Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04222 Сот филологиялық сараптамасы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР Сот-сараптама қызметі үшін білікті кадрлар даярлау. Білім беру бағдарламасы сот филологиялық сараптама бойынша біліктілік талаптарына сәйкес жасалған. Бағдарлама маман профессиограммасын қалыптастыруға бағытталған: - «Сот филологиялық сараптамасы» саласында дербес сот-сараптамалық зерттеу жүргізу; - өз зерттеулерінің нәтижелеріне баға беру және олардың дәлелдік материалдар жүйесінде маңыздылығын анықтау; - лингвомәдениеттану, лингвопрагматика, дискурс және лингвистиканың басқа да жаңа бағыттарынан білімдерін сараптық зерттеулер әдістемесіне біріктіру, апробациядан өту және сараптау практикасына енгізу; - экспертологияның осы саласын дамыту үшін теориялық және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыру; -әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M079 Сот сараптамасы
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • ҚР Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шешім қабылдау немесе үкім шығару кезінде ҚР іс жүргізу қызметінің заңдылығын, негізділігін түсіндіру қабілетін қалыптастыру. магистрант қабілетті: - процесуалдық қызметінің түрлерін, қылмыстық, азаматтық процестің міндеттері мен функцияларын және т.б. талдай білу; - процессуалдық құқық қатынастары субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін білу; - дәлелдеме жинау процесі және т.б. ұғымдарын ашу. Пән оқытады: сот ісін жүргізу түсінігін, процесуалдық қызметтің түрлерін, процестің қайнар көздерін, міндеттері мен функцияларын, субъектілердің құқықтары мен міндеттерін, процесс сатысының міндеттерін, дәлелдемелерді жинаудың процессуалдық құралдарын, дәлелдемелер ұғымын және оларды бағалау және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР қазіргі қылмыстық саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазақстандық заңнаманың негізгі салаларының біріне айналған қазақстандық қылмыстық-атқару құқығының өзекті мәселелерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән оқытады: - Пәннің мақсаты Қазақстан Республикасының қылмыстық-құқықтық саясатының негіздері мен бағыттары туралы түсініктерді, қылмыстық іс-қимыл әрекеті мәселелерін көрсету қабілетін қалыптастыру. - Қазақстан Республикасының Қылмыстық саясатындағы қазіргі заманғы реформалардың негізгі бағыттарын; - қылмыстық-құқықтық нормаларды қолдану мен пайдалануға байланысты негізгі проблемалық аспектілерді; - құқық қорғау органдарының құқық қолдану тәжірибесінің заңнамалық, жалпы теориялық және ғылыми-тәжірибелік маңыздылығына қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби-педагогикалық мәдениетті меңгерту, педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру, болашақ оқытушыларды жоғары мектеп педагогикасының жалпы мәселелерімен, теориялық және әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру үдерісінде оқытушы мен білім алушылардың өзара әрекетінің субъект-субъектілі, қарым-қатынас технологиясымен таныстыру. Курс білім беруді дамытудың мегатенденциясымен және Болон үдерісімен танысуға, оқыту/тәрбиелеу әдістері мен стратегияларын қолдана отырып дәріскерлік, кураторлық шеберлікті меңгеруге бағытталған. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Педагогика ғылымының әдіснамасы. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық аппараты. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби біліктілігі. Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі. Жоғарғы мектептегі оқыту теориясы (Дидактика). Жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күші және ұстанымдары. Жоғары білім беру мазмұны. Кредиттік жүйе негізінде жоғары мектепте оқыту үдерісін ұйымдастыру. Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі әдістері мен түрлері. Болашақ мамандарды даярлаудағы оқытудың белсенді әдістері мен түрлері. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары. ЖОО-ғы эдвайзер, тьютор және офис-регистратордың қызметі. Кредиттік технология жағдайында өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Жоғары мектептің ғылыми іс-әрекет теориясы. МҒЗЖ. Оқу-әдістемелік материалдарды құру технологиясы. Жоғары мектеп маман тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде. ЖОО тәрбие жұмыстарының мәні мен негізгі бағыттары. Жоғары мектептегі куратор. Білім беру менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сот сараптамалық қызметтің құқықтық, ұйымдастырушылық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сот сараптамасының құқықтық, ұйымдастырушылық негіздері туралы түсінік қалыптастыру. магистрант қабілетті: - сот сараптамасы ұғымын ашу және оның белгілеріне сипаттама беру; - сот-сараптама қызметінің принциптерін ашу, ҚР-дағы сараптама мекемелерінің жүйесін көрсету және басшылардың және т.б. өкілеттіктерін көрсету; - сот-сараптама қызметіндегі ҚР ӘМ-нің құзыретін көрсету және рөлін ашу; - сарапшының процессуалдық құқықтары мен міндеттерін, сарапшыларды аттестациялауды жүргізу тәртібін, әдістерді байқаудан өткізу, валидациялау тәртібін білу, - сот сараптамаларының жіктелуін және т.б. негіздеу. Пән оқытады: арнайы ғылыми білімді қолдану нысаны ретінде сот сараптамасы ұғымын; сот сараптамаларының жіктелуін; Қазақстан Республикасындағы сараптама мекемелерін; сараптаманы тағайындау және жүргізу мәселелерін; процеске қатысушылардың процесуалдық мәртебесін; біліктілік куәлігі, апробация, валидация және т.б. ұғымдарды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. сәйкес профиль бойынша шет тіліндегі ғылыми және техникалық ақпаратты жүйелеу; 2. сауалнамаларда, оқуда, жұмыс және т.б. туындайтын әртүрлі тақырыпта әдеби тілде жасалған, нақты мәлімдемелердің негізгі ойларын сипаттау; 3. алынған ақпараттарды өзіне ыңғайлы аңдатпа, аударма, рефераттар және т.б. 4. әртүрлі жалпы және оқу-кәсіптік тақырыптарда, тілдесуді шет тілінде жүзеге асыру; 5. шет тілін оқытудың онлайн әдістерін бағалау. «Шетел тілі (кәсіптік)» пәнінің оқу бағдарламасы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған. Болашақ магистр шетел тілі біліктілігін академиялық білімді, жаңа технологияларды және заманауи ақпаратты игеру жолында тиімді құралы ретінде қолдана алады және шетел тілі біліктілігі магистранттың мамандық және ғылыми қызметін табысты болуына үлес қосады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық заңнамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қылмыстық заңда көзделген және қылмыстық жауаптылыққа жататын қоғамдық қауіпті әрекеттер ретінде қылмыстық құқық бұзушылықтарды бөліп алу қабілетін қалыптастыру. магистрант қабілетті: - қылмыстық заңды түсіндіру, қылмысқа қарсы әрекет кезінде оның мәнін көрсету; - құқық бұзушылық құрамының элементтерін ашу; - жасалған әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік ұғымын түсіндіру; - қылмыстық заңда көзделген қағидаларды түсіндіру және т.б. Пән оқытады: қылмыстық заңды, қоғамдық құрылысқа, саяси және экономикалық жүйеге, азаматтардың жеке басы, еңбек және басқа да құқықтары мен бостандықтарына және т.б. қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтарды, құқық бұзушылықтың құрамын, қылмыстық жауапкершілік ұғымын, жазалау шараларын және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР сот icін жүргізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сот төрелігін жүзеге асырудың жүйелендірілген және реттелген рәсімін түсіндіру қабілетін қалыптастыру. магистрант қабілетті: - қылмыстық, азаматтық процесс, әкімшілік іс жүргізу міндеттерін, мақсаттарын түсіну; - сот ісін жүргізу қағидаларын түсіндіру; - сот ісін жүргізудің әрбір сатысының міндеттерін білу; - процеске қатысушылардың әрқайсысының құқықтық мәртебесін және т.