Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру (1,5) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнеркәсіптік және темір жол кәсіпорындарында Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру саласында практикалық қызметті жүзеге асыру үшін мамандар даярлау және ғылыми зерттеулер қызметті жүзеге асыру үшін мамандар даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1,5 года
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M151 Көлік қызметі
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M113 Көлік қызметтері
 • Логистикадағы желілік жоспарлаудың әдістері мен модельдері
  Несиелер: 5

  Пән логистика қағидаттарында ұсынылатын Көлік қызметтерінің тиімді нысаны мен сапасын арттыруға бағытталған теориялық дайындықтың негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: логистикадағы желілік графиктердің негізгі түсініктерін, жұмыс үлгілері мен оқиғаларды қалыптастыру; экономикалық-математикалық модельдер мен әдістерді талдау. Пәнді оқу желілік жоспарлаудың әдістері мен үлгілерінің көмегімен жұмыстарды оңтайландыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мазмұны коммуникативтік салалардан, сөйлеу тақырыбынан және кәсіби қарым-қатынастың типтік жағдайларынан тұратын когнитивті- лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылады. Курсты оқыту шетел тілін кәсіби оқыту үдерісінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көліктік есептерді шешу кезінде математикалық модельдерді әзірлеу негіздері
  Несиелер: 4

  Пән өнеркәсіптік көліктің жұмыс істеу үрдістерін математикалық моделдеудің негіздерін оқып үйренудің мақсаты болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: өнеркәсіптік көлікте тасымалдау процесін математикалық модельдеу; өнеркәсіптік көліктің техникалық құралдары жұмысының математикалық модельдері; тасымалдау процесін оңтайландыру үшін математикалық бағдарламалау әдістері. Пәнді оқу магистранттардың математикалық модельдеудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері - дербес творчестволық ғылыми жұмыс орындауға және өндіріске жаңа және дамышу технологияларды енгізуге дайын, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлап, жүргізе алатын магистрлерді дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән басқару процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элемент-терінен, коммуникациялардан және шешім қабылдаудан, жоспарлау , ұйымдастыру, үйлестіру және бақы-лау, команда жұмысы және көш-басшылық сияқты басқару функция-ларынан, сондай-ақ өндіріс, марке-тинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционал-дық бөлімдерді оқытудан тұрады. са-лалық бәсекелестік жағдайында за-манауи әдістермен және жұмыс әдістерімен танысу. Пән арнайы пән-дерді меңгеру үшін базалық білімді белгілейтін жалпы кәсіби болып та-былады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән жүйелік түсініктерді қалыптастыруға және басқару қызметінің психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін меңгеруге; тұлғалық өсу уәждемесін дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдіснамалық негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Курсты оқу басқару қызметінің мәдениетін арттыруға бейімделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік үрдістерін моделдеудің заманауи қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеу құралдарын зерттеуге арналған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: MSExcel ортасында математикалық бағдарламалау есептерін шешу; Mathcad, Scilab ортасында инженерлік және ғылыми есептерді шешу; VisualBasic және SolidWorks ортасында бағдарламалау негіздері. Пәнді оқу магистранттардың ғылыми зерттеулерде қолданбалы бағдарламаларды қолдану әдістерін меңгеруіне бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік сызбаларын әзірлеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән өнеркәсіптік кәсіпорындарды – бас жоспар, қолданылатын техника мен жабдықтар, көлік құралдарының түрлері. Курс келесі бөлімдерден тұрады: Карьер бетіндегі бас жоспар және көліктік кешендер;таспалы конвейерді есептеу. Пәнді оқу өндірістік кәсіпорындағы поездар қозғалысының байланыс графигін есептеу арқылы өнеркәсіптік көлікте көліктік сұлбаларды әзірлеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемелерін зерттеуді мақсат етіп қояды. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауда магистранттардың әдістемелік дағдыларын дамытады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: конструкторлық есептерді шешу кезіндегі морфологиялық талдау, шығармашылық ойлауды активтендірудің ассоциативті әдістері, Теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізу әдістемесі. Пәнді оқу магистранттарда ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласындағы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Т / ж көлігінің техникалық құрылғыларының жұмысын математикалық модельдеу
  Несиелер: 4

