді: морфология, синтаксис, базалық лексикалық минимум (500-700 лексикалық бірлік), әлеуметтік-тұрмыстық және қоғамдық-саяси тақырыптағы мәтіндер; қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық саласындағы мәтіндерді тыңдау мен оқуға үйрету; сөйлеу, жазу және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; графика мен орфографияны меңгеру; диалог түріне, қарым-қатынас саласы мен сөйлеу тақырыбына сәйкес коммуникативтік ниетін жүзеге асыруға икемділігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма практикумы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі түрдегі және жанрлардағы мәтіндерді аудару ерекшеліктерін оқып үйренуді; мәтінді кең контекстке аудару кезінде сүйенуді; ішкі логикалық байланыстарды танып, тиісті жалпылама жасауды; ақпараттың имплициттік сипаты жағдайында мағыналық лакуналарды толықтыру үшін фондық білімді пайдалануды; кәсіби қызметтің Елтану және мәдениеттанулық білімін пайдалануды; анықтамалық әдебиетті кәсіби пайдалануды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зауыт алдындағы талдау
  Несиелер: 5

  Пән аудармашының кәсіби қызметінің Елтану және мәдениеттанушылық білімін қолдануды көздейді; пән түпнұсқаның мәтінін талдай білу, стандартты және стандартты емес аудармашылық мәселелерді анықтау, әртүрлі аудармашылық трансформацияларды қолдана отырып, оларды шешу тәсілдерін таңдау; аудармашылық сәйкестіктің негізгі түрлерін анықтау және оларды аударма нұсқаларын таңдауда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Синтаксистік практикум
  Несиелер: 5

  Пән грамматикалық құбылыстарды олардың жүйелі өзара байланысында және тілдік құрылымның басқа деңгейлерімен (лексика, фонетика, стилистика) қатынасында қарым-қатынас және аударма процесінде көре білуді көздейді; ауызша және жазбаша түрде жалпы мәтіндердің әр түрлі синтаксистік мәдениетін қолдана білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үйдегі оқу (В2,С1)
  Несиелер: 4

  Бұл пән ағылшын тіліндегі көркем әдебиет материалында коммуникативтік шеберлікті жетілдіруді көздейді: әңгіме жүргізу, тілдік шектеулерді сезбеймін, өз пікірін тез қайта жазу, автордың көтерген мәселелерінің өзектілігін анықтау, даулы сұрақтар мен қайшылықтарды өз бетінше бөлу, өз көзқарасын қорғау, хабарлама жасау, оқылған мәтіннің мазмұнын жазбаша түрде шығармашылықпен түсіну және беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Пән тілдің призмасы арқылы мәдениет пен мәдениеттің көрінісі мен бекітілуі ретінде тіл туралы түсініктерді қалыптастырады; Тіл мен мәдениеттің өзара байланысы мен өзара байланысы туралы базалық білім негізінде тиісті ғылыми дүниетанымды қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Синтаксистік құрылымдарды аудару
  Несиелер: 5

  Пән оқытылатын шетел тілінің күрделі синтаксистік құрылымдарын оқушылардың ана тіліне аудару дағдыларын жетілдіруді, сондай-ақ мәдениетаралық коммуникация және авторлық интенцияны сақтау аспектісінде кері аударма жасауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілі (екінші, В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пән өзінің мәдениеті негізінде әлемнің алғашқы концептуалды көрінісін, екінші когнитивті сананы қалыптастырады; пән тыңдау, оқу, жазу, жазбаша сөйлеу (хабарлама, жеке және іскерлік хат, тезистер, жоспар, баяндама) және сөйлеу (монолог және диалог) дағдыларын қалыптастыруға бағытталған; лексиконды және коммуникативтік жағдайлардың тақырыбын кеңейту; оқудың түрлі стратегияларына (қарау, таныстыру, оқып үйрену, іздеу) үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқытылатын тілді елтану
  Несиелер: 5

