Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11402 Әлеуметтік жұмыс 1-1,5 ж в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Бизнестік зерттеу
  Несиелер: 4

  Бизнесті зерттеу үшін нақты дағдыларды қалыптастыру үшін іскерлік ақпараттарды жинау және өңдеу әдістерін зерттеу, сондай-ақ іскерлік зерттеулердің тәжірибелік тиімділігін негіздеу, іскерлік үдерістерге диагностикалық зерттеулер жүргізу. Әдістемелік тәсілдермен және іскерлік зерттеулер әдістерімен танысу: сандық, сапалық, жеке, бизнес-зерттеу әдістерін пайдалана білу. Бизнесте экономикалық және қаржылық талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иностранный язык (профессиональный)
  Несиелер: 2

  Жалпыға ортақ қабылданған негізгі формаларда шет тілінде ғылыми ақпараттарды жазуға үйрету; - ресми бизнестің іскерлік сөйлеу жанрлары мен ғылыми функционалдық стильдердің лингвистикалық сипаттамаларын мамандар даярлау профилі бойынша зерттеу; - шет тілінен мәтіндерді аудару дағдыларын, жалпы ғылыми және кәсіптік бағыттағы түпнұсқалық мәтіндерге негізделген оқыту тіліне және оқыту тілінен шет тіліне аудару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отбасымен әлеуметтік жұмыстағы заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән халықтың әртүрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс ұйымдастырудың мазмұны мен сипаттамаларын талдауға бағытталған; халықтың түрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс ерекшелігі; халықтың әртүрлі топтарымен жұмыс істеу үшін әлеуметтік қызмет көрсету тәжірибесі; негізгі элементтері қазіргі жағдайда халықты әлеуметтік қорғаудың мазмұны; әртүрлі халық топтарының тұрғындарын әлеуметтік қорғаудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарын жан-жақты талдау дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу, қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру, қазіргі жағдайдағы менеджментті дамытудың жаңа үрдістерімен танысу болып табылады, өзгерістер мен инновациялар жағдайында бейімделу ұйымдарын жобалауға, ұйымның өзгермелі сыртқы ортамен өзара қарым-қатынасын талдаудың іскерліктері мен дағдыларына, дағдарыстық жағдайларды тиімді басқаруға көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қызметкерлерді басқару
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдағы персоналды басқарудың заманауи мәселелері мен жалпы ұйымды және оның қызметкерлерін басқарудың өзара қарым-қатынасын түсінуді, персоналды пайдалану проблемаларын қарауға дайындықты және ұйымда персоналды басқарудың өзекті мәселелерін анықтау мен қалыптастыру контекстінде түсінуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» курсы магистранттардың кәсіптік қызметті талдау, кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану, жеке тұлғаның ұйымдық мінез-құлқының технологиясы мен тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіптік қызметке әсерін анықтаудың негізгі аспектілеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың актуальдық мәселелерінің теориясы жне методологиясы
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік жұмыс теориясы мен әдіснамасы туралы ғылымды және практиканы, адамның мұқтаждығын қанағаттандыруға және қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерді қамтамасыз етуге бағытталған білім мен практикалық қызмет саласы ретінде білімді жүйелендіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықтың түрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс жасау тәжірибесі /
  Несиелер: 5

  Пән халықтың әртүрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс ұйымдастырудың мазмұны мен сипаттамаларын талдауға бағытталған; халықтың түрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс ерекшелігі; халықтың әртүрлі топтарымен жұмыс істеу үшін әлеуметтік қызмет көрсету тәжірибесі; негізгі элементтері қазіргі жағдайда халықты әлеуметтік қорғаудың мазмұны; әртүрлі халық топтарының тұрғындарын әлеуметтік қорғаудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарын жан-жақты талдау дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы басқару
  Несиелер: 5

  Пән əлеуметтік менеджмент ерекшеліктерін, əлеуметтік жұмыстағы басқаруды, оларды жүзеге асыру практикасын білуді қалыптастыруға бағытталған; Әлеуметтік жұмыста басқару процестерінің мазмұнын талдау, халықты әлеуметтік қорғау тиімділігін арттыруда олардың рөлін ашып көрсету; Әлеуметтік жұмыста ұйымдық және басқарушылық процестің әдістерін және технологияларын пайдалану дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы түсінікке ие болу; жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы білімді болу; үрдістер мен құбылыстарды талдаудың қазіргі концепцияларын, теориялары мен тәсілдерін сыни талдау

 • Код ON3

  ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т.б. түрінде жинақтау; ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру

 • Код ON4

  Әлеуметтік қызмет көрсету бойынша әлеуметтік мекемелердің клиенттеріне әлеуметтік қызмет көрсету; қазіргі заманғы әлеуметтік әріптестікті іске асыру принциптері мен технологиялары негізінде әлеуметтік әл-ауқат мәселелерін шешу үшін ресурстарды тарту қабілеті

 • Код ON4

  әлеуметтік қызмет көрсету нарығын зерттеу және дамыту мақсатында маркетингтік технологияларды іске асыру; толық маркетингтік және бизнес зерттеулер негізінде бизнес-жоспар әзірлеу қабілеті

 • Код ON5

  Әлеуметтік қызметтер мен мекемелерде қалыптасқан жағдайды және талаптарды ескере отырып, әкімшілік басқарудың технологиялары мен рәсімдерін (нақты әкімшілік іс-шаралардың нәтижелілігін жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау дағдылары) қолдануға дайын болу; әлеуметтік саланың микро, макро және мезо деңгейлі әлеуметтік мәселелерін шеше білу

Top