Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07201 Пайдалы қазбалар кен орындарын геоофизикалық әдіспен берлау және іздеу (2) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 5

  Педагогикалық тәжірибе магистранттарды тиісті мамандық бойынша педагогикалық іс-әрекеттерге дайындауға бағытталған. Практикада магистранттар университеттегі оқу үрдісінің нақты жағдайымен, мұғалімнің нақты оқытушылық қызметпен айналысатын талаптарымен танысады; оқу-әдістемелік құжаттарды және дидактикалық оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу дағдыларын меңгеру; сабақтарды, кураторлық сағаттарды және сыныптан тыс іс-шаралар.

 • Жер қойнауын пайдалану негіздері, көмірсутекті шикізат
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың ҚР қолданыстағы заңнама шеңберінде жер қойнауын тиімді пайдалану мәселелері бойынша білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: көмірсутек шикізаты кен орындарын игеру, Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланудың заңнамалық базасы, жер қойнауын пайдалану құқығы: түрлері мен субъектілері, барлау мен өндіруге арналған келісім-шарттар. Пән магистранттарда жер қойнауын пайдалану саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттарда ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, зерттеудің аналитикалық қабілеттерін дамытады, болашақ ғалым үшін қажетті теориялық және тәжірибелік білім береді. Бұл курс ғылым феноменінің проблемаларын арнайы философиялық талдау пәні ретінде таныстырады, ғылым тарихы мен теориясы туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Минералды-шикізат саласының экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың минералдық-шикізат саласының экономикасын оқуда білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: экономикалық бөлімде қолданылатын жалпы ережелер мен терминология, геологиялық-экономикалық бағалау көрсеткіштері, ПҚКО тау-кен техникалық бағасы, ПҚКО геологиялық-экономикалық бағалау есептері. Пәнді оқу геологиялық-экономикалық есептеулерді рәсімдеуде, қорларды есептеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің және өнертапқыштық қызметінің қамтамасыз ету негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың ғылыми зерттеулер мен өнертапқыштық қызметті қамтамасыз ету негізінде білім алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: кенді пайдалы қазбаларға арналған іздеу-барлау геофизикалық жұмыстары, кенді пайдалы қазбаларға арналған өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән Жоғары мектептегі оқу-тәрбие үдерісін ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі заманғы тенденци-яларын, білім беру мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын зерттейді, педагогикалық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жоғары білімнің қазіргі парадигмасы, педагогикалық ғылым әдіснамасы, БМ оқыту теориясы. Курсты оқу ЖМ оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай-газ саласындағы экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-Мұнай-газ саласының экономикасын зерттеуде магистранттардың білім алуы Курс келесі бөлімдермен берілген: экономикалық бөлімде қолданылатын жалпы ережелер мен терминология, ҚМК қарауына ұсынылатын пайдалы қазбалар қорларын есептеу үшін кондициялар жобасының техникалық-экономикалық негіздемесінің мазмұны, ҚМК геологиялық-экономикалық бағалау есептері. Пәнді оқу пайдалы қазбалар кенорындарына экономикалық баға беру білігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тiлi
  Несиелер: 4

