Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07201 Пайдалы қазбалар кен орындарын геоофизикалық әдіспен берлау және іздеу (1,5) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 10

  Өндірістік тәжірибе теориялық білімді бекітуге, кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Магистрант эксперименталды жұмыстарды зерттеу және жүргізу әдістерін; эксперименталды мәліметтерді талдау және өңдеу әдістерін; ғылыми зерттеулердегі ақпараттық технологияларды, кәсіби салаға қатысты бағдарламалық өнімдерді; ғылыми-техникалық құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды меңгереді.

 • Мұнай-газ геофизикадағы өріс теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - мұнай-газ геофизикасындағы өріс теориясы қолдану саласында магистранттардың білім алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: Мұнай және газ кен орындары және олардың типтері, мұнай және газ - материндік қабаттар, көмірсутек кендерін болжау және зерттеу кезіндегі геофизикалық әдістердің мүмкіндіктері, ұңғымалық сейсмобарлау. Пән магистранттарда ұңғымалық сейсмобарлау саласында білім қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геофизикалық деректерді кешенді түсіндіру
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың геофизикалық әдістердің диаграммаларын түсіндіруде білім алуы. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: электр әдістері диаграммаларын, меншікті поляризация потенциалдарының қисық әдістерін, акустикалық каротажды, радиоактивті әдістерді, ұңғымаларды зерттеудің термиялық әдістерін түсіндіру Магистрант болашақта жүзеге асыру үшін барлық электр, радиоактивтік, термиялық әдістердің геофизикалық диаграммаларын түсіндіре білуі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Минералды-шикізат саласының экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың минералдық-шикізат саласының экономикасын оқуда білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: экономикалық бөлімде қолданылатын жалпы ережелер мен терминология, геологиялық-экономикалық бағалау көрсеткіштері, ПҚКО тау-кен техникалық бағасы, ПҚКО геологиялық-экономикалық бағалау есептері. Пәнді оқу геологиялық-экономикалық есептеулерді рәсімдеуде, қорларды есептеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кен геофизикадағы өріс теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты – магистранттардың ұңғыма қимасының геологиялық құрылымын жедел зерттеудегі білім алуы, өнімді қабаттарды анықтау және бағалау. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мұнай және газ шоғырлары және олардың типтері, мұнай және газ - және газ-материндік қабаттар, көмірсутектер шоғырларын болжау және зерттеу кезіндегі геофизикалық әдістердің мүмкіндіктері, ұңғымалық электрбарлау. Пәнді оқу кен геофизикасындағы өріс теориясын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мазмұны коммуникативтік салалардан, сөйлеу тақырыбынан және кәсіби қарым-қатынастың типтік жағдайларынан тұратын когнитивті- лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылады. Курсты оқыту шетел тілін кәсіби оқыту үдерісінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән жүйелік түсініктерді қалыптастыруға және басқару қызметінің психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін меңгеруге; тұлғалық өсу уәждемесін дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдіснамалық негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Курсты оқу басқару қызметінің мәдениетін арттыруға бейімделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән басқару процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элемент-терінен, коммуникациялардан және шешім қабылдаудан, жоспарлау , ұйымдастыру, үйлестіру және бақы-лау, команда жұмысы және көш-басшылық сияқты басқару функция-ларынан, сондай-ақ өндіріс, марке-тинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционал-дық бөлімдерді оқытудан тұрады. са-лалық бәсекелестік жағдайында за-манауи әдістермен және жұмыс әдістерімен танысу. Пән арнайы пән-дерді меңгеру үшін базалық білімді белгілейтін жалпы кәсіби болып та-былады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық әрекет және ғылыми зерттеулерді жобалау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың кенді кен орындарын егжей-тегжейлі геофизикалық барлауда білім алуы. Курс мынадай бөлімдермен ұсынылған: кенді пайдалы қазбаларға іздеу-барлау геофизикалық жұмыстары, кенді пайдалы қазбаларға өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстары, қара, түсті және сирек металдарды іздеу және барлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кен және көмір ұңғымаларын геофизикалық зерттеудің арнайы курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың кенді пайдалы қазбаларға іздеу-барлау геофизикалық жұмыстарынан білім алуы. Курс мынадай бөлімдермен ұсынылған: кенді пайдалы қазбаларға іздеу-барлау геофизикалық жұмыстары, кенді пайдалы қазбаларға өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстары. Пәнді оқу кен және көмір скважиналарын зерттеу саласында іскерлікті қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай-газ кен орындарын пайдалану арнайы курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - мұнай-газ кен орындарын пайдалану үшін аппаратураны зерттеудегі магистранттардың білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: қабаттық жағдайларда газдың, мұнайдың және судың жату жағдайы мен қасиеттері, су-мұнай байланысы, қабаттың температурасы, мұнай өндіру кезінде қабаттық энергияны пайдалану механизмі, мұнай шоғырына әсер ету технологиясы. Пәнді оқу мұнай-газ ұңғымаларын пайдалану саласында дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің және өнертапқыштық қызметінің қамтамасыз ету негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың ғылыми зерттеулер мен өнертапқыштық қызметті қамтамасыз ету негізінде білім алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: кенді пайдалы қазбаларға арналған іздеу-барлау геофизикалық жұмыстары, кенді пайдалы қазбаларға арналған өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулерді түсіндіру
