Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01512 Химия в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Химиялық білім берудегі заманауи технологиялардың мәні мен ерекшеліктері, мүдделері мен қажеттіліктерін есепке ала отырып, оқушылардың креативті химиялық ойлауын дамыту мақсатында жүзеге асырылған, жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың әдістері мен құралдары жүйесі қарастырылды. Пәннің міндеттері жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың әдіснамалық аспектілерінің маңызды белгілері мен дидактикалық талаптарын, құрылымдық компоненттерін, білім беру технологияларының әртүрлі формаларын, ерекшеліктері мен бағыттылығын оқып үйрену болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • "Экологиялық химия" курсын оқытудын әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Экологиялық химияны оқыту әдістемесі және оның проблемалары, сондай-ақ қоршаған орта объектілерінің химиялық қасиеттері мен құрамын қалыптастыру үдерістері; қоршаған орта объектілеріндегі химиялық ластану деңгейін болжау және реттеу әдістері; жаңа немесе қолданыстағы технологиялық процестердің модификациясы туралы білім есебінен антропогендік әсер ету жүктемесінің деңгейін барынша азайту тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиялық білім берудегі қазіргі кездегі технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер келесідей қазіргі заманғы технологияларды: дамутып оқыту, мәселелі оқыту, тұлғалық- бағытты оқыту, дидактикалық пәндерді интеграциялау, инновациялық оқыту, гуманистік білім беру, интегративтік-модульдік оқыту, адаптивті және дуалды оқытуларды меңгереді. Кез-келген технологияның басты мақсаты білім берудің алдына қойылған мақсаттарға қол жеткізу, білім беру үдерісін оңтайландыру, жоспарланған білім деңгейі, пәндік дағдылар мен шығармашылық тәжірибеге жетудің кепілі. Студенттердің өзіндігі мен шығармашылық белсенділігін дамытуға, қол жеткізілген нәтижелердің сапасын бағалау әдістерін енгізуге ерекше кө��іл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологиялық мамандықтарда химияны оқытудын әдістемесі және казіргі кездегі технологиялары
  Несиелер: 5

  «Биологиялық мамандықтарда химияны оқытудың әдістемесі және қазіргі кездегі технологиялары» пәні биологиялық мамандықтарда химияны оқудың мақсаттары мен негізгі тапсырмаларын қалыптастыру, сонымен қатар «Жалпы және бейорганикалық химия», «Органикалық химияның негіздері» тараулары бойынша оқу материалының құрылымдық-логикалық байланысын және тізбектілігін зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияны оқытудың әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  «Аналитикалық химияны оқытудың әдістемелік аспектілері» пәні осы мамандық бойынша студенттер оқитын элективті пәндер қатарына жатады. Бұл пән аналитикалық химияның негізгі бөлімдері бойынша есептер шығару әдістемесін оқуды және сапалық және сандық анализ практикасының әртүрлі тәсілдері бойынша түсініктердің қалыптастырылуын қарастырып, мамандық арнайы пәндерін тереңірек оқудың алды болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Периодтық заң химиялық жүйелендірудің негізі ретінде
  Несиелер: 5

  Д. И. Менделеевтің периодтық заңы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі, периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүйесінен туындайтын қарапайым және күрделі заттардың қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары қарастырылған. Пәннің мақсаты әр түрлі факторлар туралы білімнің біртұтас жүйесін, қарапайым және күрделі заттардың маңызды қасиеттері мен құрылымын (қышқылдық-негізгі, тотығу-тотықсыздану, каталитикалық, комплекс түзуші, кристаллохимиялық, жартылай өткізгішті) қалыптастыру, қарапайым және күрделі заттардың топтары бойынша құрылым типтерін өзгерту, мономерлік және полимерлік құрылымдардың пайда болу себептері, химия��ық байланыстың сипаты және бинарлы, күрделі заттардың жекелеген типтерінің құрылым ерекшеліктерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Органикалық химия және полимерлер химиясын оқытудың әдістемелік қағидалары
  Несиелер: 5

  Органикалық химия және полимерлер химиясыноқытудaғы оқыту және ғылымилық қағидалары. Оргaникaлық және жоғaрымолекулaлық қосылыстaрды оқытудaғы жүйелілік кағидасы мен пәнaрaлық және пәнішілік бaйлaныс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • "Беттік-белсенді заттар химиясы" курсын оқытудын әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  "Беттік-белсенді заттар химиясын оқыту әдістемесі" оқу пәнін оқыту дәрістер, семинарлық іс-әрекет, студенттердің өзіндік жұмыстарының әртүрлі формаларымен ұштастыра отырып құрылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: ББЗ қасиеттерін бағалаудың негізгі әдістерін, беттік-белсенді заттарды физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері мен әртүрлілігін; әр түрлі индикаторларды қолдана отырып ББЗ сапалық талдауын, гравиметриялық, титриметриялық және хроматографиялық әдістерді пайдалана отырып ПБЗ сандық талдауын біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиядан оқу-әдістемелік кешендерін жасаудын әдістемелері
  Несиелер: 5

