Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03119 Денсаулық сақтаудағы психология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу, емдеу-диагностикалық ұйымдарда кәсіби психологиялық құзыреттілікті іске асыруға қабілетті жоғары білікті мамандар даярлау: - пациенттермен және медициналық қызметкерлермен тиімді психологиялық жұмыс істеу үшін қажетті заманауи білімдерге, білімдерге және дағдыларға ие; - денсаулықты сақтау, нығайту және аурудың алдын алу үшін психологиялық жұмыстың ерекшелігі мен маңыздылығын түсінеді; -ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге және өзіндік оқу-зерттеу жұмыстарын орындауға қабілетті (магистрлік диссертация)
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M066 Психология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; - қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; - ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; - оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; - қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; - әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: магистранттардың психологиялық ойлар дамуының теориялық және практикалық негіз білімдерін, психологияның ғылым ретінде оның дамуының әр кезеңінде мәселелерді шешудің негізгі құралын игеру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - психологияның категориялық аппараты құрылуының әдіснамалық, психологиялық және тарихи негіздерін талдау; - теоретиктердің қорытынды көзқарастарын салыстыру, өз позициясын анықтау; - қазіргі психологияның негізгі ұйымдастыру принциптерін, мақсаттарын, міндеттерін, әдіснамалық тәсілдерін жүйелеу; - практикалық іс-әрекетте теориялық білімдерді қолдану; - теориялық еңбектер мен практикалық нәтижелерді талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс магистранттарға пайда болғаннан бүгінгі күнге дейінгі «психология» ғылымы туралы тұтас түсінік қалыптастырады. Курсты оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: ежелгіден қазіргі күнге дейінгі психология ғылымының даму жүйесі; психологияның негізін қалаған ұлы ғалымдардың еңбектері; Қазақстандағы психология ғылымының даму және қалыптасу тарихының ерекшеліктері; психологияның тарихы, философиясы және жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Соматикалық патология кезіндегі психологиялық интервенция
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: соматикалық патология кезінде психологиялық интервенция әдістері туралы жүйелік білім мен көзқарасты қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: -емделушілер ауруларының құрылымында психологиялық факторларды анықтауға, бағалауға; -емдеу-диагностикалық процестің түрлі кезеңдерінде емделушілердің психологиялық ерекшеліктеріне скрининг және диагностика жүргізуді; -ауруды анықтау, емдеу және реабилитация кезеңдерінде емделушілер мен олардың жақындарына психологиялық көмек көрсетуді; -емделушілерге және олардың туыстарына психологиялық экспресс-көмек көрсету әдістерін меңгеруге Курсты оқу кезінде гуманистік психология, когнитивтік-бихевиоралды терапия, позитивті терапия, психоталдау, транзактілі талдау және соматикалық аурулары бар емделушілерге қолданылатын, емделуге оң бейімдер мен салауатты өмір салтын ұстануға оң ұстанымдарды қалыптастыруға бағытталған өзге бағыттардың әдістері және технологиялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің заманауи жағдайларда басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы жүйелі білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдық басқару құрылымдарын басқару және құру әдістерін білу; - кәсiби қызметте басқарудың әдiстерiн, құралдары мен әдiстерiн қолдануға; - ұйымдық басқару құрылымдарын талдау; - блоктың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; ұйымды басқарудағы негізгі тәсілдердің тиімділігін бағалау; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Басқару теориясы мен практикасы мәселелері. Басқару тарихы; мектептер мен заманауи басқару ұғымдары. Кәсіпорын мен ұйымды басқарудың функциялары мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері. Жоспарлау, ынталандыру және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аддикция және психикалық бұзылыстарға бірге тәуелділерге және науқастарға психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: психикалық бұзылыстары бар емделушілер үшін психологиялық практикада қолданылатын психологиялық интервенция әдістерінің тұтас көрінісін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: -психикалық бұзылыстары бар емделушілермен психологиялық коррекция және ақыл-кеңес беру әдістерін қолдануға; -психологиялық араласулардың сәйкестігі мен тиімділігін анықтауға; -өзінің және әріптестерінің жұмысын бағалауға, психологиялық жұмыстың түрлі әдістеріне қатысты ұсыныстар беруге; -нақты нозология кезінде, коррекциялық-консультативтік жұмыстың бағытын, мазмұны мен ұзақтығын анықтауға Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: түрлі этиологиядағы психикалық бұзылыстарды емдеуде қолданылатын психологиялық әдістер мен технологиялар, химиялық және химиялық емес тәуелділіктер, емделушінің отбасымен жүргізілетін кешенді жұмыстар қарастырылады. Когнитивті бихевориалды тәсілдемелердің тиімді әдістері мен техникалары, гуманистік психология және кеңес беру, гештальт-психология, аналитикалық психология, рационалды-эмотивтік терапия және ақыл-кеңес берудің өзге де заманауи бағыттары зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан магистранттердің тұлғааралық, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік маңызды ауруы бар науқастарға кеңес беру және түзету жұмыстары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: әлеуметтік маңызды аурулары бар емделушілермен психологиялық-коррекциялық жұмыстың негіздерін магистранттарда қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - әлеуметтік-маңызды және қауіпті аурулары емделушілермен және олардың айналасындағылармен диагностикалық-коррекциялық жұмыс жүргізуге; -жеке және топтық форматта психологиялық жұмыс жүргізуге; - жеке және топтық форматта емделушілердің жасы мен диагнозын ескере отырып, психологиялық жұмыс бойынша коррекциялық-реабилитациялық бағдарламаларды құруға; - коррекциялық-реабилитациялық жұмыс нәтижелерін жазуға және аралас мамандықтар бойынша (дәрігерлерге, әлеуметтік қызметкерлерге, педагогтарға және т.б.) психологиялық сипаттағы ұсыныстар беруге Курста, әлеуметтік маңызды және қауіпті арулары (онкология, туберкулез, қантты диабет, миокард инфаркті, инсульттер, ревматизм және т.б.) бар емделушілерге психологиялық коррекция жүргізу және ақыл-кеңес берудің хирургиялық араласуларға емделушілерді алдын-ала және кейін дайындау мен емдік көмектің өзге де түрлерінің әдістері мен технологиялары қарастырылады. Емдік-диагностикалық және реабилитациялық қалпына келтіру процестерінің барлық кезеңдеріндегі жеке және топтық формадағы жұмыстар зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы зерттеу әдістері мен эксперимент
