Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теорияның пәні мен әдісі. Қоғамның дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі. Қоғамдық өндіріс негіздері.. Қоғамдық шаруашылық түрлері. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері.. Жеке ұдайы өндіру теориясының негіздері.. Кәсіпорынның капитал (қорлар) айналым және айналым айналымы.. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы.. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық кірістерді қалыптастыру. Ұлттық экономика жүйе ретінде.. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклділігі Макроэкономиканың заңдылықтары ретінде.. Жұмыссыздық және инфляция экономикалық тұрақсыздық көрінісі ретінде.. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары.. Экономикалық өсім. Экономикалық теорияның халықаралық аспектілері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 3

  Пән математикалық аппаратты және оны экономиканың қолданбалы есептерін шешуде қолдануды үйренеді. Пән математиканың келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, функциялар, функциялар шегі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты – болашақ мамандарға экономиканың теориялық негіздерін түсіндіре отырып, кәсіпкерлік қызметінің саласында теориялық білім және тәжірибелі дағды беру. Кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру нысандарын, шарттарын, әдістерін және қағидаларын меңгерту. Кәсіпкердің шаруашылық қызметіне талдау жасау және шаруашылық қызметінің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау. Коммерциялық келісім бойынша ұйымның әдістемелерін қолдана білу. Инвестициялық жобалардың техника-экономикалық түсініктемесін және бизнес-жоспарлау тәсілдерін меңгерту. Экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы есептерді шешумен байланысты арнайы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтану және жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық жиынтығын, олардың нормативтік-құқықтық нысанында және құқық қолдану практикасында жүйелендіруге мүмкіндік береді. Курстың міндеттері болашақ мамандардың құқықтық білім негіздерін, құқықтық мәдениетін қалыптастыруды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтауға саналы қарым-қатынасын тәрбиелеуді қамтиды. Курсты оқыту Қазақстан Республикасында құқықтық мәдениетті арттыруға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге ықпал етеді. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент заң саласында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша нормативтік-құқықтық актілерді, құқықтық сананың жоғары деңгейін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өмір қауіпсіздігі негіздері және экология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студент тіршілік қауіпсіздігі ережелерін қолданады; -тіршілік қауіпсіздігі ережелерін, теорияларын қолданып коммуникативтік дағдыларын көрсетеді; -тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша іргелі білімді қабылдайды, көпшілік алдында сөз сөйлейді, басқалардың пікірін тыңдай біледі; - экология бағытындағы іргелі білім негіздерін игереді; -экология және тұрақты дамудағы заңдылықтар, принциптер, ережелерді талдайды; -қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастырады, басшылық жасайды; -экология саласындағы бағыттар бойынша теориялық, практикалық материалдарды талдайды, ұжыммен жұмыс жасайды, уақытты тиімді қолданады; -заманауи ақпараттық көздерді, жаңа технологияларды пайдалануды меңгереді; -қолданбалы мәселелерге қатысты жағдайлардың шешілу жолдарын ұжымда талқылап, ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Экономикалық теорияның пәні мен әдісі. Микроэкономикаға кіріспе. Нарық механизмі және оның элементтері. Тұтынушылардың мінез-құлқы. Компания мінсіз бәсекелес ретінде. Компанияның мінсіз бәсекеде мінез-құлқы. Монополия және монополиялық бәсекелестік. Компанияның олигополия тұрғысынан мінез-құлқы. Еңбек нарығы. Капитал нарығы. Жер нарығы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 3

  Ұлттық экономика пәні. Негізгі экономикалық көрсеткіштер. Ұлттық экономикалардың түрлері. Қазақстанның қоғамдық дамуының ерекшеліктері. Ұлттық шаруашылық және әлеуметтік-экономикалық ой. Ұлттық экономиканың әлеует жүйесі. Ұлттық экономиканың даму әлеуеті. Ғылыми әлеует

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның заманауи экономикасы
  Несиелер: 3

  Экономикалық жүйелер және олардың типологиясы. Нарық құрылымы және оны реттеуіштер. Меншік және кәсіпкерлік трансформациялық процестер теориясы. Индивид пен қоғамның мүдделері. Инновациялық экономика экономикалық жүйелердің ұлттық сипаты. Қазақстандық экономикалық модель. Білім беру қызметінің нарығы және оны реттеу әдістері. Экономикалық теориядағы қарыз мәселесі. Әлеуметтік саладағы шағын кәсіпкерлікті дағдарысқа қарсы басқару мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылы. АӨК дамуының ерекшеліктері. Жер меншігін реформалау қазіргі заманғы ҚР көлеңкелі экономикалық жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық есеп жүйесі
  Несиелер: 5

  "ҰШЖ" пәні, әдісі және міндеттері". "Өндіріс" шотын жасаудың мазмұны мен әдістемесі. ҰШЖ-шоттар мен кестелердің белгілі бір жиынтығы түріндегі өзара байланысты экономикалық көрсеткіштер жүйесі ретінде. ҰШЖ пәні-сыртқы экономикалық қызметті көрсететін шетелде ("қалған әлемде") өндірілетін операцияларды бөле отырып, халықтық-шаруашылық ауқымдағы өндірістік-шаруашылық және қаржылық операциялардың сандық жағы ретінде. Жалпы методология, қолданылатын ҰШЖ топтау әдісі, баланстық, абсолютті және салыстырмалы шамалар және т. б.. Кірістердің пайда болу шотының жалпы сипаттамасы және оның ресурстық бөлігінің көрсеткіштері. Макроэкономикалық көрсеткіштер ҰШЖ-да қолданылатын бағалар. Өндіріс шотының жалпы сипаттамасы. "Өндіріс" шотының ресурстық бөлігінің көрсеткіштері және оларды есептеу әдістемесі. Кірістердің пайда болу шотының жалпы сипаттамасы және оның ресурстық бөлігінің көрсеткіштері. "Кірістерді құру"шотын пайдалану бөлігінің көрсеткіштері. Тауарлар мен қызметтер есебінің мақсаты, схемасы және мазмұны сыртқы экономикалық қызмет ұғымы және шоттардың мақсаты. Сыртқы экономикалық байланыстар бойынша ағымдағы операциялар шотының схемасы мен мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан экономикасын басқару
  Несиелер: 3

  Экономиканы басқарудың әдіснамалық негіздері. Қазақстан экономикасын басқару әдістері мен құрылымы. Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын ұтымды ету. Қазақстанда шағын бизнесті дамыту. Қазақстандағы инвестициялық процестерді басқару. Қазақстандағы аймақтық басқару. Нарықтық инфрақұрылымды дамытуды басқару. Сыртқы экономикалық қызметті басқару. Қазақстан Республикасындағы басқарудың әлеуметтік аспектілері. Қазақстан экономикасын басқарудың қазіргі мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби бағытталған шет тілі маман ретіндегі кәсіби қызметіне қарай студенттердің шетел тілін игерудің сапалы деңгейін көтеруге бағытталған. Бұл курс шетел тілі білім саласын оқыту үдерісінде алған білімін негізгі қолдану салаларын көрсетеді, жоғары біліктілікті және бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 3

