Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Қаржылық талдау в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Шетел тілі (қосымша)
  Несиелер: 3

  К урс кәсіби қарым-қатынас саласында лексикалық, стилистикалық және грамматикалық ерекшеліктерін ескере отырып, әр түрлі мәтіндерді құрастыру негіздерін түсіну ге және кәсіби салада шет тілінде оқу, тыңдау, сөйлеу және жазудың негізгі дағдыларын игеруге бағытталған. Ауызша (диалог / монолог) және жазбаша сөйлеуде жоспарлау дағдыларын дамыту және байланыс процесін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
 • Статистика
  Несиелер: 6

  Статистика пәні. Статистикалық бақылау, деректерді жүйелеу, оларды ұсыну. Абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштер. Вариацияның орташа шамалары мен көрсеткіштері. Бизнес-үдерістердің статистикалық зерттеулеріндегі іріктеу әдісі. Гипотезаларды статистикалық тексеру. Бизнес-процестердің динамикасын статистикалық зерттеу. Экономикалық индекстер. Экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу. Арнайы бағдарламалық құралдардың көмегімен деректерді статистикалық талдау (IBM SPSS, STATISTICA, MS Excel).

 • Бизнес-үдерістерді талдау
  Несиелер: 5

  Бизнес-процестерді анықтау. Бизнес-процестің элементтері. Бизнес-процестердің жіктелуі. Бизнес-процестерді модельдеу кезеңдері мен әдістері. Ұйымның бизнес-процестерінің жүйесі. Бизнес-процестерді басқару үшін аналитикалық көрсеткіштер жүйесін құру. Қолданыстағы және реттеуші бизнес үдерісінің үлгілері. Бизнес-процестің өзіндік құны мен шығындық моделі. Модельдеу нәтижелерін талдау. Процестің уақыттық сипаттамаларын және ресурстық параметрлерді модельдеу нәтижелерін талдау. Процестің тәуекелдерін талдау. Бизнес-процестерді оңтайландыру бойынша жобалардың негізгі түрлері. Өндірістің және сатылымның бизнес-проц��стерін модельдеу. Белгісіздікте бизнес шешімдерін қабылдау және түзету әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (қосымша)
  Несиелер: 3

  К урс кәсіби қарым-қатынас саласында лексикалық, стилистикалық және грамматикалық ерекшеліктерін ескере отырып, әр түрлі мәтіндерді құрастыру негіздерін түсіну ге және кәсіби салада шет тілінде оқу, тыңдау, сөйлеу және жазудың негізгі дағдыларын игеруге бағытталған. Ауызша (диалог / монолог) және жазбаша сөйлеуде жоспарлау дағдыларын дамыту және байланыс процесін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау және аудит.
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы теориялық негіздерді және нормативтік-құқықтық актілерді білу болашақ қаржы саласының мамандарына мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың қолданыстағы әдіснамасын қолданумен ішкі және сыртқы аудиттерді батыл жүргізуге, аудиторлық қызметті ұйымдастыруға, жоспарлауға, қаржылық есептілік аудитін, тиімділік аудитін және сәйкестік аудитін сияқты мемлекеттік аудиттің түрлерін жүргізуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Енбек құқығы пәні жумыс берушімен жұмысшылардың, кәсіптің одақтар арасындағы енбек жөніндегі және енбекпен тығыз байланысты қатынастарды реттейді. Сонымен қатар енбек шартының анықитамасын, енбек шартын жасау және тоқтату негіздерін, жұмыс уақыты мен тынығу уақытын, енбек үшін жалақы төлеу, жұмысқа байланысты кепілдіктерді, енбек тәртібін, енбекті қорғау, енбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі және енбек дауларын шешуді қарастырады. Бұл бағдарлама заң ғылымдарындағы құқықтық пәндерді оқытудың тәжірибесіне сүйене отырып жасалынды.

