Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07107 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнеркәсіптің химиялық және мұнайхимиялық салалары үшін, химиялық технология аймағында тереңдетілген арнайы және фундаменталды білімдерге, арнайы құзыретке ие, химиялық процестердің жүруін түсінетін, технологиялық процесті жүргізудің нормалары мен талаптарын және оны бақылауды түсінетін, алдарына мақстат қоюды және оған қол жеткізуді білетін біліктілігі жоғары деңгейлі мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B060 Химиялық инженерия және процестер
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Физика
 • Химия
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Химияны оқыту пәні. Химияның негізгі заңдары. Атом құрылысы. Д. И. Менделеевтің периодтық заңы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Заттың конденсацияланған күйі. Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық кинетика негіздері. Ерітінділер. Тотығу-қалпына келтіру реакциялары. Электрохимия Негіздері. Химияның арнайы бөлімдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 4

  Студенттерді теориялық және практикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; логикалық ойлауды дамыту, қолданбалы мәселелерді математикалық зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны: Сызықты алгебра. Векторлық алгебра. Аналитикалық геометрия. Талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зертханалық жұмыстар техникасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты - химиялық зертханада жұмыс істеудің негізгі ережелері мен тәсілдерін оқу. Пәнді оқытудың міндеттері - студенттерге химиялық зертханалық ыдыстар мен жабдықтарды пайдалануды үйрету, химиялық зертханада жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиялық технологияға кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 4

  Пән ғылымның және химиялық технологияның өнеркәсіптік саласының заманауи қоғамдағы және өндірістегі,ғылыми-зерттеу жұмысты ұйымдастырудағы және ғылыми әдебиетпен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларына ие болудағы, жазу стиліне, бірегейлігіне және мәтіндік материалды безендірудің бірыңғай нормаларына қойылатын талаптарды есепке алумен ғылыми жұмыстарды әзірлеу дағдыларына ие болудағы ролі мен орнын жүйелі көруін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химия - заттар мен материалдарды химиялық талдаудың теориялық негіздерін дамытатын және химиялық элементтер мен олардың қосылыстарын сәйкестендіру, табу, бөлу және анықтау әдістерін, сонымен қатар заттардың химиялық құрамын анықтау әдістерін әзірлейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физика
  Несиелер: 4

  Кинематика. Динамика. Статика. Жұмыс және Энергия. Тяготение. Сұйық механикасы. Молекулалық-кинетикалық теория. Термодинамика. Нақты газдар. Электростатика. Тұрақты тМК. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция. Заттың магниттік қасиеттері. Максвелл Теориясы. Механикалық және электромагниттік тербелістер. Серпімді толқындар. Геометриялық оптика. Интерференция. Дифракция. Жарық поляризациясы. Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. Бор бойынша атом теориясы. Кванттық механика элементтері. Атомдық физика

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы химиялық технология
  Несиелер: 5

  Пән бағытталған: - негізгі химиялық өнеркәсіптің неғұрлым маңызды типтік өндірістерін зерттеуге; - шикізатты рационалды кешенді өңдеу мүмкіншіліктеріне; - студенттерде химиялық технологияның осы саласының ерекшеліктері жайлы білімдер жүйесінқалыптастыруға; - студенттерде нақты химиялық процестерді есептеу және жобалау білімдерін дамытуға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Элементтердің химиялық қасиеттерін перииодтық жүйедегі орналасу орнына байланысты зерттейді. Пәннің құрамына кіреді: Металдар мен бейметалдардың жалпы қасиеттері, s,p,d және f элементтердің және қосылыстардың сипаттамасы, бейорганикалық химияның экологиялық мәселелері. Бейметалдар мен металдарды алу әдістері және олардың химиялық және технологиялық процестерде қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән химиялық заттардың құрылысының, құрылымының және өзгерулерінің жалпы заңдары жайлы, ол химиялық құбылыстарды физиканың теориялық және эксперименталды әдістерінің көмегімен зерттейді. Бұл курста химиялық термодинамиканың негізгі түсініктері, анықтамалары және заңдары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  Студенттерді теориялық және практикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; логикалық ойлауды дамыту, қолданбалы мәселелерді математикалық зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны: бірнеше айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бірнеше айнымалы функцияларды интегралдық есептеу. Қос және үштік интегралдар. Дифференциалдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 3

