Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05107 Биология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сенсорлық жүйе физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны дененің сенсорлы жүйелерінің, молекулалық және жасушалық негіздердің жұмыс істеуіне байланысты мәселелердің барлығын қамтиды. Орталық жүйке жүйесінде ақпаратты өңдеу негізіндегі сыртқы ынталандыру процестері, афференттік сигналдардың бағытталған модуляциясы және эффекторлық жүйелермен өзара әрекеттесуі. Түрлі сенсорлы органдардың сенсорлық сигналын қалыптастыруда гендердің эволюциясы мен қатысуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Генетикалық инженерия
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны биотехнология, медицина және ауыл шаруашылығында практикалық қолдану үшін маңызды қасиеттері бар ағзаларды құру үшін бактерияларда, ашытқыларда, сүтқоректілерде және өсімдіктерде клондау және гендердің экспрессиясы үшін векторлық жүйелерді дамытудағы бағыттарды, қазіргі заманғы идеялардың негіздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологиялық алуантүрлілікті сақтау
  Несиелер: 5

  Атмосфера, гидросфера, литосфераның жаңа заманғы күйі мен құрылуы және биосфера күйінің тұрақтылығын сақтау, қоршаған ортаның жаңа замаңғы мәселелерін қалыптастыру. Экожүйенің құрылымдық-функциональдық ұйымдасуы. Табиғи экожүйенің тұрақтылығы мен динамикасы. Биологилық алуантүрлілікті сақтау. Биоалуантүрлілікті сақтаудың заңдылық негіздері. Биосфералық және экологиялық зерттеулердің даму перспективасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық микробиология
  Несиелер: 5

  Медициналық микробиология жалпы және жеке микробиологияны қамтиды. Жалпы медицина микробиологиясы микробиологиялық зертханаларды ұйымдастырудың жалпы принциптерін, биоқауіпсіздік, инфекциялық процестің тұжырымдамасын, антибиотикалық қарсыласу мәселесін қарастырады. Жеке медициналық микробиология инфекциялық агенттерді, олардың патогендігін және вируленттілігін тексереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психонейроиммунология
  Несиелер: 5

  «Психонейроиммунология» пәні студенттердің мидың, эндокриндік органдардың, орталық және перифериялық иммунитетті органдардың және нейротрансмиттермен нейромедиаторлар, нейропептидтер, цитокиндер және т.б. қатысуы негізінде жеке жасушалардың деңгейінде жүзеге асырылатын жүйке, эндокриндік және иммундық жүйелер арасындағы өзара әрекеттесу механизмдері мен тәсілдері туралы студенттердің ғылыми идеялары мен білімін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі молекулалық - генетикалық процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны репликация, транскрипция, кері транскрипция, трансляция, мутагенез және репарация процестерін сипаттайтын материалды еркін меңгеру. кері транскрипцияның сатыларын және канцерогенездің ағымдық үлгілерін зерттеу; бактериялық және эукариотикалық РНК полимераздарын, белок транскрипті факторларын, транскрипция кезеңдерін және про және эукариоттардағы РНҚ өңдеуді сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармакологияның молекулалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны дәрілік препараттардың әрекет ету тетіктерін заманауи түсінуге байланысты биоорганикалық химия, биохимия, молекулалық биология, фармакологиялық химия, жасушалық биология және т.б. аспектілерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Клетка циклының генетикасы
  Несиелер: 5

  Генетикалық бақылау және генетикалық процестердің энзимологиясы. Репликация, репарация және ДНҚ рекомбинациясы. Генетикалық бақылау және мутагенездің молекулярлы механизмі. Оргенелл эукароттар және геномның организмі.Клетканың бөлінуі, клетка циклінін ролі, және клетканың тіршілік әрекеті. Негізгі клеткалық циклдің әр түрлі варианттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроорганизмдер генетикасы
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдердің молекулалық ұйымдастыру және морфологиясын қазіргі зерттеу әдістері. Қазіргі микробиологияның негізгі бағыттыларының дамуы. Мутагенездің молекулалық негіздері. Прокариоттардың генетикалық рекомбинациялар. Гендік инженерия. Генетика жетістіктерін практикалық қолдану. Вирусты архитектониканың қағидалары. Негізгі әлеуметтік маңызды вирусты инфекциялар және олар мен күресу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық вирусология
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны вирустық бөлшектердің құрылымын, вирустық геномиканы, вирустық репликация циклін, вирустық ауруларды диагностикалау, алдын алу және емдеудің молекулалық негіздерін қазіргі заманғы түсінуге қатысты вирусологияға қолданылатын вирус, клиникалық вирусология, вирусология және молекулярлық биология аспектілерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық және клеткалық биология
  Несиелер: 5

  Магистранттардың клеткалық биология курсынан алған білімдерін терең жетілдіру, прокариот және эукариот клеткаларының қызметтері, реттеуші механизмдері,жасушалардың структуралық, молекулалық ұйымдасуымен таныстыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи молекулалы-генетикалық және клеткалық технологиялар
  Несиелер: 7

