Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02307 Қазақ филологиясы в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Тіл білімінің/ әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу арқылы магистранттар толық ғылыми ақпараттар және олардың зерттеу ұстанымдары мен ғылыми-теориялық мәселелерін талдап, тіл білімінің және әдебиеттанудың ғылыми концепцияларын айқындайды, нақты түсінік пен білім қалыптастырады. Магистранттар әдебиеттанудың салалары: әдебиетті зерттеудің жаңа методологиялық аспектілері, библиография, текстология мен әдебиеттің теориялық, практикалық мәселелері жөнінде білімдерін бекітеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқару әдістерін меңгеру және теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді ұғындырады және түсіндіреді. Менеджмент және менеджментке заманауи көзқарастар саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістіктерімен білім беру пәні магистранттар ғаламдық ауқымдағы және шағын бизнестегі менеджмент бағыттарын, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың динамикасын және көшб��сшылық стилін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мәтіндер құрылымы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми және техникалық әдебиеттердің функционалдық стилін, мәтінді мазмұндау амалын, тілдік құралдар жүйесін, мәтіннің құрылымдық жүйесінің оқыту бірлігі ретіндегі ерекшеліктерін қарастырады. Сонымен бірге ғылыми мәтіндердің лексикалық ерекшеліктері, экстралингвистикалық құралдар, ғылыми шығарманың құрылымдық ерекшеліктері жөнінде білімдерін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Контрастивтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Бұл пән лингвистикалық типология тәсілдерінің контрастивті талдау негізін, тілдердің типологиясы жайында жалпы түсінік, тілдерді сипаттаудағы салыстырмалы-типологиялық тәсіл қатарындағы контрастивті талдау, жеке тілдік қосалқы жүйелердің контрастивті сипаттау принциптерін, өзге тілдерді үйрету тәсілдерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттегі фольклорлық дәстүрлер
  Несиелер: 5

  Бұл пән фольклордың филологиялық пән ретінде өзіндік ерекшелігі, фольклор дәстүрі, қазақ фольклоры және басқа ұлттар фольклоры, әдебиеттегі синкретизм мәселесі, сюжеттердің енуі, фольклор және әдебиет, әртүрлі дәуірдегі фольклордық сюжеттер және т.б. қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқару өзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Постмодернизм әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән модернизмнен кейінгі кезеңнің болмысы, қазақ әдебиетіндегі постмодернизм, әлем әдебиетіндегі постмодернизм, постмодернизм әдебиетіндегі басты кейіпкер мен автордың көркемдік дүниетанымы, философия контекстіндегі постмодернизм әдебиеті, постмодернизм әдебиеті мен әдебиеттегі жалпы байланыс қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға үлкен көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанымдық зерттеудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән әдебиеттану ғылымының талдауының бүтіндік принциптерін, әдебиеттану ғылымының талдау аясындағы заманауи методологиялық көзқарастарды, мәтінді интерпретациялау, әдебиеттану ғылымының компаративистикасы, әдебиеттанымдық зерттеу әдіснамасы, оны жетілдірудің ғылыми-теориялық жолдарын анықтау мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Бұл пән ғылыми зерттеудің теориялық негіздері, ғылыми әдістеме және оның мазмұны, ғылыми-зерттеу жұмысының формасы, жобалау техникасына қойылатын талаптар, ғылыми этика, ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша диссертациялық зерттеудің тақырыбын жоспарлау, диссертацияның құрылымдық бөлімдері жөнінде теориялық және практикалық мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХХ-ХХІғ. әдебиетіндегі белсенді үрдістер
  Несиелер: 5

  Бұл пән бойынша әдебиеттегі жаңа үрдістер және олардың көркемдік шындық аясында берілу тәсілдері, әдебиеттегі ұлттық характер болмысы, ғұмырбаяндық шығармалар ұстанымы, әдебиеттегі замандас тұлғасын сомдау үрдісі, Тәуелсіздік кезең прозасы мен поэзиясындағы дәстүрлі желілер, ХХ-ХХІ ғ. ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы қара��тырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызмет және тұлғааралық қарым-қатынастарда қазақ, орыс, шет тілін қолдана білу

 • Код ON2

  Ауқымды және шағын бизнестегі менеджмент бағыттарын, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың динамикасын және көшбасшылық стилін меңгеру

 • Код ON3

  Басқару психологиясы мен менеджменттегі басқарудың өзіндік ерекшеліктері мен әдістерін білу, басқару ортасындағы тұлға аралық коммуникация мен көшбасшылық, басшылық дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеудің теориялық негіздерін, ғылыми әдістемесін және оның мазмұнын, ғылыми-зерттеу жұмысының түрлерін, жобалау техникасына қойылатын талаптарды меңгеру

 • Код ON5

  Ғылыми мәтіндергесыни талдау мен сараптамалар жүргізе алу және филология және басқа ғылымдар тоғысындағы ғылыми-теориялық және тәжірибелік білімді өз ғылыми зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда қолдану

 • Код ON6

  Тіл білімінің және әдебиеттанудың өзекті мәселелері мен ғылыми концепцияларын, лингвистиканы зерттеудің жаңа бағыттары мен әдіснамалық аспектілерін, коммуникативтік стратегия мен тактиканы, шешендік, стилистикалық және тілдік норма мәселелерін білу

 • Код ON7

  Тіл білімі және әдебиеттану ғылымындағы ғылыми-танымдық аспектілер мен жаңа үрдістерді меңгеру, олардың негізінде нақты түсініктерді, ғылыми концепцияларды әзірлеу дағдыларын қалыптастыру, әдебиеттану ғылымдарының даму динамикасы аясында зерттеулер жүргізу

 • Код ON8

  Фольклордың негізгі заңдылықтары мен әдебиеттің сипаттамалы және тарихи аспектілері бойынша өзіндік зерттеу дағдыларын меңгеру

 • Код ON9

  Көркем мәтінді тілдік сараптаудың негізгі әдістері мен методологиясы, көркем мәтіннің құрылымдық-семантикалық ерекшеліктеріне талдау жасау

Top