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 1
  Несиелер: 4

  Курста көптеген химия-технологиялық өндірістердің және көршілес өндірістердің құрам бөлігі болатын, гидравликалық және гидромеханикалық процестер оқытылады. Курсты білу өндірістің тиімді тәртіптерін таңдауға, материалдық және энергетикалық баланстарды құрастыруға, химиялық өндірістердің ең маңызды аппараттарының технологиялық есептеулерін орындауға мүмкінілік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехника және электроника
  Несиелер: 4

  Электрон техникалық дайындық, ол арнайы пәндерді өту кезінде негіз болады. Курстың / пәннің мазмұны: Тұрақты және синусоидалды токтардың сызықты электр тізбектері, үшфазалы электр тізбектері, магниттік тізбектер, Электронөлшегіш аспаптар, Трансформаторлар, тұрақты және айнымалы ТМК электрлік машиналары, электронниктер негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары 2
  Несиелер: 5

  Курста химия-технологиялық және көршілес өндірістердегі жылу- және массаалмасу процестері оқытылады. Пәнді оқып игеру нәтижесінде студенттер машиналар мен аппараттардың конструктивтік безендірілуі жайлы түсініктер алады,басым химия-технологиялық өндірістерде қолданылатын типтік (негізгі) процестер мен аппараттардың сипаттамаларын және химиялық аппаратураны есептеу және жобалау әдістемесін білетін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Талдаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 6

  Пән өндірістік, ғылыми-зерттеу, оқу зертханаларында қолданылатын заманауи аспаптарда орындалатын зерттеулердің теориялық негіздерін, аспаптардың конструкциясы мен оларда жұмыс істеу әдістемесін, сонымен қатар талдау нәтижелерін өңдеу әдістемелерін оқытады. Пәнді оқыту мақсаттары: аналитикалық химияның маңызды бір бөлігі болатын физика-химиялық талдау әдістерінің маңызы, жіктелуі, қолдану аймақтары және қолданылатын аспаптар ерекшеліктерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • БЗХТ теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  "Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясыеың теориялық негіздері" курсында бейорганикалық өндірістерде неғұрлым көп қолданыс тапқан жеке процестердің жалпы заңдылықтары қарастырылады.Бейорганикалық заттардың технологиясының негізгі процестерінің жүруінің жалпы заңдылықтары, олардың тиімді технологиялық параметрлері мен көрсеткіштерін негіздеу мақсатында оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  ИНженерлік және компьютерлік графика жазықтықта кеңістіктік фигуралардың суреттерін құрастырудың және сызбада кеңістіктік есептерді шығарудың әртүрлі тәсілдерін оқытады. Прекциялық сызу. Сызуды AutoCAD бағдарламасын қолданумен орындау принциптері.Конструкторлық құжаттарды рәсімдеу стандарттары. Бейнелерді құрудың теориялық негіздері. Нүктенің проекциялары және тура. Жазықтық. Түзудің және жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты бейорганикалық заттар технологиясы бойынша студенттерде құрамына шикізат базасы кіретін тұтас білім жүйесін қалыптастыру, бейорганикалық зататрды алу үшін минералды шикізатты өңдеудің жалпы заңдылықтары мен принциптерін; бейорганикалық синтез заттарын: минералды тұздарды, сілтілерді, тығайтқыштарды, катализаторларды, өте таза заттарды және т.б. өндірудің принципиалды технологиялық схемаларын оқыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Электрохимиялық технологиялар негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты: қолданыстағы өндірістер мысалында негізгі электрхимиялық процестерді, электрхимиялық технологияның жалпы көрсеткіштеріне әртүрлі факторлардың, тәртіптердің әсерін, электролизерлер мен басқа аппараттардың жұмысқа қабілеттіліктерінің критерийлерін, оптималды технологиялық шешімдерді оқып игеру,техника-экономикалық көрсеткіштерді өнеркәсіптегі ғылыми жетістіктермен салыстыра білуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты беттік құбылыстардың теориялық аспектілерін игеру,білімдерді тереңдету және оларды жүйелендіру. Бұл курстың мазмұнына келесі тақырыптар кіреді: -дисперсті жүйелерді алу әдістері; -фазалардың әртүрлі бөліну шекараларында адсорбциялану; -БАЗ және мицелла түзу; -коллоидты жүйелердегі электрхимиялық құбылыстар және жүйенің тұрақтылығы. Тероиялық білімдерді тереңдету тәжірибелік және зертханалық сабақтарда орындалады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Органикалық химия
  Несиелер: 3

