Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07109 Мұнай мен газды өндеу в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнеркәсіптің химиялық және мұнайхимиялық салалары үшін, химиялық технология аймағында тереңдетілген арнайы және фундаменталды білімдерге, арнайы құзыретке ие, химиялық процестердің жүруін түсінетін, технологиялық процесті жүргізудің нормалары мен талаптарын және оны бақылауды түсінетін, алдарына мақстат қоюды және оған қол жеткізуді білетін біліктілігі жоғары деңгейлі мамандар дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B060 Химиялық инженерия және процестер
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Физика
 • Химия
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Химияны оқыту пәні. Химияның негізгі заңдары. Атом құрылысы. Д. И. Менделеевтің периодтық заңы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Заттың конденсацияланған күйі. Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық кинетика негіздері. Ерітінділер. Тотығу-қалпына келтіру реакциялары. Электрохимия Негіздері. Химияның арнайы бөлімдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зертханалық жұмыстар техникасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты - химиялық зертханада жұмыс істеудің негізгі ережелері мен тәсілдерін оқу. Пәнді оқытудың міндеттері - студенттерге химиялық зертханалық ыдыстар мен жабдықтарды пайдалануды үйрету, химиялық зертханада жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары математика 1
  Несиелер: 4

  The Acquaintance of students with the basics of the mathematical apparatus necessary for solving theoretical and practical problems; development of logical thinking, development of skills of mathematical research of applied issues.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиялық технологияға кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 4

  Пән ғылымның және химиялық технологияның өнеркәсіптік саласының заманауи қоғамдағы және өндірістегі,ғылыми-зерттеу жұмысты ұйымдастырудағы және ғылыми әдебиетпен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларына ие болудағы, жазу стиліне, бірегейлігіне және мәтіндік материалды безендірудің бірыңғай нормаларына қойылатын талаптарды есепке алумен ғылыми жұмыстарды әзірлеу дағдыларына ие болудағы ролі мен орнын жүйелі көруін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән химиялық заттардың құрылысының, құрылымының және өзгерулерінің жалпы заңдары жайлы, ол химиялық құбылыстарды физиканың теориялық және эксперименталды әдістерінің көмегімен зерттейді. Бұл курста химиялық термодинамиканың негізгі түсініктері, анықтамалары және заңдары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары математика 2
  Несиелер: 4

  Acquaintance of students with the basics of the mathematical apparatus necessary for solving theoretical and practical problems; development of logical thinking, development of skills of mathematical research of applied issues. The content of the discipline: Elements of linear algebra and analytic geometry. Introduction to mathematical analysis.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін оларды синтездеу жолдарымен байланыстыратын жалпы заңдар мен заңдылықтарды зерттейтін фундаменталды жаратылыстану-ғылыми пән болып табылады. Пән органикалық химияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарын зерттеуге, күрделі органикалық құрылымдарды синтездеуді жобалауды және орындауды білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жасыл химия
  Несиелер: 4

  The main purpose of the course is to provide students with knowledge about hazardous materials and chemical reactions affecting environment and public health. Students should know: main principles of green chemistry, hazardous properties of industrial gases, reagents, waste water.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химия - заттар мен материалдарды химиялық талдаудың теориялық негіздерін дамытатын және химиялық элементтер мен олардың қосылыстарын сәйкестендіру, табу, бөлу және анықтау әдістерін, сонымен қатар заттардың химиялық құрамын анықтау әдістерін әзірлейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физика
  Несиелер: 5

  Кинематика. Динамика. Статика. Жұмыс және Энергия. Тяготение. Сұйық механикасы. Молекулалық-кинетикалық теория. Термодинамика. Нақты газдар. Электростатика. Тұрақты тМК. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция. Заттың магниттік қасиеттері. Максвелл Теориясы. Механикалық және электромагниттік тербелістер. Серпімді толқындар. Геометриялық оптика. Интерференция. Дифракция. Жарық поляризациясы. Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. Бор бойынша атом теориясы. Кванттық механика элементтері. Атомдық физика