  Рекомбинатты ДНҚ құрылысы. Гендік синтездің кезеңдері. Гендік инженерияда қолданылатын әдістер. Гендік инженерияның практикалық нәтижесі. Гендік инженерияның теориялық маңызы. Табиғаттағы генетикалық инженерия. Гендер деңгейіндегі генетикалық инженерия. Клетка және ағза деңгейіндегі генетикалық инженерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Онкоаурулар және мультфакториалды аурулар генетикасы
  Несиелер: 7

  Онкоаурулар генетикасы және мультфакториалды аурулар саласындағы теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Молекулалық-генетикалық зерттеулер нәтижесін математикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны биологиялық зерттеулер жүргізу үшін қажетті молекулалық-генетикалық зерттеу әдістермен алынған деректерді өңдеу мен түсіндіруді қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геномика және протеомика
  Несиелер: 5

  Геномиканың негіздерімен геномның ұйымы, құрылымы және қызметі туралы заманауи күрделі іргелі пәні ретінде танысу; транскриптомалар мен протеомдардың эволюциясын және даму жолдарын, геномдық құрылыстың механизмдерін білуге негізделген жалпы молекулалық дүниетанымның қалыптасуын; геноинформатты талдау дағдыларын игеру; Геномдардың, транскриптомдардың және протеомдардың құрылысы мен жұмыс істеуінің жалпы принциптерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылымдық биологияға кіріспе
  Несиелер: 7

  Құрылымдық биология саласында теориялық және тәжірибелік білім қалыптастыру. Нуклеин қышқылының биосинтезінің молекулалық негіздері. Репликация Биосинтездің молекулалық негізі. Ақуыз биосинтезінің молекулалық негізі. Протеиндердің құрылымдық ұйымдастырылуының негізгі принциптері. Ақуыздың байланыс құрылымы және функциясы. Аминқышқылдары, аминқышқылдардың байланыс түрлерi. Қосымша протеин құрылымдары. Құрылыстық циклдар. Үшінші құрылымды de novo салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геномның ұйымдасуы мен құрылымы
  Несиелер: 5

  Геном құрылымы мен ұйымдастырылуы, сызықтық және сақиналы геномдардың репликация ерекшеліктері, транскрипция кезеңдері, ақуыз синтезі, транскрипция, трансляция, посттранскрипциялық және посттрансляциялық кезеңдерде геннің экспрессиясын реттеу, мутация процесінің механизмдері, ДНҚ репарация және рекомбинация туралы терең теориялық және тәжірибелік сабақтар, гендік инженерлік әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мутагенез және репарация
  Несиелер: 5

  «Мутагенез және репарация» курсы про және эукариотты жасушаларда ДНҚ метаболизмінің процестерін (мутагенезі / репликациясы / репарация / рекомбинациясы) зерттеуде қалыптасқан және дамып келе жатқан салалар бойынша ағымдағы деректерді қамтиды, генетикалық ақпаратты сақтайтын және енгізетін жасушалық процестердің молекулалық механизмдерін зерттейді, Онтогенез және канцерогенез кезінде мутагенездің және ДНҚ-ның ролі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эндокринологияның молекулалық негіздері
  Несиелер: 7

  Гормондар биосинтезі, деградация және құрылымы. Гомеостазды қолдаудағы және ағзаның адаптациясындағы эндокриндік жүйенің рөлі. Гормондар әсерінің, гормон тәрізді заттардың және нейромедиаторлардың механизмдері, рецепторлдармен гормондарды танудың проблемасы, мембрана арқылы гормонды сигналдарды берудің жолдары, мультифакториалды аурулардың дамуының молекулалы-генетикалық механизмдері, қоршаған орта факторларындағы мутагендік факторлардың жоғарылауының өзара әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологияның тандалған бөлімдері
  Несиелер: 5

  Жануарлар мен өсімдік жасушаларын өсіру тарихы. Дақылды жасушаларды енгізу, олардың шығу тегі. Дақылдық өсімдіктер жасушаларының биологиясы. Қоректік орталар және дақылдық жағдайлары. Жасуша дақылдарының жүйесі. Адам клеткасының дақылдарыі. Ісік клеткалары. Өсімдіктердің жасушалық технологиясын дамыту перспективалары. Криобиологияның негізгі принциптері. Криопротекторлар Жануарлар мен өсімдік жасушаларының криоконсервациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эукариоттар геномы
  Несиелер: 5

  Молекулалы-генетикалық зерттеулер технологиялары: гендерді клондау, бөліп алу, гендік кітапхана, геномдарды секвенирлеу, генетикалық карта құру. Эукариоттардағы әртүрлі кластардағы гендердің құрылымының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  Биологияның күрделі проблемаларын, сондай-ақ халықаралық ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізінде өздердернің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерінде жан-жақты қарастырады, жазбаша және ауызша жұмыстарда қолданады.

 • Код ON4

  Биологиялық проблемаларды шешудің материалдық және пәнаралық құзыреттілігін иеленді.

 • Код ON5

  Әртүрлі компонентті пәндер бойынша биологиялық білімдерді біріктіруге, дербес ғылыми жұмыстарды жүргізуге және күрделі жобаларды ұйымдастыруға, сонымен қатар нәтижелерді жариялауға мүмкіндік алды

Top