  Селективті тәртіп
 • Шаруашылық құқық
  Несиелер: 5

  Мүліктік шаруашылық құқықтық объектісі ретінде, шаруашылық қызметтің бастамасы мен шаруашылық тәуекелділіктің негізгі құрамы мен түрлері, кәсіпкерлік тәуекелділіктің негізгі басқару әдісін, мемлекеттік емес коммерциялық тұлғалардың кәсіпкерлігін құқықтық реттеу, кәсіпкердің құқықтық мәртебесінің заңды тұлғаның заңды қабілеттілігінің арақатынасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қаржы және бюджет
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қаржының жұмыс істеуін, құрастыру принциптері, бюджет құрылымы мен процесі, барлық деңгейдегі бюджеттердің табыстары мен шығыстары, бюджеттік жоспарлау, бюджеттен тыс қорлар сипаттамасы және олардың әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешудегі рөлі сияқты бюджет жүйесінің мәселелерін қарастырады: Мемлекеттік қаржы және бюджет саласындағы атқарушы билік органдарының нормативтік-құқықтық актілерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандыру қызметінің экономикалық мәні. Қазақстан Республикасында сақтандыруды дамыту. Жалпы және жеке сақтандыру. Міндетті медициналық сақтандырудың ерекшеліктері. Сақтандырудағы тәуекелдер және басқару. Мүлікті, азаматтық - құқықтық жауапкершілікті, кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдерді сақтандыру. Аудиторлық қызметті, мал шаруашылығын, өсімдік шаруашылығын, туризмдегі экологияны, депозиттер мен салымдарды сақтандыру. БЖЗҚ, ӘСМҚ, ӘТМҚ қызметі. Қайта сақтандыру. Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметін бақылау, қадағалау және реттеу

  Селективті тәртіп
 • Бизнес- үдерістерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынды ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін қалыптастырудың алғышарттары. Іскерлік процестің тұжырымдамасы. Процестің үрдісіне және процеске бағытталған ұйым. Бизнес-процестерді басқарудың теориялық негіздері. Бизнес-процестерді модельдеудің негізгі тәсілдері мен стандарттары. Бизнес-процестерді модельдеу әдістемесі. Бағдарламалық жасақтама бизнес процесін модельдеу. Ұйымның түрлі тақырыптық бағыттарын сипаттау әдістері. Бизнес-процестерді талдау әдістері. Бақылау және бақылау процестері.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияны зерттеу пәні мен әдістері. Қоғамдық өндіріс негіздері. Экономикалық жүйелер. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы рөлі. Капитал: мәні мен формалары. Еңбек және капитал нарығы. Факторлық кірістерді қалыптастыру. Жер рентасы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Циклдылығы. Жұмыссыздық және оның түрлері. Инфляция және оның түрлері. Экономикалық өсім. Әлемдік экономика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Матрицалар және анықтауыштар. Сызықтық алгебралық теңдеулер және теңсіздіктер жүйесі. Векторлар және векторлар жүйесі. Түзу және жазықтықтар. Функциялары, шегі, үздіксіздігі. Функцияның туындысы және дифференциалы. Экономикалық талдаудағы дифференциалдық есептеулер. Экономикалық-математикалық модельдеу. Математикалық бағдарламалау есептері. Қолданбалы математикалық модельдер. Ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың негізгі ұғымдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Микроэкономика пәні мен әдістері. Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі. Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушының қылығының теориясы. Сұраныстың салыстырмалы статикасы және талдау. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Жетілдірілген бәсеке жағдайындағы фирма қылығы. Монополист фирманың қылығы. Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы фирманың қылығы. Жалпы тепе-теңдік және экономикалқы тиімділік. Қоғамдық игіліктер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет пен құқық теориясының негіздері. Конституциялық құқық. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру. ҚР әкімшілік құқық негіздері. Азаматтық құқық негіздері. Еңбек құқығының негіздері. Қылмыстық құқық негіздері. Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтар негіздері. Қаржылық құқық негіздері. Салықтық құқық негіздері. Экологиялық және жер құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Қазіргі ұйымдағы менеджердің рөлі, функциялары және міндеттері. Ұйымдағы негізгі бизнес-процестер. Ұйымдастыру жоспарлаудың түрлері мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері, ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен процедуралары. Басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері. Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен ұғымдары. Ұйымдастыру мәдениетінің түрлері және оларды қалыптастыру әдістері. Салааралық байланыс. Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологияларды басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 6