  Пән елдің тілін, мәдениетін, тарихын, географиясын және саяси жүйесін кешенді оқытуды көздейді; белсенді сөздік пен грамматикалық материалды қамтитын лингвострантанушылық тақырыптағы мәтіндердің материалында коммуникативтік комптенцияларды жетілдіруді көздейді; оқу, тыңдау, монолог және диологиялық сөйлеу дағдыларын жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің синтаксисін үйренуді; ауызша және жазбаша формада коммуникативтік біліктерді қалыптастыруды, күрделі синтаксистік құрылымдарды өз пікірлерінде қолдануды, сондай-ақ оларды ауызша түрде барабар қабылдауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге жазбаша аударма түрлері, жазбаша аударма процесінің ерекшеліктері, жазбаша аударма саласында ұсынылатын аударма кезеңдері туралы білім беруді болжайды; пән сөздіктерді, анықтамаларды және басқа да ақпарат көздерін кәсіби пайдалана білуді қалыптастырады және жетілдіреді; бастапқы мәтін авторының ойы негізінде аударма мәтінін қайта кодтау және шет тілді алушыға мәтінді қайта бағыттау және аударма мәтінін редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Морфологиялық практикум
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің құрылымын, оның компоненттері мен функцияларын оқып үйренуді көздейді; диалогтық және монологтық формада ауызша және жазбаша сөйлеудің дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Неміс тілінің грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пән екінші (неміс) шетел тілінің грамматикалық құрылысын, морфологиясы мен синтаксисін оқып үйренуді; фонетикалық,лексикалық және грамматикалық дағдыларды және коммуникативтік біліктерді жетілдіруді; түрліжанрды мәтіндерді оқу және түсіну дағдыларын жетілдіруді; дауыстап сөйлеуде аутентикалық шетел тілін қабылдау біліктерін дамытуды; ауызша және жазбаша түрдегі монолог және диалогтық сөйлеудің біліктерін жетілдіруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бірінші шет тілін аудару практикумы
  Несиелер: 4

  Пән аударма іс-әрекетінің дағдыларын қоғамдық-саяси мәтіндердің әр жанрлық материалында лексикалық және грамматикалық минимумды кеңейту есебінен одан әрі жетілдіруді көздейді. экономикалық, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптағы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық оқу (С1)
  Несиелер: 4

  Әр түрлі тақырыптағы және жанрлардағы мәтіндермен жұмыс істеу, жоғары тіркесімділігімен және үлкен сөзжасам мүмкіндіктерімен ерекшеленетін тақырыптық лексика, сондай-ақ стилистикалық таңбаланған лексика есебінен лексиконды кеңейту; тілдің құрылымдық компоненттерін түсінуге, олардың құрылымдық-семантикалық және функционалдық сәйкестігін анықтауға мүмкіндік беретін тілдік форманы талдай отырып, мәтінді толық қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі(С1)
  Несиелер: 4

  Пән әлеуметтік-мәдени, экономикалық және саяси салалардағы, ғылым мен техника саласындағы шет тілді қарым-қатынастың базалық біліктерін жетілдіруді; ауызша және жазбаша түрдегі әртүрлі функционалдық стильдердің мәтіндерін лингвистикалық және мәдениеттанулық интерпретациялау іскерліктерін қалыптастыруды; ауызша және жазбаша сөйлеудің лексикалық, грамматикалық, прагматикалық және дискурсивтік аспектілерін кеңейтуді; дайындалған, дайындалмаған, ресми және бейресми ауызша және жазбаша сөйлеу іскерліктерін жетілдіруді көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фразеологизмдерді аудару контексінде
  Несиелер: 5

  Пән тұтас мәтінмен жұмыс істей білуді және оның құрылымы мен мазмұнында бағдарлануды; кең контекстке сүйену білігін қалыптастыруды; ақпараттың имплициттік сипаты жағдайында мағыналық лакуналарды толықтыру үшін фондық білімді пайдалануды, жалпы және лингвистикалық ой өрісін кеңейтуді; контекстегі фразеологизмдердің баламалылығы мен баламалылығын қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем –публицистикалық аударма
  Несиелер: 5

  Пән жазбаша аударма процесінің ерекшеліктерін зерделеуді көздейді; тіларалық және мәдениетаралық муникация түсінігін, аударманың баламалылығы мен баламалылығын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналитикалық оқу (С1)
  Несиелер: 4

