Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04110 Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшілендіру в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама бизнес саласындағы қазіргі заманғы білім мен дағдыларды меңгерген, үдерістер мен кадрлық активтерді басқаруға, компанияның стратегиясын қалыптастыруға, стратегиялық және жедел міндеттерді анықтай білуге және басқарушылық құралдарды қолдана отырып, олардың жетістіктеріне қол жеткізуге қабілетті басқарушы кадрларды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Медицинадағы құқықтық жауапкершілік және этика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тиімді шешімдер қабылдау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдағы этикалық және құқықтық мәселелер мен процестерді диагностикалау және талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  денсаулық сақтау саласындағы этикалық бұзылуының негізгі түрлерін және олардың бизнес тәжірибесіне, экономика мен жалпы қоғамға әсер ету салдарын түсіну;  негізгі нормативтік құқықтық құжаттарды, соның ішінде басқару қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді сипаттау;  іскерлік этика жөніндегі комиссиялардың тәжірибесінен даулы жағдайларды шешу кезінде қызметкерлердің этикалық мінез-құлқының критерийлерін негіздеу;  кәсіби қызметте құқықтық жауапкершілік мәселелері бойынша нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану.  тиісті құқықтық қатынастарға қолданылуға жататын заңды дұрыс анықтау; Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: бизнестегі құқықтық және әлеуметтік жауапкершілік; этикалық кодекстер; компанияның әлеуметтік жауапкершілігі мен пайдасы; келіссөздер жүргізудің этикалық қағидаттары; басшылардың қызметкерлерге қарым-қатынасының моделі; басшының этикалық мінез-құлық нормалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы өндірістік процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: өндірістік процесті, ұйымның әлеуетін, медициналық қызмет көрсету стандарттары мен нормаларын талдау арқылы денсаулық сақтауды ұйымдастырудың жалпы стратегиясы мен операциялық бағыттарын әзірлеу және іске асыру мүмкіндігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  еңбек процесінің ұтымдылық дәрежесін талдау.  еңбек процесін жүзеге асырудың ең жақсы нұсқаларын таңдау.  дыбыс уақытының техникалық нормаларын белгілеу.  техникалық, экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторларды ескере отырып, ғылыми негізделген уақыттық стандарттарды қолдану.  сыйақының түрлі формалары мен жүйелерін таңдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: денсаулық сақтауды ұйымдастырудың әртүрлі бөлімдеріндегі жұмыс процесінің құрылымы, жұмыс уақытының шығындарын зерделеу әдістері, еңбек нормаларын әзірлеу және қолдану тәртібі, уақыт нормаларын белгілеу әдістемесі, жұмыс орындарын жетілдіру және ұтымды етудің негізгі бағыттары, денсаулықты ұйымдастырудағы еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, өндірістік процестердің сапасын басқару, философия кайдзен және ілгек технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы жобаларды жоспарлау және басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: денсаулық сақтау саласындағы жобаларды жоспарлау және басқару мүмкіндігін дамытады және жоба бойынша жұмыстың барысы туралы ақпаратты жинау және өңдеу рәсімдерін қолдану Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  жобаны іске асыру процесін талдау, нақты көрсеткіштерді жоспарлы көрсеткіштермен салыстыру;  жобаның Жарғысын әзірлеу, жобаның мақсатын, мақсатын және міндеттерін, іске асыру мерзімдерін, қатысушыларды және жобаның күтілетін нәтижелерін айқындайды;  жобаның иерархиялық құрылымын (ҒЗЖ) әзірлеу және талдау  жобаның бизнес-жоспарын жасау, жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін және рентабельділігін негіздеу;  жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жасау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: жобаларды басқару процестері мен білім саласы; инвестициялық жобаның өмірлік циклі, жобаларды жіктеу; жоба жарғысын әзірлеу кезеңдері; - жоба тиімділігінің негізгі көрсеткіштері; жобаның ЖИҚ құру принциптері; Гант диаграммасын және сыни жолды құру әдістері; - жобаның құнын, тәуекелдерін, сапасы мен ресурстарын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты денсаулық сақтау кәсіпорынның өндірістік ағындарын, операциялық үрдістерін тиімді ұйымдастыру және басқару бойынша қазіргі заманғы әдістерді қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  өндірістік және сервистік процестерді ұйымдастыруға өндірістік және операциялық менеджментте қолданылатын негізгі принциптер мен тәсілдерді дәлелдеу;  алынған білімді практикалық жағдайларды шешу үшін қолдану, өндірістік және операциялық менеджменттің әдістері мен үлгілерін қолдану;  өндірісті басқару әдістері мен тәсілдерін, өндірісті ұйымдастыру мен басқа бөлімшелермен байланыстырудағы өндірістік функцияның орнын анықтау;  өндірісті басқару әдістері мен әдістерін, өндірісті ұйымдастыру мен басқа бөлімшелермен байланыстырудағы өндірістік функцияның орнын анықтау. өндірістік қуаттарды және еңбек процесін жобалау: өндірісті ұйымдастырудың әртүрлі әдістерін игеру ("TPS", "JIT", "Кайдзен", "Lean Production");  өндірістік және сервистік процестерді компьютерлік моделдеуде өндірістік және операциялық менеджменттің әдістері мен модельдерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: өндірісті және операцияларды басқарудың заманауи интеграцияланған концепциялары.; ұйымды және негізгі бизнес-процестерді жобалау және қайта құрылымдау әдістері; жаңа өнімді жобалау және әзірлеу негіздері; кайдзен философиясының элементтері "TPS", "JIT", "Lean Production"; қорлар мен сатуды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономикалық процестердің мәнін ашып көрсету, нарықта денсаулық сақтау ұйымының жетістіктерін анықтайтын факторларды талдау. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  эмпирикалық және эксперименталды деректерді өңдеу.  ұйымның жағдайы мен әлеуетін бағалау және меншік иелері мен менеджерлер тарапынан мақсаттарды негіздеу;  денсаулық сақтау ұйымының тәуекел факторларын сәйкестендіру және басқару шешімдерін бағалау; - кәсіпорынның негізгі және айналым капиталымен қамтамасыз етілуін бағалау;  денсаулық сақтау ұйымының қызметі нәтижелерінің экономикалық көрсеткіштерін бағалау;  денсаулық сақтау ұйымының қызметінің мақсаттары мен нәтижелерін талдау негізінде менеджмент сапасын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: экономикалық агенттердің мінез-құлық үлгілері; кәсіпорын өніміне сұранысты талдау және болжау әдістері; өнімді өндіруге кететін шығындарды талдау және болжау әдістері; кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жоспарлау әдістері; қабылданатын басқарушылық шешімдердің экономикалық тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Макро және микроэкономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік-экономикалық үрдістер туралы отандық және шетелдік статистиканың мәліметтерін талдау және түсіндіру, макро және микроэкономикалық көрсеткіштердің өзгеру себептерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  мемлекеттік макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау, макроэкономикалық талдау тұрғысынан ел экономикасында қалыптасқан жағдайға баға беру.  әртүрлі елдердегі макроэкономикалық саясаттың нәтижелілігін салыстыру;  зерттелген өзара байланыстар мен модельдерге сүйене отырып, елдің экономикасы мен фирмалар деңгейіндегі нақты жағдайларды талдау;  жүргізілген экономикалық саясатқа сүйене отырып, болжамдарды сапалы деңгейде құру және қорытынды жасау, статистикалық деректерді талдау және экономикалық айнымалылардың арасындағы сандық тәуелділікті құру тәсілдері туралы түсінік болу;  ғылыми ақпаратты (теориялық-әдіснамалық принциптерді, ғылыми экономикалық мектептерді дамытудың негізгі бағыттарын) жалпылау, жүйелеу, әлемдік экономиканың даму вариативтілігі және Ұлттық экономика үшін осыған байланысты салдар туралы түсінікке ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Тұтынушылардың мінез-құлқы. Алмастыру және табыс әсері. Өтемақылық сұраныс. Тұтынушы пайдасы. Айқындалған артықшылықтар теориясы. Нарықтық сұраныс. Өндірістік функциялар және ғылыми-техникалық прогресс. Жетілмеген бәсекелестік жағдайында нарықтық өзара әрекеттесу. Жалпы экономикалық тепе-теңдік және әлеуметтік қамсыздандыру. Нарық сәтсіздіктері және мемлекеттің реттеуші рөлі. Сыртқы сауданың микроэкономикасы. Жиынтық сұраныс. Уақытаралық таңдау теориясы. Кейнстік және неоклассикалық инвестициялық модельдер. Инвестициялық үрдістің акселератор моделі. Тобиннің q-теориясы. Классикалық және кейнстік теориялардағы жиынтық ұсыныс. Ақша. Сұраныс пен ұсыныс. Тауарлар, ақша және еңбек нарықтарындағы жалпы тепе-теңдік. Экономикалық циклдар. Мультипликатор-акселератор өзара әрекеттесу моделі. AD-AS үлгісіндегі импульстарды тарату. Ашық экономикадағы инвестициялар, жинақ және ағымдағы шот. Макроэкономикалық саясат теориясы. Мақсаттар мен құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты. Әрине «Стратегиялық менеджмент» экономикалық саласындағы мамандарды дайындау зерттеу үшін негізгі пәндердің бірі болып табылады. Бұл курстың зерттеу, магистранттар қазіргі заманғы басқару философия дағдыларын дарыту ұйымдастыру және стратегиялық ойлау сыртқы және ішкі ортаның талдау мүмкіндік береді. пән бойынша портфельді басқару стратегиялық бағыттарының талдау матрицасы әдістері ұсынылған, бір бизнес және әртараптандырылған компаниялар үшін түрлі деңгейдегі, стратегиялық басқарудың концепциясын алғышарттар, мазмұны және ерекшеліктері қарастырылады стратегиялық таңдау мәселелерін шешу, компанияның стратегиялық талдау жүргізу егжей-тегжейлі ашып алгоритм көрсетілген, стратегияларды қалыптастыру мәселелері жатыр портфолио, стратегиялық іс-қимылдарды жүзеге асыру және бақылау мәселелері. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Стратегиялық басқарудың мәні мен мазмұны. Ұйымның сыртқы ортасын талдау және бағалау. Компаниялардың ішкі ортасын талдау және бағалау. Негізгі компанияның стратегиясы. Компанияның бәсекелестік стратегиясы. Әртараптандырылған компанияның стратегиясы және бәсекелестік артықшылықтары. Әртараптандырылған компания стратегиясын бағалау. Стратегияны табысты іске асыру үшін ұйымды басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-зерттеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - макро және микроэкономикалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, тәуелсіз зерттеу жүргізу арқылы бәсекелес ортаны тұтынушылардың мінез-құлқын талдауға және бағалауға мүмкіндік жасау. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  бизнес, жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерін, эксперименттік зерттеулерді жүргізу әдістемесін, нәтижелерді өңдеу мен талдауды сипаттау;  бизнес және жобалық зерттеулерді ұйымдастыру кезінде мақсаттарды қою және міндеттерді анықтау;  қазіргі ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және талдау әдістерін қолдану, дипломдық жобаның тақырыбы бойынша эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;  бизнес-зерттеулердің түрлі аспектілеріне әсер етуі мүмкін негізгі перспективалы технологияларды анықтау.  денсаулық сақтау кәсіпорын қызметінің көрсеткіштерін және саланың экономикалық даму параметрлерін болжауды жүргізу үшін экономикалық-математикалық аппаратты пайдалану; Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: бизнес-зерттеулердің негізгі сипаттамалары. Бизнес-зерттеулердің негізгі ерекшеліктері және шетелдік тәжірибе. Бизнес-зерттеулердегі технологиялар ұғымы және нарық. Бизнес-зерттеулерде болжау және жоспарлау.. Перспективалы жоспарлау әдісі. Орта мерзімді және жедел жоспарлау негіздері. Күнтізбелік жоспарлау әдістемесі болжамдар мен жоспарлар жүйесі . Болжау әдістері. Болжауды және жоспарлауды ұйымдастыру. Кәсіпорындағы жоспарлау жүйесіндегі қаржылық жоспарлауды Бизнес-зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Mедициналық құқық және этика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіби және қоғамдық қызметтегі құқықтық нормаларды негіздеу және пайдалану, медициналық қызмет көрсету мен шешім қабылдаудың этикалық қағидаттарын сақтай отырып, заңнамалық базаны және моральдық-этикалық кодексті ескере отырып, кәсіби қызметтің саласын реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер жүйесін навигациялау мүмкіндігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды және денсаулық сақтауды, денсаулық сақтау саласындағы заңнаманы, денсаулық сақтау саласындағы азаматтардың құқықтарын, пациенттердің құқықтары мен оларды қамтамасыз етудің негізгі құқықтық механизмдерін реттейтін конституциялық заң нормаларын қорытады.  медицинадағы этикалық мәселелерді анықтап, әрі қарай талқылау және шешімдер қабылдау үшін оларды басқа мәселелермен бөліседі.  медицина қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін, олардың қызметінің негіздерін, олардың әлеуметтік және құқықтық қорғау ерекшеліктерін, емдеу мекемелерінің және медицина қызметкерлерінің тиісті емдеу, кәсіби және қызметтік құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілігінің алгоритмін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын және басқа да заң актілерін сипаттайды.  медициналық этика, биоэтика, заң, мәдениет және дін арасындағы айырмашылық.  медициналық қызметкерлердің кәсіби құқық бұзушылықтарының заңды салдарларын болжау, медициналық құқық бұзушылықтардың алдын алудың ықтимал құқықтық жолдарын айқындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: заманауи оқыту әдістерін, интерактивті тәсілдерді, сыни ойлауды дамытуды, тиісті құқықтық және этикалық ойлауды дамытуды, қазіргі заңнамадағы басымдықты бағыттарды айқындауды және адамның қадір-қасиетін және адамның қадір-қасиетін құрметтеу арқылы шешімдерді қабылдау арқылы медицинадағы медициналық құқық пен этикаға қатысты теориялық және практикалық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы қаржылық есептілік және басқарушылық бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қаржылық есептілік пен басқарушылық бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  денсаулық сақтау ұйымның қаржылық есебінің негізгі мазмұнын ақпараттық база ретінде сипаттау.  денсаулық сақтау ұйымның бухгалтерлік қаржылық есебін ұсыну ерекшелігін түсіндіру;  проблемалы жағдайларды талдау және проблемаларды қалыптастыру және оларды шешу жолдарын табу мақсатында бағалау үшін тиісті базаны анықтау;  басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ақпаратты дайындау кезінде қаржылық, басқарушылық және салықтық есептің өзара байланысын анықтау дағдысын көрсету;  денсаулық сақтау ұйымдардың активтерінің, міндеттемелерінің, шығындарының, қаржылық нәтижесінің, капиталының бухгалтерлік есебін жүргізу ережелерін дайындау Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: қаржылық есептілік ұғымы, оның құрамы; бухгалтерлік есептілікті пайдаланушылар және оны ұсыну мерзімдері; ҚР Бухгалтерлік есеп пен есептілікті дамыту тұжырымдамасы; есептілікті қалыптастыру техникасы; есептілік нысандарын жасау алдындағы іс-шаралар; бухгалтерлік есептілікті жасау алдында түгендеу; бухгалтерлік балансты реформалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтаудағы маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайында маркетинг ерекшеліктерін және денсаулық сақтау жүйесін реформалауды ескере отырып, денсаулық сақтауды ұйымдастырудың стратегиялық маркетингтік жоспарын жасау мүмкіндігін қалыптастыру. Пән магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде алатын болады:  медициналық ұйымды маркетингтің негізгі принциптері мен компоненттерін білу  медициналық тауарлар мен қызметтер нарығын зерттеу және болжау;  стратегиялық маркетингтік қызметтің негізгі қағидаттары мен тәсілдерін сипаттау;  денсаулық сақтау ұйымының сыртқы және