  Макроэкономикалық көрсеткіштер. Ұлттық кірісті өндіру және бөлу. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық модельдері: АD-AS моделі. Тұтыну және жинақ. Мемлекеттік бюджет. Фискалдық саясат. Ақша сұранысы мен ұсынысы. Монетарлық саясат. Базарлардың өзара іс-қимылы. IS-LM моделі. Төлем балансы және валюталық бағамдар. Айырбас бағамының режимдері және жиынтық сұраныс. Халықаралық сауда және сауда саясаты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы студенттердің шет тілінде сөйлеуді үйретуге, студенттерге өз әрекеттеріне бағынатын ережелерді түсінуге көмектесуге, нақты сөйлеу контекстінде грамматикалық, лексикалық және құрылымдық үлгілерді пайдалануға негізделген. Бұл кәсіби шет тілінде жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін жеткілікті біліктілік деңгейін қалыптастыруды білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептің нормативтік құқықтық базасы. Бухгалтерлік есептің функциялары. Бухгалтерлік баланс. Шоттар және екі жақты жазу. Бухгалтерлік проводкаларды құрастыру. Шоттар корреспонденциясы. Бухгалтерлік есептің құндық өлшемі. Бухгалтерлік есеп нысандары. Қаржылық есептілік негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат жүйесі. Нарықты сегменттеу және тауарды оңтайландыру. Тұтынушылар нарығындағы сатып алушылардың мінез-құлқы. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі баға және баға белгілеу. Тауарларды жылжыту: жарнама, өткізуді ынталандыру және байланыс жүйесі. Маркетингтегі жоспарлау және бақылау. Халықаралық маркетинг. Коммерциялық емес қызмет саласындағы қызметтер маркетингі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Менеджмент» мамандығының кәсіби тілі және оның компоненттері. Кәсіби терминология - ғылыми стильдің басты ерекшелігі. «Менеджмент» мамандығының тілі ретінде сөйлеудің ғылыми стилін оқыту. «Менеджмент» мамандығы бойынша пәндерді оқудағы ғылыми-зерттеу әдістер туралы. Тақырыпқа және коммуникативтік тапсырмаға сәйкес әдістерді таңдау ережелері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мамандықтың профилі бойынша. Кәсіби орыс тілін «Менеджмент» мамандығының пәндерімен байланыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржының негіздері. Қаржыны басқару және ұйымдастыру. Мемлекеттік қаржы. Мемлекеттің ақша-несие саясаты. ҚР Ұлттық банкі. Қаржы нарығы және делдалдары. Екінші деңгейлі банктер және парабанктік институттар. Сақтандыру және сақтандыру нарығы. Халықаралық қаржы. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы және оларды қаржыландыру көздері. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістері мен шығыстары. Үй шаруашылығы жүйесіндегі жеке қаржы. Халықтың өмір сүру деңгейінің мемлекеттік индикаторы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Байланыс тұжырымдамасы және басқарудың рөлі, ұйымдастырушылық қарым-қатынас және оның кедергілер. Байланыс желілерінің түрлері. Аудиторияға арналған сөз. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы. Іскерлік коммуникациядағы коммуникативтік мәдениет. Іскерлік қарым-қатынас формалары. Ұйымды басқару. Ақпараттық қауіпсіздік. Байланыс жасырын аспектілері. Жанжалдар мен қақтығыстарды басқару тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Ақша, несие және банктер пәнін оқу барысында ақша және несиенің теориялық аспектілерін, ақша және несие жүйесінің қызмет ету негіздерін, халықаралық несиелік және есеп айырысу, валюталық қатынастар, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерін игереді. Әр түрлі елдердің монетарлық жүйесін, кредиттік жүйесін және банктік жүйесін зерттеп, салыстырады; ақша, несие және банк жүйелеріндегі үрдістерді анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Экономикалық және әлеуметтік өндірістің тиімділігі мен оның көрсеткіштерінің жүйесі. Кәсіпорынның негізгі және айналым капиталы. Еңбек ресурстары, кәсіпорынның кадрлық саясаты және кәсіпорынның жұмыс күшіне қажеттіліктерін анықтау. Еңбек ақы төлеу. Өнімді өндіру және өткізу шығындары. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін Project Expert жүйесінде талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Салықтар мен салық салудың негіздері. Жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне салық. Көлік құралдарына салық . Жер салығы. Қосылған құн салығы. Акциздер. Ойын бизнесіне салық. Тіркелген салық. Корпорациялық табыс салығы. Жеке табыс салығы. Әлеуметтік салық. Арнайы салық режимі. Алымдар, баж және төлемдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қаржы - компанияның қалыпты қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және пайдасын оңтайландыру мақсатында корпорацияның қаржысын ұйымдастырудың негізгі теориялық пәні болып табылады. Сонымен қатар қаржыландыруды жоспарлауды, өз қаржы ресурстарын қалыптастыруды, сыртқы көздерді тартуды, оларды бөлу және пайдалануды қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Қазақстанның нарықтық экономикасының қазіргі заманғы жағдайында кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздерін, экономикалық дауларды шешу практикасының материалдарына қатысты кәсіпкерлік құқық нормаларын қолданудың теориясы мен тәжірибесін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Пән бағалы қағаздардың негізгі түрлерін, баға белгілеу қағидаттарын, кірістілігін анықтау бойынша қаржы есептілігінің әдістерін қарастырады. Бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарығының жұмыс істеу механизмі, портфельдік инвестициялар негіздері, бағалы қағаздар нарығының құрылымы, кәсіби қызметтің негізгі түрлері және оны реттеу нысандары, бағалы қағаздарды және қор индексін қаржылық талдау әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру ісі
  Несиелер: 5