  Пәннің пәндік мазмұны қарым-қатынас салаларынан, тақырыптардан, қосымша тақырыптардан және сөйлесу барысында туындайтын жағдайлардан тұратын когнитивті-лингвомәдени кешендер түрінде берілген. Пәнді оқыту курсы шетел тілінде білім бере отырып студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер қойнауын пайдалану негіздері, қатты пайдалы қазбалар
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-ҚР қолданыстағы заңнама шеңберінде жер қойнауын тиімді пайдалану мәселелері бойынша магистранттардың алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру, Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланудың заңнамалық базасы, жер қойнауын пайдалану құқығы: түрлері мен субъектілері, барлау мен өндіруге арналған келісім-шарттар. Пән магистранттарда минералды-шикізат саласындағы жер қойнауын пайдалану саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық әрекет және ғылыми зерттеулерді жобалау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың кенді кен орындарын егжей-тегжейлі геофизикалық барлауда білім алуы. Курс мынадай бөлімдермен ұсынылған: кенді пайдалы қазбаларға іздеу-барлау геофизикалық жұмыстары, кенді пайдалы қазбаларға өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстары, қара, түсті және сирек металдарды іздеу және барлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән жүйелік түсініктерді қалыптастыруға және басқару қызметінің психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін меңгеруге; тұлғалық өсу уәждемесін дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдіснамалық негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Курсты оқу басқару қызметінің мәдениетін арттыруға бейімделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Креативті менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән магистрдің басқару шешімдерін қабылдау бойынша. теориялық және практикалық дайындығының негізін құрайды. Пән өнертабыстық есептерді шешу алгоритмі мен теориясын зерттеуге негізделген. Курс зияткерлік өнімді құру процесіне қатысатын жеке тұлғаның әлеуетін қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай қабаттың петрофизикасы
  Несиелер: 6

  Пән магистранттарда тау жыныстарындағы негізгі физикалық процестердің мәселелерін шешу қабілетін қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: тереңдіктегі кеуектіктің қайтымсыз өзгерістері қалдық суға қанығу коэффициентін анықтаудың жанама әдістері,коллекторлардың олардың маңызды сипаттамалары бойынша жіктелуі. Пәнді оқу магистранттардың петрофизикалық шамалардың өзара және басқа шамалармен негізгі байланыс әдістемесін меңгеру қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән жоғары мектеп оқытушысының әдістемелік дайындығының негізі болып табылады. Курс жоғары мектептің білім беру процесін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасы және нәтижеге бағытталған оқытудың диагностикалық мақсаттары негізінде оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуге бағытталған; ең тиімді формаларды және дидактикалық әдістерді іріктеу; оқытудың заманауи технологияларын пайдалана отырып, техникалық пәндер бойынша сабақтар өткізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кен геофизикадағы өріс теориясы
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі бағыты – магистранттардың ұңғыма қимасының геологиялық құрылымын жедел зерттеудегі білім алуы, өнімді қабаттарды анықтау және бағалау. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мұнай және газ шоғырлары және олардың типтері, мұнай және газ - және газ-материндік қабаттар, көмірсутектер шоғырларын болжау және зерттеу кезіндегі геофизикалық әдістердің мүмкіндіктері, ұңғымалық электрбарлау. Пәнді оқу кен геофизикасындағы өріс теориясын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай-газ геофизикадағы өріс теориясы
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі бағыты - мұнай-газ геофизикасындағы өріс теориясы қолдану саласында магистранттардың білім алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: Мұнай және газ кен орындары және олардың типтері, мұнай және газ - материндік қабаттар, көмірсутек кендерін болжау және зерттеу кезіндегі геофизикалық әдістердің мүмкіндіктері, ұңғымалық сейсмобарлау. Пән магистранттарда ұңғымалық сейсмобарлау саласында білім қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қатты пайдалы қазбаларды геофизикалық сынамалау
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың жеке және топтық сынамалар өкілдігінде дағдылары мен іскерліктері. Курс келесі бөлімдерден тұрады: кен денелерінің анизотропиясы, сынамалардың ең аз сенімді массасын анықтайтын басты факторлар. Пәнді оқу сынаманың ең аз массасын анықтау, кендер мен жыныстардың физикалық қасиеттерін анықтау бойынша зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геология геофизикалық зерттеулерде қазіргі заманғы ядролық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-геологиялық-физикалық зерттеулерде магистранттардың қазіргі ядролық технологияларға білім алуы. Курс мынадай бөлімдермен берілген: радиоактивтілік, радиоактивті ыдырау, тұрақты және жылжымалы радиоактивтілік тепе-теңдік туралы жалпы мәліметтер. Пәнді оқу табиғи радиоактивті изотоптар саласындағы біліктерді қалыптастыруға, тау жыныстарында табиғи радиоактивті элементтерді таратуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 12