  ҚР Еңбек құқығы ұғымы, пәні, әдісі. Еңбек құқығының принциптері. ҚР Еңбек құқығы субъектілері. Әлеуметтік серіктестік. Ұжымдық келісім-шарт. Еңбек шарты. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. епілдіктер мен өтемақы төлемдері. ҚР еңбек қорғау. Еңбек даулары. Халықаралық еңбек құқығы. Жақын және алыс шетелдердегі еңбекті құқықтық реттеу. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынан айырмашылығы. Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы Еңбек өтілі, оның түрлері, есептеу, растау тәртібі. Еңбекке жарамсыз азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру. Олардың ЖЗҚ еңбекке жарамсыз азаматтарын зейнетақымен қамсыздандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Кіріспе қаржы қызметінің мәні және қоғамдық ұдайы өндірудегі рөлі. Нарықтық экономика жағдайында жаңа қаржылық қатынастарды дамыту. Қоғамдық ұдайы өндірудегі экономикалық санаттың функциялары мен рөлін ажырату. Қаржылық ресурстар мен қорлар қаржылық қатынастардың материалдық-заттық жеткізгіштері ретінде. Қаржы жүйесін ұйымдастыру. Қаржы жүйесін ұйымдастырудың негізгі принциптері. Қаржылық саясат және қаржылық механизм. Қаржылық бақылау. Қаржылық құқықтық қатынастар және экономикаға қаржылық-құқықтық ықпал ету механизмі. Қаржылық-құқықтық актілер олардың түрлері. Аудит, оның ерекшеліктері, міндеттері, тиімділігін ұйымдастыру. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы жүйесінің жетекші буыны ретінде олардың өсімін молайту процесіндегі рөлі әлеуметтік экономикалық мәні. Меншікті қайта құрудың қаржы аспектілері Мемлекет иелігінен алу жекешелендіру қайта құрылымдау. Кәсіпорынның жарғылық капиталы және оны қалыптастырудың негізгі көздері. Өнімді сатудан және операциядан тыс операциялардан түскен кіріс. Жалпы табыс таза табыс оны бөлу. Фирмалардағы Қаржы менеджменті оны жүзеге асыру шарттары. Коммерциялық емес қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың қаржысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инвестициялық құқық
  Несиелер: 3

  Инвестициялық құқық ұғымы және оның жүйесі. Инвестициялық заңнама. Инвестициялық құқықтық қатынастар. Инвестициялық құқық қатынастарының субъектілері. Инвестициялық құқықтық қатынастардың объектілері және олардың мазмұны. Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу. Экономиканың түрлі салаларындағы инвестицияларды құқықтық реттеу. Шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеу. Шетел инвестицияларын халықаралық-құқықтық реттеу. Инвестициялық шарт. Инвестициялық шарттар жүйесі. Жер қойнауын пайдалануға арналған инвестициялық шарттар. Инвесторлардың құқықтарын қорғау және инвестициялық дауларды шешу. Инвестициялық заңнаманы бұзғаны үшін жауаптылық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  Экономикалық теорияның пәні мен әдісі. Қоғамның дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі. Қоғамдық өндіріс негіздері. Қоғамдық шаруашылық түрлері. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері. Жеке ұдайы өндіру теориясының негіздері. Кәсіпорынның капитал (қорлар) айналым және айналым айналымы. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық кірістерді қалыптастыру. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклділігі Макроэкономиканың заңдылықтары ретінде.. Жұмыссыздық және инфляция экономикалық тұрақсыздық көрінісі ретінде. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары. Экономикалық өсім. Экономикалық теорияның халықаралық аспектілері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі әлемінің экономикасы
  Несиелер: 3

  Курсқа кіріспе. Географиялық орналасуы және жалпы сипаттамасы саяси құрылымдардың тюрков. Ұлы Еділ сауда жолының түркі халықтарының тарихындағы рөлі. Ұлы Жібек жолы: бағыттар, елдер, тауар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы және несие
  Несиелер: 5

  "Қаржы және несие" Оқу пәнінің мақсаты студенттердің ақша айналымы, қаржы қызметі және кредит бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады, олар қаржы-несие мәселелеріне байланысты, болашақ мамандарды қазіргі қаржылық жағдайда бағдарлауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық және бизнес
  Несиелер: 3

  Халықаралық құқық ұғымы. Халықаралық құқық жүйесі халықаралық құқық нормалары және олардың жүйелілігі Халықаралық құқық объектілері ретінде мемлекеттің халықаралық құқығының құрылымы халықаралық құқық принциптері түсінігі халықаралық құқықтың негізгі қағидаттарының сипаттамасы мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігі. Халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі халықаралық және мемлекетішілік құқықтағы "аумақ" ұғымы халықаралық әуе кеңістігінің заңды мәртебесі Халықаралық экономикалық құқық ұғымы және субъектілері. Халықаралық сауда құқығы Халықаралық банк құқығы "халықаралық шарттар құқығы" ұғымы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық ұйымдар арасындағы шарттар қылмысқа қарсы халықаралық күрес ұғымы, оның ерекшеліктері мен нысандары. Қарулы қақтығыстар жағдайында халықаралық қатынастарды халықаралық-құқықтық регламенттеудің мақсаттары. Келіссөздер мен консультациялар халықаралық дауларды шешу құралы ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Статистиканың пәні, әдістері мен міндеттері Статистикалық бақылау статистикалық мәліметтер және топтастыру абсолюттік және салыстырмалы шамалар және графикалық бейнелеу вариация орташа шамалар және көрсеткіштері іріктеп бақылау динамика қатары индекстер статистикалық әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын зерттеу халық және еңбек ресурстары статистикасы Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер халық өмір сүру деңгейінің статистикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қоғамдық ұдайы өндірудегі қаржының мәні мен рөлі. Қаржы жүйесі және оны ұйымдастыру. Қаржы саясаты және оны іске асыру механизмі. Қаржыны басқару. Қаржылық жоспарлау және болжау негіздері. Қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету. Қаржылық бақылау. Шаруашылық субъектілерінің қаржысы: қызмет ету, ұйымдастыру және басқару негіздері. Коммерциялық негізде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы. Коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелердің қаржысы. Халықтың (үй шаруашылықтарының) қаржысы – қаржы жүйесінің бір элементі. Үй шаруашылықтарының қатысуымен ресурстардың айналым айналымы. Үй шаруашылықтарының қаржы функциялары. Үй шаруашылықтарының қаржылық ресурстары. Үй шаруашылықтарының бюджеті, олардың кірістері мен шығыстары. Халықтың тұрмыс деңгейін мемлекеттік реттеу. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі. Сақтандырудың экономикалық және әлеуметтік мәні. Әлеуметтік сақтандырудың қаржылық аспектілері. Мүліктік және жеке сақтандыру. Сақтандыру нарығы және оның даму проблемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент түсінігі және мәні. Ұйым басқару объектісі ретінде. Менеджменттегі ақпарат және коммуникация. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. Ұйымдағы жоспарлау. Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде. Мотивация. Басқарушылық бақылау. Көшбасшылық. Қақтығыстар мен стресстерді басқару. Басқару тиімділігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық статистиканың пәні, әдістері мен міндеттері. Орташа шамалар әдісі. Вариациялық талдау. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың байланысын зерттеудің статистикалық әдістері. Динамиканы Статистикалық зерттеу. Индекстік әдіс. Халық статистикасы. Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы. . Еңбек нарығының статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің өнім көрсеткіштерін есептеу әдістері. Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық қызмет нәтижелерінің статистикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ (орыс) тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін қазақша(орысша) сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту. Коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның ғылыми тілмен қазақша (орысша) ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Қазақ (орыс) тілін кәсіптік және іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту. Мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау. Студенттердің диалогтық, монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту. Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген мәтіндерді сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 3