б. ашу. Пән оқытады: қылмыстық, азаматтық, әкімшілік процестердің принциптерін, міндеттерін, мақсаттарын, процеске қатысушылардың құқықтық мәртебесін, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік процестердің сатыларын, процесуалдық әрекеттерін жүргізу, арнайы білімді қолданудың процесуалдық формаларын және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық сараптама
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сот филологиялық (лингвистикалық) сараптаманың теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіндіру қабілетін қалыптастыру. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - филология, лингвистика, тіл білімі және т.б. ғылымдар арасындағы теориямен, сот филологиялық (лингвистикалық) сараптама практикасымен (СФС); - сот ісін жүргізу міндеттерін шешумен СФС мәнінің, міндеттерінің ерекшелігін түсіндіру; - сот филологиялық (лингвистикалық) сараптаманың сыныптамасын ұсыну; - СФС әдістері жүйесінің деңгейін негіздеу; - тілдердің лексикалық, фразеологиялық, стилистикалық, синтаксистік ерекшеліктерін негіздеу үшін, сөйлеу көріністерінің композициялық құрылымын бөлу үшін лингвистикалық талдау әдістерін қолданудың мақсаттары мен міндеттерін түсіну; - сараптама қорытындысын және т.б. ресімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криминалистикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: құқық бұзушылықты ашу үшін криминалистикалық технологияларды қолдану қабілетін қалыптастыру. магистрант қабілетті: - қылмыстың криминалистикалық сипаттамасын түсіндіру; - қылмыстың криминалистикалық сипаттамасындағы криминалистикалық маңызды элементтердің мәнін түсіндіру; - материалдық іздерді жинаудың криминалистикалық тәсілдерін меңгеру, қаралатын істер мен т.б. мән-жайларды анықтаудағы қылмыс іздерінің мүмкіндіктерін білу. Пән оқытады: құқық бұзушылықтың криминалистикалық маңызды элементтерінің жүйесін, дәлелдемелермен жұмыс жасауды техникалық-криминалистикалық жағынан қамтамасыз етілуін, қарауларды және басқа да іс жүргізу әрекеттерін жүргізу бойынша криминалистикалық ұсыныстарды, мамандардың, сот сарапшыларының іс жағдайын анықтаудағы рөлін және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сот филологиялық сараптамасындағы лингвоконфликтология және дискурс-талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тілдің конфликтілік әрекет ету сипаты туралы тұтас түсінік қалыптастыру, даулы мәтіндерді талдау дағдыларын қалыптастыру, соның ішінде зерттелетін мәтіннің оның әлеуетті конфликтілік мәніне талдау. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - заңдық маңызы бар жағдайларда сараптамалық тұлғаның лингвистикалық қызметінің мәнін түсіну; - ауызша және жазбаша сөйлеуге тән заңдылықтарға бағдарлану; - дау-жанжалдардың сөйлеу репрезентацияларында бағдарлану м сөйлеу актілерінің жіктелуін білу; - сөйлеу актілерінің лингвопрагматикалық сипаттамасын түсіну; - қазіргі лингвистика принциптерін түсіну және дау-жанжалды мәтін мен т. б. зерттеу барысында олардың жүзеге асуын түсіну.; - дискурстің лингвистикалық табиғатын, құрылымы деңгейін, дискурстың типологиясын түсіну; - тілдің дискурсивті талдауының философиялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру; - дискурсты талдаудың сандық және сапалық әдістерін қолдану. Пән оқытады: Конфликтология теориясының және практикасының мәселелері және даулы мәтінді сөйлеу қақтығысының көзі ретінде лингвистикалық зерттеу. Қазіргі лингвистиканың негізгі принциптері және даулы сөйлеу шығармаларын талдау кезінде