  Бұл пән органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін оларды синтездеу жолдарымен байланыстыратын жалпы заңдар мен заңдылықтарды зерттейтін фундаменталды жаратылыстану-ғылыми пән болып табылады. Пән органикалық химияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарын зерттеуге, күрделі органикалық құрылымдарды синтездеуді жобалауды және орындауды білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • AutoCad бағдарламасында ХТП жобалау
  Несиелер: 3

  Пән: -AutoCad графикалық бағдарламада химия-технологиялық процестерді әзірлеу және жобалау бойынша білімдер, біліктіліктер және дағдылар алуға; - ТХ маркалы жобалау-конструкторлық құжаттарды СПДС, ЕСКД талаптарына сай жасауды және безендіруді оқып үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шыны және силикатты материалдардың технологиясы
  Несиелер: 4

  «Шыны және силикат материалдарының технологиясы» курсы шыны және шикізатты кешенді өңдеуді ескере отырып, шыны пен силикатты отқа төзімді металл емес материалдардың әртүрлі типтегі типтік өндірісі болып табылатын шыны және силикат материалдарын өндіру процестерінің негізгі заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химиялық кәсіпорындардың жабдықтауы және материалтану
  Несиелер: 4

  Бұл курс химиялық өндірістердің негізгі және қосымша жабдықтауын оқып үйренуге арналған. Бұл курста химиялық және бейорганикалық заттар өндірістерінің стандартты жабдықтауы оқытылады. Химиялық шикізатты өңдеген кезде аппаратура дайындалған металдың бұзылуы орын алады, сондықтан коррозияға тұрақты матариалдар қолданылады. Бұл коррозияның жылдамдығын бәсеңдетуге мүмкіншілік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық өндірістерді стандартизациялау және бақылау жүйелері
  Несиелер: 4

  Курс барысында стандарттау, сертификаттау және метрологияның теориялық негіздері, өлшем нәтижелерін өңдеу әдістері мен алгоритмдері, өлшеу құралдарын құрастыру принциптері және олардың метрологиялық сипаттамалары; өнімдер мен қызметтерді өлшеу, сынау және сапасын бақылау әдістерін түсінуі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия
  Несиелер: 5

  "Электрхимиялық өндірістер технологиясы және плазмохимия" курсында электрхимиялық және плазмахимиялық процестердің негізгі заңдылықтары, негізгі электрхимиялық өнеркәсіптің типтік өндірістері, негізгі және қосымша жабдықтаудың конструкциялық ерекшеліктері, технологиялық параметрлер мен жабдықтауды есептеу әдістемелері, электрхимиялық кәсіпорындардағы қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау сұрақтары оқытылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Технологиялық қондырғыларды 3D моделдеу
  Несиелер: 4

  Пән бөлшектер мен жинақталатын түйіндерді модельдеу бойынша білімдер мен икемділіктерді қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мақсаты студенттерде технологиялық жабдықтаудың бөлшектері мен түйіндерінің 3D-модельдерін САD/CAE бағдарламаларында (CAD, Компас және т.б.) құрастыру бойынша дағдылар мен компетенцияларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Минералды тыңайтқыштар өндірісі
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты студенттерді еңбектің, шикізаттың, энергияның және уақыттың минималды шығындарымен жоғарысапалы өнім алу үшін минералды тыңайтқыштарды өндіруде қолданылатын негізгі өндірістер мен технологиялармен таныстыру. Пәнді оқып игеру барысында қарастырылады: фосфор тыңайтқыштары, қарапайым суперфосфат, концентрлі фосфор тыңайтқыштары, қос және байытылған суперфосфаттар, преципитат; азот тыңайтқыштары; аммиакты селитра, карбамид; кешенді тыңайтқыштар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Теориялық электрохимия
  Несиелер: 4

  Пән негізгі электрхимиялық процестерді, электрхимиялық технологияның жалпы көрсеткіштеріне әртүрлі факторлардың, тәртіптердің әсерін, электролизерлер мен басқа аппараттардың жұмысқа қабілеттіліктерінің критерийлерін, оптималды технологиялық шешімдерді оқып игеру,техника-экономикалық көрсеткіштерді өнеркәсіптегі ғылыми жетістіктермен салыстыра білуді үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қолданбалы электрохимия
  Несиелер: 5