  Курс отандық және шет ел ғылымының теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін, қазіргі ғылыми зерттеу әдістерін пайдалану дағдыларын бекітуге, диссертациялық зерттеудегі тәжірибелік деректерді өңдеп, интерпретациялауға бағытталған. Зерттеу практикасы өзіндік ғылыми зерттеулердің, сонымен қатар, зерттеу саласындағы озық мамандардың тиісті зерттеу саласындағы нәтижелерін талдау және сыни бағалау қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулерді түсіндіру
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - геофизикалық деректерді интерпретациялаудың негізгі әдістерінде магистранттардың білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: терригендік және карбонаттық коллекторларды бөлу, балшық, кеуектілік, коллекторлардың өткізгіштігін анықтау. Пәнді оқу Мұнай және газ кенорындарының геологиялық құрылымы, мұнай және газ қорларын есептеу, Мұнай және газ кенорындарын игеру процестерін оқып білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кен және көмір ұңғымаларын геофизикалық зерттеудің арнайы курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың кенді пайдалы қазбаларға іздеу-барлау геофизикалық жұмыстарынан білім алуы. Курс мынадай бөлімдермен ұсынылған: кенді пайдалы қазбаларға іздеу-барлау геофизикалық жұмыстары, кенді пайдалы қазбаларға өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстары. Пәнді оқу кен және көмір скважиналарын зерттеу саласында іскерлікті қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ядролық геофизиканың арнайы курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың ядролық-физикалық әдістердің физикалық негіздерінде білім алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: каротаждың радиоактивті әдістерінің физикалық негіздері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, радиоактивті өлшеу кезінде кедергі келтіретін факторлардың әсерін азайту тәсілдері, жұмыс жүргізу әдістемесі, қолдану саласы. Пәнді оқу ядролық-физикалық әдістер, олардың мүмкіндіктері мен шешілетін міндеттері саласында іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнай-газ кен орындарын пайдалану арнайы курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - мұнай-газ кен орындарын пайдалану үшін аппаратураны зерттеудегі магистранттардың білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: қабаттық жағдайларда газдың, мұнайдың және судың жату жағдайы мен қасиеттері, су-мұнай байланысы, қабаттың температурасы, мұнай өндіру кезінде қабаттық энергияны пайдалану механизмі, мұнай шоғырына әсер ету технологиясы. Пәнді оқу мұнай-газ ұңғымаларын пайдалану саласында дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геофизикалық деректерді кешенді түсіндіру
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың геофизикалық әдістердің диаграммаларын түсіндіруде білім алуы. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: электр әдістері диаграммаларын, меншікті поляризация потенциалдарының қисық әдістерін, акустикалық каротажды, радиоактивті әдістерді, ұңғымаларды зерттеудің термиялық әдістерін түсіндіру Магистрант болашақта жүзеге асыру үшін барлық электр, радиоактивтік, термиялық әдістердің геофизикалық диаграммаларын түсіндіре білуі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Геофизикалық кәсіпорындар үшін психологиялық-педагогикалық қағидаттар негізінде кәсіптік оқу орындарында білім беру қызметін жүзеге асырады

 • Код ON2

  Кәсіби геофизикалық қызмет шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырады

 • Код ON3

  Геофизикалық кәсіпорындар үшін кәсіби қызметте креативті идеяларды әзірлеуге және іске асыруға басшылық жасайды

 • Код ON4

  Геофизика саласындағы өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметте мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асырады

 • Код ON5

  Тау-кен жыныстарын зерттеудің жаңа әдістерін, әдістемелерін және аппаратураларын әзірлейді

 • Код ON6

  Геофизикалық кәсіпорындардың ғылыми зерттеулері мен инновациялық қызметін ұйымдастыру мен жоспарлауды негіздейді

 • Код ON7

  Физикалық өрістерінің өзгеруінің петрофизикалық және теориялық заңдылықтары негізінде геологиялық объектілердің геофизикалық модельдерін әзірлейді

 • Код ON8

  Кешенді геофизикалық зерттеулер жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулардың жобасын әзірлейді

Top