Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03601 Аударма ісі в Халықаралық білім беру корпорациясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Болашақ мамандардың пәндік білімдерінің фундаменталдылығына қол жеткізуге; бакалаврды кәсіби қызметтің жалпы интегралды әдіснамасымен қамтамасыз етуге; болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамытуға; білім деңгейін одан әрі арттыру қажеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Аударма ісі саласында толыққанды, сапалы кәсіби білім, Кәсіби құзыреттілік алу үшін жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған; жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейін меңгеру, сауатты және дамыған сөйлеуді, ойдың гуманитарлық мәдениетін, еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Тіл білімінің дамуы туралы, хаттың даму кезеңдері туралы, дыбыстардың жіктелуі туралы, білімді қолдана білу білігін қалыптастырады; тілдің құрылымы туралы, тілдің қызметі туралы, лингвистикалық зерттеу әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады; Тіл білімінің терминологиялық аппаратындағы, тіл/Тіл туралы білімдердің "жазылуға" тиіс координаттар жүйесіндегі құзыреттілікті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік, Көшбасшылық, Команда құру
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандарға жалпы түсінік береді, көшбасшылықтың теориясы мен тәжірибесінің бастапқы білімі, команда құру және өз бизнесін құру және жүргізу негіздері. Пәнде ұйымның жүйелері мен кіші жүйелері, жеке тұлғалар, топ құрылымының ерекшеліктері, топтағы коммуникативтік процестер және топтық динамика сияқты топтың негізгі заңдылықтары мен жұмыс істеу механизмдері оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті бойынша Практикум
  Несиелер: 3

  Мәдениетте жалпы және әртүрлі, Оқытылатын тіл елінде және Қазақстанда құндылықтық бағдарлардың жүйесі туралы, елдің салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары туралы; мәдениетаралық коммуникация, өзге тілді сөйлеу қарым-қатынасының мәдениеті, ауызша және бейвербальді емес қарым-қатынас құралдары туралы білімді қалыптастырады. Аудармашының мәдениетаралық қарым-қатынасы кезінде коммуникативтік-прагматикалық стратегиялар мен тілдік мінез-құлықтың этикетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Классикалық тілі (Латын тілі)
  Несиелер: 3

  Латын тілінің дамуы және оның әлемдік кеңістіктегі рөлі туралы, Латын тілі дыбыстарының жіктелуі туралы білім; білімді біріктіріп, осы жүйені толықтыра білуді қалыптастыру; белгілі бір терминологияны қолдану дағдысына ие болу; латын тілінің қызметі, лингвистикалық зерттеу әдістері туралы ақпарат беру; латын тілінің терминологиялық аппаратында Құзыретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәзіргі қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Фонетикалық заңдар мен үрдістер туралы негізгі бағыттар мен тәсілдерді, қазіргі орфоэпиялық нормаларды; қазіргі қазақ тілінің лексикалық, сөзжасау жүйесінің негізгі даму тенденциялары бойынша білімді, синтаксистік бірлік принциптерін қалыптастырады; грамматиканың әртүрлі тілдік құбылыстарына талдау жүргізу, сөздің этимологиясын түсіндіру, сөздегі морфемаларды ажырату, құрылымы бойынша Қарапайым/күрделі сөйлемдердің түрлерін анықтау қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Келіссөздер жүргізу
  Несиелер: 5

  Аудармаларды жүргізу дағдыларын қалыптастыру; іскерлік қарым-қатынас құралдары туралы іскерлік міндеттерді шешу және іскерлік нәтижелерге қол жеткізу құралы ретінде білім алу; мақсатқа қол жеткізу және келіссөздерде бастаманы ұстап қалу заңдарын білу, тиімді ұстаным үшін іскерлік қарым-қатынаста стратегиялар мен дәлелдерді басқару қабілеті; барабар емес психофизикалық жағдайларды еңсеру, келіссөздерде байланыс орнату қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудармашылардың кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 3

  Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайы туралы, аударма қызметінің негізгі тұжырымдамалары туралы, аударма нысандары туралы, аударманың лексика - грамматикалық мәселелері туралы білімді қалыптастырады; ғылыми идеялар мен фактілерді сыни талдау, әртүрлі әдебиеттерге бағдарлану, теориялық білімді қолдану; аударма қызметінің негізгі ұғымдары туралы; эквивалентті аударманы ұсыну білігін қалыптастырады; аудармашының тілдік тұлғасын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Educational practice
  Несиелер: 4

