Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04118 6М050600-Экономика в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіпорынның әртүрлі салалары мен кәсіби өсу негізіндегі,ұлттық экономикалық салалардың коммерциялық іс-әрекетімен ұйымдастыру-технолгиялық,өндірістік басқарудағы әлеуметтік жауапкершілік,шығармашылық қарым-қатынасқа байланысты даму жағдайының кәсіби деңгейіндегі,жоғары интелектуалды,бәсекелік ортада ұтқыр түлектерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Микро- макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" оқу курсының мақсаты — білім алушылардың кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру, шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы жағдайларында кәсіпорындарды басқару теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласында шешімдер қабылдау үрдістерін зерделеу, жүйелеу және бекіту, салалық бәсекелестік жағдайында қазіргі заманғы әдістермен және жұмыс тәсілдерімен танысу, өйткені нарықтық экономикалық қатынастарды қалыптастыру принципті жаңа міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы аппаратқа ие білікті мамандарды даярлауды талап етеді. Негізгі міндеттері курс болып табылады: менеджмент жүйесінің негізгі элементтерін зерттеу ме��еджмент ұғымына көзқарасты зерттеу ұйымдағы менеджердің рөлі мен орнын, қазіргі басшыға қойылатын талаптарды анықтау қазіргі заманғы менеджменттің әдіснамасы туралы кешенді түсінік алу ағылшын ұсынысының құрылымы және оның күрделілік дәрежесі бойынша типтері, уақытты келісу. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару субъектілері мен объектілерін зерттеудің психологиялық әдістері және олардың типологиясы. Білім беру үдерісі субъектілерінің қызметін тиімді басқару факторлары. Ұжымдағы өзара қарым-қатынасты басқару стратегиясы. Тайм менеджмент. Менеджердің коммуникативтік құзыреттілігі. Өкілеттіктерді тиімді беру. Тұлғаның уәждемесін басқару. Кәсіби қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық кауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық дамуды мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамалары, жалпы ғылыми терминология және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық тілдігі, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу негіздері. Ағылшын сөйлемінің құрылымы және оның күрделілік дәрежесі бойынша типтері, уақытты келісу. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • HR аналитика және еңбек өнімділігі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасындағы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  білуі керек: мамандыққа сәйкес материалдардың ғылыми мазмұнын оқытылатын тілде және терминдік тұрғыда ұсыну, іскерлік хат алмасу негіздерін халықаралық ынтымақтастық аясында жүргізу; істей білуі керек: ғылыми,экономикалық әдебиеттерді және ақпараттарды кейінгі талдам арқылы еркін оқып,аудару; кәсіби пікірталастарғы,«дөңгелек үстелдерге» қатысу;семинарларда,конференцияларда,форумдарда сөйлеу.

 • Код ON2

  білуі керек: заманауи жағдайдағыжаңа халықаралық даму үрдістерін; «ұйым-сыртқы орта» қатынасын, ұйымдық мінез-құлық динамикасын, көшбасшылық сипатындағы өзгерістерді; ынталавндырудың заманауи тәсілдерін, ұйымдардағы командалардың түрлерін анықтауды; істей білуі керек: өзгермелі сыртқы ортадағы ұйымдардың қарым-қатынасын талдау және тиімділігі жоғарыжоспарлаулар жасау;заманауи командалық құрылымдарды ажырата білу;тиімді көшбасшылар сипатын тауы;дағдарыс жағдайындағы кешенді басқару сапасының тұжырымдамасын жасау; сыртқы ортадағы корпоративтік мәдениеттің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету .

 • Код ON3

  білуі керек: ұжымдағы қақтығыстарды шешу жолдары мен басқарудың психологиялық аспектілерін; басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін; істей білуі керек: Басқару тиімділігінің психологиялық ерекшеліктерін талдау; жеке тұлғаның және топтың психология ерекшеліктерін ажырата білу; өз жұмысындағы басқарушылық байланысқа әлеуметтік-психологиялық қабылдауларды пайдалану; басқалардың мінез-құлқына тиімді әсер ету және әсер ете білу.

