Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03103 Аймақтану (шығыс елдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылым және білім беру саласы үшін толық сыни білімді игерген, аймақтану саласының қазіргі талаптарына мен жалпы және кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейіне сәйкес келетін жоғары кәсіби білімді мамандарды сапалы дайындау. Бағдарлама мынандай қабілетті иеленген маманның тұлғасын қалыптастыруға бағытталған: - шығыс аймақтарындағы қазіргі әлеуметтік-саяси және экономикалық үдерістерді талдау (Таяу және Орта Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия); - халықаралық қатынастар теориясы, Салыстырмалы саясаттану, нақты елдік және аймақтық мәселелерді зерттеуге Экономикалық теория шеңберінде әзірленген негізгі заманауи ғылыми тәсілдерді, тұжырымдамалар мен әдістерді қолдану; - аймақтық оқиғалардың, құбылыстардың, тұжырымдамалардың әртүрлі ғылыми интерпретацияларына өз бетінше талдау жасау және негізделген баға беру; - мамандандыру елдерінің әлеуметтік, саяси, экономикалық дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін бөлу, әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-экономикалық үдерістерді жүйелі талдау дағдыларын меңгеру; - Профильді аймақ елдері бойынша ғылыми әдебиетте және дереккөздерде еркін бағдарлану; -өз ойларын еркін білдіру, қоғамдық-саяси мәтіндерді, газеттер мен БАҚ-ты зерттелетін аймақтың екі шығыс тілдерінде аудару және аннотациялау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B040 Саясаттану
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - инновациялар мен жобалардың негізгі түрлерін, жобаларды бағалаудың ең жақсы тәсілдері мен әдістерін сипаттау; - инновациялық кәсіпкерлік қасиеттерін тізімдеу; - кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторларды түсіндіру; инновациялық бизнес ортасындағы негізгі қызметті ажырата білу; - инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау; оңтайлы және тиімді жобаны таңдау кезінде шешімдер қабылдау; инновациялық жобаның дамуын болжау; - инновациялық жобаның ТЭ көрсеткіштеріне экономикалық және әлеуметтік факторлардың әсер ету деңгейін бағалау; - экономиканың секторлары бойынша инновациялық жобалар бойынша қорытынды жасау және салыстыру. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, би пен кзнесәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру. - Адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу. - Құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау. - Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл­-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұраларының заманауи мәнін түсіндіру; - Заманауи қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту үдерісіне әл-Фараби идеяларының тигізер ықпалын көрсету; - Қазақстандық қоғамның рухани-адамгерщілік негізін қалыптастырудағы әл-Фарабидің этикалық ілімінің рөлін негіздеу; - ұлттық мәдениет құбылыстарына әлеуметтік-философиялық талдау жүргізу; - Компаративистикалық әдіснама тұрғысынан заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайдың шынайылығын ой тұрғысынан өткізу мүмкіндіктеріне ие болады. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның  қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілі: хинди / урду / корей / қытай / жапон / араб / фарси / түрік (сынып A1)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - А1 деңгейінде алғашқы шет тілінің сөздік, фразеология және грамматикасын зерттеу болжанады. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - бірінші шет тілінде дұрыс артикуляция қабілетін қалыптастыру; - сөйлемдердің құрылымдық-нормативтік үлгілерін пайдалана отырып және бірінші шет тілінде бөтен тіл этикетінің нормаларын сақтай отырып, сөйлеу қызметін жүзеге асыру; - бірінші шет тіліндегі мәтіндерді аудару үшін А1 деңгейінде бірінші шет тіліндегі лексика мен грамматиканы қолдану; - бірінші шетел тілінде шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде алғашқы шетел тілін қолдану қабілетін қалыптастыру; - А1 деңгейінде бірінші шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қаралады: A1 деңгейінде бірінші шет тілінің лексикасын үйрену, грамматиканы оқып үйрену, ауызша және жазбаша сөйлеудің негізгі дағдыларын игеру және бірінші шет тіліндегі ең қарапайым мәтіндерді А1 деңгейінде аудару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - адамның өмір сүру ортасының қауіпті және зиянды факторларын негіздеу; - экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау; - климаттың өзгеруіне және Жердің озон қабатының бұзылуына алып келетін антропогендік әсерді төмендету, биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу жолдарын бағалау; - әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру; - іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді пайдалану; - төтенше жағдайларды және олардың салдарын болжау, төтенше жағдайларда жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі тәсілдерін, құралдары мен әдістерін таңдау туралы шешім қабылдау. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Курс табиғат пен қоғамның дамуының негізгі заңдылықтарын, «адам-қоршаған орта» жүйесіндегі өмір қауіпсіздігі негіздерін, адам қызметінің әсерінен қоршаған ортаның құрамдас бөліктерінің өзгеру себептерін, ең маңызды заманауи экологиялық проблемаларды, әртүрлі әлеуметтік-экономикалық, төтенше жағдайларды, өте қауіпті жағдайларда қауіпсіздікті жақсарту құралдары мен әдістері, өмір қауіпсіздігін басқарудың нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілі: хинди / урду / корей / қытай / жапон / араб / фарси / түрік (сынып A2)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - А2 деңгейіндегі алғашқы шет тілінің сөздік, фразеология және грамматикасын зерттеу болжанады. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - бірінші шет тіліндегі мәтіндерді аудару үшін А2 деңгейінде бірінші шет тіліндегі лексика мен грамматиканы қолдану; - А2 деңгейінде бірінші шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру; - А2 деңгейінде бірінші шет тілінде мәтіндерді аудара білу; - бірінші шет тілінде А2 деңгейінде сөйлеу және жазу дағдыларына ие болуға және оларды қолдануға; - бірінші шет тіліндегі қарапайым мәтіндерді A2 деңгейінде аудара білу; - A2 деңгейінде бірінші шет тілінде эссе әзірлеу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қаралады: Пән Тәрбие грамматикалық құрылымдар мен лексикалық штамптарды, спецификалық дыбыстарды артикуляциялау нормаларын және интонациялық талаптарды қолдану арқылы ауызша және жазбаша шет тілін практикалық жүзеге асыруға; лексикалық қор және лингвистикалық құзыреттілікті кеңейтуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік аймақтардың геосаяси теориясы мен үдерістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты – әлем аймақтарының геосаяси теориялары мен тұжырымдамаларын зерттеу. Бұл пәнде геосаясат, ағылшын-саксон, неміс, итальян, француз, орыс, жапон, қытай, үнді геосаяси мектептерінің концептуалдық негіздері мен әдіснамасы және халықаралық саяси, экономикалық және мәдени процестерді зерттеуде геосаясаттың рөлі зерттеледі. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - өңірдің геосаяси дамуының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын түсіндіру; - геосаяси тұжырымдамаларды, теорияларды, парадигмаларды жіктеу, аймақтанудың тұжырымдамалық негіздерін реттеу; - халықаралық қатынастардың, геосаясаттың, геэкономиканың ғылыми тұжырымдамалары мен теорияларының негізінде аймақтық үдерістерді талдау кезінде пәнаралық білімді біріктіру; - геосаяси үрдістерді жүйелі талдау дағдыларын меңгеру және қолдану; - геосаяси үдерістерді талдау үшін аймақтық, субаймақтық деңгейлерде зерттеулерді өз бетінше жүргізу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаттары мен міндеттері, геосаясаттың әдістері мен қағидалары, геосаясаттың негізгі түсініктері, геосаясаттың ағылшын мектебі, геосаясаттың француз мектебі, геосаясаттың неміс мектебі, геосаясаттың италиялық мектебі, геосаясаттың жапон мектебі, геосаясаттың қытай мектебі, заманауи американдық геосаясат, қолданбалы геосаясат, қазіргі заманғы геосаяси үдерістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шетелдік аймақтану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - физиографиялық, тарихи, саяси, экономикалық, демографиялық, лингвистикалық, этникалық, мәдени және діни ерекшеліктерін ескере отырып, әлем аймақтарының кешенді сипаттамаларын жасау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - дүниежүзілік-тарихи процесс пен халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы контекстінде мамандану аймағының (жекелеген елдерді қоса алғанда) тарихи дамуының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын негіздеу; - құбылыстар арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды, зерттелетін процестер мен құбылыстардың кеңістіктік және уақыттық шеңберін анықтау; - ғылыми тұжырымдамаларды, теорияларды, парадигмаларды жіктеу, аймақтанудағы тұжырымдамалық негіздерді реттеу; - халықаралық қатынастардың, геосаясаттың, геэкономиканың ғылыми тұжырымдамалары мен теорияларының негізінде өңірлік процестерді талдау; - кешенді аймақтанудың негізгі кезеңдерінде жинақталған білімді,шетелдік және отандық елтанушы-аймақтанушы ғылыми мектептерді жіктеу мен жүйелеуге. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: курс мәселелеріне кіріспе, заманауи кешенді аймақтану, кешенді аймақтанудың функциясы, аймақтанудағы ғылыми тәсілдер, кешенді аймақтанушылық сипаттамалардың құрылымы, кешенді аймақтанушылық сипаттамалардың элементтері, аймақтанушылық зерттеулердің әдістері, аймақтанудағы тарихи тәсілдер, аймақтанудағы өркениеттік және формациялық тәсілдер, аймақтанудағы саяси тәсілдер, аймақтанудағы геосаяси тәсілдер, кешенді аймақтанудың стратегиялық аспектілері, ішкі аймақтану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты заманауи халықаралық қатынастардың аймақтық аспектілерін және әлемдік-тарихи үдерістегі қазіргі заманғы проблемаларды білу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі заманғы мәселелерін талдау; - қазіргі әлемдегі халықаралық және аймақтық процестердің ішкі себептерін, механизмдері мен серпінін анықтау және негіздеу; - әлемнің саяси, әлеуметтік, экономикалық даму үрдістерін ғылыми талдау негізінде оқу тақырыбы бойынша болжам жасау және ұсыныстар беру; - халықаралық қатынастар жүйесіндегі қауіпсіздіктің дәстүрлі және дәстүрлі емес қатерлерін жүйелеу; - аймақтық жүйелердің болашағын анықтаушы ішкі және жаһандық дамудың негізгі тенденцияларын жүйелеу және классификациялау: экономикалық өсудің сандық динамикасы, аймақтағы экономикалық құрылымның дамуының сапалық компоненттері, өңірдің әлеуметтік сипаттамаларының эволюциясы, аймақтың гуманитарлық ерекшеліктерін дамыту; - мамандандырылған әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істеу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: «аймақ», «аймақтандыру», «жаһандану», «интеграция», әлемнің саяси картасы: аймақтық сипаттамалар, соғыс пен бейбітшілік мәселелері, заманауи терроризм түсінігі, терроризмге қарсы күрес, экологиялық мәселелердің жаһандануы, демографиялық мәселелер, әлемдегі көші-қон үдерістері, адам құқықтарын қорғау мәселелері, мәдениеттің жаһандануы, БАҚ және әлемдік саясат, ұлттық мүдделер мен саяси шындық.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Негізгі шет тілі: хинди / урду / корей / қытай / жапон / араб / фарси / түрік (сынып B1)
  Несиелер: 5