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криминалистикалық техника мен тактиканың қазіргі жағдайы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы криминалистикалық техника мен криминалистикалық тактика салаларын зерттеу магистрант қабілетті: - қылмыстарды тергеудегі қазіргі заманғы криминалистикалық құралдардың мүмкіндіктерін сипаттау; - дәлелдемелерді жинау үшін техникалық-криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдану; - қылмысты ашу мен тергеуде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану; - тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын және т. б. түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты: ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан түсіндіруге; 2. ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауға және шеше білуге; 3. зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-тәсілдерін жасауды жүйелеуге; 4. ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауға және түсінуге; 5. әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды түсіндіруге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық, экстремистік материалдарды сараптамалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ақпараттық экстремистік материалдар мен басқа да объектілерге сараптама жүргізу қабілетін қалыптастыру. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - динамикалық сөйлеу коммуникациясы жағдайында мәтіндік бірліктің жұмыс істеуін түсіндіру; - сөйлеу туындысы авторының коммуникативтік ниетін тілдік репрезентациялау тәсілдерін көрсету; - іскерлік бедел немесе осындай мәліметтердің болмауы сияқты тұлғалар туралы жағымсыз ақпараттың мазмұны туралы міндеттерді шешу; - адамдарға қатысты кемсітушілік сипаттағы пікірлерді анықтау; - ұсынылған материалдарда қандай да бір ұлтқа, конфессияға, нәсілге қатысты қандай да бір дұшпандық немесе зорлық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға шақырулары бар пікірлерді анықтау; - қандай да бір ұлт, этникалық, конфессиялық немесе әлеуметтік топ және т.б. адамдарға қатысты кемсітушілік сипаттағы пікірлерді анықтау; - полярлық қарама-қайшы, антагонизм, бір этникалық топ мүдделерінің қандай да бір басқа топқа қатысты принципиалды үйлесімсіздігі туралы пікірлерді анықтау; - қандай да бір ұлттың, конфессияның, этникалық топтың және т.б. өкілдеріне қатысты оң баға, геноцид, депортация, қуғын-сүргінді мадақтауы бар пікірлерді анықтау. Пән оқытады: ақпараттық материалдар мен басқа да объектілерді сараптаудың пәні, объектілері, міндеттері мен әдіснамалық негіздерін; сөйлеу шығармасының мазмұндық-мағыналық және формальды жақтарын талдау ерекшелігін түсіндіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автортану сараптамасының даму мәселелері және болашағы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: теориялық білім алу қабілетін қалыптастыру және сот автортану сараптамасының практикалық дағдыларын меңгеру. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - тепе-теңдікті анықтау мәселелерін шешу; - сөйлеу көріністерінің даралығын негіздейтін факторларды бөлу; - сөйлеу көріністерінің салыстырмалы тұрақтылығын түсіну; - мәтін авторлығын, плагиат деңгейін анықтау; - берілген материалдар бойынша мәтін авторының жеке ерекшеліктерін, оның жасын, мамандығын, білім деңгейін, жынысын, психикалық жағдайын, ұлтын және т.б. анықтау. Пән оқытады: сот автортану сараптамасының теориялық негіздерін, сот автортану сараптамасының пәні мен әдістерін; авторлықты анықтау бойынша криминалистикалық идентификацияның ғылыми негіздерін, азаматтық істерді қарау, қылмыстық істерді тергеу және шешу кезіндегі рөлі мен маңызы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Есірткі және өзге де құралдардың заңсыз айналымымен жасалатын құқық бұзушылықтарды тергеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: есірткі және өзге де құралдардың заңсыз айналымымен жасалатын құқық бұзушылықтарды тергеумен сот сараптамасының өзара байланысын түсіну қабілетін қалыптастыру. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - криминалистикалық сипаттама беру; - сараптама тағайындау бойынша тергеудің әдістемелік негіздері мен тактикасын түсіндіру; - есірткі партиясын беру бойынша қылмыскерлердің бұрмаланған хабарламаларының мағыналық мазмұнын белгілеу және т.б. Пән оқытады: криминалистикалық мінездеме, типтік ситуациялар және тергеудің әдістемелік негіздері, дәлелдемелерді анықтау, тіркеу және алу, сараптауды тағайындау тактикасы және т.б. байланысты тәжірибелік ұсыныстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дыбысты сөйлеуді сараптамалық зерттеу әдістемесі (пара, бопсалау, қауіп туралы, есірткі заттарының заңсыз айналымы туралы істер бойынша)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сөз сөйлеудің сот-сараптамалық зерттеулерінің әдістемесі мен ұйымдастырылуы бойынша (пара, бопсалау, қауіп туралы, есірткі заттарының заңсыз айналымы туралы істер бойынша) теориялық білім алу және практикалық дағдыларды меңгеру қабілетін қалыптастыру. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - сараптама ерекшелігін, оның міндеттерін, қажетті материалдарды түсіну; - есірткі немесе психотроптық заттарды сату немесе есірткі және т. б. контрабандасы туралы қылмыстық ақпаратты қамтитын сөздерді, фразаларды, сөз тіркестерін, сөздерді анықтау.; - параны беру, тауарлар контрабандасы және т. б. туралы қылмыстық ақпаратты қамтитын сөздерді, фразаларды, сөз тіркестерін, сөздерді анықтау. Пән оқытады: дыбысты сөйлеудің сот-сараптамалық зерттеулерінің теориялық негіздері (пара, бопсалау, қорқыту туралы, есірткі заттарының заңсыз айналымы туралы істер бойынша); сот филологиялық сараптаманың осы түрінің пәні мен әдістері; қылмыстық істерді тергеу кезіндегі олардың рөлі мен маңызы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Лингвоконфликтология мен байланысты құқық бұзушылықтарды тергеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвоконфликтологиямен байланысты құқық бұзушылықты тергеумен сот филологиялық сараптамасының өзара байланысын көру қабілетін қалыптастыру. магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - іс-әрекеттердің қылмыстық-құқықтық мәнін және осы санаттағы істер бойынша сараптама міндеттерін түсіну; - адамдар туралы жағымсыз ақпараттың мазмұны туралы мәселелерді осы тұлғаның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарай шешу; - іскерлік бедел немесе осындай мәліметтердің болмауы сияқты тұлғалар туралы жағымсыз ақпараттың мазмұны туралы мәселелерді шешу; - жала жабу туралы мәселелерді шешу; - адамдарға қатысты кемсітушілік сипаттағы пікірлерді анықтау; - қандай фразаларда, сөздерде, сөз тіркестерінде теріс ақпарат көрсетілген және ол қандай нысанда көрсетілген: бекіту, пікір, болжам және т.б. түрінде. Пән оқытады: лингвоонфликтологиямен байланысты құқық бұзушылықтардың криминалистикалық сипаттамасы, дәлелдемелерді анықтау, тіркеу және алу, тергеу әрекеттерін жүргізу және сараптама тағайындау тактикасы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жарнамалық мәтіндер мен сөздік және аралас тауар таңбаларын сараптамалық зерттеу әдістемесі (неймингтік сараптама)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жарнамалық мәтіндер мен сөздік және аралас тауарлық белгілердің сот-сараптамалық зерттеулерін ұйымдастыру және методологиясы бойынша теориялық білім алу және практикалық дағдыларды алу қабілетін қалыптастыру (неймингтік сараптама). Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - сараптама ерекшелігін, оның міндеттерін, қажетті материалдарды түсіну; - сараптамалық қорытындыны ресімдеу, жарнама мәтінінің мазмұнындағы әділетсіздікті анықтау; - жарнамалық мәтін мазмұнының әдепсіздігін, жарнамалық мәтін мазмұнының дұрыс еместігін анықтау; - атаулардың сәйкестігін немесе олардың дұрыстығын, терминдердің сәйкестігін анықтау; - коммерциялық ономастика, эргонимдер, хрематонимдер және т.б. бойынша міндеттерді шешу. Пән оқытады: жарнамалық мәтіндердің сот-сараптамалық зерттеулерінің теориялық негіздері мен әдістемелерін; осы сараптама түрінің пәні мен әдістерін; азаматтық істерді қарау, қылмыстық істерді тергеу және шешу кезіндегі рөлі мен маңызын.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сот филологиялық (лингвистикалық) сараптаманың даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сот филологиялық (лингвистикалық) сараптаманы дамыту бойынша ғылыми ізденістерді жүргізу қабілетін қалыптастыру магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - СФС теориясының негізгі заманауи дискуссиялық мәселелері туралы кәсіби білімді тереңдету бойынша бағыттарды түсіну; - филологиялық (лингвистикалық) сараптама түрлері мен тектерінің мазмұнын түсіну; - жаңа түрлердегі теориялық, әдістемелік сипаттағы мәселелер-неймингтік сараптама, есірткі және т.б. туралы істер бойынша жазылған ауызша белгілердің сараптамасы. Пән оқытады: сот филологиялық (лингвистикалық) сараптаманы дамыту мәселелерінің жаңа концепцияларын, құқық қорғау органдарының тергеу және сараптау бөлімшелерінің қылмыстарды ашу бойынша озық тәжірибелері көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мемлекеттің конституциялық құрылысы негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мемлекеттің конституциялық құрылысы мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды түсіндіру және сот филологиялық сараптамасының рөлі мен мәнін көру қабілетін қалыптастыру. келесі құзыреттіліктерді - осы санаттағы істер бойынша іс-әрекеттердің қылмыстық-құқықтық мәні мен сараптамалық міндеттерін түсіндіреді; - сараптама және т.б. тағайындау тактикасы бойынша практикалық ұсыныстар беру; - конституциялық құрылысты құлатуға шақыру арқылы сөздерді анықтау; - қандай да бір ұлт, этникалық, конфессиялық немесе әлеуметтік топ және т.б. адамдарға қатысты кемсітушілік сипаттағы пікірлерді анықтау. Пән оқытады: мемлекеттің конституциялық құрылысы мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі, құрамы, субъектісі, объектісі, субъективті, объективті жағы, қылмыстық жазалау шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  құқық бұзушылық ұғымын түсіндіру, қылмыстық құқық бұзушылықты басқалардан саралау, қылмыстық теріс қылықтың, қылмыстың құрамын анықтау; қазақстандық заңнама бойынша сот ісін жүргізудің түрлерін түсіндіру, сот ісін жүргізудің әрбір сатысының міндеттерін, дәлелдеу пәнін, іс жүргізу әрекеттерінің түрлерін, олардың негізгі ережелерін түсіну; қылмыстың криминалистикалық сипаттамасын түсіндіру, материалдық іздерді жинаудың криминалистикалық тәсілдерін меңгеру және қаралатын істердің жағдайын анықтаудағы олардың мүмкіндіктері; іс жүргізу әрекеттерін жүргізу кезіндегі тактикалық тәсілдердің рөлін, істерді ашу мен тергеудегі қазіргі заманғы криминалистикалық технологиялардың маңызын түсіну; ҚР-дағы сараптама қызметінің міндеттері мен функцияларына, ұйымдастыру принциптеріне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеу; кешенді, қайталама, комиссиялық, қосымша сараптамалардың процесуалдық ерекшеліктерін айқындау; сараптама жүргізу кезінде сот сарапшысының құқықтары мен міндеттеріне баға беру.