  Әр түрлі тақырыптағы және жанрлардағы мәтіндермен жұмыс істеу, жоғары тіркесімділігімен және үлкен сөзжасам мүмкіндіктерімен ерекшеленетін тақырыптық лексика, сондай-ақ стилистикалық таңбаланған лексика есебінен лексиконды кеңейту; тілдің құрылымдық компоненттерін түсінуге, олардың құрылымдық-семантикалық және функционалдық сәйкестігін анықтауға мүмкіндік беретін тілдік форманы талдай отырып, мәтінді толық қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Неміс тілінің грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пән екінші (неміс) шетел тілінің грамматикалық құрылысын, морфологиясы мен синтаксисін оқып үйренуді; фонетикалық,лексикалық және грамматикалық дағдыларды және коммуникативтік біліктерді жетілдіруді; түрліжанрды мәтіндерді оқу және түсіну дағдыларын жетілдіруді; дауыстап сөйлеуде аутентикалық шетел тілін қабылдау біліктерін дамытуды; ауызша және жазбаша түрдегі монолог және диалогтық сөйлеудің біліктерін жетілдіруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі (С1)
  Несиелер: 4

  Пән әлеуметтік-мәдени, экономикалық және саяси салалардағы, ғылым мен техника саласындағы шет тілді қарым-қатынастың базалық біліктерін жетілдіруді; ауызша және жазбаша түрдегі әртүрлі функционалдық стильдердің мәтіндерін лингвистикалық және мәдениеттанулық интерпретациялау іскерліктерін қалыптастыруды; ауызша және жазбаша сөйлеудің лексикалық, грамматикалық, прагматикалық және дискурсивтік аспектілерін кеңейтуді; дайындалған, дайындалмаған, ресми және бейресми ауызша және жазбаша сөйлеу іскерліктерін жетілдіруді көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік хат
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік хат жазысу мәтіндерін құрастыру тәсілдері мен тәсілдерін, іскерлік хат құрылымын оқытуды көздейді; мәдениетаралық қарым-қатынас принциптерін ескере отырып, қарым-қатынастың түрлі салаларында іскерлік хат жазу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі (екінші, В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пән монолог, әңгімелесу, Диалогтар, дискуссиялар түрінде дайындалған диологиялық және монологиялық сөйлеуді оқытуды көздейді; сипаттама, хабарлау, әңгімелеу, ойлау типтес монологиялық сөйлеуді үйрету, тіл тасымалдаушысының орындауында тыңдалған тест немесе әңгімелесуді түсінуге үйрету; қол жетімді тілдік материалда құрылған әртүрлі жанрлы тең түпнұсқалық мәтіндер негізінде шет тілді мәтінді оқу техникасын дамыту; оқылатын тілдік материал шегінде орфографиялық сауатты хат пен нәтижелі жазбаша сөйлеуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бірінші шет тілін аудару практикумы
  Несиелер: 4

  Пән аударма іс-әрекетінің дағдыларын қоғамдық-саяси мәтіндердің әр жанрлық материалында лексикалық және грамматикалық минимумды кеңейту есебінен одан әрі жетілдіруді көздейді. экономикалық, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптағы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем публицистиканы аудару
  Несиелер: 5

  Пән көркем аудармадағы түрлендіру түрлері, аударма мәтінінің құрылымы, аудармадағы мәнінің инварианттары және стилистикалық трансформация туралы білім беруді болжайды; мәтінді аударма алдындағы талдау және аударманың жалпы стратегиясын жасау іскерліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тілді елтану
  Несиелер: 5

  Пән елдің тілін, мәдениетін, тарихын, географиясын және саяси жүйесін кешенді оқытуды көздейді; белсенді сөздік пен грамматикалық материалды қамтитын лингвострантанушылық тақырыптағы мәтіндердің материалында коммуникативтік комптенцияларды жетілдіруді көздейді; оқу, тыңдау, монолог және диологиялық сөйлеу дағдыларын жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік хат-хабарлар
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік хат-хабарлар саласында аудармашылық құзыреттілікті жетілдіруді көздейді: аударма тілінде мазмұнды беру үшін лексика-грамматикалық құралдарды түпнұсқаға барабар іріктеуді жүзеге асыра білу, мәдениетаралық коммуникация аспектісінде ана және оқытылатын тілдердің лексикасы мен грамматикасы бойынша білімді іс жүзінде жүзеге асыра білу және дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үйдегі оқу (В2,С1)
  Несиелер: 4