ішкі жағдайын талдау,  медициналық қызметтерге сұраныс пен ұсынысты зерделеу Пәнді оқу кезінде келесі тақырыптар қарастырылады: денсаулық сақтаудағы маркетингтің мәні; денсаулық сақтаудың маркетингтік ортасы; медициналық тауарлар мен қызметтер нарығын зерттеу; медициналық қызмет көрсету және оның қасиеттері; медициналық қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау; маркетингтік болжау әдістері; маркетингтік зерттеу технологиясы; медициналық ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау; медициналық ұйым үшін маркетингтік стратегияны әзірлеу; медициналық қызметтерге сұраныс пен сұранысты зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтпрааудағы сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты медициналық қызмет көрсету нарығында денсаулық сақтау мен бәсекеге қабілеттілігін ұйымдастыруда сапаны басқару әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру.. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  ИСО халықаралық стандарттарының ұсыныстарына сәйкес сапа жүйелерін әзірлеу және енгізу жолымен сапаны қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру;  сапа жүйесінің тиімді жұмыс істеуін және жетілдірілуін қамтамасыз ету бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу;  кәсіпорынның қызметінде техникалық реттеу құжаттарын пайдалану;  теңгерімді басқару шешімдерін дайындау мақсатында сапаны басқару стратегиясының денсаулық сақтау ұйымының басқа функционалдық стратегияларымен өзара байланысын талдау.  дағдарыстық құбылыстардың пайда болу себептерін анықтау және оларды жоюдың ықтимал жолдарын көрсету; Пәнді оқу нәтижесінде магистрантар төмендегі мәселелерді қарастырады: сапаны басқарудың мәні мен түсінігі, Сапа менеджментінің негізгі принциптері, TQM тұжырымдамасының негізгі ережелері, сапаны жоспарлау, СМЖ шеңберінде 9000 сериялы ISO халықаралық стандарттары, сапаны бағалау және өлшеу әдістері, кайдзен философиясы және ұқыпты технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқарушыларға арналған қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - пәннің мақсаты білім алушыларда қаржылық есептілікті және басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ұйымдардың қаржылық есеп жүйесіндегі басқа да ақпаратты пайдалану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп пен есептілік жүйесінде ақпаратты қалыптастыру саласында өздерінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту мүмкіндігі  ХҚЕС-на сәйкес дайындалған қаржылық есептілікте ұсынылған ақпаратты түсіндіруге негізделген шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін бағалау үшін талдамалық материалдарды дайындау, жеке компаниялар мен тиісті компаниялардың деңгейінде шешімдер қабылдау үшін;  Қаржылық есепті және есеп беру деректерін талдау және оларды экономикалық есептерді жүргізу үшін алынған ақпарат көзі ретінде пайдалану;  шаруашылық қызметінің фактілері туралы шынайы ақпараттарды қалыптастыру мақсатында қаржы есептілігінің әдістерін және әдістерін пайдалану әдісі; - қаржылық есепке алу жүйесіндегі қателерді анықтау және түзету әдістері  қаржылық есептілік жүйесінде ақпараттарды қалыптастырудың мазмұны мен мақсатын түсіндіру; - қаржылық есептіліктің әдістері мен әдістерін түсіндіру және қолдану; Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Кәсіпкерлік қызмет туралы бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру әдістемесі (бухгалтерлік жазбалар, журналдар және жазбалар) ; түрлі шот-фактуралардың, соның ішінде бизнес құжаттардың түрлері, тапсырыстарды, бұйрықтар, ноталар, шот-фактуралар жасау мазмұны мен мақсаты Есептер, түсімдер,. Англо-саксон қаржы есепке алу жүйесінде теориясын шоттары болады. Қаржылық есеп жүргiзу туралы ақпаратты өңдеу технологиясының әсері бастапқы құжаттар мен бухгалтерлік есеп бойынша түсімдер. Жүйелік талаптар ақша аударымдары мен есеп. Автоматтандырылған өңдеу контекстінде интеграцияланған қаржы есеп жүйесін пайдалану мақсаты мен мақсаты деректер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-жоспарлау және инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты инновациялық өзгерістер аясында күрделі, стандартты емес міндеттерді шешу үшін материалдық-техникалық, еңбек, қаржы ресурстарын тиімді пайдалануға бағытталған басқарушылық әсер ету қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде болашақ маман мыналарды білуге тиіс:  экономикадағы жаңа технологиялық және ұйымдастырушылық инновацияларды, түсініктердің, категориялардың және құралдардың негізгі теорияларын айыра білу;  инновациялық процестердегі шешімдерді әзірлеуге, реттеуге байланысты инновациялық қызмет жүйесінде "билік – бизнес – қоғам" тәсілдерін талдауды меңгеру;  ақпаратты есеп кәсіпорындар мен тұжырымдар жасауға технологиялық деңгейде және инновациялық белсенділікті микро-, мезо - және макродеңгейде талдау;  эконометрикалық модельдер, инновациялық мінез-құлық фирмаларын талдау және құру;  макро- және мезо деңгейіндегі инновациялық жүйелердің тиімділігін бағалау, аналитикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсыну мақсатында кәсіпорындар мен олардың топтарының инновациялық қызметі туралы деректерді жинау және зерттеу. Пәндерді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Инновациялар, олардың қазіргі заманғы экономикадағы рөлі мен орны. Компанияның