  Бірінші шығыс тілінде дипломатиялық корреспонденция мен дипломатиялық құжаттарда қолданылатын B1 деңгейіндегі бірінші шығыс тілінің лексикасы, фразеологиясы және грамматикасын оқыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - лексика мен грамматиканы қолдану, бірінші шет тілінде В1 деңгейінде ауызша және жазбаша аударма дағдыларын меңгеру; - бірінші шет тілінде В1 деңгейінде ұғымдық-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны меңгеруді көрсету; - бірінші шет тілінде коммуникативтік мінез-құлық ережелерін сақтай отырып, нақты ақпаратты білдірудің тиісті лексикалық құралдарын пайдалана отырып, әңгіме, дәлелді пікірталас жүргізу; - бірінші шет тілінде халықаралық тақырыпта эссе, баяндамалар жасау; - бірінші шет тілінде академиялық хаттардың дағдылары мен іскерліктерін көрсете білу. Бұл курсты өту нәтижесінде студенттер шетел тілін меңгере және қолдана алады, жазба және сөйлеу кезінде шартты және қосалқы, төлеу сөзді қолданып, біріншіи шет тіліндегі бейімделген мәтіндерді аударуға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық қатынастар теориялар
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді меңгеру мақсаты халықаралық қарым-қатынастарды зерттеу негізделген басты түсініктер мен тұжырымдамалық көзқарастардың мазмұнын ашып көрсету, студенттерді халықаралық қатынастарды зерттеудің әдістері мен тәсілдері туралы түсініктермен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - халықаралық қатынастар теориясы мен парадигмаларын қолдану реализм, неореализм, либерализм, неолиберализм, марксизм, неомарксизм, конструктивизм, халықаралық қауіпсіздік теориясы, аймақтық үдерістерді талдау кезінде халықаралық қақтығыстар теориясы; - халықаралық қатынастар теориясының даму тенденцияларын жіктеу және анықтау; - халықаралық қатынастар теориясы, Салыстырмалы саясаттану және геосаяси әдіснамасының дағдыларын қолдану; - халықаралық қатынастарды талдау кезінде пәнаралық білімді интеграциялау; - халықаралық қатынастар теориясы көмегімен қазіргі халықаралық үрдістерді түсіндіруге. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаттары мен міндеттері, халықаралық қатынастардың классикалық мектептері, реализм, идеализм, марксизм, халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теориясы, неореализм, неолиберализм, неомарксизм, халықаралық қатынастардағы ағылшын мектебі, халықаралық қатынастардағыфранцуз мектебі, халықаралық қатынастардағы американдық және неміс мектебі, конструктивизм.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Негізгі шет тілі: хинди / урду / корей / қытай / жапон / араб / фарси / түрік (сынып B2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бірінші шетел (шығыс) тілінде B2 деңгейінде оқу, жазу және сөйлеу дағдыларын қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - лексика мен грамматиканы қолдану, бірінші шет тілінде В2 деңгейінде ауызша және жазбаша аударма дағдыларын меңгеру; - бірінші шет тілінде В2 деңгейінде ұғымдық-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны меңгеруді көрсету; - ауызша хабарлаумен немесе баяндамамен көпшілік алдында сөйлеуге, келіссөздер мен пікірталастарды жүргізуге; бірінші шет тілінде аргументация, сендіру және ғылыми өріс дағдыларын меңгеруге; - мамандықтың негізгі шетел терминологиясын меңгеру; бірінші шетел тілінде өз көзқарасын ауызша дәлелді баяндау дағдысы; - бірінші шет тілінде халықаралық тақырыптағы презентацияларды бірінші шет тілінде жобалау. Осы курстың нәтижесінде студенттер болашақ және оқиғалар туралы сөйлесуді дұрыс құрып, аударылмаған мәтіндерді, газеттерді, сұхбаттарды, шет тіліндегі дипломатиялық құжаттарды оқып, аудара алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шығыс елдеріндегі дипломатиялық және консулдық қызмет
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді мемлекеттердің сыртқы істер органдарымен, Шығыс елдерінің дипломатиялық және консулдық қызметтерінің ерекшеліктері мен ерекшеліктерімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - Шығыс елдерінің дипломатиялық және консулдық қызметін салыстыру; - дипломатиялық және консулдық қызмет негіздерін білуді кәсіби мақсатта қолдана білуді иллюстрациялау; - сөйлеу мәдениетін, кәсіби және академиялық этикет негіздерін меңгеру және қолдану; - мамандану аймағының тілінде (тілдерінде) ресми және іскерлік құжаттарды жүргізудің базалық дағдыларына ие болу; әртүрлі дипломатиялық құжаттарды дайындау және жасау; - дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістерін және әдістерін қолданады. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаттары мен міндеттері, дипломатиялық жұмыс әдістері, дипломатия мен дипломатиялық қызметтің даму тарихы, консулдық қызметтің даму тарихы, дипломатиялық хат алмасулардыңережелері мен әдістерін енгізу, дипломатиялық құжаттардың түрлері, әлемдегі түрлі елдердің дипломатиялық және консулдық қызметтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шығыстағы саяси процесс
  Несиелер: 6