  Маркетинг түсінігі, мәні, мазмұны. Маркетингтің негізгі концепциялары. Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат жүйесі. Маркетингтік зерттеулердің әдістері, процесі және оның кезеңдері. Нарықты сегменттеу және тауарды позициялау. Тұтынушылардың тауар нарықтарындағы мінез-құлқы. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтің баға саясаты. Сату тауарлар мен товародвижение. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетингтегі жоспарлау және бақылау. Халықаралық маркетинг. Қызмет және коммерциялық емес қызмет маркетингі. Маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 6

  "Мамандандырылған Кәсіби шет тілі" пәні студенттердің болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен талап етілетін шет тілін меңгерудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген оқытудың мақсаты болып табылады. Шет тілін мамандандырылған кәсіптік оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру, Оқытылатын тіл елінің мәдениетін білу және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономика және Халықаралық экономикалық қатынастар: мәні, қалыптасу кезеңдері және қазіргі ерекшеліктері. Әлем елдерінің жіктелуі және жалпы сипаттамасы. Қазақстанның әлемдік экономикадағы орны. Әлемдік шаруашылықтың салалық құрылымы мен ресурстық әлеуеті. Әлемдік сауда және өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы. Әлемдік валюта жүйесі және халықаралық валюта-есеп айырысу қатынастары. Әлемдік экономикадағы жаһандық мәселелер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық пәні; кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеу әдістері; Республикадағы кәсіпкерлік қызметтің негізгі принциптері; Кәсіпкерлік құқық жүйесі; Кәсіпкерлік құқық көздері. Шет елдердің сауда құқығы; Кәсіпкерлік құқық қатынастары: кәсіпкерлік құқық субъектілері; Кәсіпкерлік құқық объектілері (кәсіпкер мүлкінің құқықтық режимі); кәсіпкерлік мәмілелер: құқықтық қатынастардың мазмұны; банкроттық (дәрменсіздік); Мемлекеттік және муниципалдық меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру; экономикалық қызметті құқықтық реттеу; Экономика саласындағы құқық бұзушылықтар үшін заңды жауапкершілік; кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің мүліктік құқықтары мен мүдделерін қорғау, экономикалық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері. Монополистік қызметті құқықтық реттеу; өнім, жұмыс және қызмет сапасын құқықтық қамтамасыз ету; бағалар мен тарифтерді құқықтық реттеу; қаржыландыру мен инвестициялық қызметті құқықтық реттеу; есеп айырысу мен кредит беруді құқықтық реттеу; Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу еркін экономикалық аймақтарды құқықтық реттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектісі. Мемлекеттік басқару үдерісіндегі мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылы. Мемлекеттік басқару процесінде мемлекеттік саясатты іске асыру. Мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару: өзара қарым-қатынас және механизм. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымы. Мемлекеттік басқару қатынастарын құқықтық реттеу.Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесі. Басқару қызметінің стилін жетілдіру және оны жүзеге асырудағы жауапкершілік. Мемлекеттік басқаруды аумақтық ұйымдастыру. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік қызмет. Мемлекет басқару бойынша әлеуметтік-экономикалық тиімді қызмет мәселесі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Салық салудың экономикалық негіздері мен принциптері. Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Мемлекеттің салық саясаты және салық механизмі. Заңды және жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық. Жер салығы. Академиялық кезеңнің ортасында студенттердің білім деңгейін анықтау. Қосылған құн салығы. Акциздер. Салынатын рента салығы, экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына. Корпоративтік табыс салығы жеке табыс салығы. Әлеуметтік салық. Табиғат пайдалануға салық салу. Арнайы салық режимдері. Тіркелген салық. Ойын бизнесіне салық. Салықтық бақылауды ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Брендинг
  Несиелер: 5

  Тауар емес брендинг ерекшелігі. Тұтынушылардың тұжырымдамаға және жетекші брендтердің дамуына әсері. Жаңа брендтерді жасау кезіндегі креативті технологиялар мен коммуникациядағы қателерді талдау. Брендтің онлайн коммуникациялары. Брендтің әлсіреу белгілері. Өнеркәсіптік брендтің тарихы (таңдау бойынша) маркетингтегі брендингтің рөлі. Брендті позициялау тәсілдері. Нарықты сегменттеу ерекшелігі. Брендке адалдықты арттыру жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп оның мәні мен маңызы. Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. Бухгалтерлік баланс және есеп беру. Бухгалтерлік есеп шоттары және қос жазба. Бухгалтерлік есеп шоттарының классификациясы және Жоспары. Құжаттама және түгендеу. Есеп регистрлері және бухгалтерлік есеп нысандары. Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік менеджмент
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік менеджмент-ХХ ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басындағы басқару мәдениетінің феномені. Әлеуметтік менеджменттің қазіргі заманғы қазақстандық доктринасы және оны жүзеге асыру технологиясы. Әлеуметтік саясат-менеджментті жүзеге асырудың әмбебап технологиясы. Менеджменттің Әлеуметтік және мотивациялық ресурстары. Әлеуметтік өзіндік менеджмент. Муниципалдық әлеуметтік менеджмент

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық бақылау
  Несиелер: 5

  Салықтық әкімшілендіру жүйесіндегі салықтық бақылау. Қазақстан Республикасында салықтық бақылауды ұйымдастыру. Салықтық бақылау нысандары. Салық берешегін өндіріп алу тәсілдері. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары. Салық қызметі органдарының басқа уәкілетті органдармен өзара іс-қимылы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Біртұтас мемлекеттің мемлекеттік бюджетінің мәні. Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі. Шет елдердің Бюджет жүйесі. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің негізгі проблемалары. Бюджетке түсетін түсімдерді болжау. Бюджет шығыстарын қалыптастыру. Бюджеттің орындалу процесі. Мемлекеттік бюджетті бағалау. Бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалану проблемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік басқарудың мәні мен ерекшелігі. Қоғам туралы түсініктердің алуан түрлілігі контекстіндегі әлеуметтік басқару. Мәдени-экономикалық алғышарттар әлеуметтік басқару негіздері. Басқару үдерістеріндегі құқықтық мәдениет. Саяси мәдениет пен әлеуметтік басқарудың өзара байланысы. Жаһандану және аймақтандыру жағдайында аймақтардағы әлеуметтік процестерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау жүйесі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау әдіснамасы. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау әдістері әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды ұйымдастыру шетелдегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау әлеуметтік-экономикалық процестерді стратегиялық макроэкономикалық жоспарлау. Қоғамның әлеуметтік дамуын стратегиялық жоспарлау. Ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау. Ұлттық экономиканың қарқынын, пропорциясын және құрылымын Стратегиялық жоспарлау. Өңірлік деңгейдегі стратегиялық жоспарлау. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы индикативтік жоспарлаудың рөлі. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспары. Облыстардың әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
  Несиелер: 5

