Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07153 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Кальцинирленген сода өндіру технологиялары
  Несиелер: 5

  Сольве әдісімен кальцинирленген сода өндірудің негізгі кезеңдерін қарастырады: шикі тұздықты тазарту қажеттілігін негіздеу, абсорбция колоннасын пайдаланудың перспективалық схемалары, аммонизацияланған тұзды көмірқышқылдандырудың температуралық концентрациясы режимін негіздеу, бикарбонатты кальцинирлеудің оңтайлы режимі. Аммиакты қалпына келтірудің, сұйытылған сұйықтықтарды өңдеудің проблемалық мәселелерін шешудің дағдыларын қалыптастырады. Сода алу дағдыларын және өндіріс сатыларының технологиялық есебін есепті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Химиялық өнеркәсіптердегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғау саласындағы заңнаманы, еңбекті және денсаулықты қорғау бойынша нормативтік құжаттарды қарастырады, Қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс бойынша білімді тереңдетеді. Ықтимал қауіпті және зиянды факторлар мен қорғау құралдарын, улы заттардың адам ағзасына әсерін, зиянды заттардың шекті белгіленген концентрациясын (ШБК) және жеке қорғау құралдарын, еңбекті қорғау саласындағы қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерін, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалардың түрлері мен өткізу ережелерін оқып меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: магистранттардың өз кәсіби қызметінің әлеуметтік-педагогикалық құрамын жүзеге асыру үшін педагогикалық аспектілерді меңгеруі. Міндеттері: магистранттардың педагогикалық қызметтің сипаты мен ерекшелігі туралы теориялық және практикалық білімдерді игеру. Магистранттарда жеке тұлға социумымен педагогикалық жұмыстың практикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің негізгі мақсаты алдыңғы білім беру сатысындағы шетел тілін меңгерудің бастапқы деңгейін көтеру және магистранттармен тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми қызметтің әр түрлі салаларындағы әлеуметтік-коммуникативтік есептерді шешу үшін, шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, ғылыми жұмыстарды дайындау кезінде, сондай-ақ өз бетімен білім алу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 2

  Білім алушылардың бойында ғылым ұғымы мен мәні,құрылымы, тәсілдері, ғылымдағы басты парадигмалық теориялар туралы, ғылыми болжамдар, аксиомалар мен теориялардың қалыптасу заңдылықтары туралы, ғылымның даму тарихы мен заңдылықтары туралы, ғылым дамуының негізгі кезеңдері туралы түсініктер мен білімдер, мағлұматтар жүйесін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында психологиялық жағдайлар мен басқару қызметінің ерекшеліктерін талдау. Міндеттері: магистранттарда психологиялық ғылымның негізгі ұғымдары мен категориялары туралы түсініктерді қалыптастыру; оның негізгі мәселелері, принциптері мен әдістері, психиканың жұмыс істеу механизмі мен заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химиялық технология
  Несиелер: 5

  Реакторлар мен химия-технологиялық жүйелердің негізгі типтеріне, гомогенді және гетерогенді, каталитикалық және каталитикалық емес процестердің заңдылықтарына қатысты химия-технологиялық процестердің жалпы заңдылықтарын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиялық өнеркәсіптегі процестер мен аппараттар
  Несиелер: 5

  "Химиялық технологияның процестері мен аппараттары" курсының мақсаты магистранттардың химиялық технологияның физикохимиялық үрдістерінің заңдылықтары мен негізгі әдістері саласындағы білім мен іскерлікті, сұйықтар мен газдарды тасымалдау технологиясының негіздерін, біртекті емес жүйелерді бөлуді, түрлі фазалық құрамы бар жүйелердегі жылу және масса алмасу принциптері туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Силикатты материалдардың химиялық технологиясы
  Несиелер: 5

  Керамика және отқа төзімді, шыны және ситал, тұтқыр заттар мен бұйымдар технологиясының физика-химиялық негіздерін, (материалдардың жіктелуі, шикізат базасының сипаттамасы, термиялық өңдеу кезінде массадағы фаза түзілу процестерін, бұйымдардың құрылымы мен қасиеттерін қарастырады. Тиісті өндірістердің технологиялық ерекшеліктерін оқып меңгереді. Бұйым қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары мен пайдалану қасиеттері бойынша білімді тереңдете түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Минералды шикізаттарды өңдеудің заманауи технологиясының негізі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты минералды шикізатты пайдаланудың кешенділігін арттыру және қалдықсыз технологияны ұйымдастыруды ескере отырып, минералды-шикізат ресурстарын, түсті және сирек металдар кендерін өңдеудің әртүрлі технологияларымен магистранттарды таныстыру./

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық заттар технологиясы өндірісінің экологиялық проблемалары
  Несиелер: 2

  Газдарды зиянды қоспалардан терең тазарту әдісімен бейорганикалық заттар технологиясы өндірісінің экологиялық мәселелерін, негізгі бейорганикалық синтез өндірісіндегі су дайындау жүйесін оқып меңгереді. Бейорганикалық заттар технологиясының құрылымын, оны басқаруды, ғылыми-зерттеу және жобалық шешімдер жүйесін, олардың өзара байланысын, шығарылатын өнімнің номенклатурасын, оның сапасын бақылауды, қоршаған орта проблемаларын ескере отырып стандарттау, сертификаттау жүйесін қарастырады. Бейорганикалық заттар өнеркәсібінің шикізат базасының экологиялық проблемалары, бастапқы өнімдердің қасиеттері, сапа көрсеткіштері, бейорганикалық синтездің негізгі және жанама өнімдерін бөлу тәсілдері мен олардың қоршаған ортаға әсері ту��алы білімді тереңдете түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық заттардың нанохимиясы және нанотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  композициялық материалдардың құрылымы мен қасиеттері, оларды өндіру және өңдеу технологиялары, оларды есептеу және жобалаудағы практикалық дағдылары туралы теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Минералды тыңайтқыштар өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  минералдық тұздардың негізгі химиялық өндірісінің ең маңызды типтік өндірісін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиялық өндірісті басқаруды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Өндірісті басқаруды ұйымдастыру, оның негізгі принциптері мен тәсілдерін, өндірісті басқаруды ұйымдастырудың жүйелерін құрастыру формаларын уйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Минералды қышқылдар мен негіздерді өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық қышқылдардың химиялық технологиясы, базалық тұздар, минералды тұздардың технологиясы және оларды өндіруді оқып уйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым және кәсіби қызмет саласында концептуалды білімді меңгереді

 • Код ON2

  Химиялық процестер мен эксперимент жүргізу әдістемесін, химиялық технологияның процестері мен аппараттарын; нанотехнология негіздерін, химиялық өндірістің қауіпсіздігін; қазіргі заманғы зертханалық және өндірістік жабдықтардың құрылымы мен жұмыс істеу принциптерін, химик-технологтың кәсіби және ғылыми қызметінің ерекшеліктерін біледі. Кәсіби қызметке қол жеткізудің әдістері мен құралдарын таңдайды, жаңа білім алу бойынша ғылыми, инновациялық қызметті жүзеге асырады, бөлімшелер деңгейінде шешімдер және жауапкершілік қабылдайды. Жеке ғылыми зерттеулер негізінде стартап - жобаларды әзірлеп жүзеге асыра алады, бейорганикалық синтезде және аралас салаларда өндірісті басқарып, ұйымдастыра алады.

 • Код ON3

  Алынған білімді қолдана отырып, ақпараттық ресурстарды тарта отырып, талдау жұмысын жүргізеді, ғылыми мақалаларда, есептер мен диссертацияларда зерттеу нәтижелерін қорытады.

Top