  Пән темір жол көлігінің жұмыс істеуін математикалық модельдеу негіздерін оқып үйренудің мақсаты болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жылжымалы құрам қозғалысын математикалық модельдеу, тасымалдау процесін оңтайландырудың математикалық модельдері, тасымалдауды ұйымдастыру және басқару процестерін Имитациялық модельдеу. Пәнді оқу магистранттардың математикалық модельдеудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік жүйелерінің бәсекелестік қабілетін дамытуды болжау және бағалау
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың дайындық сапасын анықтаудағы ой-өрісінің жоғарылауын құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: көлік процестерін болжаудың әдіснамалық негіздері; көліктегі жоспарлау және маркетинг принциптері; Көлік машиналарының бәсекеге қабілеттілігін және техникалық деңгейін арттыру жолдары. Пәнді оқу барысында диссертациялық жұмысты орындау үшін өзектілікті қалыптастыруға және мақсатты қоюға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксперимент нәтижелерін ұйымдастыру және өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін ұйымдастыру және өңдеу дағдыларын дамытады. Курс мынадай бөлімдермен берілген: кездейсоқ қателер теориясының негіздері және өлшеулердегі кездейсоқ қателіктерді бағалау әдістері; өлшеу нәтижелерін графикалық өңдеу әдістері; эмпирикалық формулаларды таңдау әдістері; регрессиялық талдау. Пәнді оқу магистранттарда эксперимент теориясы саласындағы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 10

  Өндірістік тәжірибе теориялық білімді бекітуге, кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Магистрант эксперименталды жұмыстарды зерттеу және жүргізу әдістерін; эксперименталды мәліметтерді талдау және өңдеу әдістерін; ғылыми зерттеулердегі ақпараттық технологияларды, кәсіби салаға қатысты бағдарламалық өнімдерді; ғылыми-техникалық құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік құзыреттілігін қалыптастырады, өз бизнесін дербес ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жобалық және басқарушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, оның жетістіктерін және ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды қалыптастыру және оларды коммерцияландыру әдістерін меңгеруге, инновациялық жобалар үшін бизнес-модельдерді және бизнес-жоспарларды әзірлеуге, күрделі салымдардың тиімділігін бағалауға және жобаны іске асырудың ықтимал тәуекелдеріне, инновациялық жобаға бизнес-жоспар ұсыну дағдыларына бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік үрдістеріндегі операцияларды зерттеу
  Несиелер: 5

  Пән және зерттеу есептерінде ең жақсы шешімдерді табу бойынша заманауи әдістер мен тәсілдерді оқытуды қарастырады. Желілік және динамикалық бағдарламалау негіздерін, жаппай қызмет көрсету теориясын, қорлар теориясын және желілік жоспарлауды қарастырады қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Басқару қызметінің психологиялық мәселелерін шешу

 • Код ON2

  Өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметте мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON3

  Нақты экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін басқару

 • Код ON4

  Маркетингтік зерттеулер жүргізу, бизнес-модельдеу және бизнес-жоспарлау, жобаларды басқару саласында арнайы білім мен дағдылар жүйесін пайдалана отырып, кәсіби қызмет шеңберінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлігін жүзеге асыру

 • Код ON5

  Кәсіби қызмет шеңберінде эксперименттік-зерттеу жұмысын жүзеге асыру

 • Код ON6

  Кәсіби қызмет шеңберінде ғылыми жұмысты жүзеге асыру

 • Код ON7

  Көліктегі үдерістерді оңтайландыру және зерттеудің заманауи әдістерін қолдану

7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top