  ОӘК болашақ химия мұғалімінің әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыру логикасында құрылымдалған оқу ақпаратының интегративті-модульдік жүйесі болып табылады. "Химия бойынша оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу әдістемесі" бейіндеуші пәні бойынша ОӘК білім алушыларға оқылатын материалдың тұтас бейнесін түсінуге, оқытуды дараландыруға, білімді практикада қолдануға, бақылау мен өзін-өзі бақылауды жетілдіруге, есте сақтау мен рефлексияны жеңілдетуге көмектеседі, сол арқылы оқу процесінің нәтижелілігін арттырады. Барлық түрлі жоспарлы және әр түрлі бағыттағы дидактикалық құралдарды кешенді пайдалану ОӘК білім алушыларда кәсіби-әдістемелік есептерді шешудің тұрақты дағдысын қалыптастырады. ОӘК компоненттерінің оңтайлы үйлесімі синергетикалық әсер береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиядан электрондық оқулықтарды әзірлеудің әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Электрондық оқулықтарды жобалаудың заманауи тәсілдері. Электрондық оқулықты әзірлеудің негізгі принциптері және практикалық-бағытталған нәтижені алу. Оқулықтың мазмұндық, құрылымдық және техникалық құрамдастары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық және колллоидтік химияны оқытудын әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Физикалық және коллоидтық химияның әдістемелеунің қазіргі интерпретациясы. Оқылатын курстың негізгі тараптарының әдістемесі: химиялық термодинамика, гомогенді, гетерогенді жүйелер, ерітінділер, кинетикалық прцесстер, электрохимиялық процестер, заттардың құрылым типтері мен қасиеттері, органикалық және бейорганикалық заттардың химиялық өзгерістер процесстеріндегі беттік құбылыстардың ролін, дисперстік жүйелерді анықтаудың негізгі сипаттамаларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • "Зат құрылысы" курсын оқытудын әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  "Зат құрылысы" курсының әдіснaмaлық білімдері. Әдіснaмaлық қaғидaлaрдың курсты оқытудaғы мaңызы. Пәндік және әдіснaмaлық қaғидaлaрды aтомдық және молекулaлық жүйелердің құрылысын қaлыптaстырудa қолдaну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқу үрдісіндегі пәнаралық сабақтастық
  Несиелер: 5

  Әлемнің қазіргі жаратылыстану - ғылыми көрінісін қалыптастыруда химияның басқа пәндермен байланыстарының рөлі қарастырылды. Пәнаралық байланыстар теориялық материалды меңгеру, жалпы ғылыми, зияткерлік іскерліктер мен дағдыларды меңгеру, өндірістік және тұрмыстағы практикалық мәселелермен танысу нәтижесінде пайда болады. Пәннің мақсаты - химия пәні бойынша пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың жалпы талаптары мен принциптерін меңгеру, пәнаралық байланыстардың дидактикалық талаптары мен функцияларын оқып үйрену, олардың логикалық құрылымын анықтау, пәнаралық байланыстардың түрлерін (циклішілік және цикларалық) білу, оқу материалында пәнаралық және ішкі байланыстарын таба білу. Пәнаралық мазмұнды - ақпараттық байланыстар (химияның физикамен, биологиямен, экологиямен, математикамен, тарихпен, географиямен, медицинамен байланысы), химияны оқытудағы пәнаралық байланыстарды жоспарлау және жүзеге асыру жолдары қарастырылды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Зерттеудің физикалық әдістері" курсын оқытудың әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 6

  Қарапайым және күрделі заттардың құрылымы мен қасиеттерін анықтау, қарапайым және күрделі заттардың құрылымдарының түрлерін топтар бойынша өзгерту, құрылымдық-қасиеттерін өзара байланыстыру, химиялық байланыстың сипаты мен спектральды әдістерді қолданатын күрделі заттардың жекелеген түрлерінің құрылымдық ерекшеліктерін анықтаудың әртүрлі факторлар туралы білім жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Комплексті қосылыстар химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 6