  Практиканың мақсаты алынған теориялық білім, Аударма ісі саласындағы нақты дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық жазy
  Несиелер: 5

  Жазу мақсаты мен міндеттерін, эссе жазу, оның стилі мен ұйымдастырылуын; эссе және басқа да мәтіндерді жазу жоспарын құру қабілетін, эссе мәтіндерін жазу құрылымын, жазбаша сөйлеу пунктуациясы мен транзиттік сөздерін білу, параграф жазу, шығарма бірлігін сақтау және "жарқын" тілді қолдану құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі
  Несиелер: 6

  Білім алушыларда коммуникативтік құзыреттілік деңгейін, яғни қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-Еңбек, әлеуметтік-мәдени салаларында өзінің Коммуникативтік ниеттерін жүзеге асыру, сөйлеуді түсіну, мәтінді тыңдау, студенттердің мәтінді тыңдаудың техникалық дағдылары мен біліктерін дамыту, студенттердің техникалық дағдылары мен өзге тілді мәтінді оқу біліктерін дамыту, жазбаша сөйлеу дағдылары мен біліктерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән бойынша оқыту студенттердің мамандық тілі негізінде қажетті тілдік және коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағытталған, олар кәсіби дайындықты жетілдіруге ықпал етеді және жүйелі өзін-өзі дайындауды қамтамасыз етеді. Курс құрылымына мамандық бойынша мәтіндер негізінде таңдап алынған және тақырыптық принцип бойынша ұйымдастырылған лексикалық және тілдік материалдар енгізілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән тұрмыстық және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға, іскерлік хат алмасу мен іс қағаздарын арнайы кәсіби терминологияны пайдалана отырып жүргізуге бағытталған. Мәтіндік материал оқу, ғылыми-көпшілік және кәсіби әдебиеттің ерекшелігін көрсетеді, сондай-ақ танымдық-дамытушылық сипатқа ие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән фонетика, мәдениетаралық коммуникация және аударматану саласындағы заманауи зерттеулерді зерттеу әдістемесін меңгеруге және оларды кәсіби қызметте практикалық қолдануға бағытталған.; сөйлеу сфералары мен функционалдық стильдердің негізгі белгілері мен тілдік ерекшеліктері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аудармадағы Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі ақпараттық жүйелер мен автоматтандырылған аударманың жұмыс принциптерін қалыптастырады; аудармада ақпараттық технологияларды қолдана білу; мәтіндік редактормен, презентациялар құру бағдарламасымен жұмыс істей білу; іздеу жүйелерімен, электрондық сөздіктермен жұмыс істей білу, аударманың Кәсіби бағытталған саласындағы мәліметтер базасын құру және аударма жүйесінде ақпараттық технологиялармен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі Базалық шет тілі
  Несиелер: 5

  Тіл жүйесі және оны мәдениетаралық - коммуникативтік қызметте пайдалану тәсілдері туралы түсініктерді қалыптастырады; сөйлеу және коммуникация жүйесін келесі коммуникативтік актілерді жүзеге асыруға дайындық және қабілеттілік ретінде меңгереді: зерделенген функциялар мен тақырыптар шеңберінде ақпаратты баяндау, сендіру, дәлелді түрде хабарлау, өнер және мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру (театрлар, фильмдер, кітаптар, музыка және т. б.); оқу тақырыбы бойынша өз көзқарасын талқылай отырып, өз көзқарасын білдіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 3

  Күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың жиіліктік тілдік материалында құрылған мәтіндерді оқу және түсіну; шетел орфографиясы принциптерін білу, грамматикалық құрылым ерекшеліктерін түсініп білу; түпнұсқа әдебиеттің сөздігінсіз оқуға қажетті сөздер мен айналымдар қорын меңгеру; күнделікті-тұрмыстық тақырып шеңберінде оқыған, көрген немесе естілгендерді қайта жариялау қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Практикалық стилистика
  Несиелер: 3

  Стилистика бойынша білім алу; Шетел тіліндегі стилді түсіндіру; әдеби тілдің түрлері бойынша; фонетикалық, лексикалық, синтаксистік деңгейлерде мәнерлі құралдар мен стилистикалық тәсілдерді жіктеу бойынша; көркем әдебиет мәтіндерін стилистикалық талдауды жүзеге асыру, тілдік ақпаратты салыстыру және топтастыру және әртүрлі тілдерде стилистикалық таңбаланған лексиканы қалыптастыру қабілеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығыс тілі
  Несиелер: 5