  Бұл курстың мақсаты - қазіргі заманғы дәуірдегі әлемдік саяси үдеріс контекстіндегі Шығыс елдеріндегі саяси үдерістердің негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - саяси құбылыстар мен процестерді зерделеудің қазіргі ғылыми тәсілдерін бағалау; - жаһандық саяси үдерістің, әлем елдеріндегі демократиялық транзит процесінің қазіргі заманғы үрдістерін саралау және талдау; - әлемдік саяси үдерістегі Шығыстағы елдерде саяси процестің теориясы мен заңдарын негіздеу; - Шығыстың әртүрлі өңірлеріндегі саяси процесті салыстыру және олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды айқындау; - жаһандану және аймақтандыру үдерісін әлемдік саяси үдерістің негізгі тенденциялары және олардың Шығыс елдеріндегі саяси үдерістердегі рөлі ретінде түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаттары мен міндеттері, әлемдік саяси үдерістің әдістері мен құрылымы, әлемдік саяси үдерістің негізгі заңдылықтары мен тенденциялары, жаһандану мен аймақтану, Шығыс елдеріндегі саяси өмірдің әртүрлі салаларына,саяси үдерісіне жаһанданудың әсері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Келіссөздер теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты студенттерді дипломатиялық және іскерлік салада келіссөздер жүргізудің мәнімен және ережелерімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - бейінді аймақтың бизнес жүргізу психологиясы, менталитеті мен этикасын ескере отырып, дипломатиялық және іскерлік келіссөздер жүргізе білуін көрсету; - кәсіби практикада мемлекеттік басқару органдарында, коммерциялық құрылымдарда, халықаралық және қоғамдық ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін келіссөз процесінің өнер дағдыларын игеруді қолдану; - кәсіби қызметте келіссөздер жүргізудің теориялық негіздерін қолдану; - өзінің мінез-құлқын сыни бағалау және жасалған қателіктерді есепке алу мақсатында өткізілген іскерлік кездесу мен әңгімеге талдау жасай білу; - басқа келіссөз жүргізушілердің мінез-құлқын ескере отырып, өз мінез-құлқыңызды қалыптастыру. Пәнді оқу барысындае келесі аспектілер қарастырылады:келіссөздердің негізгі қағидалары мен түрлері, іскерлік келіссөздер, дипломатиялық келіссөздер, келіссөздердің ұлттық ерекшеліктері Батыс Еуропа, посткеңестік кеңістік, Африка, ислам елдері, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Қиыр Шығыстағы іскерлік келіссөздердің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Шығыс өңірлік қатынастар жүйесіндегі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Шығыс аймақтық қарым-қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның рөлін анықтау үшін білімді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - Қазақстанның сыртқы саясатына әсер ететін факторларды анықтау; - аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның рөлін анықтау; - ҚР сыртқы саясатының негізгі заңнамалық актілері мен стратегиясын талдау; - ҚР сыртқы саясатының негізгі бағыттарын бағалау, өңірлік қатынастар жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықты саралау Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Сыртқы саясаттың теориясы мен әдістемесі, Қазақстанның сыртқы саясатының көздері мен тарихнамасы, Қазақстанның сыртқы саясатының эволюциясы кезеңдері, Қазақстанның сыртқы саясатының басым бағыттары, Қазақстан мен Қытай, Түркия, Иран, Үндістан, Пәкістан, Aраб мемлекеттері арасындағы қарым-қатынас тарихы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саяси талдау және өңірлік саяси процестерді болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: аймақтық саяси үдерістерді болжау үшін саяси талдау әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - саяси үдерістегі мәселелерді шешу, саяси объектілердің жай-күйі және оларды жоятын факторлар туралы гипотезалар ұсыну; - саяси зерттеулер бағдарламасын құру; - деректерді сапалық және сандық талдау әдістерімен жинау және талдау; - зерттеу нәтижелері бойынша есеп құру және саяси объектілердің дамуына болжам жасау; - саяси болжамдар жасау және саяси шешім қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Саяси талдау: теория, маңыздылық, негізгі әдістер, саясаттағы эмпирикалық талдау: ерекшеліктер, пайдалану шектері, теорияны салыстырып тексеру, саяси талдау әдістерінің жүйесі, саяси технологияларда жүйелік талдау: оптималды модельді іздеу, модульдік талдау, тақырыптық зерттеу, саяси жағдайды диагностикалау, салыстырмалы әдіс саяси талдау, саяси талдаудағы социологиялық әдістер, саяси құжаттар мен баспасөзді мазмұндық талдау, статистикалық ақпаратты өңдеу бағдарламалары, факторлар және кластерлік талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мамандану аймағының тілі: екінші шетел тілі (үнді/урду/корей/қытай/жапон/араб/ фарси/пушту/түркі) . 1 бөлім
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: бірінші шет тілінде артикуляцияны түзету қабілетін қалыптастыру; сөйлемдердің құрылымдық-нормативтік үлгілерін қолданып, екінші шет тілінде шет тілдерін меңгеру нормаларын сақтау арқылы сөйлеу қызметін жүзеге асыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - Екінші шет тілінде дұрыс артикуляция қабілетін қалыптастыру; - сөйлемдердің құрылымдық-нормативтік үлгілерін пайдалана отырып және екінші шет тіліндегі бөтен тілдегі этикет нормаларын сақтай отырып, сөйлеу қызметін жүзеге асыру; - Екінші шет тіліндегі мәтіндерді аудару үшін базалық лексика мен грамматиканы пайдалану; - Екінші шет тілінде шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде екінші шет тілін қолдану қабілетін қалыптастыру; - Екінші шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру. Пән мақсаты: шет тілінің негізгі грамматикалық нормаларын зерттеу, жазбаша жазу, оқу және сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, екінші шет тілінде лексикалық қорларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шығыс елдерінде және орта ғасырларда халықаралық қатынастар мен дипломатияның тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Шығыс елдеріндегі халықаралық қатынастардың эволюциясын және орта ғасырлардағы эволюциясын сыни бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - мемлекеттік-ұйымдастырылған өркениеттің дамуына ілесетін үздіксіз процесс ретінде дипломатия мен халықаралық қатынастар тарихы туралы түсінік қалыптастыру; - асыл тұқымды ұйымнан мемлекетке көшу кезінде халықаралық қатынастардың құрылымы мен әдістерін қалыптастыруға ықпал ететін факторларды белгілеу; - Шығыс елдеріндегі халықаралық қатынастардың өркениеттік ерекшеліктерін анықтау; - ежелгі, ортағасырлық және қазіргі заманғы мемлекеттердің сыртқы саясатының негізгі институттарын, нормалары мен әдістерін айқындау. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Ежелгі Египетте, Месопатамияда, Сирияда, Палестинада, Финикияда, Карфагенде, Парсыда, Азияда, Орталық Азияда, Үндістанда, Шри-Ланкада, Қытайда, Кореяда және Еуразия, Шығыс Азия, Оңтүстік даласында халықаралық қатынастар тарихы және дипломатияның қалыптасуы мен эволюциясы. Орта ғасырларда Оңтүстік-Шығыс Азия және Таяу және Орта Шығыстағы елдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шығыстың ежелгі және орта ғасырлардағы халықтар мен аймақтардың тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ежелгі және орта ғасырлардағы Шығыс елдеріндегі қоғамның, мемлекеттің эволюциясын сыни тұрғыдан бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - Шығыс елдеріндегі тарихтың тұтастығы мен жүйелілігін сипаттайтын негізгі фактілерді, процестер мен құбылыстарды жүйелеу; - тарихи мәліметтерді дәлел ретінде қолдана отырып, тарихи проблемалар бойынша пікірталас жүргізу дағдыларын меңгеру және қолдану; - ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы мен Шығыс елдеріндегі аймақтарының хронологиялық шеңберін анықтау; - дүниежүзілік-тарихи процесс контекстінде өңірдің немесе мамандану елінің тарихи дамуының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын түсіндіру; - ежелгі және орта ғасырлардағы көптеген Шығыс елдеріндегі тарихи құбылыстардың себептерін түсіндіру. Пәндерді зерттеу нәтижесінде ежелгі Египет, Месопатамия, Сирия, Хараппа өркениетінің тарихы, қытай, индус, жапон, еврей, көшпелілер өркениетінің дамуы эволюциясын ежелгі және орта ғасырлардағы қалыптасқан цивилизациялық және формациялық көзқарас призмасы арқылы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жаңа кезеңдегі Шығыстың халықтары және аймақтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: жаңа кезеңде (1640-1918 жж.) Шығыстағы қоғам мен мемлекеттің эволюциясын сыни тұрғыдан бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - Шығыс елдеріндегі жаңа кезеңдегі көптеген тарихи құбылыстардың себептерін түсіндіру; - салыстырмалы-тарихи, хронологиялық, мәдени-өркениеттік талдау әдістерін қолдану, алынған деректерді сараптамалық қызметте пайдалану; - Шығыс елдеріндегі тарихи деректерде, тарихи әдебиетінде еркін бағдарлануы, олардан шынайы ақпарат алу әдістерін меңгеру; - Шығыс елдеріндегі тарихи бойынша ғылыми және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін тарих ғылымының ұғымдары мен терминдерін меңгеру; - тарихи фактілерді өз бетінше түсіндіру және ұлттық, аймақаралық және жаһандық контекстегі аймақтық оқиғалардың, құбылыстар мен тұжырымдамалардың ғылыми түсіндірулеріне негізделген баға беру. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: 1640 жылдан бастап 1914 жылға дейінгі кезеңдегі тарихи үдерістер, формациялық және цивилизациялық көзқарастар, капитализмнің туылуы мен дамуы, өнеркәсіптік революция, отаршылдық, Тропикалық Африка, Осман империясының, Иран, Арабия, Үндістан, Цейлон, Цин империясының, Жапония, Корея, Сиам, Бирма, Вьетнам, Индонезия, Малакка тарихындағы отаршылдықтың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Негізгі шет тілі: хинди / урду / корей / қытай / жапон / араб / фарси / түрік (сынып C1)
  Несиелер: 5