  «Комплексті қосылыстар химиясының әдістемелік аспектілерінің» мақсаты қазіргі заманғы химия саласындағы іргелі білімді меңгеру болып табылады. Бұл курс неорганикалық, органикалық және физикалық химияның негізгі курстарынан білім алушы магистранттарға арналған. Комплексті қосылыстардың химия курстарының бағдарламаларына аз уақыт беріледі, сондықтан студенттер көбінесе әлсіз немесе тек қана фрагменттік химияның осы бөліміне бағдарланған комплексті қосылыстар химиясы сияқты осындай күрделі пәннің белгілі бір аспектілері туралы мағлұматтарды алады. Сондықтан, көрсетілген кемшілікті толтыру үшін, кем дегенде, жоғары білікт�� мамандарды даярлау кезінде мәселенің әдіснамалық жағы мен қолданыстағы жалпы үлгілерін жүйелі түрде қарау қажет. Курстың мақсаты күрделі қосылыстар туралы қазіргі заманғы идеяларды, құрылысын және реакцияға қабілеттігін, сондай-ақ олардың қолдану салаларын көрсету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиядағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды ақпараттық қоғамдағы өмір мен қызмет үшін қажетті заманауи ақпараттық технологиялар, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етумен таныстыру. Білім берудегі ақпараттық технологияларды практикалық қолдану және химия саласындағы практикалық мәселелерді шешу үшін дайындаңыз. Ашық мәліметтер базасында ғылыми-техникалық ақпаратты іздестіру үшін химия саласында ғылыми зерттеулер жүргізу, химия және білім берудегі зерттеу мәселелерін шешу үшін ақпараттық желілер мен интернетті пайдалану үшін мамандандырылған ғылыми мәтіндер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау құралдарын қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биоорганикалық химияны оқытудын әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 6

  Проблемалық оқытуды ұйымдастыру үшін" Биоорганикалық химия " пәнінен оқу материалдарын іріктеу. Биоорганикалық химияны зерттеудің интегративті мақсаттары туралы түсінік. Химиялық объектіні сипаттау алгоритмі. Биоорганикалық химия бойынша зерттеу және алгоритмделген практикумдар, оларды ұйымдастырудағы және өткізудегі оқытушының рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдістемелері мен әдістері
  Несиелер: 6

  Теориялық ұстанымдар, технологиялар, операциялар, практикалық әдістер мен ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі, отандық және шетелдік ғалымдардың заманауи жетістіктеріне негізделген ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді, ғылыми зерттеулерді, талдауды, эксперимент жасау тақырыбын таңдау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық мәселелерді талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игере білу

 • Код ON3

  Химиялық білім беру мен химияның дидактикалық мәселелерінің негізгі мазмұнын терең меңгере білуі; жалпы және бейорганикалық химияның теориялық сұрақтарын қарастыруда оқытудың қазіргі инновациялық технологияларын қолдануы, химиялық білімнің сапасын дамыту үшін химияны оқытудың әдістемесін қолдану біліктілігін үйренуі, кәсіби жобалар мен нәтижелерді жария етуде дағдыларды қалыптастыру.

 • Код ON4

  Бейорганикалық химия; физикалық химия; органикалық қосылыстар, өндірістік органикалық өнімдер химиясы, органикалық қосылыстар талдауының химиясы, ретросинтетикалық талдау, есептеу әдістерінің негіздері болып саналатын іргелі пәндер: бейорганикалық, органикалық және физикалық химияны оқыту әдістері мен әдістемелерінен терең білімінің болуы.

 • Код ON5

  Химиялық білім берудің сапасын арттыруға көмектесетін химияның теориялық және қолданбалы мәселелерін оқытуда замануи инновациялық технологияларды қолдана білуі, оқытудың әдістемесін қолдану.

 • Код ON7

  Оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыру, кәсіби әдеп және сөйлеу мәдениетінің негіздеріне ие болу, оқытатын оқу пәндерінің құралдарымен оқу-тәрбие процестерінің сапасын қамтамасыз ету және жеке, пәнаралық және пәндік нәтижелерге жету үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін қолдану.

 • Код ON7

  химия саласында білім беру қызметін ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдана білу

 • Код ON8

  кәсіби қызметінде әртүрлі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру процесінің сапасын бағалау мен диагностикалаудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдана білу.

 • Код ON9

  магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі мәселелері, өзектілігі, ғылыми және практикалық маңыздылығы туралы білуі керек.

 • Код ON10

  еңбекті ғылыми ұйымдастыру біліктері мен дағдыларын пайдалану, зерттеу нысаны мен әдісін таңдауды ғылыми негіздеу. Өзінің ғылыми тұжырымдарының логикалық дәлелдерін жүргізу, алынған эксперименталды материалды жинақтау, мақала және тезистерді жазу дағдыларын меңгеру. Химия саласындағы ғылыми зерттеулерді басқара білу.

Top