Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05104 Жалпы және қолданбалы биотехнология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Биологиялық активті заттарды өндіру биотехнологиясы
  Несиелер: 8

  ББЗ микробтық өндірушілері. Микроағзалармен синтезделетін биологиялық белсенді заттардың қолдану саласы. ББЗ-дың өндіріс технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ферментті препараттарды өндіру биотехнологиясы
  Несиелер: 7

  Пробиотиктер, өсімдік өсуін реттегіштер, химиялық тыңайтқыштар, био-инсектицидтердің өндіріс технологиясы. Өндірушілер. Препаративті формалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Диагностикалық препараттарды өндіру биотехнологиясы
  Несиелер: 8

  Дәрілік препараттарды биотехнологиялық жолмен алу; медицинаға арналған препараттарды (антибиотиктер, пробиотиктер, бактериофагтар, витаминдер, полисахаридтер, вакциналар, сарысу, иммуномодуляторлар, диагностикумдар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Вакциналық препараттарды өндіру биотехнологиясы
  Несиелер: 7

  Вакциналар, анатоксиндер, сарысулардың жаңа түрлерін жасау мен апробациялаудың негізгі принциптері; иммуномодульдеуші препарттарды алу технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тағамдық және биотехнологиялық өңдірістің микробиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдерді қолдану арқылы өндірістік процестерді құрудың теориялық негіздері. Маңызды тағамдық және биотехнологиялық өндірістердің технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологияның молекулалы-генетикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Молекулалық биотехнологияның негізгі принциптері және қолданылуы. Рекомбинантты ДНҚ технологиясы және гендік инженерия. Белоктардың хроматографиялау әдістері. Электрофорез және белоктар изоэлектрлік фокустау әдістері. Ферменттер иммобилизациялау әдістері. Иммунодиффузия, электрофорез және иммунды ферменттік әдістер. Өсімдіктердің леткалық инженерия әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғау биотехнологиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Экологиялық биотехнологияның ғылыми негіздерінің жалпы мәселелері, туындау тарихы және қалыптасу ерекшеліктері. Қоршаған ортаның ластану түрлері: жергілікті, аймақтық және жаһандық, олардың сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны тазарту үшін биопрепараттар өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Техногендік ластанудың шешімі ретінде аз қалдықты және қалдықсыз өндіріс түрлерін құрастыру. Ластануды тазалауға арналған биопрепараттар өндірісі технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологияның қазіргі әдістері
  Несиелер: 5

  Биотехнология салаларында пайдаланылатын қазіргі заманғы әдістер. Қазіргі заманғы биотехнология және оны практикалық қолдану мүмкіндігінің негізгі бағыттары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнология саласының өндірістік жабдықталуы
  Несиелер: 6

  Ферментациондық процесстерге арналған құрылғылар. Технологиялық орталарды және құрылғыларды залалсыздандыру. Тағамдық өндіріс құрылғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы жаңа ғылыми жабдықтар
  Несиелер: 5

  Биотехнологиядағы ғылыми құрылғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • GMP және HACCP жүйе биотехнологияда
  Несиелер: 6

  НАССР концепциясының даму тарихы, негізгі қағидалары. GLP, GMP, GCP түсініктері. Биотехнологиялық өндіріске қатысты GMP ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өнімдерді бөліп алу және тазартудың өндірістік әдістері
  Несиелер: 6

  Биотехнологиялық текті тазартылған биологиялық белсенді субстанцияларды өнеркәсіптік алу тәсілдері, ірі масштабты өнеркәсіптік биотехнологиялық өндірістер. Заттарды бөлудің заманауи әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің методологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу стратегиясын өңдеу, алынған қорытындылар бағасы және сараптамасы. Тәжірибені жоспарлаудың негізгі ұғымдары мен принциптері; оптималдылық (оңтайлылық) критерийлері, эксперименталды жоспарларды жасаудың әртүрлілігі мен ережелері; Зерттеу объектісінің математикалық моделінің параметрлерін есептеу әдістері, олардың маңыздылығын бағалау және алынған модельдің дұрыстығын (оңтайлылығын) бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық зерттеулердегі ғылыми-техникалық құжаттар
  Несиелер: 5

  Биотехнологиялық процестің сапасын басқарудың негізгі жүйелері мен концепциялары, биоөнім өндірісі барасында биотехнологиялық процестің сапасын басқарудың негізгі құралдары, мемелекеттік стандарттау жүйесінің негізгі құралдары, сертификаттаудың негізгі сызбанұсқалары мен жүйелері, сертификаттауды жүргізудің тәртібі мен ережелері, ұймдар мен өндірісте сапа саласын бақылау, биотехнологиялық өнімнің бәсекеге қабілетін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өнімдерді бақылау және сертификаттау әдістері
  Несиелер: 6

  Биотехнологиялық өндірісті бақылау әдістері. Биотехнологиялық өнімдердің сапасын бақылаудың түрлері мен ерекшеліктері; биотехнологиялық өнімдерді сертификаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыныигеру білу

 • Код ON3

  Биотехнологиялық процесті басқару үшін білім мен дағдыларды қолдану. Биотехнология өнімдерінің сапасын басқару жүйесін Қазақстандық талаптарға және халықаралық сапа стандарттарына сәйкес іске асыру дағдыларына ие болу

 • Код ON4

  биохимия, микробиология, өнеркәсіптік биотехнологияның кәсіби бейіндеу білімін білу. Биосинтез, микро - және макростехиометрия, микро - және макрокинетика процестерінің биохимиялық және биологиялық заңдылықтарын білу. Қолданбалы биотехнологияның әртүрлі салаларында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу.

 • Код ON5

  Адамның тамақ өнімдеріне, энергияға, дәрілік препараттарға және биологиялық белсенді заттардың жаңа түрлеріне қажеттілігін қамтамасыз ету үшін биологиялық объектілерді модификациялау бойынша перспективалық технологияларды әзірлеуге қабілетті. Инновациялық биотехнологиялық процестер мен өнімдерді құру үшін инженерлік талдау міндеттерін қою және шешу. Қазіргі заманғы биотехнологиялық өндірісті кәсіби пайдалану, олардың жоғары тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

 • Код ON6

  өндіріс қалдықтары мен зиянды заттарды жою үшін биотехнологиялық әдістерді әзірлеу және қолдану, биомониторинг жүргізу, қоршаған ортаны қорғауға байланысты мәселелерді шешу. Инновациялық биотехнологиялық процестер мен өнімдерді құру үшін инженерлік талдау міндеттерін қою және шешу.

 • Код ON7

  Жаңа өндірістерді жобалау және қолданыстағы өндірістерді жетілдіру шеңберінде жаңа биотехнологиялық процестер мен жабдықтарды әзірлеу және енгізу.

 • Код ON8

  Биотехнологиялық өндірістердің стандартты жабдықтарын биосинтез және биотрансформация өнімдерін бөліп алуға, анықтауға және талдауға, мақсатты биологиялық өнімдердің жаңа штамм өндірушілерін алуға мүмкіндік береді. Командалардағы ұйымдастырушылық және басқарушылық жұмыс дағдыларына ие болу. Биотехнологиялық өндірісті ұйымдастырудың экономикалық және ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелерінде құзыретті болу.

Top