  "Қолданбалы электрохимия" курсында электрхимиялық және плазмахимиялық процестердің негізгі заңдылықтары, негізгі электрхимиялық өнеркәсіптің неғұрлым маңызды типтік өндірістері оқытылады. Электролизердің бірқатар металдарды кендерден бөліп алу үшін және пештерде балқытылған түсті металдарды рафинирлеу үшін қолданылуы. Балқытылған тұздардың электролизін бірқатар сілтілік, сілтіжерлік және кейбір сирек металдарды алуда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жербалшық технологиясы
  Несиелер: 5

  Осы курста алюминийдің негізгі минералддары мен кендері, процестердің физика-химиялық негіздері, глиноземді алу әдістері, шикізаттың сипаттамаларына байланысты глиноземді алудың негізгі әдістері, процестердің аппаратуралық безендірілуі, өндірістік-технологиялық және зерттеу жұмыстарына дайындықтары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химия технологиялық процесстерді басқару жүйелері
  Несиелер: 4

  Пән автоматты басқару және реттеу теориясының негіздерін; аспаптардың мемлекеттік жүйесін, метрология элементтерін және негізгі технологиялық параметрлерді бақылауды; басқарудың химия-технологиялық жүйелерін; өндірістерді заманауи экономика-технологиялық әдістерді қолдану базасында автоматтандыруды оқып игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық өнеркәсіптерде өндірістік экология негіздері және еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Пән әртүрлі өндірістердің еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздігінің негізгі мәселелерін, экологиялық қауіпсіз және энергия үнемдейтін технологияларды қалыптастырудың басымдықты принциптерін, қоршаған ортаны ластауды болдырмау үшін негізгі инженерлік-техникалық шараларды зерделеуге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Бейорганикалық синтез өндірістерінің жабдықтауы
  Несиелер: 4

  Бейорганикалық заттар өндірісінде қолданылатын негізгі машиналар мен аппараттардың құрылысы мен типтерін, конструкциялық материалдарының ерекшеліктерін, негізгі параметрлерді есептеу әдістемелерін оқып үйрену. Пәнді оқып игеру барысында бейорганикалық өндірістің негізгі жабдықтауы қарастырылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Электрохимиялық өндірістер жабдықтауы
  Несиелер: 4

  "Электрохимиялық өндірістер жабдықтауы" пәні электрохимиялық өндірістердің негізгі жабдықтауын оқып игеруге, соның ішінде электрохимиялық жабындылар, хлор және каустик өндіру, суды электролиздеу, металдық натрий мен алюминий алу цехтарының жабдықтауларын оқып үйренуге бағытталған. Негізгі конструкциялық материалдар, олардың жіктелуі, құрылысы және жұмыс істеу приницптері, жабдықтаудың орналасуы және өндірістік бөлмелерді жоспарлау оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кәсіпорындардың экономикасы
  Несиелер: 4

  Химиялық өндірісті дамыту. Қоғамдық өндірістің тиімділігі. Өндірістік капитал. Саланың шикізат және отын – энергетикалық базасы. Еңбек ресурстарын пайдалану мәселелері. Өнімнің өзіндік құны. Баға белгілеу мәселелері. Табыс, табыс және рентабельділік. НТП өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде. Өндірістік процестерді ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау. Фирмаішілік жоспарлау. Кәсіпорындардың қаржылық жоспары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Бақылау, интерпретация, талдау, қорытынды шығару қабілеті, баға беру қабілеті, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша, оның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласында стартап-жобалар әзірлейді

 • Код ON4

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген

 • Код ON5

  Математикалық ойлау тәсілдерін қолдана отырып, күнделікті жағдайларда кәсіби міндеттерді шешеді

 • Код ON6

  Техникалық ғылымдар аймағындағы базалық білімдерін бейорганикалық заттарды өңдеудің технологиялық процестерін есептеу үшін қолданады

 • Код ON7

  Қызметкерлерді басқарады және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді

 • Код ON8

  Сапа менеджменті жүйесінің, экологиялық менеджмент жүйесінің талаптарын орындайды

 • Код ON9

  Бейорганикалық заттарды өндіруде және химиялық өңдеуде технологиялық процестерді жүргізуді ұйымдастырады

 • Код ON10

  Бейорганикалық заттарды өндіруде және химиялық өңдеуде инновациялық және рационализаторлық қызметке қатысады

 • Код ON11

  Электрохимиялық өндірістер технологиясында технологиялық процестерді жүргізуді ұйымдастырады

 • Код ON12

  Электрохимиялық өндірістер технологиясында инновациялық және рационализаторлық қызметке қатысады

Top