технологиялық дамуы және инновациялық дамуы туралы түсініктер. Инновациялардың фирмалардың бәсекеге қабілеттілігіне әсері. Инновациялық даму стратегиясы мен міндеттері. Фирмалық технологиялық деңгейдің технологиялық және инновациялық мінез-құлықты және оны өлшеу. Инновациялық үдерістің тақырыптары және инновациялық құрылымдар. Отандық экономиканың инновациялық қызметінің нысандары және олардың тиімділігін бағалау. Жаһандану және инновациялар. Ғаламдық құн тізбектеріндегі инновациялық жалдаудың ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтау жүйесіндегі сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты басқару қызметінде медициналық қызметтерді сапалы басқарудың заманауи принциптерін пайдалану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдар үшін жаңартылған аккредиттеу стандарттарын түсіндіру;  денсаулықтың нақты мәселелері бойынша сараптамалық зерттеулер бағдарламасын жасау;  профиліне қарай денсаулық сақтау ұйымдарында диагностикалаудың, емдеудің және оңалтудың сапа деңгейін тексеру;  денсаулық сақтауды ұйымдастыруда қаржылық, адамдық және материалдық-техникалық ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау;  халыққа медициналық көмек көрсетудегі кемшіліктерді жою бойынша мақсатты жұмыс жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: медициналық көмектің сапасын бағалаудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен модельдері, медициналық ұйымдарды ұйымдастыру стандарттары, медициналық ұйымдардың аккредиттеу стандарттары, медициналық көмекті сапасын тексерудің негізгі көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетингтік стратегия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: стратегиялық маркетингтік жоспар мен денсаулық ұйымының микро және макродеңгейде даму бағдарламасын әзірлеу қабілетін қалыптастыру. Пән магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде алатын болады:  стратегиялық маркетингтік қызметтің негізгі қағидаттары мен тәсілдерін сипаттау;  кәсіпорынның сыртқы және ішкі жағдайының жай-күйін талдау, нарықты дамыту болжамдарын әзірлеу;  маркетингтік зерттеулер нәтижелері туралы есептер дайындау;  кәсіпорынның тауарына, бағасына, байланысына және маркетинг саясатына стратегиялық баламалардың әсерін зерттеу;  маркетингтік стратегияларды әзірлеу және енгізу әдістері. Пәнді оқу кезінде келесі тақырыптар қарастырылады: маркетингтің стратегиялық жоспарын әзірлеу; статистикалық және маркетингтік ақпаратты жүйелеу және талдау тақырыптары қарастырылады.; тауар саясаты бойынша стратегиялық шешімдер; өткізу арналары бойынша стратегиялық шешімдер; баға белгілеу кезіндегі стратегиялық шешімдер; коммуникация бойынша стратегиялық шешімдер..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Логистика және денсаулық сақтаудағы жеткізу желілерін басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді қалыптастыру негізінде оларды басқару тиімділігін бағалау және жеткізу тізбегін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  логистиканың мәнін, мақсаттары мен міндеттерін, логистиканың объектісі мен мәнін, логистиканы басқаратын негізгі ұғымдарды, логистиканың негізгі әдістерін, логистиканың функцияларын, сатып алу, өндіру және бөлу, тасымалдау, қоймалау және іске асыру саласындағы логистиканың негізгі міндеттерін сипаттау;  оңтайлы логистикалық арналарды, логистикалық тізбектер мен схемаларды таңдау бойынша шешімдер қабылдау.  логистикалық процестерді оңтайландыру мақсатында көлікке, сондай-ақ жүктерді сақтау және қоймалық өңдеу жүйелеріне қойылатын талаптарды қалыптастыру;  тауар қозғалысын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарды тұжырымдау;  материалдық және ақпараттық ағынның оңтайлы қозғалысын ұйымдастыру; Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Жеткізу тізбегін басқару: экономикалық мәні, қазіргі заманғы экономикадағы маңызы мен рөлі. Жеткізу тізбегін басқару тұжырымдамасының эволюциясы. Тізбектегі ағындық процестерді жүйелеу. Жабдықтау тізбегінде логистикалық байланыстар, үйлестіру және коммуникация мәселелері. Жеткізу тізбектеріндегі ынтымақтастық түрлері. Жабдықтау тізбегіндегі логистикалық интеграцияның синергетикалық әсері. Логистикалық интеграция деңгейлері. Ақпараттық жүйелер жеткізу тізбегіне интеграциялау үшін негіз болып табылады. Жеткізу тізбегінде тактикалық және операциялық интеграцияға арналған технологиялар. Жеткізушіні басқару: негізгі міндеттер. Жеткізушілердің серіктестіктері. Жабдықтаушылармен серіктестік қатынастардың иерархиясы. Қатысушылардың бизнес стратегияларын жеткізу тізбегіне үйлестіру. Өнімнің дамуына жеткізушілердің қатысуы. Синхронды инженерия. Мерзімнен жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтаудағы логистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: логистикалық шығындар мен ресурстарды азайту жолдарын зерттеу және пайдалану арқылы денсаулық сақтау ұйымдарында логистикалық процестерді басқару мүмкіндігін дамыту Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  логистикалық жүйелерді модельдеуге және денсаулық сақтау саласындағы басқару шешімдерін қабылдау үшін есептеулерді жүргізуге;  материалдық ресурстарды тұтынуды қалыпқа келтіру;  материалдық ресурстардың қажеттілігін анықтау қажеттілігі;  денсаулық сақтауды ұйымдастырудағы логистикалық әдістердің экономикалық