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнай химиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту: мұнай химиясының негіздерімен, мұнайды қайта өңдеумен және мұнайхимиясының синтезімен студенттерді таныстыру; физика-химиялық әдістер көмегімен мұнай өнімдерін және мұнай құрамын зерттеуді үйрет; мұнай химия өндірісінде жылу және материалдық балансты есептеуді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  More formally the aims of the module are to offer the opportunity for you to undertake a purposeful, individual. This project is a first step in undertaking research and analysis activities via constructing a sound research proposal

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехника
  Несиелер: 4

  Course involves training students in the field of electrical engineering and measuring technology. In today is manufacturing specialist must skillfully exploit the electrified equipment, automated installation, so should have an idea about the main stages of the development of electrical engineering as a science of electricity.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сұйық механикасы
  Несиелер: 5

  The objective of the course is to introduce fluid mechanics and establish its relevance in chemical technology. The aims of the module are to provide students with a fundamental knowledge of fluid flow through pipe-work systems and the associated design tasks.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Талдаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән өндірістік, ғылыми-зерттеу, оқу зертханаларында қолданылатын заманауи аспаптарда орындалатын зерттеулердің теориялық негіздерін, аспаптардың конструкциясы мен оларда жұмыс істеу әдістемесін, сонымен қатар талдау нәтижелерін өңдеу әдістемелерін оқытады. Пәнді оқыту мақсаттары: аналитикалық химияның маңызды бір бөлігі болатын физика-химиялық талдау әдістерінің маңызы, жіктелуі, қолдану аймақтары және қолданылатын аспаптар ерекшеліктерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көмірсутекті шикізаттарды өңдеу технологиясы (өндіріс салалары бойынша)
  Несиелер: 5

  The purpose of studying this discipline is to familiarize with the current state and prospects in the oil and gas processing industry, to study the basic processes of preparing and refining oil and gas in order to obtain various fuels and raw materials for petrochemical industry.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Масса және жылу алмасу процестері
  Несиелер: 5

  The aim of this course is to introduce the students to: • fundamentals of heat and mass transfer, • practical one-dimensional, multidimensional, stead state and transient heat transfer problems, • first principle approaches of analysing and solving basic problems of heat and mass transfer.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жоба 2
  Несиелер: 3

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнай мен газ өндеудің негізі
  Несиелер: 5

  The aim of this module is to introduce the fundamental sciences, engineering principles and processing technologies for oil and gas processing. The module teaching will focus on the technologies based on the composition, physical and chemical properties of the oil and gas in petroleum for separation and purification.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Компьютерлік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Discipline is aimed at the formation of knowledge and skills in modeling parts and assemblies, design documentation. The purpose of studying the discipline is to acquire skills and competencies from students to create 3D-models of parts and components of technological equipment in CAD / CAE programs (CAD Compass, etc.)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Полимерлік химия
  Несиелер: 5

  This module aims to provide a well-rounded presentation of the principles and applications of natural, synthetic, inorganic, and organic polymers. It also offers a detailed coverage of natural and synthetic giant molecules, inorganic and organic polymers, bio macromolecules, elastomers, adhesives, coatings, fibres, plastics, blends, caulks, composites, and ceramics.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Термохимиялық процесстер технологиялары
  Несиелер: 6

  The aims of this module include: To provide students with a sound knowledge of the basic principles that underline the four main thermochemical processes for producing renewable fuels and chemicals from biomass; To provide students with a sound knowledge of unit operation and design involved in the thermochemical processes.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  To provide students with an in-depth knowledge of environmental and energy challenges and they relate to societal development. To develop awareness of various sources of energy that may be environmentally friendly and tools for reducing carbon emissions to satisfy energy need of society.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Полимерлер және композициялық материалдарды өндіру
  Несиелер: 5

