Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07108 Заттар интернеті мен Big Data в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты «6В07108 - Интернет заттары және Big Data» қазіргі заманғы көп деңгейлі желілік компьютерлік басқару жүйелерін қолданумен өнеркәсіптік, шаруашылық және әлеуметтік нысандарда жұмыс істеу үшін Автоматтандыру және басқару саласындағы талап етілетін бакалаврларды сапалы дайындау. Осы мамандықтың бакалавры заманауи микроконтроллермен және желілік компьютерлік жабдықтар мен OPC серверлері) өңдеуші секторындағы бақылау мәліметтерін жинау, өңдеу, талдаудың математикалық әдістерімен (микропроцессорлық және микроконтроллер технологиясының жылдам дамуы, математикалық әдістер мен бақылау теориясы модельдері, роботталандыруға байланысты 20-шы ғасырдың соңында пайда болған пәндердің ғылыми негіздері) жұмыс істеуге дайындау. Білім беру бағдарламасының пәндері математикалық және ақпараттық-компьютерлік пәндер: математикалық талдау, жоғары алгебра және аналитикалық геометрия, ықтималдық теориясы және математикалық статистика, информатика, деректер құрылымдары мен алгоритмдер, автоматтандыру құралдары мен элементтері, электроника және схемотехника пәндері, сызықтық және сызықты емес басқару теориялары, микроконтроллер автоматтандырылған басқару жүйелері, манипуляторлар мен роботтар, сандық әдістер, экономикадағы математикалық және компьютерлік модельдеу және технология.сияқты бағыттарда оқытылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B063 Электр техникасы және автоматтандыру
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: жаратылыстануды біртұтас мәдениеттің бөлігі ретінде таныстыру, қоршаған әлемге қазіргі және тұтас көзқкарасты қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - теориялық және тәжірибелік зерттеулер негіздері бойынша білімдерін көрсету; - жаратылыстану пәндерінің іргелі заңдары, ақпараттық жүйелер саласындағы кешенді инженерлік қызметтегі негіздері бойынша білімдерін көрсету; - ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялардың теориясы мен тәжірибесі саласындағы ғылыми таным мен ғылыми қызметтің әдістерін сипаттау. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылым білім нысаны ретінде, іскерлік және әлеуметтік институт. Әлемнің ерекшк жаратылыстық ғылыми бейнесі. Әлемнің табиғи сипаты. Жаратылыстанудағы кеңістік пен уақыт. Қазіргі космологиядағы негізгі мәселелер. Әлемнің химиялық сипатының негіздері. Қазіргі биологияның концептуалды негіздері. Биология және генетика. Биосфера концепциясы және экология негіздері. Ноосфера. Синерге-тикалық парадигма. Адам жаратылыстану пәні ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика 1
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Студенттерге әлемнің қазіргі физикалық сипаты туралы түсініктерді, қазіргі және классикалық физиканың теориялары мен іргелі заңдарын пайдалана білу және қолдану дағдыларын, сондай-ақ, кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - компьютердің көмегімен физикалық жағдайларды модельдеу; - физика мен электротехниканың негізгі заңдары туралы білімдерін көрсету; - эксперименттік немесе теориялық зерттеу әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің сенімділік дәрежесін бағалау. Пәнді оқу барысында төмендегі мәселелер қарастырылады: Механика. Кинематика. Материалдың және қатты заттың динамикасы. Қорғау туралы заңдар. Арнайы салыстырмалық теориясының элементтері. Үздіксіз медиа механикасы элементтері. Флуктуация және толқындар. Молекулярлық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық бөлу. Термодинамиканың негіздері. Феномендерді беру. Нағыз газдар. Электр және магнетизм. Электростатика. Тікелей электр тогы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: алынған теориялық білім негізінде негізгі математикалық амалдармен және әртүрлі қолданбалы есептерді шешу үшін формальды талдау ережелерін қолдана білу қабілетін қалыптастырудан тұрады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - математикалық талдаудың негізгі түсініктемесін, анықтамасын және қасиеттерін сипаттау; - математикалық талдаудың, алгебра және геометрияның классикалық есептерін шешу; - функция қасиеттерін, негізгі теоремаларды дәлелдеу; -математикалық талдау, матрицалық алгебра, векторлық алгебра және аналитикалық геометрияның әдістерін қолданып, зерттеу есептерін өткізу; - күрделі жүйелерді, процестер мен құбылыстарды талдау және модельдеу, оңтайлы шешімдер іздеу және математикалық идеялар мен әдістерді пайдалана отырып, проблемаларды шешудің ең жақсы тәсілдерін таңдау. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: нақты сандар, жиындар теориясының элементтері, функцияның түсінігі және оның графигі, шектерін және функцияны, функцияның үзліссіздігін зерттеу. фукция дифференциялы және туындысы туралы ұғымдары. Олардың қасиеттерін зерттеу және туынды көмегімен функцияларға толық зерттеу жүргізу. Интеграция. Еркін өріс үстіндегі көпмүшеліктер сақинасы. Келтірілмейтін көпмүшеліктер, канондық ыдырау теоремасы. Алгебраның негізгі теоремасы. Сақиналар және қалдықтар өрісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Өріс үстіндегі векторлық кеңістік. Анықтауыштар теориясы. Анықтауыштардың қасиеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика 2
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: жарық спектрлерінің шығарылуы, жұтылу және шашырауы туралы, жарықтың затпен әсерлесу түрлерінің арасындағы байланысы туралы білімдерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Заттың құрылымын, әсер етуші күштерді, табиғаттағы әсерлесулерді, өрістердің шығу тегін түсіндіруге қажет физикалық заңдар мен теорияны пайдалану; - Алған білімдерін күнделікті тұрмыста және тәжірибеде қолдану; - физика саласындағы энергетиканың, көлік тасымалының, байланыс құралының, медицинаның, қоршаған ортаны қорғау саласының дамуы үшін жасалған маңызды жетістіктердің қолданбалы тұстарын түсіндіре алу; - ең негізгі деген физикалық ұғымдарды, заңдылықтарды, теорияны білу, физикалық терминология мен белгілеулерді еркін меңгеру. Келесі бөлімдер оқытылады: атомдық-молекулалық деңгейдегі кванттық құбылыстар, кванттық физиканың және атомдар мен молекулалардың электрондық қабатында орын алатын физикалық құбылыстардың эксперименталды негіздері, линзалар, фотометрия, оптикалық приборлар, шығарылу және жұтылу спектрлері, геометриялық оптика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курс инклюзивті білім беру тұжырымдамаларымен, теориялары-мен, ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың педагогикалық үдерісін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен біліктерін қалыптастырумен танысуға бағытталған. Маман бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы жағдайларын жасауға; білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыруға қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: -балалардың/адамның психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін сипаттау; - әртүрлі үлгідегі мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму тарихы мен аурулары туралы ақпаратты жинау және алғашқы өңдеуді жүзеге асыру; - инклюзивті білім берудің стратегиялары мен әдістерін қолдану, білім беру интеграциясы субъектілерін педагогикалық қолдауды ұйымдастыру; - бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы шарттарын құру; - ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара әрекеттестікте өзінің эмоционалдық жағдайының тұрақтылығын бақылау; - түзету білім беру мекемесінің педагогтарымен және басқа да мамандармен коммуникативті, ойын және оқу іс-әрекетінде оқушыларды дамыту мәселелері бойынша тиімді өзара әрекеттесу. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Арнайы білім берудегі инклюздің бастаулары; кіріктіруден инклюзияға көшу, инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдары; мүгедектердің әлеуметтік моделі, білім берудегі кедергілер; инклюзивті мектептің негізгі тұжырымдары және негіздері; инклюзияның терминологиясы, арнайы білім беру қызметтердің заманауи жүйесі; денсаулығында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың негізгі заңнамалық актілері; инклюзивті білім беруде педагогикалық-психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру; инклюзивті сыныптағы жұмыстың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл­-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұраларының заманауи мәнін түсіндіру; - Заманауи қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту үдерісіне әл-Фараби идеяларының тигізер ықпалын көрсету; - Қазақстандық қоғамның рухани-адамгерщілік негізін қалыптастырудағы әл-Фарабидің этикалық ілімінің рөлін негіздеу; - ұлттық мәдениет құбылыстарына әлеуметтік-философиялық талдау жүргізу; - Компаративистикалық әдіснама тұрғысынан заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайдың шынайылығын ой тұрғысынан өткізу мүмкіндіктеріне ие болады. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның  қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - адамның өмір сүру ортасының қауіпті және зиянды факторларын негіздеу; - экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау; - климаттың өзгеруіне және Жердің озон қабатының бұзылуына алып келетін антропогендік әсерді төмендету, биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу жолдарын бағалау; - әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру; - іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді пайдалану; - төтенше жағдайларды және олардың салдарын болжау, төтенше жағдайларда жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі тәсілдерін, құралдары мен әдістерін таңдау туралы шешім қабылдау. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Курс табиғат пен қоғамның дамуының негізгі заңдылықтарын, «адам-қоршаған орта» жүйесіндегі өмір қауіпсіздігі негіздерін, адам қызметінің әсерінен қоршаған ортаның құрамдас бөліктерінің өзгеру себептерін, ең маңызды заманауи экологиялық проблемаларды, әртүрлі әлеуметтік-экономикалық, төтенше жағдайларды, өте қауіпті жағдайларда қауіпсіздікті жақсарту құралдары мен әдістері, өмір қауіпсіздігін басқарудың нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру. - Адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу. - Құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау. - Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - инновациялар мен жобалардың негізгі түрлерін, жобаларды бағалаудың ең жақсы тәсілдері мен әдістерін сипаттау; - инновациялық кәсіпкерлік қасиеттерін тізімдеу; - кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторларды түсіндіру; инновациялық бизнес ортасындағы негізгі қызметті ажырата білу; - инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау; оңтайлы және тиімді жобаны таңдау кезінде шешімдер қабылдау; инновациялық жобаның дамуын болжау; - инновациялық жобаның ТЭ көрсеткіштеріне экономикалық және әлеуметтік факторлардың әсер ету деңгейін бағалау; - экономиканың секторлары бойынша инновациялық жобалар бойынша қорытынды жасау және салыстыру. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, би пен кзнесәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: әртүрлі кәсіптік, ғылыми және практикалық аймақ¬тарда, өз білімдерін жетілдіруде есептеу процестерін алгоритмдеу, мәліметтер құрылымы және прог¬раммалау салаларында қазіргі заманауи тәсілдерді пайдалану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - алгоритмдеудегі заманауи бағыттар, алгоритмдерде қолданылатын ақпарат көздері мен негізгі стратегиялар туралы білімді көрсету; - программалық кодты тиімділеу, программалық модульдерді компиляциялау және жинақтау, алгоритмдердің асимптотикалық сипатын бағалау және жеке программа үзінділерінің атқарылу уақытын анықтау әдістерін атау; - қолданбалы есепті формалдау, ол үшін қолайлы мәліметтер құрылымын және өңдеу алгоритмдерін таңдау. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: C ++-ке кіріспе, алгоритмдер мен деректер құрылымдарында. C ++ бағдарламасының негізгі бағдарламалау мүмкіндіктері, бағдарламалау ортасы, препроцессорлар, компиляция және негізгі деректер түрлері. Деректерді енгізу, шығару. Функциялар мен көрсеткіштер: синтаксистің негізі, декларация. Параметрді беру тетіктері, жадты басқару, деректерді көшіру. Кодты қайта пайдалану механизмдері, іріктеу функциялары, ерекшеліктерді өңдеу. Сызықты құрылымдар, STL және негізгі контейнерлер. Сызықтық тізімдер, үлгілердің сыныптар тізімі, STL-тізім Контейнерді іске асыру. FIFO, LIFO, STL-стек Адаптерді қолдану. Рекурсивтік функциялар, қоңырау стекі. Рецюрации тапсырмаларын орындау, орындалуын қадағалауды төмендету. Сұрыптау және іздеу. Негізгі сұрыптау алгоритмдері. Алгоритмдерді жылдам сұрыптау. STL сұрыптау функциясын қолдану. Асимптоталық талдау. Белгілеу - Big-Oh. Деректер құрылымы ретінде кесте мен функция Hash.Tree. Екілік іздеу ағаштарын пайдалану. Графикаға кіріспе, графиктердің іргелі алгоритмдері. Ең қысқа жолды іздеңіз және есептеңіз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі тәсілдерін, жаратылыстану және техниканың әртүрлі есептерін зерттеу үшін бірінші және жоғары ретті теңдеулердің жекелеген түрлерін интеграциялау әдістерін қолдану қабілетін қалыптастырудан тұрады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - дифференциялды, дербес туындылы теңдеулердің сандық шешу әдістерін сипаттау; - сандық әдістерді қолданбалы есептерді шешуде пайдалану, шектік есептерді қою және шешу; - алынған шешімдерге қателік бағалау жүргізу; - қандайда бір сандық әдістің артықшылықтар мен кемшіліктері бағалау, қойылған есепке байланысты әдісті таңдау; - әдеттегі дифференциялдық теңдеулер жүйесін сандық шешу. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Дифференциалдық теңдеулер және жүйелердің шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы негізгі теоремаларды, негізгі ұғымдарды, коэффициенттері тұрақты дифференциалдық теңдеулердің және жүйелердің шешімінің құрылымы туралы теоремаларды, шешімдердің орнықтылығы және тыныштық күйі маңайындағы траекторияның өзгеруі туралы теоремалар; шеттік есептер және олардың шешімдерінің қасиеттерін, бірінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді және олардың шешімін табудың жолдары.бірінші ретті диференциалдық теңдеулердің негізгі түрлерін шығара білуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дерек құрылымы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - негізгі бағдарламалау алгоритмдерін және деректер құрылымдарын талдау және іске асыру, ақпараттық технологияларды енгізу құралдары мен қолданбалы ақпараттық технологияларды енгізу және информатика саласында эксперименталды зерттеулер жүргізу үшін алгоритмдерді әзірлеу бойынша құралдарды әзірлеу және дамыту дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: С++ тілінде программа-лау¬дың қарапайым оператор¬ла¬ры. Мәліметтердің әртүр¬лі типтері, олардың құры¬лы¬мы мен компьютер жадын¬да орналастыру жолдары. Есептеу процесінің тармақ¬талулары. Циклдік процес¬тердің алгоритмдері. С++ тіліндегі бірөлшемді жиым¬дар. Мәліметтерді іздеу жә¬не сұрыптау. Класс және әдіс ұғымдары. Сөз тіркес¬тері түріндегі мәліметтерді өңдеуді ұйымдастыру. С++ тілінің көп өлшемді жиым¬дары және құрылымдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: болашақ маманның математикалық мәдениетін қалыптастыру, мәселелерді шешуде практикалық машықтарды меңгеру, өз білімдерін өз бетімен жетілдіру қабілетін және шеберлігін дамыту. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - математикалық есептердің қойылымын жасау және математикалық модельдерді құру; - математикалық есептерді шешуде негізгі әдістемелік қағидаларды пайдалану; - өзінің ғылыми-зерттеу жұмысының эксперименттік және есептеу, теорилық материалдарын қазіргі заманғы математика әдістемесінің негізінде жалпылау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қарапайым дифференциалдық теңдеулер. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер (бөлінетін, дәл, біртекті, сызықты). Тұрақты коэффициенттері бар сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Гомогендік сызықты дифференциалдық теңдеулер. Бір уақытта сызықты дифференциалдық теңдеулер. Айнымалы коэффициенттері бар екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Анықталмаған коэффициенттер әдісімен шешім. Белгілі интеграл. Бірінші туындыны жою. Тәуелсіз айнымалыны өзгертіңіз және параметрлерді өзгертіңіз. Жартылай дифференциалдық теңдеулер. PDE анықтау, тұжырымдау, шешім. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеуі бар сызықты емес теңдеу. Charpy теңдеуін шешудің жалпы әдісі. Тұрақты коэффициенттері бар біртекті дифференциалдық теңдеулер (біртекті және біркелкі емес теңдеулердің екінші және жоғары тәртібі). Тұрақты коэффициенттері бар теңдеулерді қабылдайтын ішінара дифференциалдық теңдеулер. Айнымалыларды бөлу әдісі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Смарт-технология және автоматтандыру