  МЖӘ негізгі нысандары. Жобалық қаржыландырудың мәні мен мазмұны. Әлемнің әр түрлі елдерінде инфрақұрылым объектілерін құру бойынша МЖӘ-ге сұранысты бағалау. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің теориялық негіздері. Қазіргі Қазақстанда белсенді қолданылатын МЖӘ негізгі нысандары. Көліктегі МЖӘ даму болашағы. ТКШ саласындағы МЖӘ жобаларында пайдаланылатын келісімшарттық қатынастардың нысандары. Қазақстан Республикасында МЖӘ жобаларын іске асыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби көшбасшылық және инновациялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Көшбасшылық туралы жалпы түсінік .Жеке қасиеттер, мінез-құлық және өзара қарым-қатынас.Көшбасшылыққа ықтималдық тәсілдері. Көшбасшы жеке тұлға ретінде . Көшбасшының ақыл-ойы мен жүрегі . Көшбасшының батылдығы мен моралі . Билік өкілеттілігін ынталандыру және беру . Коммуникация . Көшбасшының командамен жұмысы . Әртүрлілікті қолдау . Көшбасшының күші мен әсері. Болашақ бейнесін құру және стратегияны анықтау. Корпоративтік мәдениет пен құндылықтарды қалыптастыру. Білім алушы ұйымды құру және оны басқару. Инновациялық көшбасшылық

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жарнама менеджменті
  Несиелер: 5

  Жарнамалық қызметтің әдіснамалық негіздері. Оқу пәнінің мақсаты, міндеттері және пәні. Жарнамалық қызметтің мақсаттары мен міндеттері. Жарнама тарихы және қазіргі жарнама нарығының ерекшеліктері. Жарнама қызметін реттеу. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнама қызметін құқықтық реттеу. Жарнамаға қойылатын талаптар. Жарнама құралдары. Жарнама құралдарының жіктелуі. Баспа бұқаралық ақпарат құралдары. Электрондық бұқаралық ақпарат құралдары. Пошта жарнамасы құралдары. Сыртқы жарнама құралдары. Жарнаманың қосалқы құралдары. Жарнамалық қызметтің тиімділігін жоспарлау және бағалау. Жарнамалық науқандарды жоспарлау. Жарнама тиімділігін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел экономикасы
  Несиелер: 3

  Қазіргі халықаралық қатынастардың жаһандануы және әлемдік экономикадағы интеграциялық процестер. Қазақстан Республикасы әлемдік шаруашылық жүйесіндегі. Экономикалық дамыған елдер. АҚШ экономикасы. Жапония Экономикасы. Германия Федеративтік Республикасының экономикасы. Франция Экономикасы. Ұлыбритания Экономикасы. Италия Экономикасы. Канада Экономикасы. Транзиттік экономикасы бар елдер. РФ экономикасы. ҚХР экономикасы. Дамушы елдер. Жаңа индустриялық елдердің экономикасы. Ең аз дамыған елдердің экономикасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ынталандырушы менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік саладағы мотивациялық басқарудың ерекшеліктерін оқу, Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері қызметкерлерінің еңбек мотивациясын басқару саласында студенттердің теориялық білімдерін дамыту, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын қолдану арқылы мотивациялық дағдыларды меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәуекел менеджменті
  Несиелер: 5

  Тәуекелдің пайда болуының негізгі ұғымдары мен табиғаты. Бизнес-жоспарлау және бюджеттеу тәуекелі. Тәуекел-менеджмент. Тәуекелді басқару стратегиясы. Тәуекелді бағалау, талдау және болжау әдістері. Тәуекелдерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнес-жоспар кәсіпкерлік идеяны іске асырудың негізі ретінде. Бизнес-жоспарлау фирманың экономикалық саясатының элементі ретінде. Бизнесті жоспарлауды ұйымдастыру. Бизнесті басқарудағы бизнес-жоспардың орны мен рөлі. Типтік бизнес-жоспардың талдамалы бөлімдері. Типтік бизнес-жоспардың негізгі бөлімдері. Бизнес-жоспарлаудың негізгі элементтері. Бизнес-жоспарлау технологиясы. Басқару бизнес-жоспары. Бизнес-жобалардың бизнес-жоспарлары және бизнесті басқарудың практикалық міндеттерін шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салыстырмалы менеджмент
  Несиелер: 5

  "Салыстырмалы менеджмент" пәніне кіріспе. Мәдениет және кросс-мәдени айырмашылықтар салыстырмалы менеджменттің негізі ретінде. Ұлттық іскерлік мәдениеттердің халықаралық бизнеске әсері. Мәдениеттерді кластерлеу. Басшылықтың мәдениеті мен стилі. Бизнесті жаһандандыру. Халықаралық бизнесті дамыту. Салыстырмалы менеджмент жүйесіндегі коммуникация. АҚШ менеджмент теориясының негіздері. Неміс іскерлік мәдениеті және басқару стилі. Француз іскерлік мәдениетінің ерекшеліктері. Британдық менеджмент моделі. Швед менеджмент моделі. Жапон басқару жүйесінің тән белгілері мен ерекшеліктері. Қазіргі корей менеджмент моделі. Ресей менеджменті . Менеджменттің ұлттық модельдерін салыстырмалы талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық талдау
  Несиелер: 5