 • Код ON4

  білуі керек: микроэкономика мен макроэкономиканың қазіргі заманғы теориясын, негізгі микро және макроэкономикалық көрсеткіштерді, мемлекеттік экономикалық саясатының бағыттары мен мақсаттарын; істей білуі керек: Микро және макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау, тәжірибиелік мысалдарда есептерді шығару мен жағдайларды шешу жолдарын қолдана білу; ұлттық және халықаралық экономикаға,кәсіпорынның ағымдағы жағдайына негізделген экономикалық оқиғалардың болжаушы модельдерін қалыптастыру, , экономикалық мәселелерді шешу үшін қажетті ақпараттық, ғылыми-аналитикалық материалдарды,ұлттық және шетелдік статистикалық деректерді талдау және өңдеу

 • Код ON5

  білуі керек: әлеуметтік жіне экономикалық салаларды мемлекеттік реттеу бағытындағы принциптерді, мақсаттарды, міндеттерді; мемлекеттік органдардың жүйесін құрудың құрылымы мен ерекшеліктерін;істей білуі керек: мемлекеттік реттеудің бағыттарын қадағалайтын заңнамалық және нормативтік құжаттарды, сондай-ақ осы саладағы отандық және шетелдік ғалымдардың соңғы жетістіктерін ажырата білуі; осы білімді мемлекеттік реттеудің тиімді саясатын іске асыруға байланысты мәселелерді шешуге, түрлі шаруашылық субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу деңгейін бағалауға және талдауға қолдануға; мемлекеттік реттеудің тиімділігін бағалау әдістерін қолдана білуі керек.

 • Код ON6

  – білуі керек: Экономикалық қауіпсіздікті қалыптастыру мен дамытудың теориялық негіздері мен тәжірибиелік аспектілерін; макро-, мезо- және микро деңгейлерде экономикалық қауіпсіздіктің шекті мәндерін анықтау әдістемесін; экономикалық қауіпсіздікті қорғау ерекшеліктерін; істей білуі керек: Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дағдарыс жағдайының факторларын талдау, кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігіне арналған стресс-сценарийлердң жасау және техникаларын игере білу.

 • Код ON7

  білуі керек: қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыруды өлшеу әдістерін, факторлары мен тәсілдерін; қызметкерлердің еңбек өнімділігін мен ынталандыруды басқару негіздерін; еңбекақы төлеу жүйесін қалыптастырудың заманауи тәсілдері мен принциптерін, әлеуметтік пакет, қаржылық емес ынталандыру, сондай-ақ белгісіздік жағдайында өтемақымен басқару ерекшеліктерін; жалақыға және олардың мотивациясына байланысты бизнес-процестерді реттеу негіздерін; істей білуі керек: нақты басқару жағдайларын талдау және тқызметкерлердіынталандыру саласында шешімдер қабылдау; еңбек өнімділігін арттыру және қызметкерлердің жұмысын ынталандыру үдерістерін жетілдіру мақсатында ұсыныстар әзірлеу

 • Код ON8

  білуі керек:: бизнес пен басқарудағы нақты функционалдық мәселелерді шешу үшін компьютерлік технологияның жұмыс істеуі мен қолданылу ерекшеліктерін; істей білуі керек: Функционалдық ерекшеліктерге негізделген технологияны пайдалана отырып, ақпараттық жүйелерді жобалау мәселелерін тұжырымдау және шешу; жаңа компьютерлік технологияларға және ақпараттық бизнеске көшу стратегиясын қалыптастыру.

 • Код ON9

  білуі керек: негізгі ұғымдар мен теориялық негіздемелерді, жобаларды басқарудың әдістемелік қағидаттары мен принциптерін; жобаны басқарудың мәнін; жүйелік үлгілер мен жобаларды басқару стандарттарын; жоба менеджерінің және оның командасының жобадағы рөлі мен жауапкершілігін; істей білуі керек: жобаны орындау критерийлері мен жоба стратегияларының мақсатын анықтау; жобаның негізгі кезеңдерін анықтау; жоба кезеңдерін іске асыруда диаграммалар, орындау кестесін құру ;жобаның шығындарын және кестесін анықтау, жобаны жүргізу бойынша әртүрлі бағдарламалық (Microsoft Project және т.б.) өнімдерді пайдалана білуі керек.

Top