тиімділігін бағалау Пәнді оқу кезінде келесі тақырыптар қарастырылады: логистикалық басқару үшін ақпараттық жүйелерді құру принциптері; сатып алу логистикасын ұйымдастыру; өнімді сақтау жүйесі; дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды логистика; тауарларды бөлу; логистикалық шығындарды анықтау және оңтайландыру; материалдық ағындарды оңтайландыру әдістері; көлік логистика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтау жүйесін дамыту моделі: әлемдік тәжірибе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты әлемдегі денсаулық сақтау жүйелерінің дамуына салыстырмалы талдау жүргізу, оларды шешу жолдары мен оларды шешу жолдарын қалыптастыру, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарын басқарудың заманауи технологияларын пайдалануды қоса алғанда, отандық денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру мен жетілдіру бойынша оңтайлы шешімдер қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  денсаулық сақтаудың профилактикалық бағытын іске асыруда әлемдік тәжірибеде жинақталған тәжірибені енгізу;  медициналық сақтандыру жүйесін, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді, медицина кадрларын даярлау мен біліктілігін арттыру жүйесін реформалау бойынша шет елдердің тәжірибесін пайдаланыңыз. әлемде жинақталған тәжірибені және медициналық ұйымдарды басқарудың заманауи технологияларын тәжірибеге енгізу;  отандық денсаулық сақтау жүйесіне әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу үшін қазіргі заманғы технологияларды енгізу үшін шет елдердің тәжірибесін бейімдеу;  медициналық ұйымдарды басқару жүйесін жетілдіру кезінде пәндерді оқу барысында алған білімдерін пайдалану;  орта және жоғары буын менеджерлерінің медициналық кадрларын даярлау жүйесін жетілдіру және жетілдіру бойынша шет елдердің тәжірибесін тәжірибе жүзінде талдау және пайдалану Пәнді оқу кезінде келесі тақырыптар қарастырылады: әлемдегі денсаулық сақтау ұйымының қолданыстағы модельдері; мемлекеттің, сақтандырудың және жеке кәсіпкерліктің денсаулық сақтау жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері; шет елдерде денсаулық сақтауды басқару жүйесінің негіздері; денсаулық сақтау жүйесінің түрлі модельдері бар елдерде медициналық сақтандыруды ұйымдастыру ерекшеліктері; ұйымдастыру, дүние жүзінің әртүрлі елдеріндегі халықты дәрілік қамтамасыз етудің ерекшеліктері мен проблемалары және оларды шешу жолдары; ДДСҰ-ның денсаулық сақтаудың барлық стратегиясының негізгі қағидалары және әлеуметтік-экономикалық дамудың әртүрлі деңгейлері бар елдерде оны енгізу жолдары; медицина қызметкерлерін орта және жоғары деңгейде дайындау бойынша шет елдердің тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: адам ресурстарын, жоспарларды және қызметкерлердің денсаулық сақтау ұйымдарын басқару қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  Экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамасында адами ресурстарды дамытудың теориялық аспектілерін және отандық және халықаралық ұйымдардың қызметінде адам ресурстарын дамытуды сипаттаңыз;  Адам ресурстарын тиімді басқару саласында басқару шешімдерін қабылдау және логистиканы қалыптастыру;  Ұйымның адам ресурстарына деген қажеттілігін қамтамасыз ету және еңбек нарығында ұйымның ұстанымын бағалау тұрғысынан еңбек нарығының жай-күйі мен даму үрдістерін талдау;  Қызметкерлерді бағалаудың және аттестациялаудың әр түрлі әдістерін қолдана отырып, қызметкерлерге арналған оқыту бағдарламасын әзірлеу және олардың тиімділігін бағалау әдістерін қолдану;  Қызметкерлерді бағалау мен аттестациялаудың әр түрлі әдістерін қолдануға. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: адам ресурстарын басқару, жоспарлау және кадрлармен қамтамасыз ету, персоналды бағалау жүйесі, еңбек өнімділігін арттыру, ұйым қызметкерлерінің тиімділігі бойынша қол жетімді еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану, кадрлық бағалау жүйесін жетілдіру, KPI жүйесін пайдалану ерекшеліктері, еңбек өнімділігін арттыру, бар еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану; қызметкерлерді дамыту; тиімді жұмыс істеу үшін ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайлар жасау, қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін арттыру; ынталандыру әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Денсаулық сақтаудағы сандық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеулер мен медициналық практиканың деректерін ұсыну және интерпретациялау мақсатында заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы білімі мен дағдыларын кәсіби қызметте пайдалану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  денсаулық сақтауды ұйымдастырудағы басқару проблемаларын шешу үшін ақпараттық технологияларды пайдалану;  денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерімен жұмыс;  медициналық ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ғаламдық желілердің негізгі қызметтерін пайдалану;  денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінің нәтижелерін талдау және қорытындыларды негіздеу;  денсаулық сақтау мекемелерінде диагностикалық және емдеу процесінің ақпараттық моделдерін әзірлеу;  медициналық шешімдерді қолдау жүйелері үшін құрылымдар мен мәліметтер қорын қалыптастыру және білімдерін қалыптастыру;  денсаулық сақтауды ұйымдастырудағы