  Сақтандыру ісінің экономикалық сипаты. Қазақстан Республикасында сақтандыру ісінің қалыптасуу және даму тарихы. Қазақстан Республикасында сақтандыру ісін лицензиялау және мемлекеттік реттеу. Сақтандыру ісінің жіктелуі және функционалдық құрылымы. Жеке тұлғалардың қызметін сақтандыру Заңды тұлғалардың қызметін сақтандыру. Сақтандыру ұйымдарының қызметі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Қаржылық менеджменттің базалық концепциялары. Тәуекел және табыстылық. Корпоративтік тәуекелдерді басқару. Активтер портфелін басқару. Операциялық және қаржылық рычаг әсері. Несие капиталын тарту саясаты. Капитал құны. Капитал құрылымы теориясы. Дивидендтік және өндірісті дамыту саясатын басқару. Инвестициялық жобаның ақша ағынын болжау. Күрделі салымдар бюджетін оңтайландыру. Айналыс активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық тәуекелдерін сақтандыру
  Несиелер: 5

  Курс ауылшаруашылық кәсіпорындары мен шаруа қожалықтарындаауылшаруашылық дақылдарын, көпжылдық екпе шөптерді сақтандыруды, мал шаруашылығын сақтандыруды, ғимараттарды, құрылыстарды, машиналарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды сақтандыруды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Коммерциялық банктер және олардың қызметінің негізгі шарттары. Банк ресурстарын қалыптастыру және басқару. Банк активтерін қалыптастыру және басқару жолдары: олардың сапасы мен құрылымы. Төлем жүйесін ұйымдастыру. Банктік маркетинг. Қазақстан Республикасындағы банк қызметін реттеу және қадағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қор биржаларымен биржалық іс
  Несиелер: 5