 • Код ON2

  сот-филологиялық сараптаманы тағайындау және жүргізу негіздерін түсіндіру; сараптамалық қорытындының құрылымын және оның дәлелдемелік мәнін негіздеу; «сот филологиялық сараптамалары» білім саласын сот сарапшылығында қалыптастыратын интегративтік үрдістерді түсіндіру.

 • Код ON3

  сот ісін жүргізу міндеттерін шешу үшін сөйлеу шығармасын көпжақты, кешенді лингвистикалық зерттеудің әдіснамалық принциптерін тұжырымдау; жеке тұлғаның жеке және әлеуметтік сипаттамаларымен сөйлеу қызметінің өзара байланысын көрсету; динамикалық сөйлеу коммуникациясы жағдайында мәтіндік бірліктің жұмыс істеуін түсіндіру. сөйлеу туындысы авторының коммуникативтік ниетін тілдік репрезентациялау тәсілдерін көрсету; тілдік және жеке тіл мен сөйлеуде өзіндік шектеуді көрсету; қазіргі лингвистика принциптерін түсіндіру және даулы мәтінді зерттеу кезінде олардың жүзеге асырылуы.

 • Код ON4

  дискурстың әртүрлі типтерінің бірліктерін қалыптастыру және түсіну механизмдерінің сипаттамасын беру; жағымсыз ақпаратты беру тәсілдерін түсіндіру; сөйлеу шығармасының мазмұндық-мағыналық және формальды жақтарын лингвистикалық талдау әдістемесін түсіндіру; сөйлеу шығармасынан коммуниканттар мен мәтіннің пайда болу жағдайлары туралы фактілік және жеке ақпаратты алу әдістемесін түсіндіру; факт және пікір білдіру туралы пікірлерді ажыратуды түсіндіру; сөйлеу көріністерінің даралығын тудырған факторлар, сөйлеу көріністерінің салыстырмалы тұрақтылығын түсіндіру.