  Нақты активтерге инвестициялар және олардың экономикалық мәні. Инвестиция ұғымы. Инвестиция түрлері. Нақты активтерге инвестициялардың жіктелуі. Тиімділікті арттыруға инвестициялар. Өндірісті кеңейтуге Инвестициялар. Жаңа өндірістерді құруға инвестициялар (венчурлік Инвестициялар). Мемлекеттік органдардың талаптарын қанағаттандыру мақсатында инвестициялар (міндетті Инвестициялар). Инвестиция түрі мен тәуекел деңгейі арасындағы тәуелділік. Инвестициялық қызметтің объектілері мен субъектілері және олардың сипаттамасы. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. Инвестиция - кәсіпорынның экономикалық дамуының негізі ретінде. Инвестициялық цикл, оның құрылымы, мазмұны және осы іс-шараларды жүзеге асыру үшін қажетті жобаны әзірлеу кезеңдері. Инвестициялық жобалардың түрлері және олардың жіктелуі. Инвестициялық жобаға қатысушылар. Шаруашылық субъектілерінің жіктелуі. Инвестициялық жобаның Бизнес-жоспары. Техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) мен инвестициялық жобаның бизнес-жоспары арасындағы түсінік және айырмашылықтар. Сыртқы және ішкі ақпараттық-аналитикалық жүйелер. Бизнес-жоспар құрылымы және әзірлеу әдістемесі. Инвестициялық жобаны, бағалау. Инвестициялық жобаны талдау және бағалаудың мәні мен қажеттілігі. Инвестициялық жобаның кешенді сараптамасы. Техникалық талдау коммерциялық талдау. Институционалдық талдау. Экологиялық талдау. Қаржылық талдау. Экономикалық талдау.. Инвестицияларды бағалаудың статикалық және динамикалық әдістері. Статикалық (қарапайым) әдістер. Инвестицияның өтелу кезеңін есептеу әдісі (РР). Инвестициялардың бухгалтерлік (есептік) рентабельділігін анықтау әдісі (ARR). Әдістердің осы тобының артықшылықтары мен кемшіліктері. Ақша ағындарын дисконтау негізделген бағалау әдістері. Ақша ағыны ұғымы (cash flow). Дисконтталған ақша ағындары. Таза ағымдағы құнды анықтау әдісі (NPV). Инвестиция рентабельділігінің Индеексін есептеу әдісі (PI). Кірістіліктің ішкі нормасын есептеу әдісі (IRR). Ағындар мен ағындардың дисконтталған мәндерін ескере отырып, өзін-өзі ақтау кезеңі. Аннуитет әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті талдау және бағалау
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің пайда болуы. Кәсіпкерліктің мәні. Кәсіпкерлікті дамыту шарттары. Кәсіпкерлікті дамыту факторлары. Экономикалық дағдарыс кезеңіндегі кәсіпкерлік. Бизнес-жобаны әзірлеу. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. Заңды тұлғаның құрылу кезеңдері. Заңды тұлғаларды және жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу кезеңдері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік және муниципалдық қолдау. Бухгалтерлік есеп негіздері және шағын және орта бизнес кәсіпорындарының қолданыстағы салық салу режимдері. Кәсіпорын қызметкерлері. Кәсіпкерлік қызметтегі Маркетинг. Кәсіпкерлікте бизнес-идеяларды іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Стратегиялық маркетингтің мәні. Маркетинг басқару шешімдерін қабылдаудағы интегралдау функциясы ретінде. Маркетингтің екі қыры, стратегиялық және операциялық маркетинг мазмұны. Стратегиялық маркетингтік жоспарлау процесі. Ұйымның тиімді стратегиялық жоспарлаудың негізі ретінде стратегиялық жоспарлаудың корпоративтік моделі. Стратегиялық жоспарлаудың негізі ретінде жұмыс істеудің сыртқы бәсекелестік ортасын бағалау. Маркетинг стратегиясын әзірлеу. Корпоративтік және маркетингтік стратегияның өзара байланысы. Нарықтың сегменттеуі фирманың бірінші стратегиялық шешімі ретінде, макро - және микросегментацияның мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару шешімдерін жасау
  Несиелер: 5

  Басқару процесін ұйымдастыру және методологиядағы шешім функциялары. Басқару процесін ұйымдастыру және методологиядағы шешім функциялары. Басқарушылық шешімдерді әзірлеудің теориялық аспектілері; басқарушылық шешімдердің типологиясы; басқарушылық шешімдер сапасының шарттары мен факторлары. Басқарушылық шешімдерді әзірлеудің теориялық аспектілері; басқарушылық шешімдердің типологиясы; басқарушылық шешімдер сапасының шарттары мен факторлары. Басқарушылық шешімдерді іске асыруды бақылау. Өкілеттілік пен жауапкершілік; басқарушылық шешімдерді мақсатты бағдарлау; іс-қимыл баламаларын талдау; сыртқы ортаны және оның баламаларды іске асыруға әсерін талдау. Басқарушылық шешімдерді әзірлеудегі сараптамалық әдістер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алу
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу. Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу принциптері. Мемлекеттік сатып алу процесі. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тәртібі. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу. Мемлекеттік сатып алу рәсімдері. Заң нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу. Конкурстық құжаттама. Конкурстық құжаттаманы ұсыну. Конкурсқа қатысуға өтінім. Конкурсқа қатысуға өтінім беру. Мемлекеттік сатып алуды өткізуге өтінім жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеу ұғымы, міндеттері және қажеттілігі ЭМР методологиясы және оның негізгі элементтері. Экономиканы мемлекеттік реттеудің ұйымдастырушылық негіздері және оның шетелдік тәжірибесі Өтпелі экономикадағы мемлекеттің рөлі. Экономикалық өсу: негізгі факторлар және оны қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік шаралар. Әлеуметтік-экономикалық болжау және жоспарлау Экономиканы реттеу бойынша мемлекет қызметінің бастапқы кезеңі ретінде. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары және оны жеделдетудегі мемлекеттің рөлі. Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру тетіктері. Жер ресурстарын пайдалануды мемлекеттік реттеу. Экономиканы реттеудің қаржылық-бюджеттік әдістері. Мемлекеттің ақша-кредит саясатын жүзеге асырудың негізгі тетіктері. Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу. Өнеркәсіптің дамуы және өнеркәсіптік саясат. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 6

  Мемлекеттің аймақтық саясаты. Өндірістік күштерді орналастыру заңдылықтары, принциптері мен факторлары. Қазақстанның және оның аймақтарының табиғи-ресурстық әлеуеті. ҚР шаруашылық кешені, оның құрылымы. Салааралық кешендер, оларды дамыту және орналастыру ерекшеліктері. ҚР экономикалық аудандастыру және әкімшілік-аумақтық құрылысы. Экономикалық аудандар шаруашылығының аймақтық ерекшеліктері. Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстары

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Дағдарыстардың пайда болу себептері және олардың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлі. Экономикалық дағдарыстардың ерекшеліктері мен түрлері. Дағдарысқа қарсы басқару тетіктері. Дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеу. Кәсіпорындар мен банктердің банкроттығы. Банкроттық диагностикасы. Дағдарыс жағдайында тәуекелдерді басқару және Инвестициялық саясат. Дағдарысқа қарсы Басқару стратегиясы мен тактикасы. Дағдарысқа қарсы тұрақтылықты арттыру инновациялары мен тетіктері. Дағдарысқа қарсы басқарудың адами факторы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның инвестициялық қызмет
  Несиелер: 5