  Пән қор нарығының қазіргі заманғы құрылымын және биржалық іс негіздерін зерттейді. Бағалы қағаздарды бағалаудың негізгі тәсілдерін, сондай-ақ іргелі және техникалық сараптамаларды сипаттайды. Туынды қаржы нарығындағы тәуекелдерді спекуляциялау және хеджирлеу құралдарына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына кіріспе (ҚЕХС)
  Несиелер: 5

  ҚЕХС пайда болу және енгізу тарихы. ҚЕХС реттеуші органдар құрылымы. Бухгалтерлердің кәсіби этикасы. Стандарттарды қабылдау үрдістері. Халықаралық үйлестіру. Қаржылық есептілікті дайындаудың тұжырымдамалық негіздері. Пайдалы қаржылық ақпараттың сапалық сипаттамалары. Қаржылық есептілік элементтері мен оларды тану белгілері, бағалау. Қаржылық есептілікті дайындаудың мақсаты және негіз қалаушы жорамалдары. Қаржылық есептілік компоненттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Қаржылық жоспарлау және модельдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаржылық жоспарлаудың мазмұнын, мәнін жәнемақсаттарын зерттейді. Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың теориялық негіздері. Қаржылық жоспарлау әдістері. Қаржылық болжау: мақсаттары, міндеттері, әдістері. Қаржылық жоспарлау түрлері. Кәсіпорындағы кірістер мен шығыстарды жоспарлау. Қаржылық жоспарлардың түрлері. Ұйымның өсу қарқыны: оларды анықтайтын факторлар, есептеу әдісі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Бизнес-шешімдерге арналған эконометрика
  Несиелер: 5

  Бизнес-шешімдер үшін эконометриканың орны мен рөлі. Сызықтық регрессия моделі деректерді алдын ала талдау. Ең кіші квадраттар әдісі. Сызықтық регрессия модельдері мен кіші квадраттар әдісінің статистикалық қасиеттері. Регрессорлардың мәнділігін талдау, тәуелді айнымалының жаңа мәндерін болжау. Сызықтық регрессия моделінің негізгі гипотезасының бұзылуы, сызықтық регрессия моделінің көмегімен экономикалық және басқару шешімдерін тексеру, сызықтық регрессия моделінің бағалаудың ең кіші квадраты әдісінің асимптотикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдауды үйымдастыру. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Кәсіпорын ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау. Басқарушылық талдау. Маржиналдық талдау. AuditExpert, Ваш финансовый аналитик жүйелерінде қаржылық талдау: қаржылық ақпаратты талдаудың негізгі бағыттары, қаржылық тұрақтылықты талдау, капитал құрылымының көрсеткіштері, несие және төлемқабілеттілікті талдау, рентабельділікті талдау, кәсіпорынның банкроттық ықтималдығын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Басқару есебі
  Несиелер: 5

  Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Шығындарды басқару. Материалдар мен еңбекақы шығындарының есебі. Өндірістік үстеме шығындардың есебі. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен шығындар есебінің тапсырыстық әдісі. Калькуляциялаудың үрдіспе-үрдіс әдісі. Өзіндік құнды шығындарды толық үлестіру және айнымалы шығындар бойынша калькуляциялау. «Шығын – өнім көлемі - пайда» қатынасын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Банктегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Банктік қызметті автоматтандыру бағыттары. Пластикалық карталар негізіндегі төлем жүйелері. Карточкалық бағдарламалардың түрлері. Қашықтықтан банктік қызмет көрсетудің түсінігі және түрлері. "Клиент-банк" және "Интернет-клиент"жүйесі. Виртуалды банктер. Интернеттегі банктік қызметтер. Эквайринг. Ұлттық банкаралық есеп айырысу жүйесі. Дүниежүзілік банкаралық SWIFT жүйесі. Интернет банкинг. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды автоматтандыру. Электронды заттар. Кардинг.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компанияның қаржылық талдауы
  Несиелер: 5