  Курс дипломатиялық құжаттарды жазбаша және ауызша аудару дағдыларын жетілдіруге, сондай-ақ С1 деңгейінде мәтіндерді аударуға арналған арнайы лексика мен фразеологияны зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - ауызша және жазбаша аударма үшін С1 деңгейінде бірінші шет тілінде лексика мен грамматиканы пайдалану; - бірінші шет тілінде пікірталас жүргізу және презентация жасау дағдыларын меңгеру; - ауызша сөйлеуді, С1 деңгейінде бірінші шет тілінде дипломатиялық хат жазу дағдыларын меңгеру; - мамандық бойынша ғылыми мәтіндерді талдау, рефераттау, аудару; - бірінші шет тілінде дипломатиялық құжаттар, аналитикалық жазбалар жасау. Осы курстың нәтижесінде студенттер күрделі газет үзінділерін, оқу және ғылыми әдебиеттерді, халықаралық шарттар мен меморандумдарды аударуға, шет тілдерінде презентацияларды дайындауға және жүргізуге қабілетті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шығыстағы елдердегі халықаралық қатынастар мен дипломатияның жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаңа кезеңде (1640-1914 жж.) Шығыстағы елдерде халықаралық қатынастар мен дипломатияның эволюциясын сыни бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - жаңа кезеңде шығыс елдерінде мемлекеттік ұйымдастырылған өркениеттің дамуымен бірге жүретін үздіксіз процесс ретінде дипломатия және халықаралық қатынастар тарихы жөнінде түсінікті қалыптастыру; - XVII-XIX ғасырларда Вестфалия мен Венаның халықаралық қатынастар жүйелерінің қалыптасу үдерісін және эволюциясының негізгі кезеңдерін қарастыру және осы жүйені Шығыс елдеріне таралуын зерттеу; - XVIII-XIX ғасырлардағы отарлау мен прото-жаһандану мен әлемдік саясаттың ерекшеліктерін және сатыларын анықтау; - халықаралық қатынастар пәнінің тарихи және қазіргі заманғы тақырыптары бойынша зерттеулерде тарихи-саяси аргументацияның тұрақты дағдыларын қалыптастыру; - Колонизацияның әсерінен Шығыс елдерінде халықаралық қатынастар мен дипломатия жүйесін трансформациялаудың ерекшеліктерін жіктеу және жүйелеу. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар мен дипломатияның тарихын зерттеудің дереккөздері мен тарихнамасы, теориясы мен әдістемесі, халықаралық қатынастардың вестфалдық жүйесінің қалыптасуы, дамуы мен құлдырауы, ХVІІІ ғасырдағы Шығыс елдеріндегі колониализм мен халықаралық қатынастардың даму тарихы, Наполеониялық соғыс дәуіріндегі халықаралық қатынастар қалыптасуы және дамуы, жаңа дәуірдегі халықаралық қатынастар мен дипломатия тарихын зерттеудің теориясы мен әдістемесі, наполеондық соғыстар кезеңіндегі Шығыстағы халықаралық қатынастар, вендық халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы, дамуы мен құлдырауы, ХІХ ғасырдың екінші жартысында және ХХ ғасырдың басындағы Шығыстағы халықаралық қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық құқық теориясының негіздерін кәсіби қызметте қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - халықаралық құқық нормаларын білу негізінде туындаған жағдайларды жүйелеу; - заң Кодекстерін және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс пайдалану; - халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу үшін қолданылатын заңдарды білу негізінде құқықтық мәселелерді шешудің оңтайлы нұсқаларын табу; - нақты өмірлік жағдайларда және болашақ кәсіби қызметте құқықтық нормаларды қолдану негізінде даулы немесе даулы жағдайларды шешу; - құқықтық қатынастарды тәуелсіз талдауда алынған құқықтық білім мен дағдыларды қолдануға. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Заманауи халықаралық түсінігі, жүйесі мен дереккөздері, халықаралық құқықтың субъектілері, халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары, аумағы, халықаралық құқықтағы халық, халықаралық экономикалық құқық, халықаралық шарттардың заңдары, қылмысқа қарсы халықаралық күрес, халықаралық дауларды шешудің құралдары мен процедуралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқитын аймақтың елдерінің мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - зерттелген аймақтағы мәдениеттің қалыптасуы мен дамуы туралы толық ақпаратпен танысу. Курстың бөлігі ретінде рухани және материалдық мәдени қызмет түрлерінің белгілі бір түрлерін қалыптастыру қажет. Курстағы мәдени құбылыстың басқа әлеуметтік процестермен, оның ішкі құрылымымен, шығу механизмдерімен, оның қалыптасуына және одан әрі өмір сүруіне немесе жойылуына әсер ететін үрдістермен бірге өмір сүру заңдылығын анықтау үшін бірқатар мәдени құбылыстар қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - кәсіби қызметте оқылатын аймақ елдерінің мәдени дәстүрлерін білуді қолдану; - оқытылатын аймақ елдеріндегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайға мәдени дәстүрлердің әсер ету дәрежесін бағалау; - оқытылатын аймақ елдерінің мәдениет эволюциясының тарихын зерттеуде мәдениеттанулық талдау теориясы мен әдіснамасын қолдану; - оқытылатын аймақ елдерінің дәстүрлі мәдениетін қалыптастырудағы діннің рөлін анықтау және талдау; - оқытылатын аймағының елдерінің әртүрлі мәдениеттерін салыстыруға заманауи және этникалық мәдениетті ажырата білу; - заманауи және этникалық мәдениетті ажырата білу, зерттелген аймақтың елдерінің әртүрлі мәдениеттерін салыстыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаты мен міндеттері, дінді зерттеудің теориясы мен әдістемесі, зерттелуші аймақ елдеріндегі діни жағдай, зерттелуші аймақ елдеріндегі қоғам дамуындағы діннің рөлі, зерттелуші аймақ елдеріндегі заманауи діни жағдай, зерттелуші аймақ елдеріндегі діни экстремизм, зерттелуші аймақ елдеріндегі дін және діни қақтығыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шығыстағы елдердегі халықаралық қатынастар мен дипломатияның соңғы тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың эволюциясын (1918-2016 жж.) сыни тұрғыдан бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - халықаралық қатынастар жүйесінің даму тенденциялары мен перспективаларын анықтау және болжау; - қазіргі үлгідегі халықаралық қатынастардың қалыптасу үрдісінің жүйелі заңдылықтары мен логикасы туралы түсінік қалыптастыру; - халықаралық қатынастар пән саласындағы тарихи және қазіргі заманғы тақырыптарға зерттеулер кезінде тарихи-саяси дәлелдердің тұрақты дағдыларын қалыптастыру; - XX-XXI ғғ. Версальско-Вашингтон, Потсдам-Ялта және постбиполярлық халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасу процесін және эволюциясының негізгі кезеңдерін қадағалау; - халықаралық қатынастар жүйесінің эволюциясына әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Жаңа кезеңдегі Шығыс елдерінде халықаралық қатынастар тарихын зерттеудің дереккөздері мен тарихнамасы, теориясы мен әдістемесі, Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде халықаралық қатынастарды, Вестфалия-Вашингтон халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы, дамуы және ыдырауы, 1918-1939 жж. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі халықаралық қатынастар, Потсдам-Ялта халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы, дамуы және ыдырауы, суық соғыс кезінде Шығыс елдеріндегі халықаралық қатынастар, кейінгі биполярлы дәуірдегі Шығыс елдеріндегі халықаралық қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қарым-қатынастарды кәсіптік қызметте қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - әлемдік шаруашылықтың негізгі даму тенденцияларына дербес талдау жүргізу; - әлеуметтік-экономикалық модульдерді талдау және елді типологияландыру; - елдер мен өңірлердің экономикалық әлеуетіне, даму тенденциялары мен проблемаларына салыстырмалы талдау жүргізу; - әлемдік шаруашылықтың даму тенденцияларын талдау кезінде халықаралық ұйымдардың болжамдарын пайдалану; - адамзаттың жаһандық экономикалық мәселелерін жекелеген елдер мен аймақтарға баламалау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Әлемдік экономиканың мәні, қалыптасу кезеңдері, тұжырымдамасы, әлемдік шаруашылық механизмі, даму тенденциялары мен перспективалары, әлемнің негізгі топтарының даму динамикасы, дүниежүзілік экономикадағы күштердің балансы, әлемдік экономиканың еңбек ресурстары, әлемдік экономиканың табиғи байлығы, әлемдік экономиканың қаржы ресурстары, әлемдік экономиканың қаржы ресурстары, өндірістің маңызы, әлемдік экономиканың құрылымы, жаһандық экономикалық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аймақтық экономика және аймақтық экономикалық процестерді экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: аймақтық әлеуметтік-экономикалық процестерді болжау үшін экономикалық талдау әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерін талдау; - аймақ деңгейінде әлеуметтік-экономикалық үдерістерді басқарудың ең қолайлы әдістерін таңдау; - аймақтық экономикалық процестерді талдау кезінде статистикалық зерттеу әдістерін қолдану; - аймақтағы шаруашылық қызметті дамыту және орналастыру шарттары мен факторларын талдау; - макроэкономикалық көрсеткіштерді пайдалана отырып аймақтық үдерістерді бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Аймақтық экономика пәні, міндеттері мен теориясы, зерттеу және басқару объектісі ретінде аумақ, салыстырмалы және жүйелік талдау әдісі, талдаудың статистикалық әдістері, аймақтық диагностика аймақтық саясат объектісі ретінде, мемлекеттің аймақтық саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқитын аймақ елінің іскерлік шет тілі: бірінші шетел тілі (үнді/урду/корей/қытай/жапон/араб/ фарси/түркі)
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: коммерциялық құжаттаманы және корреспонденцияны шығыс тілінен орыс / қазақ тіліне және керісінше аудару дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - іскерлік лексика мен фразеологияны ауызша сөйлеуде және хат жазысуда бірінші шет тілінде қолдану; - әңгімелесушінің іскерлік қарым-қатынастың ортақ стандартты жағдайларында айтқан сөздерін толық және нақты түсіну, мазмұнын түсіну және бірінші шет тіліндегі кәсіби және іскерлік бағыттағы мәтіндерден қажетті ақпарат алу; - oқытылатын тіл елінде қабылданған нысан бойынша іскерлік хат алмасуды жүргізу; - бірінші шет тілінде кәсіби ақпарат алу мақсатында заңгерлік және бизнес әдебиеттерді оқу дағдыларын меңгеру; - прагматикалық қарым-қатынас пен түпнұсқа мәтіннің түрін ескере отырып, кәсіби аударма стратегиясын таңдап білу; мәтінді алдын ала аударма алдында талдау, аудармаға дайындалу, оның ішінде анықтамалық, арнайы әдебиеттерде ақпаратты іздеу. Бұл курсты өту нәтижесінде студенттер іскерлік қарым-қатынасқа тән іскери тілді, грамматикалық пішіндер мен конструкциялардың функционалдық стилін білуге, алғашқы шет тіліндегі мәтіндерді аудару кезінде іскерлік сөздік қорын қолдануға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мамандану аймағының тілі: екінші шетел тілі (үнді/урду/корей/қытай/жапон/араб/ фарси/пушту/түркі). 2 бөлім
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: А2 деңгейінде екінші шетелдік (шығыс) тілде сөйлеуді, жазуды, сөйлеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - Екінші шет тіліндегі шетелдік көздерден кәсіби мазмұн ақпаратын бағалау; - мамандық бойынша мәтіндерді аудару және талдау технологиясын меңгеру, екінші шет тілінде мамандықтың негізгі шет тіліндегі терминологиясын меңгеру; - мамандық бойынша мәтіндерді жіктеу және талдау, арнайы терминдерді пайдалана отырып, халықаралық және аймақтық проблемалар бойынша пікірталастарға дәлелді түрде қатысу, Екінші шет тілінде арнайы мәтіндерді екі жақты аудару; - диплом алдындағы практикада екі шет тілінің білімі мен дағдыларын бекіту. Курсты меңгергеннен кейін студенттер өз пікірін білдіруге, бейімделген мәтіндерді, диалогтарды, хаттарды оқып, өмірдің түрлі салаларынан лексиканы қолдануға, екінші шет тіліндегі цифрлармен, сын есімдерді, есімдік есімдерді қолдана алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ежелгі және Орта ғасырдағы оқитын аймақтың елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ежелде және орта ғасырларда зерттелетін аймақ елдеріндегі (Таяу Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) мемлекеттің, қоғамның және мәдениеттің эволюциясын сыни бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - әлемдік-тарихи процесс контекстіндегі көне, орта ғасырлардағы, жаңа және қазіргі замандағы оқытылатын аймақ елдерінің тарихи дамуының негізгі үрдістерін, заңдылықтары мен динамикасын талдау; - оқытылатын аймақ елдері тарихының негізгі кезеңдерін анықтау, кезеңдеу принциптері мен тәсілдерін түсіну; - оқытылатын аймақ елдеріндегі мемлекеттің, қоғамның, экономиканың және өркениеттің қалыптасу және даму тарихын қадағалау; - кәсіби қызметте зерттеуге тарихи, салыстырмалы-аналитикалық және мәдениеттанулық тәсіл әдістерін қолдану; - оқытылатын аймақ елдері халықтарының менталитетінің саяси мәдениеті мен ерекшеліктерін қарастыру кезінде тарихи қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық, саяси және құқықтық жүйелердің сипатын ескеру. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Ежелгі Мысыр, Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Сирия, Палестинадағы антикалық және орта ғасырлардағы негізгі аймақ елдеріндегі мемлекет, қоғам және құқық эволюциясы, антикалық және ортағасырлық, азиялық өндіріс режимі, негізгі аймақтың елдерін зерттеудің көздері мен тарихнамасы, Финикия, Хеттер, Фригия, Лидия, Ахеменид империясы, Хелленисттік патшалықтар, Парфия патшалығы, Сасанид империясы, Зороастризмнің, иудаизм және ислам пайда болуы мен таралуы, Араб халифаты, Крест жорығы, Селжукидтер, Осман империясы, Мамлук, Хорезмшах империясы, Хулагуидтер, Сафавидтер (Таяу және Орта Шығыс); Маурья империясы, Кушан ипериясы, Гупт империясы, Дели сұлтаны, Моғол империясы (Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия); Шан, Чжоу, Цинь, Хан, Үш Патшалық, Цзин империясы, Суй, Taн, Сун, Юань, Мин, Ежелгі Чосон, Когуре, Пакче, Силла, Коре, Жапония (Шығыс Азия).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі заманғы Шығыстың халықтары және аймақтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаңа кезеңдегі (1918-2018 жж.) қоғам мен мемлекеттің эволюциясын cыни тұрғыдан бағалау және салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - қазіргі заман тарихы мен әлем аймақтарының хронологиялық шеңберін анықтау; - салыстырмалы-тарихи, хронологиялық, мәдени-өркениеттік талдау әдістерін қолдану, алынған деректерді сараптамалық қызметте пайдалану; - аударма, келіссөз, дипломатиялық салаларда тарихи фактілерді, құбылыстарды, процестерді, тарихи терминдер мен ұғымдарды білуді пайдалануға дайын болу; - тарихи ретроспективті ескере отырып, қазіргі заманғы оқиғаларды өңірлік-елдік деңгейде талдай білу; - аймақтық және елдік мемлекеттік, саяси, әлеуметтік жүйелердің, менталдық құрылымдардың дамуының тарихи контекстін ескеру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Теория және әдістеме, жаңа кезеңдегі тарихты зерттеудің деректері мен тарихнамасы, бірінші дүниежүзілік соғыс, Версаль келісімі, Вашингтон конференциясы,1929-1933 жылдардағы әлемдік экономикалық дағдарыс, Еуропада фашисттік диктатураны құру, Екінші дүниежүзілік соғыс, Бреттон-Вудс жүйесінің қалыптасуы, «қырғи-қабақ соғыс» теориясы мен әдістемесі, қазіргі заман тарихы, Бірінші дүниежүзілік соғыс, Версаль, КСРО ыдырауы, терроризмге қарсы соғыс, араб көктемі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқитын аймақ елі тілінің қоғамдық-саяси аудармасы (бірінші шетел тілі) (үнді/урду/корей/қытай/жапон/араб/фарси/түркі)