  Бұл пән ағылшын тіліндегі көркем әдебиет материалында коммуникативтік шеберлікті жетілдіруді көздейді: әңгіме жүргізу, тілдік шектеулерді сезбеймін, өз пікірін тез қайта жазу, автордың көтерген мәселелерінің өзектілігін анықтау, даулы сұрақтар мен қайшылықтарды өз бетінше бөлу, өз көзқарасын қорғау, хабарлама жасау, оқылған мәтіннің мазмұнын жазбаша түрде шығармашылықпен түсіну және беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Синхрондық аударма
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық-саяси , экономикалық, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптағы әр түрлі жанрлы мәтіндерді синхронды аударудың дағдысы мен іскерлігін қалыптастыруды көздейді; өз пікірін тез қайта орала білу, пікірді түрленудің әртүрлі тәсілдерін қолдана отырып, мағынаның жіңішке реңктерін бере білу, қарым-қатынастың жеке қоғамдық және кәсіби салаларында шектеулерді сезбей аударма жүргізе білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби жанрды аудару
  Несиелер: 5

  Пән көркем прозаны және көркем публицистиканы аудару дағдысын қалыптастырады; мәтінді аударма алдында талдау және аударманың жалпы стратегиясын жасау дағдысын қалыптастырады.Білім алушы көркем аудармадағы түрлендіру түрлерін, аударма мәтінінің құрылымын, мәнінің инвариантын және аудармадағы стилистикалық трансформацияны білуі тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазбаша –ауызша аударма
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени, әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптағы әртүрлі жанрлы мәтіндердің материалдарында ауызша және жазбаша түрде аударма іскерлігін, сондай-ақ көркем әдебиет мәтіндерін жетілдіруді көздейді. Білім алушылардың лексиконын кеңейту, лексика-грамматикалық дағдыларды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Реттi аударма (С1)
  Несиелер: 5

  Пән аудармашының жадында белгілі бір уақыт ішінде түпнұсқаның маңызды сегменттерінің мазмұнын ұстай білуін қалыптастыру және дамыту;сөйлеушінің қоғамдық және кәсіби қарым-қатынас салаларында тілдік және уақытша шектеулерге ұшырамай-ақ тез және барабар аудармасын қалыптастыру; білім алушылардың тақырыптық лексиконы мен грамматикасын кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік қарым-қатынас саласында білім алушылардың коммуникативтік дағдыларын жетілдіруді көздейді: кәсіби-мамандандырылған құзыреттілікті қалыптастыру; ауызша және жазбаша коммуникацияның әр түрлі түрлерінде тілдік құралдарды сөйлеуде дұрыс қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазбаша аударма техникасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге жазбаша аударма түрлері, жазбаша аударма процесінің ерекшеліктері, жазбаша аударма саласында ұсынылатын аударма кезеңдері туралы білім беруді болжайды; пән сөздіктерді, анықтамалықтарды және басқа да ақпарат көздерін кәсіби пайдалана білуді қалыптастырады және жетілдіреді; бастапқы мәтін авторының ойы негізінде аударма мәтінін қайта кодтау және шет тілді алушыға мәтінді қайта бағыттау және аударма мәтінін редакциялау; аударма техникасын тиімді қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық-саяси тақырыптағы мәтіндерге тән жалпы тілдік заңдылықтарды зерделеуді болжайды; мәтін авторының жеке сөйлеу ерекшеліктерін ескере отырып, бастапқы мәтінді қабылдай білуді қалыптастырады; ең таза аудармашылық сәйкестікті қолдану, аударма трансформациясын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвистикалық типология
  Несиелер: 5