  Оқылатын тілде сөйлеуді түсіну дағдысын қалыптастыру; мәтіндерді оқу және түсіну; Шығыс орфографиясының принциптерін білу, грамматикалық құрылымда түсінуді білу; сөздікті ең аз қолдана отырып, түпнұсқа әдебиетті оқу үшін сөздер мен айналымдар қорын меңгеру; оқылған, көрген немесе естілгендерді баяндау қабілеті, қызықтыратын тақырыптарға байланысты мәтіндерді жазу қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Manufacturing practice
  Несиелер: 2

  Практиканың мақсаты алынған теориялық білім, Аударма ісі саласындағы нақты дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі (екінші)
  Несиелер: 3

  Күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың жиіліктік тілдік материалында құрылған мәтіндерді оқу және түсіну; шетел орфографиясы принциптерін білу, грамматикалық құрылым ерекшеліктерін түсініп білу; түпнұсқа әдебиеттің сөздігінсіз оқуға қажетті сөздер мен айналымдар қорын меңгеру; күнделікті-тұрмыстық тақырып шеңберінде оқыған, көрген немесе естілгендерді қайта жариялау қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Пән аударматанудың әртүрлі аспектілерін және аударманың жалпы заңдылықтарын, сондай-ақ аударма процесі мен аударудың негізгі түрлері мен түрлері және аударманың әртүрлі түрлеріне қойылатын талаптар; ақпараттың негізгі түрлері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

  Пән жемқорлыққа қарсы көзқарасты, студенттердің мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Пәннің міндеттері: - сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білім беру; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ететін тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білімдермен, іскерліктермен және дағдылармен қаруландыру; - сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы кәсіби Екінші шет тілі
  Несиелер: 3

  Күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың айтылған пікірлерінің негізгі ережелерін түсіну, оқиғаларды сипаттауды түсіну; таныс тақырыптағы диалогқа алдын ала дайындалмай қатыса білу; жеке әсерлер, оқиғалар және т.б. туралы қарапайым пікірлерді құру; тілдің орфография және грамматика принциптерін білу; пікірлерді, түсініктемелерді және қайта болжамдарды құруда құзыреттілікті дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қоғамдық-саяси әдебиетті аудару
  Несиелер: 5

  Полилогиялық қарым-қатынастың әр түрлі формаларына қатысу, қоғамдық-саяси әдебиет саласында идиомаларды, ұғымдарды пайдалана білу; қарым-қатынастың жеке, қоғамдық және кәсіби салаларында тілдік шектеулерді сезбей әңгіме жүргізу қабілетін дамыту. Мәселені тұжырымдау және дәлелдеу; өз көзқарасын қорғау; ресми және ресми емес қарым-қатынас нормаларын сақтай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік әдебиет
  Несиелер: 5

  Әлемдік әдебиет дамуының негізгі кезеңдерін, эстетикалық және әдебиеттану терминдерін білу. әлемдік әдебиеттің даму заңдылықтарын білу; Белгілі классиктердің шығармашылық мәнерін білу; ұлттық әдеби дәстүрлердің, әдебиеттанудың терминдерінің ерекшеліктерін білу; әлемдік әдебиеттің көркем мәтіндері материалында әлемнің ұлттық бейнесін қайта құру қабілетін қалыптастыру; көркем шығармалар мен жазушының шығармашылығы/кітаптарына идеялық-эстетикалық талдау жасай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша Аударма Практикасы
  Несиелер: 5

  Әлемдік әдебиет дамуының негізгі кезеңдерін, эстетикалық және әдебиеттану терминдерін білу. әлемдік әдебиеттің даму заңдылықтарын білу; Белгілі классиктердің шығармашылық мәнерін білу; ұлттық әдеби дәстүрлердің, әдебиеттанудың терминдерінің ерекшеліктерін білу; әлемдік әдебиеттің көркем мәтіндері материалында әлемнің ұлттық бейнесін қайта құру қабілетін қалыптастыру; көркем шығармалар мен жазушының шығармашылығы/кітаптарына идеялық-эстетикалық талдау жасай білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық әдебиетті аудару
  Несиелер: 5