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Smart-технологияларды таратылған жүйеде ақпаратты жасау, жинақтау және өңдеу процесстерінде қолдануды және оны қызмет көрсетулерді автоматтандырудағы нақты уақыт тәртібіндегі көрсеткіштерді реттеуде пайданалуды меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесіге қабілетті болады: - Интернет заттарын Iot талқылау; - көрсеткіштерді нақты уақыт режимінде реттеу мақсатында smart технологиялардың автоматтандыруда қолданылуын талдау; - smart технологиялардың әртүрлі тұрмыстық салаларда практикалық қолдану тиімділігін бағалау;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электроника және Электротехника негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: электротехника және электроника саласында білімдер мен дағдыларды қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - негізгі электротехникалық құрылғылар мен электрлік өлшегіш құрылғылардың әрекет ету принциптерін, құрылымын, қасиеттерін, қолданылу аймақтарын және мүмкіндіктерін сипаттау; - қатардағы электротехникалық құрылғылар мен жабдықтардың параметрлері мен сипаттамаларын тәжірибелік жолмен анықтау; - инженерлік қызмет бейінімен байланысты негізгі электрлік және кейбір электрлік емес шамаларды өлшеу. Пәнді оқу барысында төмендегі мәселелер қарастырылады: Электромагниттік өрістің интегралдық мәндері. Электр тізбектерінің баламалы тізбектерінің элементтері. Тұрақты токтың желілік электр тізбегінің негізгі заңдылықтары. Ағындарды есептеу әдістері. (Киргоф әдісі, түйіндік потенциалдар әдісі және т.б.). Синусоидальды электрлік шамалардың сурет жолдары мен параметрлері. Синусоидальды ток тізбектерінің баламалы схемалары. Қабылдағыштарды дәйекті қосылымымен тізбекті талдау. Қабылдағыштарды параллель байланыстыру арқылы тізбекті талдау. Синусоидалы ток тізбектерін есептеу. Өзара индуктивті электр тізбектері. Үш фазалы тізбектер және оларды есептеу. Синусоидалы емес мерзімді әрекеті бар электрлік церия. Өтпелі кезеңдерді есептеудің классикалық әдісі. Жалғыз реактивті элементі бар тізбектердегі өтпелі процестер. Екі реактивті элементтері бар тізбектердегі өтпелі процестер. Графикалық әдістер бойынша сызықты емес тұрақты электр тізбектерін есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Микропроцессорлық кешендер
  Несиелер: 4

  Оқу үрдісінде студенттер микроэлектрондық жүйелердің компоненттерін және элементтерін құрастыру теориясымен, қазіргі микропроцессорлық және микроконтроллер қондырғыларына негізделген есептер мен бақылауды ұйымдастыру тәсілдерімен танысады. Ендірілген микро-жүйелер үшін бағдарламалық жасақтама жазу дағдыларын алыңыз. Микропроцессорлық жүйелерді заманауи аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалауды үйреніңіз. Ендірілген жүйенің әзірлеушісінің практикалық дағдыларын алыңыз. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Автоматтандыру және басқару жүйелерін классификациялау. Оларды құру бойынша есептер. Техникалық құрал-жабдықтардың агрегаттық кешендері. Микропроцессорлық контроллер. Өнеркәсіптік реттеуіштерді орнату әдістері. Стандартты технологиялық үдерістерді автоматтандыру. Ағындарды тұрақтандыру жүйелерін және шығындардың, қысымның, деңгейдің, жылу алмастырғыштардың, пештердің, бу қондырғыларын автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Микроконтроллерлік жүйелерді жобалау технологиясы
  Несиелер: 3

  Курс Arduino микроконтроллерінің бағдарламалық жасақтамасы мен аппаратурасы LOGO!, S7 1200 үлгісін қолдануға арналған. Пәнді оқып-үйрену барысында студент жылу және энергия үнемдеу, жылу, электр энергиясы, су және ауа ағынының параметрлерін бақылауда АБЖ типтік мәселелерін шешудің негізгі әдістері мен әдістерін меңгеруі тиіс. және т.б. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ендірілген жүйенің негізгі компоненттері. Енгізілген операциялық жүйелерге шолу. Нақты уақыттағы жүйелер. Windows CE негізіндегі ендірілген жүйелердің ерекшеліктері. Жұмыс үстелі компьютерлеріне арналған Windows нұсқаларынан айырмашылығы. Linux жүйесіне негізделген ендірілген жүйелердің ерекшеліктері. «Desktop» нұсқаларынан Android жүйесіне негізделген «ендірілген» Linux жүйелерінің және жүйелерінің айырмашылықтары. Флеш-жады бағдарламалау үшін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету. Енгізілген амалдық жүйенің ядросын құру. Ендірілген жүйенің бейнесін құруға және орналастыруға арналған бағдарламалық жасақтама. Бастапқы жүктеу процесі. Деректерді флэш жадында сақтау үшін қолданылатын файлдық жүйелер. RAM дискісі. Бастапқы жүктеу процессі. Түбірлік файл жүйесін сақтау үшін USB және SD карталарын пайдалану. Ендірілген жүйелерге арналған қолданбалы қосымшаларды әзірлеу. Ендірілген жүйені компьютер арқылы пайдалану арқылы түзету. Тиеуші жүктеуде және ОЖ-ның