  Пән полимерлер өндірісі үшін қажетті болатын шикізаттың негізгі түрлері мен көздері жайлы түсініткер қалыптастыруға; полимерлерді өндіру және өңдеу әдістерін оқып үйренуге; полимерлі композициялық материалдар мен пластмассалар жайлы білімдер алуға, сонымен қатар олардан әртүрлі бұйымдар қалыптастыру тәсілдерін үйренуге; полимерлер өндірістерінің технологиялық есептеулерін орындау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай мен газды өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар
  Несиелер: 6

  The aim of this module is to introduce the major equipment and devices commonly used in oil and gas processing. These include pumps and compressors to pressurise oil and gas into pipelines for short and long distance transportation.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай мен газls өндеу
  Несиелер: 5

  The aim of this module is to study crude oil refining for high quality clean fuels and petrochemical feedstock. As well as learning the techniques in separation and conversion developed so far, the module teaching will be based on the composition, physical and chemical properties of crude oil.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай-газ саласындағы коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Purpose of teaching is mastering the theoretical and practical basics of colloidal chemistry, learning of surface phenomena used in chemical technology, mastering of basic concepts of adsorption theory, stability of disperse systems

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпорындарды жобалау
  Несиелер: 4

  Plant design is a very important engineering subject, particularly in chemical and petroleum engineering. It can be considered as an overarching approach that utilises most of the skills and knowledge acquired in the other modules and engineering subjects, while bridging the gap between all these subjects .

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Автоматтандыру және басқару жүйелері
  Несиелер: 4

  Analysis of the main processes in the oil and gas industry and identification of quality criteria of technological processes, followed by the search and setting the necessary management methods. Analysis of technological processes and equipment as objects of automation and control, controlled output variables.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кәсіпорындардың экономикасы
  Несиелер: 4

  Химиялық өндірісті дамыту. Қоғамдық өндірістің тиімділігі. Өндірістік капитал. Саланың шикізат және отын – энергетикалық базасы. Еңбек ресурстарын пайдалану мәселелері. Өнімнің өзіндік құны. Баға белгілеу мәселелері. Табыс, табыс және рентабельділік. НТП өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде. Өндірістік процестерді ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау. Фирмаішілік жоспарлау. Кәсіпорындардың қаржылық жоспары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Энергетикалық менеджмент
  Несиелер: 2

  To provide students with an in-depth understanding of historical developments of oil and gas and nature of the oil and gas industry and markets. To develop students’ skills in identifying various challenges in designing and managing energy projects including dynamics in demand and supply.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Бақылау, интерпретация, талдау, қорытынды шығару қабілеті, баға беру қабілеті, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады

 • Код ON3

  Азаматтық пен патриотизм идеялары, қоғамдық сананы жаңғырту-Рухани Жаңғыру, Қазақстанды Үшінші жаңғырту негізінде университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысу және ұйымдастыру кезінде көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде, соның ішінде кәсіби салада негізгі қарым-қатынас дағдыларын меңгергенді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша, оның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласында стартап-жобалар әзірлейді

 • Код ON6

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген

 • Код ON7

  Математикалық ойлау тәсілдерін қолдана отырып, күнделікті жағдайларда кәсіби міндеттерді шешеді

 • Код ON8

  Техникалық ғылымдар аймағындағы базалық білімдерін бейорганикалық заттарды өңдеудің технологиялық процестерін есептеу үшін қолданады

 • Код ON9

  Қызметкерлерді басқарады және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді

 • Код ON10

  Сапа менеджменті жүйесінің, экологиялық менеджмент жүйесінің талаптарын орындайды

 • Код ON11

  Органикалық заттарды химиялық өңдеуде технологиялық процестерді жүргізуді ұйымдастырады

 • Код ON12

  Мұнай мен газды химиялық өңдеуде инновациялық және рационализаторлық қызметке қатысады

Top