  Күрделі салымдар мен инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі. Күрделі салымдардың абсолюттік экономикалық тиімділігі. Күрделі салымдар ұғымы. Техникалық қайта жарақтандырудың негізгі бағыттары. Салыстырмалы экономикалық тиімділік. Экономикалық тиімділік көрсеткіштері. Тәуекелдерді бағалау әдістері. Жобалық тәуекелдерді сапалық және сандық талдау. Сезімталдықты талдау. Сценарийлерді талдау. Монте-Карло әдісін қолдану арқылы Имитациялық модельдеу. Шешім ағашын талдау. Корпорациялық (Фирмаішілік) тәуекел. Нарықтық тәуекел. Капитал салымдарының бюджетін қабылдау кезінде тәуекел мен капитал құрылымын есепке алу. Инвестициялық жобаны қаржыландыру тәсілдері мен көздері. Жобалық қаржыландыру туралы түсінік. Инвестицияларды қаржыландырудың негізгі тәсілдері. Инвестицияларды қаржыландыру көздері. Меншікті капиталды құрайтын инвестициялар көздері. Заемдық капитал. Мемлекет беретін кредиттер. Шетелдік инвесторлардың кредиттері. Облигациялық қарыздар. Банктердің және басқа да институционалдық инвесторлардың кредиттері. Күрделі қаржының оңтайлы бюджеті. Кәсіпорынның инвестициялық мүмкіндіктерінің кестесі. Капиталдың шекті бағасының кестесі. Капитал бағасының өсу факторлары. Кәсіпорынның ақша салымдарын бюджетке енгізу үшін инвестициялық жобаларды іріктеу критерийлері. Капитал салымдарының оңтайлы бюджетін қалыптастыру. Капитал салымдарының бюджетін оңтайландыру. Бағалы қағаздарға инвестициялаудың кірістілігі мен тәуекелі. Бағалы қағаздардың кірістілігі. Жеке бағалы қағаздың күтілетін табыстылығы, оны анықтау тәсілдері. Портфельдік инвестициялар тәуекелі, оның мәні, түрлері. Тәуекелдің сандық анықталуы. Қаржы құралдарына салымдардың тәуекелін төмендету шаралары. Инвестициялық қоржынды оңтайландыру. Оңтайландырудың объективті мақсаттары. Г. Марковица әдісі бойынша қоржынды оңтайландыру. Тиімді портфельдердің шекарасы. Тиімді және оңтайлы портфель. В. Шарп әдісі бойынша инвестициялық қоржынды оңтайландыру. Г. Марковица және В. Шарпа әдістерінің салыстырмалы талдауы. Инновациялық технологиялар жобалары мен бағдарламаларының инвестициялық тартымдылығы: - инновациялар мен инвестициялардың тиімділігі; - инвестициялық тартымдылық факторлары; - салалық инвестициялық тартымдылық; - корпоративішілік инвестициялық тартымдылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 5

  Халықаралық бизнес. Мәдени орта. Іскерлік мәдениет. Мәдениеттану теориясы. Ұлттық іскерлік мәдениет. Халықаралық компаниялардың кадрлық саясаты. Компаниялардың әлеуметтік жауапкершілік саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұйымдағы шиеленісті басқару
  Несиелер: 5

  Конфликтологияның мақсаттары мен міндеттері. Конфликтология салалары. Қоғамның дамуындағы конфликтологияның рөлі. Курстың негізгі ұғымдары: қақтығыс қатысушылары, қақтығыс себептері, қақтығыс жағдайы, қақтығыс мінез-құлқы, қақтығыс нәтижелері. Жанжал ұғымын анықтаудың әртүрлі тәсілдері. Қақтығыстарды болжау және алдын алу. "Жанжалдарды болжау", "жанжалдардың алдын алу"ұғымдары. Қақтығыстардың алдын алу бойынша қызметтің негізгі бағыттары. Ұйымдастырушылық және әлеуметтік қатынастар саласындағы қақтығыстар ұйымдық қақтығыстардың ерекшеліктері, олардың негізгі типтері. Ұйымдағы қақтығыстарды реттеу әдістерін талдау. Еңбек қақтығысының мәні, еңбек қақтығыстарының түрлері. Қақтығыстарды конструктивті шешу қақтығыстарды аяқтаудың формалары, нәтижелері мен критерийлері. "Қақтығысты аяқтау" ұғымы. Қақтығысты аяқтаудың негізгі формалары (шешу, реттеу, өшу, жою, басқа да қақтығысқа көшу). Келіссөз процесінің психологиялық механизмдері (мақсаттар мен мүдделерді келісу, өзара сенуге ұмтылу, тараптардың билік балансы мен өзара бақылауын қамтамасыз ету). Келіссөздер технологиясы (позицияны беру тәсілдері, оппонентпен өзара іс-қимыл принциптері және тактикалық тәсілдер). Келіссөздердегі психологиялық жағдайлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны басқарудың әдіснамалық негіздері.. Тұтынушылардың өнім, қызмет көрсету және қызмет көрсету сапасына қанағаттануын бағалау әдістері.. Сапаны басқару моделі. Сапа менеджменті жүйесіне халықаралық стандарттар жүйесі. ИСО стандарттары негізінде сапа менеджменті жүйесін әзірлеу, енгізу және жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Жалпы сапаны басқару тұжырымдамасы (TQM) және TQM негізгі принциптерін пайдаланатын тұжырымдамалар. Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйелері және олардың жүйелері. Сапаны басқару саласындағы сертификаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті дамыту стратегиясы
  Несиелер: 5

  Стратегиялық басқару басқару жүйесі және оның басқару моделі. Жүйелік үлгілеу негіздері жүйелік моделде стратегиялық басқарудың орны мен рөлі стратегиялық басқарудың үш китасы: мазмұны ұйымдық контекст рәсімдік аспект стратегиялық басқару объектілері стратегиялық басқару субъектілері ортадағы өзара іс-қимыл қағидалары. Ұйымның стратегиялық текше SMART моделі МВО мақсаттарын қою құралы ретінде мақсаттар бойынша басқару қызметтің негізгі көрсеткіштері бойынша стратегиялық басқару (KPI) Кейс "Амата" Кейс "" Кейс "аспаптық компания" Кейс "5 млн.газет дүңгіршегі" 2 стратегияны талдау ішкі ортаның негізгі ресурстары мен тапшылығын анықтау. Негізгі құзыреттіліктерді жайғастыру сыртқы ортаны және бәсекелестерді талдау ішкі ортаны талдау өнімдік-нарықтық стратегия бәсекелестік саралау стратегиясы "Көк мұхит" стратегиясы»

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуразиялық одақтағы мемлекеттерінің экономикасы
  Несиелер: 5

  Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастыру кезеңдері. Еуразиялық экономикалық одақтағы мүшелік институты Еуразиялық экономикалық Одақ органдары. Еуразиялық экономикалық одақ құқығының түсінігі. Еуразиялық экономикалық одақ Сотының құзыреті. ЕАЭО бірыңғай нарығының құқықтық режимінің жалпы сипаттамасы. ЕАЭО құқығындағы "ішкі нарық", "Кеден одағы" және "бірыңғай экономикалық кеңістік" құқықтық режимінің арақатынасы. ЕАЭО - дағы санитарлық және фитосанитарлық шаралар. ЕАЭО техникалық регламенттері мен стандарттары. Салық саясатын үйлестіру. Валюталық саясатты үйлестіру. Монополияға қарсы саясатты үйлестіру. Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу. Еңбек көші-қоны саласындағы үйлестіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лизинг
  Несиелер: 5

  Лизингтің мәні, функциялары және жіктелуі. Лизингтік мәмілелердің жіктелуі және түрлері. Лизингтік шарттарды жасасу кезіндегі іс-қимыл реттілігі және лизингтік шарттардың мазмұны. Лизингтік мәмілелерді жасаудың негізгі кезеңдері. Лизингтік қатынастардың азаматтық-құқықтық табиғаты. Лизингтік төлемнің құрамы, түрлері және есептеу әдістері. Лизингтік төлемнің құрауыштарын есептеудің жалпы критерийлері. Кредитпен лизингті салыстырмалы талдау. Лизинг пен кредиттің жеке параметрлерінің салыстырмалы сипаттамасы. Лизингтік қызметті қаржыландыру. Жабдықтың өтімділік мерзімін есептеу әдістемесі. Лизинг жобасы мен лизинг алушының қаржылық бағасы. Лизингтік қызметтің тәуекелдері. Инвестициялық лизингтік жобалардың тәуекелдерін бағалау әдістемесі және лизингтің пайдалы салаларын анықтау. Қазақстанда және шетелде лизингтің даму тенденциялары мен перспективалары. Нарықтың жалпы шектеулері және лизингтік қызметтер операторларының жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджменттегі көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық феномені. Көшбасшылық әлеует. Көшбасшы және менеджер ұғымдарының арақатынасы. Көшбасшылық модельдері. Көшбасшылық стилі. Көшбасшылық және ұйымдастырушылық билік. Көшбасшының шешім қабылдау үлгілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кадрлық менеджмент
  Несиелер: 5