  Қаржылық талдау түсінігі, пәні, әдістері, нысандары және мазмұны. Баланстың активтерін және пассивтерін талдау. Баланс өтімділігін талдау. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін бағалау және талдау.Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау. Нарық жағдайында табыстылық көрсеткіштерін талдау. Маржиналдық табысты талдау. Ұйымның банкроттық ықтималдығын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобалық қаржыландыру
  Несиелер: 5

  Жобалық қаржыландырудың тұжырымдамалық негіздерін, жобаларды қаржыландыруды басқару әдістерін және жобаларды қаржыландыру рәсімдерін қарастыру. Қаржылық тәуекелдерді басқару түрлерін және оларды азайту жолдарын қарастыру. Инновациялық инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерімен танысу және жобаларды қаржыландырудың оңтайлы құрылымын таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығына инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығын қаржыларының теориялық негіздерін зерттеу. Ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне субсидияларды, жеңілдіктерді, преференцияларды және қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларының нормативті-құқықтық базасын қарастыру. Коммерциялық банктер, кредиттік серіктестіктер, микроқаржылық және лизингтік компаниялар сияқты қаржы ұйымдарымен ауыл шаруашылығын несиелеу ерекшеліктерін, сонымен қатар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне салық салу және сақтандыру еркешеліктерін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Несие ісі
  Несиелер: 5

  Кредиттеудің әдіснамалық негізі. Банк кредиттерінің жіктемесі. Кредиттік процестің кезеңдері. Коммерциялық банктің несиелік саясаты. Қарыз алушының кредиттік рейтингі. Кредиттеу процесінде тәуекелдерді басқару. Кредиттік мониторинг. Қазақстандағы кредиттік қызметті реттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Қаржылық тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру. Қаржылық тәуекелдердің жіктемесі. Инвестициялық, инфляциялық, банктік, бюджеттік, бағалы қағаздармен операциялар кезіндегі тәуекелдерді басқару, оларды минимизациялау жолдары. Таза және алыпсатарлық тәуекелдер.Коммерциялық, инвестициялық, валюталық тәуекелдер, өтімділік тәуекелі. Жобалық тәуекелдерді сапалы және сандық талдау. Инфляциялық тәуекел. Банк тәуекелдерін басқару. Қаржылық тәуекелдерді сақтандыру. Хеджирлеу Несиелік, депозиттік тәуекел, пайыздық тәуекел.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Исламдық қаржыландырудың ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Исламдық қаржыландырудың дамуы және құқықтық негіздері. Исламдық қаржы құралдарының түрлері мен нысандары. Исламдық банкинг. Сату және сатып алу операциялары(Мурабаха). Лизинг (Иджара). Өндірісті қаржыландыру (Истисна). Келісім шарттық серіктестік (Ширкат-иль-акид). Негізгі қаржылық құрал (Сукук). Исламдық сақтандыру (Такафул үшін Вакала моделі , Такафул үшін Мудараба моделі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Компанияны қаржылық сауықтыру
  Несиелер: 5

  Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру саласындағы қаржылық басқарудың теориялық негіздерін зерттеу: Ақша қаражаттарының ағымдарын, компанияның айналым капиталын, белгісіздік жағдайында компанияның тәуекелдерін басқарудың мәнін ашу. Қасақана және жалған банкроттықпен, сыртқы байқаумен, оңалту процедурасымен, дағдарысты басқару негіздерімен және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету әдістерімен, сондай-ақ әлеуетті банкроттықты талдауға арналған қаржы көрсеткіштерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  экономикалық ғылым саласындағы білімге ие болу

 • Код ON2

  кәсіби деңгейде бизнесті жүргізуді түсіну үшін білімін қолдана алу

 • Код ON3

  қаржы саласында аналитикалық жұмыстар бойынша дағдыларды игеру

 • Код ON4

  шаруашылық субъектілерінің қаржылық-шаруашылық қызметін жетілдіру

 • Код ON5

  қаржы саласындағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау

 • Код ON6

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру

 • Код ON7

  мамандарға және маман еместерге ақпараттарды, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби деңгейде жеткізу

 • Код ON8

  оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгеру

Top