автоматтандырылған медициналық-технологиялық жүйелерді сүйемелдеу, олардың тиімділігін бағалау Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Денсаулық сақтау жүйесіндегі ақпараттық және ақпараттық процестер; денсаулық сақтаудағы автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің рөлі мен орны; Қазақстан Республикасының электрондық денсаулық сақтауды дамытудың 2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы, ақпараттандыру және өзара әрекеттесу платформасы, электрондық денсаулық паспорты, телемедицина, медициналық бейнелер және PACS, MHEALTH; денсаулық сақтаудағы мобильді қосымшалар, ақпараттық қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік денсаулық сақтау жүйесінің саясаты мен рәсімдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты денсаулық сақтаудың негізгі стратегиялық және әдістемелік құжаттарын зерттеу арқылы денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерді талдау және бағалау мүмкіндігін дамыту. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді:  жаһандық, аймақтық және ұлттық жағдайларды және трендтерді мониторингілеу бойынша ДДСҰ талдамалық зерттеулерінің нәтижелерін пайдалана отырып, қазіргі жаһандық денсаулық сақтау зерттеулерінің салыстырмалы талдауын жүргізу.  халықтың патологиялық жағдайлары мен ауруларының себептерін анықтау арқылы халықтың денсаулығының медициналық-демографиялық көрсеткіштерін талдау;  денсаулық сақтау проблемаларын шешу үшін салааралық серіктестік құру, сондай-ақ қоғаммен әріптестік құру принциптерін қолдану;  аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, денсаулықты нығайтудың әлемдік технологияларына сыни баға беріп, өз тәжірибесінде қолданыңыз;  халықтың денсаулығын жақсарту бойынша басқару шешімдерін қабылдау. Пәнді оқу кезінде келесі тақырыптар қарастырылады: жаһандық денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер, қазіргі әлемдегі жаһандық денсаулық сақтау проблемалары, жұқпалы аурулар, жұқпалы емес аурулар, ана аурулары, перинаталды аурулар, нашар тамақтану, инфекциялық емес аурулар, жарақаттар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Денсаулық сақтаудағы ақпараттық жүйелер мен технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - электронды кәсіпорындарды, желілік құрылымдарды, ақпараттық жүйелерді құру және дамыту дағдыларын қалыптастыру, бұл бизнес тиімділігін айтарлықтай жақсартуға және оны дамытудың түбегейлі жаңа бағыттарын жасауға мүмкіндік береді. Пәнді оқу нәтижесінде болашақ маман мыналарды білуге тиіс:  МИС-да қолданылатын техникалық, алгоритмдік, бағдарламалық және технологиялық шешімдердің негіздерін сипаттаңыз,  қоғамдық денсаулық туралы деректерді түсіндіру үшін қажетті әдіснамалық және қолданбалы талдау құралдарын, құрылымдық талдау мен жобалау принциптерін және әдіснамасын, бизнес-процестерді жүйелі түрде қарау әдістерін түсіну.  MS Access бағдарламасындағы кестелер мен сұраулардан есептерді жасау;  денсаулық сақтау жүйесінің проблемаларын талдау, науқастардың деректерінің құпиялылығы;  әр түрлі жаңа бизнес үлгілерді жасау. Пәндерді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: қазіргі заманғы ақпараттандыру құралдары, медицина практикасын ақпараттандыру әдістері, денсаулық сақтау жүйесінде басқаруды ақпараттандыру, соның ішінде: Реляциялық деректер базасы, MS Access, SPSS, SPSS негізгі терезелері, SPSS-те деректерді ұйымдастыру сияқты компьютерлік бағдарламаларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты коммуникацияны тиімді жүзеге асыру, команда құру, қақтығыстар мен күйзелістерді басқару, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады:  тұлғааралық және топтық мінез-құлық қағидалары, ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару, көшбасшылықтың теориялық және практикалық аспектілері бойынша өкілеттіктерді кеңейту туралы білімдерді көрсету;  Көшбасшының негізгі сипаттамаларына ие, қызметкерлерді ынталандыру білімі, қақтығыстарды және стрессті басқаруға арналған ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару әдістерін қолдану;  персоналды ынталандырудың психологиялық ерекшеліктерін бағалау және жобаларды іске асыру үшін бизнес тобын қалыптастыру мақсатында қызметкерге мотивациялық әсер ету әдістерін салыстыру;  Компания персоналына құндылықтарды қалыптастыру және ұғыну, қызметкерлердің корпоративтік рухын қалыптастыру, қызметкерлердің орналасқан жерін және компанияға адалдықты шақырады; Көшбасшының негізгі сипаттамаларына ие, қызметкерлерді ынталандыру білімі, қақтығыстарды және стрессті басқаруды ұйымдастыру өзгерістерін басқару; Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Лидерлік теориясы және олардың мазмұны. Лидер әлеуметтік архитектор ретінде. Автократиялық және демократиялық басшылық. Менеджер мен тиімді басшының сипаттамасы. Лидерлікті үйретудің жаңа тәсілдері. Кәсіпорынға деген лидерлік ұстанымдардың әлеуметтік өлшемі. Басшылықтың стилі лидерлік стратегия ретінде. Басшының имиджін қалыптастыру. Биліктің мәні. Билік түрлерінің жіктеімі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  кепілдендірілген тегін медициналық көмектің және ақылы медициналық қызметтер нарығының шеңберінде жұмыс істейтін денсаулық сақтау ұйымының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ететін басқару шешімдерін қабылдаудың оңтайлы үлгілерін әзірлеу;