  Персонал менеджменті және оның персонал қызметін басқарудағы рөлі. Ұйымдағы кадр қызметінің рөлі және ұйымның кадр саясаты. Кадрларды қабылдау, іріктеу, қабылдау және босату. Персоналды кәсіби бағдарлау және еңбекке бейімдеу Қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау. Персоналды оқыту. Ұйымдағы мансапты жоспарлау және дамыту. Кадр резервін басқару.Персоналдың еңбек қызметін ынталандыру және ынталандыру. Жүйесі өтемақы еңбек. Персоналды жаңалықтарға дайындау. Жанжал даму құралы ретінде. Жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративтік менеджмент
  Несиелер: 5

  Корпоративтік басқарудың мәні. Корпоративтік басқарудың ұлттық модельдері. Корпоративтік басқару әдістері. Корпоративтік басқарудың жаңа тұжырымдамалары. Корпорацияны стратегиялық басқару. Корпорацияның мүмкіндіктерін талдау. Корпорацияда басқарушылық шешімдерді қабылдау. Корпоративтік менеджмент жүйесінде мақсатты болжау, ынталандыру және ынталандыру мемлекеттік корпорациялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару және бизнес
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқарудың теориясы мен практикасы, тереңдетілген Стратегиялық менеджмент, тереңдетілген әкімшілік менеджмент, тереңдетілген Инвестициялық саясат, әлеуметтік-экономикалық болжау, Стратегиялық жоспарлау, нарық жағдайында болжау және жоспарлау, Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі кадр саясаты (ілгері курс), Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару (тереңдетілген курс), Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастыру нысандары және бюджеттік процестер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бәсекеге қабілеттілікті басқару
  Несиелер: 5

  Бәсекеге қабілеттілікті басқарудың теориялық негіздері. Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін басқарудың ғылыми тәсілдері. Бәсекеге қабілеттілікті басқарудың артықшылықтары. Ұштауды басқару механизмі-зерттеу объектісінің ренталық қабілеттілігі. Зерттеу объектісінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау. Зерттеу объектісінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компаниялардың халықаралық стратегиясы
  Несиелер: 5

  Халықаралық бизнестің даму тарихы. Бизнесті жаһандандыру. Ұйым ортасы. Халықаралық Маркетинг негіздері. Сыртқы экономикалық қызмет, Халықаралық келісім-шарт. Жобаларды басқарудың халықаралық стандарттары. Адам ресурстарын басқарудың халықаралық стандарттары. Шетелдік компаниялардағы корпоративтік басқару. Халықаралық бизнесті жүргізу тәжірибесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Макроэкономикалық саясат және болжамдау
  Несиелер: 5

  Макроэкономикалық саясат: стратегиялық және тактикалық тәсілдер, функционалдық бағыттар. Макроэкономикалық теориядан практикалық саясатқа дейін. Макроэкономикалық саясат әр түрлі экономикалық саладағы мемлекет саясатының бағыттары. Функционалдық бағыттары: ақша-несие саясаты, банк секторы мен қаржы нарықтарын дамыту (реттеу) саясаты, бюджет-салық саясаты және құрылымдық саясат (Салалық саясат және экономикалық өсу саясаты). Макроэкономикалық саясат және институционалдық реформалар. Сыртқы экономикалық саясат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Муниципалды менеджмент
  Несиелер: 5

  Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі ұғымдары мен принциптері. Қазақстанда және шетелде жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық негізі. Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқарудың арақатынасы. Жергілікті өзін-өзі басқарудың конституциялық-құқықтық базасы және нормативтік негіздері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылымы. Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-экономикалық негізі. Жергілікті өзін-өзі басқару атқарушы органының ұйымдық құрылымы. Муниципалдық қызметкерлерді іріктеу, даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Муниципалдық органдардың жұмысын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Паблик рилейшнз (PR)
  Несиелер: 5

  Қоғаммен байланыс теориясы мен тарихы. Қоғаммен байланыс функциялары және PR институттарының қазіргі құрылымы. Және корпоративтік ақпараттық өрісті қалыптастыру. Жұртшылықпен байланыс саласындағы қызметті реттеу. Медиарилейшенз. Жеке және корпоративтік имидж: Басқару стратегиясы. Және мемлекеттік басқарудағы қоғаммен байланыс. Экономикадағы қоғаммен байланыс. Қоғаммен байланыстың коммерциялық емес ұйымдар. Жұртшылықпен байланыс және азаматтық қоғам: өзара іс-қимыл перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Конфликтология ғылым ретінде. Жанжалдың жалпы теориясы. Жанжалдың құрылымы мен динамикасы. Қақтығыстың пайда болу механизмдері. Жанжалдың себептері. Ұйымдағы жанжалдың ерекшеліктері. Басқару саласындағы қақтығыстар, көріну нысандарының көздері мен ерекшеліктері. Басқару және басқару қақтығыстары ұғымы. Басқару саласындағы қақтығыстар көздері. Басқару іс-шаралар. Қақтығысты аяқтау формалары. Ұйымдағы жанжалдың алдын алу. Ақпарат қақтығыстың пайда болу факторы ретінде. Келіссөздер қақтығыстарды шешу әдісі ретінде. Келіссөздердің түрлері мен функциялары. Келіссөз процесінің динамикасы. Келіссөз процесінің модельдері. Келіссөз процесінің жалпы принциптері. Келіссөздер дайындау. Делдалдық қақтығыстарды шешу әдісі ретінде, оның принциптері, кезеңдері. Делдалдың қақтығысқа қатысу тиімділігінің факторлары. Делдалдық принциптері. Делдалдың оппоненттермен өзара әрекеттесу тактикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері. Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні мен мақсаттары. Нарықтық экономиканы реттеу тұжырымдамасы. Экономикалық жүйелердің типтері және нарықтық экономиканың модельдері. Монополияға қарсы реттеудің қалыптасуы және дамуы. Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу модельдерінің ерекшеліктері. Франциядағы экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. АҚШ-тағы экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Канадада экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Швецияда экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Жапониядағы экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Германиядағы экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Қытайдағы экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Италиядағы экономиканы мемлекеттік реттеу моделінің ерекшеліктері. Шетелдердегі ҒТП мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі (АҚШ және Жапония мысалында). Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі. Шетелде жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу тәжірибесі. Адам әлеуетін дамыту индексі (ШЖК). Әлеуметтік қорғалмаған адамдарды мемлекеттік қолдау және қорғау. Экономиканы аймақтық реттеу. Шаруашылық қызметті аумақтық реттеу модельдері. Еркін экономикалық аймақтар. Жаһандық экономикалық жүйелердің модельдері. Еуропалық Одақ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Жобаларды басқару саласындағы негізгі ұғымдар. Жобаның сыртқы және ішкі ортасы. Жобаның өмірлік циклі Үдерістік тәсіл саласындағы негізгі ұғымдар. Инициация үрдістерінің тобы. Жоспарлау процестерінің тобы. Орындау процестерінің тобы.Мониторинг және бақылау процестерінің тобы. Аяқтау үрдістерінің тобы. Үдерістік тәсіл саласындағы негізгі ұғымдар. Жобаның мазмұны мен ұйымдастырылуын басқару. Жобаның ұзақтығын басқару. Жобаның Тәуекелдерін басқару. Жоба ресурстарын басқару. Жобаның құнын басқару. Жобаның сапасын басқару. Жобалық қызметті бағдарламалық қамтамасыз ету. Жобаларды басқару кезінде MS Project қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тайм-менеджмент
  Несиелер: 5