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - геофизикалық деректерді интерпретациялаудың негізгі әдістерінде магистранттардың білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: терригендік және карбонаттық коллекторларды бөлу, балшық, кеуектілік, коллекторлардың өткізгіштігін анықтау. Пәнді оқу Мұнай және газ кенорындарының геологиялық құрылымы, мұнай және газ қорларын есептеу, Мұнай және газ кенорындарын игеру процестерін оқып білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай-газ саласындағы экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-Мұнай-газ саласының экономикасын зерттеуде магистранттардың білім алуы Курс келесі бөлімдермен берілген: экономикалық бөлімде қолданылатын жалпы ережелер мен терминология, ҚМК қарауына ұсынылатын пайдалы қазбалар қорларын есептеу үшін кондициялар жобасының техникалық-экономикалық негіздемесінің мазмұны, ҚМК геологиялық-экономикалық бағалау есептері. Пәнді оқу пайдалы қазбалар кенорындарына экономикалық баға беру білігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ядролық геофизиканың арнайы курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың ядролық-физикалық әдістердің физикалық негіздерінде білім алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: каротаждың радиоактивті әдістерінің физикалық негіздері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, радиоактивті өлшеу кезінде кедергі келтіретін факторлардың әсерін азайту тәсілдері, жұмыс жүргізу әдістемесі, қолдану саласы. Пәнді оқу ядролық-физикалық әдістер, олардың мүмкіндіктері мен шешілетін міндеттері саласында іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жер қойнауын пайдалану негіздері, қатты пайдалы қазбалар
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-ҚР қолданыстағы заңнама шеңберінде жер қойнауын тиімді пайдалану мәселелері бойынша магистранттардың алуы. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру, Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланудың заңнамалық базасы, жер қойнауын пайдалану құқығы: түрлері мен субъектілері, барлау мен өндіруге арналған келісім-шарттар. Пән магистранттарда минералды-шикізат саласындағы жер қойнауын пайдалану саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай қабаттың петрофизикасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда тау жыныстарындағы негізгі физикалық процестердің мәселелерін шешу қабілетін қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: тереңдіктегі кеуектіктің қайтымсыз өзгерістері қалдық суға қанығу коэффициентін анықтаудың жанама әдістері,коллекторлардың олардың маңызды сипаттамалары бойынша жіктелуі. Пәнді оқу магистранттардың петрофизикалық шамалардың өзара және басқа шамалармен негізгі байланыс әдістемесін меңгеру қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік құзыреттілігін қалыптастырады, өз бизнесін дербес ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жобалық және басқарушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, оның жетістіктерін және ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды қалыптастыру және оларды коммерцияландыру әдістерін меңгеруге, инновациялық жобалар үшін бизнес-модельдерді және бизнес-жоспарларды әзірлеуге, күрделі салымдардың тиімділігін бағалауға және жобаны іске асырудың ықтимал тәуекелдеріне, инновациялық жобаға БЖ ұсыну дағдыларына бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қатты пайдалы қазбаларды геофизикалық сынамалау
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты - магистранттардың жеке және топтық сынамалар өкілдігінде дағдылары мен іскерліктері. Курс келесі бөлімдерден тұрады: кен денелерінің анизотропиясы, сынамалардың ең аз сенімді массасын анықтайтын басты факторлар. Пәнді оқу сынаманың ең аз массасын анықтау, кендер мен жыныстардың физикалық қасиеттерін анықтау бойынша зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геология геофизикалық зерттеулерде қазіргі заманғы ядролық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-геологиялық-физикалық зерттеулерде магистранттардың қазіргі ядролық технологияларға білім алуы. Курс мынадай бөлімдермен берілген: радиоактивтілік, радиоактивті ыдырау, тұрақты және жылжымалы радиоактивтілік тепе-теңдік туралы жалпы мәліметтер. Пәнді оқу табиғи радиоактивті изотоптар саласындағы біліктерді қалыптастыруға, тау жыныстарында табиғи радиоактивті элементтерді таратуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жер қойнауын пайдалану негіздері, көмірсутекті шикізат
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты-магистранттардың ҚР қолданыстағы заңнама шеңберінде жер қойнауын тиімді пайдалану мәселелері бойынша білім алуы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: көмірсутек шикізаты кен орындарын игеру, Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланудың заңнамалық базасы, жер қойнауын пайдалану құқығы: түрлері мен субъектілері, барлау мен өндіруге арналған келісім-шарттар. Пән магистранттарда жер қойнауын пайдалану саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Өндірістік және ғылыми қызметке мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON2

  Геофизикалық зерттеулердің нақты экономикалық жобасын іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін басқару

 • Код ON3

  Менеджмент, инженерлік кәсіпкерлік, инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау саласындағы арнайы білім мен дағдылар жүйесін пайдалана отырып, кәсіби қызмет шеңберінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлігін жүзеге асыру

 • Код ON4

  Кәсіптік қызмет шеңберінде эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру

 • Код ON5

  Тау жыныстарын геофизикалық зерттеу үшін жаңа әдістерді, әдістемелер мен аппаратураларды әзірлеу

 • Код ON6

  Геологиялық барлау кәсіпорындарының зерттеулері мен инновациялық қызметін ұйымдастыру және жоспарлау

 • Код ON7

  Геологиялық объектілер үшін геологиялық-геофизикалық үлгілерді әзірлеу

 • Код ON8

  Геологиялық объектілер үшін геофизикалық зерттеулер жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулардың жобасын әзірлеу

Top