 • Код ON5

  сараптама қызметі саласындағы терминологияны қолдану, сараптама жүргізуді қамтамасыз етудің тәсілдері мен құралдарын таңдау; ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қол жетімділігін бұзу салдарын түсіну; тілді дискурсивті талдау әдістерін жіктеу; іскерлік беделін кемітетін немесе осындай мәліметтердің болмауы сияқты адамдар туралы теріс ақпараттың мазмұны туралы міндеттерді шешу, қорлайтын лексиканың бір немесе бірнеше түріне қатысты сөздердің, сөз тіркестерінің немесе сөз тіркестерінің болуы немесе болмауы туралы міндеттерді шешу; қандай да бір ұлтқа, конфессияға, нәсілге, конституциялық құрылысты құлатуға үндеулері және т.б. бар сөздерге қатысты қандай да бір дұшпандық немесе зорлық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға шақырулары бар пікірлерді анықтау.

 • Код ON6

  есірткі немесе психотроптық заттарды сату немесе контрабанда немесе пара және т.б. беру туралы қылмыстық ақпаратты қамтитын пікірлерді анықтау.; дәлелдеу кезінде нақты деректерді анықтауға ықпал ете отырып, мәтіннің авторын идентификациялау міндетін шешу; мәтін авторының жеке қабілеттерін – жынысы, жасы, мамандығы, психикалық жағдайы және т.б. диагностикалау.

 • Код ON7

  жарияланым мәтінінің (атауының) маңызды жанрлық, психолингвистік және стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; мақала (мақалалар) мәтінінің композициялық құрылымын, автор қолданған көркем тәсілдерді және олар басылым кейіпкерлерін қалай сипаттайды; авторлық жалғандық және плагиат дәрежесін анықтау;

 • Код ON8

  ғылыми-зерттеу қызметіне, оның ішінде өз бетінше таңдалынған, теориялық және іс жүзінде маңызы бар, талап етілген сот және тергеу практикасына қатысу; өзін-өзі оқыту мен оқытуды қажетті ұйымдастыру және іске асыру аспектісінде инновациялық педагогикалық қызметпен айналысу; компьютерлік технологиялар құралдары жетістіктерінің ғылыми ізденістерін, сараптамалық зерттеулерді жүргізу кезінде пайдалану; филологиялық сараптама саласында жаңа білім құру үшін жобаларды әзірлеу, жасау және енгізу.

 • Код ON9

  сараптама жүргізу, ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік қызмет нысандары арасындағы өзара байланыс бағасын беру; сараптама қызметін ұйымдастыру қағидаттары мен сот сараптамаларын жүргізу құқығына біліктілік куәліктерін беру, сот сарапшыларын аттестаттаудан кезең-кезеңмен өту туралы құқықтық нормалар арасындағы өзара байланыс туралы қорытынды жасау; сараптама қызметін ұйымдастыру қағидаттары мен әдістемелерді апробациялау, әдістерді, әдістемелерді валидациялау бойынша құқықтық нормалар арасындағы өзара байланысты түсіндіру;

 • Код ON10

  сөйлеу көріністерін талдау мен бағалаудың жалпы әдіснамасына сәйкес сараптамалық зерттеулердің нәтижелерін бағалау және қорытынды тұжырымдау; сарапшы-филологтың шешілетін міндеттері мен құзыреттілігі арасындағы арақатынасты дәлелдеу; сараптама жүргізуден жазбаша бас тартуды және сарапшының өтінішін негіздеу; филологияны, лингвистиканы қоса алғанда, түрлі сараптамалық мамандықтар білімінің интеграциясы ретінде кешенді психофилологиялық, психофизиологиялық, фоноскопиялық сараптамаларды интерпретациялау; қайта филологиялық сараптама тағайындау негізділігін анықтау.

 • Код ON11

  кезең-кезеңмен зерттеу нәтижелерін және қорытындыда қолданылған әдістемелерді баяндау; тергеу, сот талқылауы барысында жауап алу кезінде өзінің сараптамалық қорытындыларын негізді түрде дәлелдеуге.

 • Код ON12

  командада жұмыс істеу, ымыраға келу және өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру; патриотизм, азаматтық және төзімділік қағидаттарына негізделген позитивті коммуникативтік дағдыларды меңгеру; оқу бағдарламасын аяқтағаннан кейін өзін-өзі оқытуға, ақпараттық және білім беру технологиялары негізінде өз білімін кеңейтуге қабілетті болу; көп ұлтты және көпмәдениетті ұжымда жұмыс істеуге дайын болу.

Top