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты әлеуметтік-саяси мәтіндердің, газеттердің, журналдардың, интернет-ресурстардың жазбаша және ауызша аудармаларын, сондай-ақ әлеуметтік-саяси мәтіндерді аудару үшін пайдаланылатын арнайы сөздік және фразеологияны меңгеру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - алынған теориялық білімді табысты аударма қызметін жүзеге асыру үшін қолдану; - бірінші шет тілінде кәсіби қарым-қатынас саласы шеңберінде түпнұсқа баспа және дыбысты мәтіндерге шет тілінде рефераттау және аннотациялау; - ғылыми шолулар, аннотациялар дайындау, бірінші шет тілінде жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша библиографиялық шолу жасау; - мәтіннің мағыналық толтырылуын, функционалдық-стильдік сипаттамасын, жанрлық тиістілігін ескере отырып, сондай-ақ аударма мақсатын, адресатын және басқа да экстралингвистикалық факторларды ескере отырып, бірінші шет тіліндегі мәтін аудармасының тұтас стратегиясын әзірлеу; - сөздіктерді, анықтамаларды, деректер банктерін, басқа да ақпарат көздерін кәсіби пайдалану және оларды бірінші шет тілінде БАҚ-қа қатысты өзінің аудармалық өзін-өзі білім алуында пайдалану. Бұл курс әлеуметтік-саяси мәтіндердің, газеттердің, журналдардың, интернет-ресурстардың жазбаша, ауызша (ілеспе және бірізді) аудару дағдыларын жетілдіруге, сондай-ақ қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару үшін пайдаланылатын арнайы лексика және фразеологияны меңгеруді оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын аймақтың елдерінің діні және діни ахуалы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: зерттелген аймақтар (Таяу және Орта Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) елдеріндегі діни ахуалды талдауда дін негіздері туралы білімді қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - этникалық және әлеуметтік сәйкестілікті зерттеудің негізгі теориясы мен әдіснамасын қолдану, зерттелуші аймақтағы елдерде сәйкестіктің дамуы шеңберінде сәйкестік үдерістерін, ішкі және сыртқы қақтығыстарды қарастыру; - зерттелетін аймақтың халықтарының мәдени және діни ерекшеліктерін қалыптастырудағы жаһандану рөлін анықтау және талдау; - зерттелетін аймақтағы елдердегі қоғамдық-саяси процестерде діннің рөлін бағалау; - зерттелген аймақтағы экстремистік діни ұйымдардың қызметін талдау; - зерттеу аймағында әр түрлі этникалық топтарды діни сәйкестендіру тенденцияларын жүйелеу және жіктеу. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаты мен міндеттері, дінді зерттеудің теориясы мен әдістемесі, зерттелуші аймақ елдеріндегі діни жағдай, зерттелуші аймақ елдеріндегі қоғам дамуындағы діннің рөлі, зерттелуші аймақ елдеріндегі заманауи діни жағдай, зерттелуші аймақ елдеріндегі діни экстремизм, зерттелуші аймақ елдеріндегі дін және діни қақтығыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жана және Қазіргі заман оқитын аймақтың елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаңа және қазіргі кезеңде зерттелуші аймақ елдерінде (Таяу және Орта Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) қоғам мен мәдениеттің эволюциясын салыстыра білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - әлемдік-тарихи процесс контекстіндегі көне, орта ғасырлардағы, жаңа және қазіргі замандағы оқытылатын аймақ елдерінің тарихи дамуының негізгі үрдістерін, заңдылықтары мен динамикасын талдау; - оқытылатын аймақ елдерінің тарихында қоғамдық-саяси институттардың (армияның, арнайы қызметтердің, діннің) рөлін анықтау; - оқытылатын аймақ елдеріндегі мемлекет пен қоғамның эволюциясына сыртқы және ішкі факторлардың әсерін сыни бағалау; - кәсіби қызметте зерттеуге тарихи, салыстырмалы-аналитикалық және мәдениеттанулық тәсіл әдістерін қолдану. - оқытылатын аймақ елдері халықтарының менталитетінің саяси мәдениеті мен ерекшеліктерін қарастыру кезінде тарихи қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық, саяси және құқықтық жүйелердің сипатын ескеру. - оқытылатын аймақ елдеріндегі оқиғаларға, құбылыстарға және тұжырымдамаларға ғылыми көзқарастарды дәлелді бағалауды көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Пәннің мақсаты мен міндеттері, жаңа және қазіргі замандардағы профильді аймақ елдерін зерттеудің негізгі мақсаты, жаңа және соңғы кездері негізгі аймақтағы елдерді зерттеудің дереккөздері мен тарихнамасы, мемлекет, қоғам және құқық эволюциясы, Осман империясының әлеуметтік және саяси реформалары, Осман империясының сыртқы саясаты, орыс-түрік соғыстары, 1908 жылғы революция, Надир шахының мемлекеті, саяси жүйе, Каджарлардың қоғамы мен экономикасы, Каджарлардың сыртқы саясаты, Иран мен Ауғанстандағы әлеуметтік-саяси реформалар, конституциялық қозғалыс, жаңа Осман империясы, революция 1905-1911 жж. Ирандағы революция, 1920 және 1930 жылдардағы Мұстафа Кемалдың реформалары, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Түркиядағы социо-саяси және экономикалық үдерістер, 1923-2016 жылдардағы Түркияның сыртқы саясаты, Ирандағы соғыс, ваххаби қозғалысы, Кемалистік төңкеріс, Рахат Шахтың реформалары, Ақ төңкеріс, Ирандағы ислам революциясы, Иранның сыртқы саясаты, жақында Ауғанстан, араб елдері (Таяу Шығыс); 18-ғасырда Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің саяси жағдайын, Англо-Француз, Англо-Голланд, Голланд-Португал, Үндістан, Шри-Ланка, Бирма, Сиам, Вьетнам, Индонезия, Малакка, оңтүстік және оңтүстік-шығыс Азия елдеріндегі еуропалық елдердің отарлық өсуі, оңтүстік және оңтүстік-шығыс Азия елдеріндегі колониялар мен жартылай колониялардағы саяси және әлеуметтік-экономикалық модернизациялау, жаңа кезеңге қарсы күреске арналған испан-американдық күрес, елге қарсы күрес Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, отарлық жүйе мен Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, пост-отарлық кезең (Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия) Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде әлеуметтік-экономикалық және саяси реформалар мен жаңғырту тәуелсіздік соғыс коллапс; XIX ғасырда Цин империясының қалыптасуы мен дамуы, XIX ғасырдағы Цин империясының сыртқы саясаты мен мемлекеттік құрылымы, апиын соғысы, Тайпинг соғысы, Циньдегі реформалар, бокстық көтеріліс, Xinhai революциясы, Хосеонның 18-ші ғасырдағы әлеуметтік-саяси жүйесі, Хосеондағы реформалар, Жапонияның Жапонияны жаулауы XIX ғасырдағы Жапонияның қоғамдық-саяси жүйесі, Жапонияның ашылуы және тең емес келісімдер, Meедзидің қалпына келуі, саяси және экономикалық жаңғырту, Жапонияның XIX және XIX ғасырдың соңындағы сыртқы саясаты, Қытайдағы азаматтық соғыстар, ҚХР қалыптастыру, Кореядағы корейлік соғыс, Ден Сяонин, Цзян Цзямини реформалары, ҚХР сыртқы саясаты, ҚХДР мен Оңтүстік Кореядағы білім беру, Кореядағы экономикалық ғажайыптар, Жапониядағы әлеуметтік-саяси және экономикалық реформалар, Жапония мен Тайваньдағы экономикалық ғажайыптар (Шығыс Азия).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аймақтық қауіпсіздік және Шығыстағы елдерде аймақтық қақтығыстарды шешу мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - өңірлік қауіпсіздік жүйесінің халықаралық және аймақтық қауіпсіздіктің жүйелік тұтастығы, теориясы мен факторлары, сондай-ақ Шығыстағы елдердегі аймақтық қауіпсіздік пен өңірлік қақтығыстарды зерттеу тәсілдерін зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - аймақтық процестерді талдау кезінде ұлттық, аймақтық және халықаралық қауіпсіздік теориясын қолдану; - жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелерін саралау және талдау және қауіпсіздік теориясы мен конфликтология негізінде әлемнің түрлі аймақтарындағы аймақтық жанжалдарды шешу жолдары; - аймақтық қақтығыстарды, дәстүрлі және дәстүрлі емес қауіпсіздік қатерлерін диагностикалау мен шешудің саяси талдауының дағдыларын меңгеру және қолдану; - Шығыстағы елдердегі аймақтық және жаһандық қауіпсіздік мәселелерін талдау кезінде пәнаралық білімді интеграциялау; - Шығыстағы қауіпсіздікті және тұрақты дамуды қамтамасыз етуде әлемдік державалардың және халықаралық ұйымдардың орны мен рөлін түсіндіреді. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Шығыстағы елдерде халықаралық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік, ұжымдық қауіпсіздік жүйесі, ғаламдық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік проблемалары, ядролық қауіпсіздік, лаңкестік және экстремизм проблемалары, жаппай қырып-жоятын қару-жарақ, энергетикалық және экономикалық қауіпсіздік мәселелерінің теориясы мен әдістемесі, парадигмалары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын аймақтың елдерінің халықаралық қатынастар және сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық қатынастар теориясының білімін халықаралық қатынастар эволюциясын және зерттелген аймақтағы (Орташа және Таяу Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) елдеріндегі сыртқы саясат стратегиясын талдауда қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - оқытылатын аймақтың сыртқы саясаты талдау кезінде сыртқы саясат пен саяси жүйені талдау теориясы мен әдіснамасын қолдану; - сыртқы саясат зерделеу бойынша ұғымдық-категориялық аппаратты қолдану; - оқытылатын аймақ елдерінің сыртқы саясатының мақсаттарын, міндеттерін, басым бағыттарын талдау; - оқытылатын аймақ елдерінің сыртқы саясатына әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды анықтау және негіздеу; - оқытылатын аймақ елдерінің сыртқы саясат эволюциясының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын ерекшелеу және талдау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: зерттелген аймақ елдерінің сыртқы саясатының даму кезендері, зерттелетін аймақ елдерінің сыртқы саяси стратегиялары мен тұжырымдамалары, зерттелетін аймақ елдерінің интеграциясы мен келешегі, әлемдегі зерттелген аймақ елдерінің рөлі, сыртқы саясат теориясы мен әдістемесі, қазіргі кезеңде зерттелетін аймақтың елдерінің сыртқы саясатының басым бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын аймақтың елдеріндегі аймақтық қақтығыстар және қауіпсіздік мәселелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: зерттелген аймақтар (Таяу және Орта Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) елдеріндегі қақтығыстар мен қауіпсіздік мәселелерін талдауда қақтығыстар мен қауіпсіздік теориясын білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - оқытылатын аймақ елдеріндегі аймақтық қақтығыстарды талдау кезінде аймақтық қақтығыстарды талдау теориясы мен әдіснамасын қолдану; - аймақтық жанжалдарды зерттеу бойынша ұғымдық-категориялық аппаратты меңгеру және пайдалану; - оқытылатын аймақ елдеріндегі аймақтық , этникалық және діни қақтығыстарды жіктеу; - оқытылатын аймақ елдерінде аймақтық қақтығыстардың пайда болу және даму себептерін түсіндіру; - оқытылатын аймақ елдеріндегі аймақтық қақтығыстарды болжау және диагностикалау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: қақтығыстар мен қауіпсіздік теориясы, қазіргі аймақтық жанжалдар мен аумақтық даулар, сепаратистік қақтығыстар, қауіпсіздік мәселелер, өңірлердегі елдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі өңірлік державалардың рөлі мен халықаралық ұйымдардың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын аймақтың елдерінің экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: зерттелген аймақтар (Орташа және Таяу Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық модельдің және экономикалық саясаттың эволюциясын талдауда макроэкономика теориясы туралы білімді қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - оқытылатын аймақ елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық жүйе талдау кезінде экономика мен аймақтық қақтығыстарды талдау теориясы мен әдіснамасын қолдану; - экономика зерттеу бойынша ұғымдық-категориялық аппаратты меңгеру және пайдалану; - оқытылатын аймақ елдерінің экономикалық жүйесін, құрылымын және экономика моделін салыстыру; - оқытылатын аймақ елдеріндегі әлеуметтік - экономикалық реформаларға салыстырмалы талдау жүргізу; - оқытылатын аймақ елдеріндегі экономика даму үрдістері мен заңдылықтарын жіктеу. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: пәннің мақсаты мен міндеттері, зерттелетін аймақтың экономикасы мен экономикалық саясатын зерттеудің теориясы мен әдістемесі, зерттелетін аймақтың елдерінің экономикасы туралы дереккөздер мен тарихнама, зерттелген аймақтың экономикалық жүйелері мен модельдерін қалыптастыру және дамыту, зерттелетін өңір елдеріндегі экономикалық реформалар мен жаңғырту, зерттелетін аймақтың экономикалық құрылымы, экономикалық зерттелетін аймақтың елдерінің стратегиясы мен саясаты, зерттелетін аймақтың елдерінің сыртқы экономикалық байланыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби мақсаттар үшін екінші шетел тілі (үнді/урду/корей/ қытай/жапон/араб/фарси/пушту/түркі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: екінші шетел (шығыс) тілінде B1 деңгейінде оқу, жазу және сөйлеу дағдыларын меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - оқытылатын Екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасының базалық ұғымдарын, оқылған материал көлеміндегі сөздердің тақырыптық топтарын есте сақтау және жаңғырту; - Екінші шет тілінде нақты ақпараттың тілдік құралдарын, сөйлеу этикетін пайдалану; - Екінші шет тілінде зерттелген материал көлемінде монологиялық және диалогтік сөйлеуді құру; - кәсіби қызметте оқытылатын тіл елінің елтану лексикасы, сөйлеу этикетінің негізгі түрлерін қолдану; - Екінші шет тіліндегі шетелдік көздерден кәсіби мазмұн ақпаратын бағалау. Осы курстың нәтижесінде студенттер шетел тілін еркін меңгере алады, жазба және сөйлеу кезінде шартты және қосалқы, төлеу сөзді қолданады, екінші шет тілінде бейімделген және бейімделмеген мәтіндерді аудара алады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шығыс елдеріндегі аймақтық интеграция және аймақтық ұйымдар
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты - интеграция теориясын, Шығыс өңірлік ұйымдарында және әлем аймақтарындағы интеграциялық процестерді зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - аймақтық интеграцияның теориялық концепциялары мен кезеңдерін талдау; - табысты аймақтық интеграция факторларын талдау; - халықаралық аймақтық ұйымдар қызметінің нысандары мен принциптерін түсіндіру; - Шығыс аймақтарындағы интеграциялық процестерді болжау; - Шығыс елдеріндегі интеграциялық үдерістерде аймақтық ұйымдардың орны мен рөлін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Теория мен әдіснама, аймақтық интеграцияның парадигмалары, саяси және экономикалық интеграцияның эволюциялық кезеңдері, жаһандану және аймақтық интеграция, аймақтық интеграция және Африкадағы өңірлік ұйымдар, Таяу және Орта Шығыстағы аймақтық интеграция және аймақтық ұйымдар, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі аймақтық интеграция, аймақтық интеграция және Шығыс Азиядағы аймақтық ұйымдар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын аймақтың елдерінің саяси жүйес
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: зерттелген аймақтар (Таяу және Орта Шығыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Шығыс Азия) елдеріндегі қазіргі саяси жағдайды талдауда саяси жүйе теориясы туралы білімді қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: - оқытылатын аймақтың сыртқы саясаты мен саяси жүйесін талдау кезінде саяси жүйені талдау теориясы мен әдіснамасын қолдану; - саяси жүйені зерделеу бойынша ұғымдық-категориялық аппаратты қолдану; - оқытылатын аймақ елдерінің саяси жүйесін зерделеудің әртүрлі тәсілдерін түсіндіру; - оқытылатын аймақ елдерінің саяси жүйесінің қалыптасуы мен эволюциясының тарихын қадағалау; - оқытылатын аймақ елдерінің саяси жүйесінің даму перспективаларын болжау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: Саяси жүйе мен саяси режимді зерттеудің теориясы мен әдістемесі, саяси жүйенің және саяси режимнің саяси теориясының дамуы, зерттелген аймақтағы елдердегі саяси жүйенің қалыптасуы мен дамуы, зерттелген аймақтағы саяси билік, зерттелген аймақтағы конституциялық құрылымның эволюциясы, саяси элиталар және саяси зерттелген аймақтағы елдердегі көшбасшылық, зерттелген аймақтағы елдердің саяси процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  әлемдік-тарихи процесс контекстінде Азия аймақтарындағы тарихи үрдістің негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын және жаңа және қазіргі уақыттағы халықаралық қатынастар жүйесі эволюциясының геосаяси үрдістерін талдау; әлемдік өркениеттің дамуына әлеуметтік ойшылдардың үлесін бағалау;