  Пән дүние жүзінің әртүрлі тілдерінің тарихи-типологиялық сипаттамасы мен байланыстары туралы, тарихи негізделген тілдік ландшафтар мен жекелеген тіл ареалдары арасындағы байланыстың қалыптасуы туралы ақпарат беруді болжайды; тілдің кең мағынасында лингвострантанушылық болмыстарды ажырата білуді және оларды аударма процесінде барабар пайдалануды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пән ауызша аударманың тәсілдері мен ерекшеліктерін, ауызша аударманың негізгі модельдерін, ауызша аударманың түрлерін жіктеуді қарастырады; аударма мәселелерін жедел шеше білу, автоматтандырылған режимде жиіліктік аударма сәйкестігін пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Синхрондық аударма (C2)
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық-саяси , экономикалық, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптағы әр түрлі жанрлы мәтіндерді синхронды аударудың дағдысы мен іскерлігін қалыптастыруды көздейді; өз пікірін тез қайта орала білу, пікірді түрленудің әртүрлі тәсілдерін қолдана отырып, мағынаның жіңішке реңктерін бере білу, қарым-қатынастың жеке қоғамдық және кәсіби салаларында шектеулерді сезбей аударма жүргізе білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екіжақты аударма
  Несиелер: 5

  Пән аудармашының жадында түпнұсқаның маңызды сегменттерінің мазмұнын аударма басталғанға дейін ұзақ уақыт бойы ұстап тұру іскерлігін болжайды; психологиялық-эмоциялық шиеленісті еңсеру, бір тілден екінші тілге тез ауысу іскерліктерін қалыптастырады. оратор сөзінің тең аудару жылдамдығымен тез тіларалық трансляцияны жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ретті аударма (С2)
  Несиелер: 5

  Пән аудармашының жадында белгілі бір уақыт ішінде түпнұсқаның маңызды сегменттерінің мазмұнын ұстай білуін қалыптастыру және дамыту;сөйлеушінің қоғамдық және кәсіби қарым-қатынас салаларында тілдік және уақытша шектеулерге ұшырамай-ақ тез және барабар аудармасын қалыптастыру; білім алушылардың тақырыптық лексиконы мен грамматикасын кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тілдер мен мәдениеттің салыстырмалы типологиясы
  Несиелер: 5

  Пән әлемнің әр түрлі тілдерінің тарихи-типологиялық сипатталуы туралы мәліметтерді хабарлауға арналған; мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырады; әр түрлі мәдениет өкілдерінің қарым-қатынас үдерісіне ықпал етеді; Ана тілі мен мәдениетінің негізінде әлемнің қайталама комцентуалды суретін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми-техникалық аударма принциптерін, терминдерді және терминологиялық неологизмдерді аударуды қарастырады; әр түрлі жанрдағы газет-публицистикалық стильдің мәтіндерін аудара білуді қалыптастырады. сондай-ақ экономика және комерлік қызмет бойынша мәтіндер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-техникалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі кезеңдегі ғылыми-техникалық аударма туралы мәліметтерді, ғылыми-техникалық әдебиеттерді аударудың жалпы ережелерін, ғылыми-техникалық әдебиеттерді аудармашының ақпараттық мәдениеті туралы хабарлайды; ғылыми-техникалық әдебиеттерді аударудың іскерлігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандандырылған kәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән қарым-қатынастың жеке, қоғамдық және кәсіби салаларында тілдік шектеулерге ұшырамай коммуникативтік актілерді жүзеге асыруға дайындығын және қабілетін жетілдіруді көздейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аударма жазу теориясы
  Несиелер: 5

  Пән аударма техникасын тиімді қолдана білуді, дәйекті аударманы жүзеге асыру үшін, синхронды аударма жағдайында ықтималдық болжауды жүзеге асыруды, мәтінді компрессиялау тәсілдерін қолдануды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық аударма
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі тақырыптағы (медицина, техника, спорт, өнеркәсіп және т.б.) мәтіндерді аудару дағдылары мен біліктерін қалыптастыруды көздейді; білім алушыларда лексикалық, грамматикалық және стилистикалық трансформациялар жүйесін бастапқы мәтіннің тілдік қайта құруының құралы ретінде қолдана білуін қалыптастыру; аударма сәйкестігінің негізгі түрлерін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем публицистиканы аудару
  Несиелер: 5