  Экономикалық аударма негіздерін меңгеру, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық трансформациялардың түрлерін, орындалған аударманың сапалық талдауының санаттарын білу; ақпараттың жұмыс көздерін пайдалана білу, бастапқы мәтінді алдыңғы кезеңде талдау; бастапқы және аударма мәтіндеріне салыстырмалы талдау жасай білу; аударма бірлігін анықтай білу, терминология бірлігін сақтау, экономикалық әдебиет бойынша терминологияны толықтыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 4

  Тіл лексикасы мен грамматикасын ұйымдастыру қағидаларын білуді қалыптастырады, Тіл лексикасы мен грамматикасын талдау дағдыларын дамытады; прагматикалық жағдайларда сөздер мен грамматикалық құрылымдарды дұрыс таңдау және қолдана білу; Кәсіби-бағытталған қарым-қатынастың әр түрлі композициялық-сөйлеу түрлерінде ой білдіру қабілеті; әр түрлі жанрлардағы тең түпнұсқалық мәтіндерді оқу және түсіну қабілеті; берілген композициялық сөйлеу түрінің мәтіндерін жаза білу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық аударманың түрлерін, аударманың лингвистикалық факторларын, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық трансформациялардың түрлерін, орындалған аударманың сапалық талдауының санаттарын білу. Жұмыс көздерін пайдалана білу, бастапқы мәтінді талдау; аударма дағдылары мен техникасын меңгеру, аударма мәтінінің мағыналық және стилистикалық нюанстарын анықтай білу, бастапқы және аударма мәтіндеріне салыстырмалы талдау жасай білу, аударманы түзету және редакциялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 3

  Әдеби үдеріс дамуының жалпы заңдылықтары, оның кезеңдері, ағылшын әдебиетінің негізгі әдеби бағыттары мен жанрлары, авторлардың негізгі шығармалары, негізгі эстетикалық және әдебиеттану терминдері мен ұғымдары, аударма жұмыстары туралы білімді қалыптастырады. Шығарманы талдай білу, жазушы жұмысының өзіндік ерекшелігін анықтау; Англия және Ресей/ Қазақстан жазушыларының шығармаларын салыстыру қабілеті; шығармалардың аудармашылық қиындықтарын анықтау дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Manufacturing practice
  Несиелер: 2

  Практиканың мақсаты алынған теориялық білім, Аударма ісі саласындағы нақты дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Көркем аударма процесінің түрлері, кезеңдері және ерекшеліктері туралы білім; көркем аудармашыға қойылатын талаптар технологиясын меңгеру. Түпнұсқа мәтінін талдай білу, стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін анықтау, оларды шешу тәсілдерін таңдау. Әр түрлі күрделілік деңгейіндегі мәтіндерді аудару тәжірибесін жинақтау; сөздіктерді және басқа да ақпарат көздерін кәсіби қолдану қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс тілі
  Несиелер: 4

  Оқылатын тілде сөйлеуді түсіну дағдысын қалыптастыру; мәтіндерді оқу және түсіну; Шығыс орфографиясының принциптерін білу, грамматикалық құрылымда түсінуді білу; сөздікті ең аз қолдана отырып, түпнұсқа әдебиетті оқу үшін сөздер мен айналымдар қорын меңгеру; оқылған, көрген немесе естілгендерді баяндау қабілеті, қызықтыратын тақырыптарға байланысты мәтіндерді жазу қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы кәсіби Екінші шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тақырыптарға пікір айтуды түсіну және жүргізу қабілетін қалыптастыру, арнайы тақырыптарға диалогтарға алдын ала дайындалмай қатыса білу; сөз сөйлеуді құра білу, тілдің грамматикалық құрылымының ерекшеліктерін білу және оның құрылымдық-семантикалық үлгілерін практикалық қолдану; арнайы тақырып шеңберінде оқыған, көрген немесе естілген өз пікірлерін, түсініктемелерін құруда, қайта баяндауда дағдыларға ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс тілі
  Несиелер: 4

  Оқылатын тілде сөйлеуді түсіну дағдысын қалыптастыру; мәтіндерді оқу және түсіну; Шығыс орфографиясының принциптерін білу, грамматикалық құрылымда түсінуді білу; сөздікті ең аз қолдана отырып, түпнұсқа әдебиетті оқу үшін сөздер мен айналымдар қорын меңгеру; оқылған, көрген немесе естілгендерді баяндау қабілеті, қызықтыратын тақырыптарға байланысты мәтіндерді жазу қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тіл лексикасы мен грамматикасын ұйымдастыру қағидаларын білуді қалыптастырады, Тіл лексикасы мен грамматикасын талдау дағдыларын дамытады; прагматикалық жағдайларда сөздер мен грамматикалық құрылымдарды дұрыс таңдау және қолдана білу; Кәсіби-бағытталған қарым-қатынастың әр түрлі композициялық-сөйлеу түрлерінде ой білдіру қабілеті; әр түрлі жанрлардағы тең түпнұсқалық мәтіндерді оқу және түсіну қабілеті; берілген композициялық сөйлеу түрінің мәтіндерін жаза білу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы кәсіби Екінші шет тілі
  Несиелер: 4

  Күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың айтылған пікірлерінің негізгі ережелерін түсіну, оқиғаларды сипаттауды түсіну; таныс тақырыптағы диалогқа алдын ала дайындалмай қатыса білу; жеке әсерлер, оқиғалар және т.б. туралы қарапайым пікірлерді құру; тілдің орфография және грамматика принциптерін білу; пікірлерді, түсініктемелерді және қайта болжамдарды құруда құзыреттілікті дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі арнайы-кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Диспут, пікірталас клубының отырысы, дөңгелек үстел және т. б.) диалогтың әр түрлі функционалдық түрлеріне тапсырмаларды құрастыру; білім мен тәжірибеге, сондай-ақ коммуникативтік жағдайға сүйене отырып, ақпаратты талдау және белгілі бір тақырыпқа қатысты хабарламаның жалғасуын болжау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел және қазақ / орыс тілдерінің функционалдық стилистикасы.
  Несиелер: 3

  Туған және оқытылатын тілдердің функционалдық стильдері бойынша білімді қалыптастыру, шет тілі стильдерінің әртүрлі түсініктерін орындай білу; стилистикалық тәсілдерді анықтау, тілдік ақпаратты топтастыра білу; мәтіннің қандай да бір функционалдық стильге тиістілігін анықтау қабілетін алу, функционалдық стильдерді ажырату критерийлерін баяндау негізінде өз көзқарасын дәлелдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма пратикасы
  Несиелер: 4

  Ауызша аударма, аударма этикасының білімін қалыптастыру; Ауызша аударма жағдайында ауызша коммуникация типтерін, олардың коммуникативтік функцияларын, қарым-қатынастың психологиялық негіздерін білу; ауызша аударманың негізгі үлгілерін меңгеру; ауызша аударманың әртүрлілігін, ауызша аударманың ерекшелігін, аударма нотациясының техникасын, ауызша мәтіндердің жанрларын білу; ауызша қайта құруда заманауи ақпараттық технология құралдарын пайдалана білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Синхронды аударма
  Несиелер: 3

  Синхронды аударма талаптарын, кәсіби қызмет ету саласын, аударма этикасын, ауызша коммуникация түрлерін білу; қарым-қатынастың психологиялық негіздерін жасау; синхронды аударма ерекшеліктерін білу; аударма мәселелерін анықтау және жедел шеше білу, Мәтінді ұсынушының жеке сөйлеу ерекшеліктерін ескере отырып, бастапқы мәтінді қабылдау қабілеті; оратордың сөйлеу жылдамдығына тең аударма жылдамдығымен жылдам тіларалық трансляцияны ж

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Тілдің, мәдениеттің және мәдениетаралық коммуникацияның өзара байланысы туралы; мәдениетаралық коммуникация және аударма процесін зерттеу әдістері туралы; ана және шет тілді мәдени құндылықтар жүйесі туралы білімді қалыптастырады; мәдениетаралық байланыстардың әр түрлі жағдайларында барабар мінез-құлықты қамтамасыз ету үшін қажетті мінез-құлық стратегиясын қалыптастырады; мәдениетаралық қарым-қатынас процесін және шет тілді мәдениетті түсіну үшін фондық білім таба білу дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы кәсіби Екінші шет тілі
  Несиелер: 5

  Арнайы - кәсіби тақырыптарда сөз сөйлеуді түсіну және жүргізу, Күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың жиіліктік тілдік материалында құрылған мәтіндерді түсіну, оқиғаларды сипаттауды түсіну; арнайы тақырыптарда диалогтарға алдын ала дайындықсыз қатысу дағдыларын дамыту; өзінің жеке әсерлері, оқиғалары туралы сөз сөйлеуді құра білу қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 3