 • Код ON2

  физикалық-географиялық, тарихи, саяси, экономикалық, демографиялық, лингвистикалық, этникалық, мәдени және діни ерекшеліктерді ескере отырып, бейіндік аймақтың кешенді сипаттамасын құру; бейіндік аймақ елдерінің және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру; экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау;

 • Код ON3

  халықаралық қатынастар теориясы, геосаяси теория, саясаттану және Экономикалық теория шеңберінде қазіргі заманғы әлемдегі жаһандық және Аймақтық, саяси үдерістерді талдау және аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның рөлі үшін әзірленген қазіргі заманғы ғылыми тәсілдерді, тұжырымдамалар мен әдістерді қолдану;

 • Код ON4

  Шығыс елдерінің дипломатиялық және консулдық қызметінің жұмысын салыстыру, кәсіби қызметте халықаралық құқық нормаларын қолдану, әлемдік экономиканың даму заңдылықтарын талдау, мемлекеттік басқару органдарында, коммерциялық құрылымдарда, халықаралық және қоғамдық ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін келіссөз процесінің өнері дағдыларын қолдану;

 • Код ON5

  бейінді аймақ елдеріндегі саяси және әлеуметтік-экономикалық үдерістерді, бизнес-климатты кешенді талдау кезінде саяси және әлеуметтік-экономикалық талдау әдістерін қолдану;

 • Код ON6

  саяси және әлеуметтік-экономикалық үдерістерді жүйелі талдаудың базалық дағдыларын қолдана отырып, бейінді аймақ елдерінің саяси және экономикалық дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін суреттеу

 • Код ON7

  Шығыс елдеріндегі интеграциялық үдерістердің перспективаларын және қазіргі және болашақ өңірлік қақтығыстардың барысын болжау;

 • Код ON8

  ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды дұрыс, дәлелді және анық құру, шет (Шығыс) тілде таныстыру технологиясын меңгеру, кәсіби бағыттағы мәтіндерді дайындау және редакциялау, пікірталасты жүргізу және полемикаға, дипломатиялық және іскерлік келіссөздерге қатысу кезінде мәселелердің өз көзқарастарын және жалпыға белгілі фактілерді көпшілік алдында көрсету;

 • Код ON9

  әр түрлі жанрдағы және стилистикалық бағыттағы екі шығыс тілдеріндегі мәтіндерді құрастыру, аудару, талдау, рефераттау және түйіндеу;

 • Код ON10

  бейіндік аймақ елдерінің сыртқы саяси курсы эволюциясының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын қалыптастыру және бейінді аймақ елдерінің сыртқы саясатын қалыптастыруға әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды талдау;

 • Код ON11

  бейінді аймақ елдерінің шет тілдеріндегі ғылыми әдебиетіне бағдарлана отырып, әртүрлі типтегі ғылыми жобалауды жүзеге асыру, бейінді Аймақ еліндегі кәсіпкерлік және инновациялық қызметтің ерекшеліктерін түсіну; сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа қарсы әрекет ету тәсілдерін жүзеге асыру; практикалық қызметте қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді пайдалану;

 • Код ON12

  бейінді аймақ елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени және діни үдерістер бойынша өз көзқарасын негіздеу; ғылыми және бизнес-жобаларға инновациялық идеяларды енгізу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті реттеу; Төтенше жағдайлар мен олардың салдарын болжау.

Top