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: магистранттарда маманның практикалық іс-әрекетіндегі зерттеу жұмысының рөлін түсіну, ғылыми зерттеудің негізгі түсініктерін игеру және бекіту, ғылыми танымның, ізденіс және жинаудың әдістері мен логикасы туралы түсініктер құру, ғылыми ақпараттарлы өңдеу және зерттеу нәтижелерін рәсімдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - нақты практикалық міндеттерді шешуде теориялық білімдерді қолдану; - зерттеу нысанын анықтау, мақсат қою, зерттеуді орындау жоспарын құру; - ақпараттарды зерттеу және өңдеуді жүзеге асыру; - экперимент және зерттеу нәтижелерін талдау және өңдеу; - қазіргі психологиядағы зерттеу мәселелерін түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: зерттеу іс-әрекеті мен тәжірибе негіздері, зерттеу және оның адамның тәжірибелік іс-әрекетіндегі рөлі; ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері; ғылыми танымның әдістерін қолдану; логикалық заңдар мен ережелерді қолдану; ғылыми ақпараттарды жинақтау; негізгі түсініктер; таңдамалы тапсырмаларды шешудің алгоритмі; қорғау құжаттары; халықаралық сертификация, автор құқығын қорғауға жауапкершілік, психологиялық ғылым мен практиканы бағалау үшін этикалық стандарттарды қолдана алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Клиникалық психология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: заманауи клиникалық психологияның мазмұны, әдістері және бағыттары туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыру және тереңдету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - заманауи клиникалық психологияның ғылым және тәжірибе ретінде жүйелі құрылысын түсіну; - әртүрлі нозологиялары бар пациенттермен/клиенттермен жұмыста клиникалық психологияның білімдерін пайдалану; - психикалық іс-әрекеттің бұзылыстарын және сана бұзылыстарын саралау; - психикалық іс-әрекет бұзылыстарының дамуына ықпал ететін факторларға психологиялық баға беру; - психика және тұлғаның бұзылыстарын клиенттердің жынысы мен жасын ескере отырып талдау; - әртүрлі бейіндегі медициналық мекемелердегі клиникалық психологтың жұмысын ұйымдастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: патопсихология, нейропсихология, психосоматика саласындағы заманауи теоретикалық-қолданбалы зерттеулер, әртүрлі соматикалық және психикалық науқастар кезіндегі тұлғаның этиологиясы және патопсихологиялық көрінісі, әртүрлі бейіндегі медициналық ұйымдардағы психологиялық қызмет жұмысын ұйымдастыру негіздері, пациенттерді/клиенттерді емдеудегі және оңалтудағы клиникалық психологияның мүмкіндіктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Соматикалық, психосоматикалық және психикалық бұзылулар клиникасындағы медициналық психодиагностика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: психонаркологиялық бағыттағы медициналық ұйымдардағы / алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмекті ұйымдастыру барысында / созылмалы соматикалық әлеуметтік-мәнді науқастары бар пациенттермен психодиагностикалық жұмысты жүргізу қабілеті мен дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - әртүрлі типтегі науқастары бар пациенттердің психологиялық ерекшеліктерін түсінуге - психодиагностикалық жұмысты жүргізудің қағидаларын түсінуге - психодиагностикалық зерттеу жүргізуге - пациенттермен психодиагностикалық жұмысты ұйымдастыруға - әлеуметтік мәнді бұзылыстар, соматикалық/психосоматикалық бұзылыстар, психикалық бұзылыстар мен тәуелділіктер клиникасындағы психологиялық факторларды анықтауға - тесстер мен әдістемелердің нәтижелерін интерпретациялауға, психодиагностикалық қорытынды құрастыруға - психодиагностиканың нәтижелерін ескере отырып, пациенттерге және емдеуші дәрігерге психологиялық ұсыныстар дайындауға Курсты меңгеру барысында пациенттің және оның әлеуметтік ортасының тұлғалық ерекшеліктерін психологиялық диагностикалау сұрақтары, науқастың ішкі бейнесі және әлеуметтік-мәнді бұзылыстардың пайда болуына, өтуіне және емделуіне ықпал ететін басқа да психологиялық факторлар, психологиялық әдістердің компендиумы, оларды талдаудың және интерпретациялаудың қағидалары, емдеуші дәрігердің тапсырысын ескере отырып психологиялық қорытындыны дайындау және жазу, психодиагностиканың нәтижелеріне негізделе отырып ұсыныстар құрастыру қарастырылатын болады. Курс магистранттарды психосоматикалық және соматикалық бұзылыстары бар пациенттердің психологиялық ерекшеліктерімен, сонымен қатар пациенттердің тұлғалық мінездемелерін және аурудың пайда болуына, өтуіне және оны емдеуге ықпал ететін психологиялық факторларды анықтауға арналған психодиагностикалық құралдармен, психодиагностикалық процедуралармен, жүргізілген зерттеулердің негізінде психологиялық қорытындыны жазумен таныстырады. Курста психикалық бұзылыстар және аддикциялар (шизофрения, эпилепсия, маниакалды-депрессивті психоз, ОЖЖ органикалық бұзылысы, ақыл-ой кемдігі, невроздар, маскүнемдік, нашақорлық, ойындарға тәуелділік және т.б.) кезіндегі психологиялық диагностика әдістері, психодиагностикалық процедуралардың қағидалары мен мазмұны, ұсыныстарды дайындау және психоневрологиялық бейіндегі пациенттермен түзету-кеңес беру жұмыстарында диагностика мәліметтерін пайдалану қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жалпы және медициналық психологияның теориялық-әдіснамалық негіздерін түсіндіру