 • Код ON2

  макро және микроэкономикалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, денсаулық сақтау ұйымын дамыту стратегиясын әзірлейді.

 • Код ON3

  еңбекақы төлеу, денсаулық сақтау ұйымдарының ынталандыру және әлеуметтік бағдарламаларының қазіргі заманғы әдістерін жүйелеу, өңдеу және талдау негізінде кадрларды іріктеу, орналастыру, ынталандыру және дамыту тұжырымдамасы бойынша кадр саясаты мен стандарттарын дайындау;

 • Код ON4

  дивидендтер саясатын және қаржы неғұрлым тиімді құрылымын қалыптастыру, пассивтер мен қарыз қаражатының оңтайлы құрылымын белгілеу, денсаулық сақтау ұйымының ресурстары шығысының негізгі бағыттарын анықтау, қаржылық нәтижелер көрсеткіштерін бақылау.

 • Код ON5

  денсаулық сақтау ұйымының жұмысын оңтайландыру, шығындарды азайту және пайданы ұлғайту үшін Business Intelligence қазіргі заманғы құралдарын, Big Data талдау әдістерін қолдану.

 • Код ON6

  стратегиялық маркетингтік құралдарды дұрыс пайдалану және медициналық қызметтерді алға бастыру негізінде маркетингтік бағдарламаларды және маркетингтік стратегияларды әзірлеу.

 • Код ON7

  денсаулық сақтау ұйымының негізгі функционалдық салаларымен байланысты жағдайлар мен процестерді талдау бойынша жүйені құру: денсаулық сақтау ұйымының даму стратегияларын әзірлеу және іске асыру, адамдарды және ұйымдарды басқару, қаржы, инновациялар, операциялар мен өзгерістерді басқару, жобаларды басқару;

 • Код ON8

  денсаулық сақтау саласына инвестиция тарту бойынша жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, таза ағымдағы құнды, кірістілік индексін, кірістің ішкі нормасын, жобаны өтеу мерзімін анықтау.

 • Код ON9

  мотивацияны, көшбасшылықты, топтық динамиканы, жанжалдарды басқаруды және жоғары корпоративтік мәдениетті және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қоса алғанда, адам ресурстары мен ұйымдастырушылық тәртіпті тиімді басқарудың жеке моделін әзірлеу.

 • Код ON10

  қаржылық және бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін талдау және оларды экономикалық есептерді жүргізу және стратегияны іске асыру үшін қалыптастырылған ақпарат көздері ретінде пайдалану;

 • Код ON11

  жеке тұлғалық өсу бағдарламасын құру, ол өз бойында аспаптық, тұлғааралық, жүйелік, тұлғалық құзыреттіліктерді, басқарушылық дағдыларды – көшбасшылық, мақсат қою, шешім қабылдау, уақытты басқару жоспарлау көкжиегін жаһандық және тұрақты кеңейтуді ойлау қабілеті.

 • Код ON12

  бұқаралық ақпарат құралдарымен, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен және жұмыс берушілермен басқару мәселелері, басқарушылық кеңес берудің түрлері, әдістері, технологиялары, осы әдістерді қолдану салалары және олардың шектеулері туралы диалог жүргізу.

Top