  СИЯ дамуының негізгі тарихи кезеңдерін, физикалық және экономикалық Географияны, әкімшілік-саяси және аумақтық бөліністерді, қазіргі заманғы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени үрдістерді; эти процестерді талдай білу; фактілер мен құбылыстарды салыстыру, ҚР процестерімен ұқсастығын жүргізу, оқытылатын тіл елінің тарихы, географиясы, саясатында жалпы және ерекше білімдерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық аударма
  Несиелер: 5

  Лексика, стиль және грамматика деңгейінде техникалық мәтіндерді аударудың негізгі қиындықтары бойынша білім; техникалық әдебиетті аудару түрлерін, ғылыми-техникалық әдебиетті аудару ережелерін білу; техникалық мәтінді редакциялау негіздерін меңгеру; аударма тілінде (терминдер және т.б.) өрнектің барабар құралдарын табу қабілеті. Сөздіктерді тиімді пайдалану қабілеті, техникалық мәтіндерді аудару саласында құзыреттілікке ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Industrial practice (undergraduate)
  Несиелер: 1

  Бітірушілер аударма саласындағы қызметті жүзеге асыруға дайын болуы тиіс; әр түрлі жағдайларда ауызша және жазбаша сөйлеу қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру; қазіргі заманғы ағылшын тілінің нормаларын меңгеруді бекіту; студенттердің тілдік параллельдерді меңгеруі, жекелеген тілдік құбылыстар мен мәтіндерге талдау жасай білуі тиіс .

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  аударма қызметі процесінде Аударма ісі мен аудармашының мамандығы саласындағы процедуралық және теориялық білім жиынтығы қолдануға дайын және қабілетті;

 • Код ON2

  бастапқы мәтінді аудару үшін қажетті пәндік білімді (бір немесе бірнеше арнайы пәндер саласында) пайдалануға дайын және қабілетті;

 • Код ON3

  автордың ойына, елде қабылданған коммуникативтік жағдайға және әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас нормаларына сәйкес аударма мәтінін жасауға дайын және қабілетті;

 • Код ON4

  аударма кезінде әлеуметтік институт шеңберінде, оқытылатын тіл елінде және Қазақстанда кәсіби қарым-қатынас саласында индивидтердің арасындағы қарым-қатынас ережелері мен нормаларын білуді пайдалануға дайын және қабілетті, бұл білімді салыстыра алады;

 • Код ON5

  шет тілді мәтінді жасауға ықпал еткен факторларды және аударма мәтінін алушы үшін маңызды факторларды талдауға, белгілі бір кәсіби жағдайда маңызды факторларды таңдауға және олардың негізінде аударма әрекеттерінің дәйектілігін жасауға дайын және қабіл

 • Код ON6

  аударма тілінде сөйлеуді барабар жаңғыртуды қамтамасыз ететін рәсімдер мен тәсілдердің жиынтығын пайдалануға дайын және қабілетті;

 • Код ON7

  аналитикалық және түзетуші технологияларды меңгерген; тақырып бойынша релеванттық ақпаратты іздеуді жүзеге асыра алады; анықтамалық әдебиетті, сөздіктерді пайдалана алады және алынған ақпаратты өңдей алады;

 • Код ON8

  мағынаны хабардар ете алады, екі тілдік ұжым өкілдерінің интенционалды қабілеттерін салыстыра алады және аударманың толық мағынасын қамтамасыз ету үшін аудармадағы сөздердің тілдік мазмұнын өзгерту қажеттілігі туралы қорытынды жасай алады;

 • Код ON9

  қарым-қатынастың коммуникативтік міндеті мен жағдайына сәйкес әр түрлі мәтіндерді жасай алады, мәтіннің тиісті құрылымын қамтамасыз етеді, тілде сөйлеу бірліктерін құру ережелері бойынша мәтіннің тілдік бірліктерін қолданады, мәтінді байланысқан тілдік тұтас ретінде қабылдайды;

 • Код ON10

  жеке адамдар арасындағы қарым-қатынасты Білім және аударма кезінде лингво-мәдениеттанулық таңбалануды бейтараптандыруды қолдануға немесе мәдениетаралық табысты қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін ұлттық-мәдени бейімдеуді жүзеге асыруға қабілетті;

 • Код ON11

  екінші тілде мәтіндерді шығарады, түрлі стиль — жалпы халықтық екінші тілдің өмір сүру нормаларын меңгерген, диглоссен (бір формадан екіншісіне ауысады), жағдайға сәйкес тілді пайдаланады, аударма қызметінің дағдыларын меңгерген.

Top