 • Код ON2

  Бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарында, әртүрлі бейіндегі мамандандырылған медициналық мекемелерде (онкологиялық, кардиологиялық, туберкулезге қарсы, психиатриялық және наркологиялық бейіндегі және т. б.), сондай-ақ психологиялық қызмет көрсетумен айналысатын ұйымдарда психологиялық бағалау, кеңес беру және интервенция әдістерін қолдану және принциптерін түсіндіру

 • Код ON3

  Медициналық мекемелердің пациенттерімен және қызметкерлерімен жұмыста психологиялық ақпаратты интерпретациялауда теориялық-әдіснамалық тәсілдерді түсінуді қолдану

 • Код ON4

  «Психология-Медицина» пәнаралық аспектіде ғылыми-зерттеу және практикалық міндеттерді шешу үшін білімді, ептілікті және дағдыларды пайдалану

 • Код ON5

  Соматикалық және психикалық аурулар құрылымындағы психологиялық факторлардың рөлін кешенді бағалауды дербес жүргізуді жүзеге асыру

 • Код ON6

  Психолог-зерттеушінің және практиктың тұлғалық қасиеттерінің зерттеу нәтижелері мен кәсіби қызметке әсерін сыни бағалау, қарастыру және басқару.

 • Код ON7

  Психологиялық қорытындыларды, есептерді және жұмысқа қажетті құжаттардың басқа да түрлерін сауатты және құзыретті құрастыру дағдыларын қолдану

 • Код ON8

  Психологиялық зерттеудің дизайнын және бағдарламасын өз бетінше құрастыруды жүзеге асыру, талдау, сипаттау, негіздеу және психологиялық деректерді адекватты әдістермен және технологиялармен ұсыну, психологиялық деректерді өңдеуде статистикалық әдістерді қолдану

 • Код ON9

  Кәсіби қызметте кәсіби-этикалық принциптердің сақталуын негіздеу және жүзеге асыру

 • Код ON10

  Кәсіби ақпаратты өзі қызмет ететін аудиториялар мен мақсаттарға сай келетін нысандар мен стильдерде дәлелді, сыни, шығармашылық және тәуелсіз сипаттау

 • Код ON11

  Заманауи психологиялық құралдар мен әдістерді пайдалана отырып, дербес қолданбалы жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру

 • Код ON12

  Психологтармен және аралас мамандықтар өкілдерімен тиімді кәсіби қарым-қатынас орнату (дәрігерлер, әлеуметтік қызметкерлер; педагогтар)

Top