  Уақыт табиғаты. Тайм менеджментінің негізгі тұжырымдамасы. Мақсаты және оның өлшемдері мен сипаттамалары. Тайм менеджменттегі құндылықтар иерархиясы. Парето Принципі. "Мақсат иерархиясы"түсінігі. SMART принципі. Уақытты жұтқыштар. Шешімдер қабылдау. Істің басымдығын анықтау. Уақытты басқарудың техникалық құралдары. Хронометраж. Жұмыс күні мен аптаның хронограммасы. Оны қалай өткізу және оның қорытындыларын талдау. Жауапкершілік пен өкілеттіктерді тиімді беру ережелері. Жедел және маңызды істерді анықтау. Эйзенхауэр Матрицасы. Жеке қондырғылардың уақытты тиімді пайдалануға әсері. Механизмі өзін ұстай білу. Өзіндік уәждеу құралдары. Ұйымдағы Тайм менеджмент. Басшылардың қызметіндегі уақытты басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электронды коммерция
  Несиелер: 5

  Нарықтық қатынастар жүйесіндегі электрондық коммерция. интернет-ортада бизнесті тиімді ұйымдастырудың негізгі ұғымдары, ұйымдастырушылық аспектілері, принциптері. интернет-экономика жағдайында бизнесті жүргізудің ерекшелігі. Интернет-экономиканың дамуына әсер ететін факторлар. электрондық коммерция нарығындағы бәсекелестік ортаның ерекшелігі. веб-сайт интернеттегі бизнестің негізі ретінде. веб-сайттардың жіктелуі, модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интернет-сауданың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Курстың пәні мен міндеттері. Кәсіпорынның қоғамдағы орны мен рөлі. Менеджменттің мәні, мақсаты және міндеттері. Басқарудың негізгі функциялары мен ұйымдастырушылық құрылымы. Бизнестегі шығындардың рөлі. Кәсіпкерлік қызметке маркетингтік тәсіл. Тауарды әзірлеу. Өндірісті дайындау. Өндірістік процесс, өндіріс түрлері, кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Өндірісті техникалық, материалдық және еңбек жағынан қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Өнімді өткізу. Баға белгілеу бойынша маркетингтік шешімдер. Тауарларды (қызметтерді) бөлу бойынша маркетингтік шешімдер. Тауарларды (қызметтерді) жылжыту. Кәсіпорын қызметін басқару. Басқару процесі. Басқарудың негізгі әдістері. Кәсіпорынды басқаруды ұйымдастыру.Кәсіпорын қызметін болжау және жоспарлау жүйесі. Тұрақты емес нарық жағдайында фирманы басқару әдістері. Өнімнің сапасын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Іскерлік келіссөздер. Іскерлік қарым-қатынастағы жанжалдар, қақтығыстар, стресстер. Басшы-бағынышты. Басшының кәсіби мінез-құлқының этикасы. Іскерлік қарым-қатынас этикасы және іскерлік қарым-қатынастағы этикет. Іскерлік қарым-қатынасты Құжаттамалық қамтамасыз ету. Қарым-қатынас мәселелерінің диагностикасы. Қарым-қатынас үлгілері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес жүргізудің интернет-технологиясы
  Несиелер: 5

  Веб-сайтты дайындау кезеңдері. Бастапқы сайтты жылжыту. Компанияның веб-сайтының тиімділігін бағалау. Интернетте жарнама. Жарнамалық баға ұсынымдары. Интернет жарнама құралдары. Интернет-жүйе. Интернет-алаң. Интернет-суда. Интернет дүкен. Онлайн аукциондар. Интенет сауда-саттық жүйесіндегі жіктеу. Интернет-сайттар.. Электрондық коммерция жүйелеріндегі қауіпсіздік. Ақпаратты қорғау. Деректерді тасымалдаудың ssl сенімді хаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  макроэкономикалық процестерді, экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық-әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін білу және бүкіл халық шаруашылығының тиімді теңгерімділігін қамтамасыз ету

 • Код ON2

  экономика негіздері және шешілуі жалпы мемлекеттік, салалық және өңірлік мүдделерді бір мезгілде есепке алуды талап ететін халық шаруашылығы проблемаларын үйлестірудің нарықтық модельдерін үйлестіру әдістері туралы түсінікке ие болу

 • Код ON3

  халық шаруашылығын және оның салаларын басқарудың мемлекеттік және жалпы экономикалық органдарының қызметін ұйымдастырудың құрылымы мен негіздерін білу

 • Код ON4

  құқықтық, этикалық нормаларды білу, түрлі тілдерді білу, қоғамдағы қатынастарды реттейтін экологиялық қауіпсіздік негіздерін қарастыру және оқып білу.

 • Код ON5

  экономиканы басқарудың мемлекеттік органдарының сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастыру, жүзеге асыру және тиімділігін арттыру негіздерін білу

 • Код ON6

  мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу жөнінде, алдағы кезеңнің мақсатты бағыттарын айқындау және елдің және оның әкімшілік-аумақтық таксондарының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеу жөнінде тиісті ғылыми және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу

 • Код ON7

  өз жұмысында мемлекеттік реттеу мен экономикалық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесін қолдану

 • Код ON8

  алдағы кезеңде қоғамның өндіргіш күштерін орналастыруды оңтайландыру тұжырымдамасы мен жолдарын негіздеу

 • Код ON9

  облыстардың, өңірлердің (қалалардағы аудандардың) және қалалардың экономикалық және әлеуметтік дамуының кешенді жоспарларын әзірлеуге қатысу және оларды жүзеге асыру әдістерін білу

 • Код ON10

  Кәсіпорынның стратегиялық дамуының негізгі техникалық-экономикалық және қаржылық көрсеткіштерін есептеу дағдысын, сондай-ақ басқарушылық шешімдерді қабылдау сызбасын меңгеру.

 • Код ON11

  Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен принциптерін практикада қолдану

 • Код ON12

  мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеуде және алдағы кезеңнің мақсатты бағыттарын айқындауда құзыретті болу

6B04102 6B04102-Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top