  Пән көркем аудармадағы түрлендіру түрлерін оқып үйренуді;аударма мәтінінің құрылымын оқып үйренуді; аударма трансформациясын қолдана білуді, мәтінді компрессиялау тәсілдерін қолдануды, жиілік аударма сәйкестігін қолдануды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теңшелетін мәтінмен жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән студенттің жалпы және лингвистикалық ой-өрісін кеңейтеді, анықтамалық әдебиеттермен ақпараттық-аналитикалық жұмыс дағдыларын қалыптастырады, аналитикалық біліктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жазбаша –ауызша аударма (C2)
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени, әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптағы әртүрлі жанрлы мәтіндердің материалдарында ауызша және жазбаша түрде аударма іскерлігін, сондай-ақ көркем әдебиет мәтіндерін жетілдіруді көздейді. Білім алушылардың лексиконын кеңейту, лексика-грамматикалық дағдыларды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін кең ой-өріс пен теориялық білімдер мен құзыреттіліктер кешенін меңгеру

 • Код ON2

  Мәдениеттердің этникалық ерекшелігінде моральдық-этикалық нормалар, жалпыадамзаттық, рухани-адамгершілік, еңбек және ұлттық құндылықтар жүйесін меңгеру

 • Код ON3

  Қазақстандағы аударма ісінің қазіргі жай-күйін талдай білу, шетелдік тәжірибемен салыстыра білу және оны ұлттық ерекшеліктер мен жергілікті жағдайларды ескере отырып бейімдеу

 • Код ON4

  Сөйлеу әрекетінің түрлі түрлерінде мәдениетаралық құзыреттіліктерді қалыптастырған шет (туыс емес) тілін қолдану саласындағы білім мен практикалық іскерлікті меңгеру.

 • Код ON5

  Барлық кәсіби мансап бойы өзгермелі технологияларға табысты бейімделуге мүмкіндік беретін өз білімін кәсіби қызметте үнемі жетілдіру, өмір бойы оқыту дағдылары мен іскерліктерін меңгеру

 • Код ON6

  Гигиена, еңбекті қорғау талаптарына және ықтимал жағымсыз сыртқы әсерлерден қорғау ережелеріне сәйкес салауатты өмір салтын сақтану білімі мен іскерлігін меңгеру

 • Код ON7

  Командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өз көзқарасын дұрыс қорғай білу, өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру

 • Код ON8

  Аударма қызметін жүзеге асыру барысында түрлі ақпараттық ресурстар мен мультимедиялық технологияларды, сандық ресурстарды пайдалана білу

 • Код ON9

  Әртүрлі ғылыми көзқарастар аспектісінде нақты тілдік материалды талдай білу; кәсіби бағдар тұрғысынан ең маңызды және типтік тілдік құбылыстарды түсіндіру; тілдік құбылыстарды өз бетінше түсіндіруді жүзеге асыру

 • Код ON10

  Абстрактілі және нақты тақырыптарға күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну, соның ішінде арнайы тар мәтіндерді түсіну. Кез келген тарап үшін ерекше қиындықсыз тіл иелерімен үнемі қарым-қатынас жасау үшін тез және кенеттен сөйлеу. Әр түрлі тақырыптарға нақты, толық хабарламалар жасау және негізгі мәселеге өз көзқарасын баяндау, әр түрлі пікірлердің артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсету

 • Код ON11

  Дыбыс жазбасында тіл иелерінің орындаудағы сөйлеуді тыңдау және түсіну алу, сондай-ақ оқытушылардың сөйлеуін, оқылатын сөйлеу тақырыбы, қарым-қатынас саласы және тілдік материал негізінде монологтық немесе диалогтық сипаттағы түпнұсқалық аудио және бейнемәтіндерді тыңдау дағдыларын меңгеру. Ағылшын тілінің грамматикасы бойынша жүйелендірілген білімінің болуы және оларды ауызша және жазбаша түрде әр түрлі қарым-қатынас жағдайларында пайдаланудың автоматтандырылған дағдыларының болуы; тіркесімділіктің жоғары дәрежесімен және үлкен сөзжасам мүмкіндіктерімен ерекшеленетін жалпы қолданылатын лексиканы, сондай-ақ стилистикалық таңбаланған лексиканы қолдана білу; ауызша сөйлеудің автоматты дағдыларын меңгеру.

 • Код ON12

  Іс жүзінде кез келген ауызша немесе жазбаша хабарлардың аудармасын түсіну және жүзеге асыру, бірнеше ауызша және жазбаша дереккөздерге сүйене отырып, байланысты мәтінді жасай білу. Жоғары қарқынмен және жоғары дәлдікпен, тіпті ең қиын жағдайларда мәндердің түрлі реңктерін пайдалану.

Top