ядросының жұмысын бастапқы кезеңдерінде JTAG түзеткіштің мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Деректер қоймасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты көп өлшемді деректер текшелерін жобалау мүмкіндігін қалыптастыру, пайдаланушыны талдау нәтижелерін қолайлы уақытта қамтамасыз ететін құралдарды жүзеге асыру, осы қосымшаға тән кез келген логикалық және статистикалық талдауды орындау мүмкіндігін және оны түпкі пайдаланушының қол жетімді нысанын сақтау мүмкіндігін қалыптастыру, көп қолдаулы деректерге қолжетімділікке қол жеткізу өздерінің қызметінің нәтижелері бойынша құжаттаманы құрастыру үшін тиісті құлыптау тетіктері мен уәкілетті қол жеткізу құралдары ақпарат үшін. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Smart-технологиялардың түрлері. Смарт жүйелер автоматтан-дыру жүйелері ретінде. Штрихты код жасау. Смарт-карталар. Биометрия. USB-кілттер. Биометрикалық технологиялар. Smart-қызмет көрсетулерді қолдану. Үлкен мәліметтер. Iot интернет заттар. Smart-технологияларда LAN / WAN и GSM / GPRS қолдану. Өмірдің түрлі салаларында Smart-технологияларды тәжірибелік қолданудың тиімділіктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Алгоритм және оның күрделілігі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - алған білімдерін білу қабілетін қалыптастыру (алгоритм құрылысы, күрделілікті бағалау, алгоритм жылдамдығын оңтайландыру) және оларды түсіну, зерттеу саласының жалпы құрылымын және оның элементтері арасындағы байланыстарды түсінуді, мамандықтың негізгі білімі контексінде жаңа білімдерді қамтиды, оның мазмұнын түсіндіреді, қорытындылайды , пәннің мазмұны бойынша оқытудың нәтижелерін түсіндіріп, бағалайды, курстың нәтижелерін талдайды. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: C ++-ке кіріспе, алгоритмдер мен деректер құрылымдарында. C ++ бағдарламасының негізгі бағдарламалау мүмкіндіктері, бағдарламалау ортасы, препроцессорлар, компиляция және негізгі деректер түрлері. Деректерді енгізу, шығару. Функциялар мен көрсеткіштер: синтаксистің негізі, декларация. Параметрді беру тетіктері, жадты басқару, деректерді көшіру. Кодты қайта пайдалану механизмдері, іріктеу функциялары, ерекшеліктерді өңдеу. Сызықты құрылымдар, STL және негізгі контейнерлер. Сызықтық тізімдер, үлгілердің сыныптар тізімі, STL-тізім Контейнерді іске асыру. FIFO, LIFO, STL-стек Адаптерді қолдану. Рекурсивтік функциялар, қоңырау стекі. Рецюрации тапсырмаларын орындау, орындалуын қадағалауды төмендету. Сұрыптау және іздеу. Негізгі сұрыптау алгоритмдері. Алгоритмдерді жылдам сұрыптау. STL сұрыптау функциясын қолдану. Асимптоталық талдау. Белгілеу - Big-Oh. Деректер құрылымы ретінде кесте мен функция Hash.Tree. Екілік іздеу ағаштарын пайдалану. Графикаға кіріспе, графиктердің іргелі алгоритмдері. Ең қысқа жолды іздеңіз және есептеңіз.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электроника және метрология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студенттерге радиоэлектроника негіздерінде жалпы теориялық негіз береді. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - электрондық құрылғылар элементтерінің физикалық сипаттамалары мен олардың математикалық модельдерінің арасында байланыс орнату; - электрондық құрылғыларда сигналдар түрлендірілуін талдау; - сипаттамалары берілген қарапайым электр тізбектерінің синтезін жүзеге асыру; - әртүрлі механизмдер мен құрылымдарды жобалау кезінде рұқсаттамалар мен қондырмаларды тиімді таңдау бойынша есептеу әдістерін анық әрі бірмәнді жүзеге асыру. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Жартылай өткізгіш диодтар. Негізгі физикалық процестер. Жіктеу. Вольт-ампер сипаттамасы және негізгі параметрлері. Биполярлық транзисторлар. Жіктеу, құрылғы, жұмыс принципі және жұмыс режимдері. Негізгі көрсеткіштер мен сипаттамалар. Биполярлық транзисторлық коммутациялық схемалар. Сабақты күшейту. Далалық эффект транзисторлары. Өріс (MOS) транзисторларының жіктелуі, орналасуы және жұмыс істеу принципі. Тиристорлар. Жіктеу. Жұмыстың құрылымы мен принциптері. Вольт-ампер сипаттамасы, параметрлері және жұмыс режимдері. Фотовольтаикалық жартылай өткізгіш құрылғылар. LED, британдық диод, фотодизод. Электр сигналдарының күшейткіштері. Жіктелуі, негізгі параметрлері және сипаттамалары. Күшейткіштерде кері байланыс. Кері байланыс түрлері (F) және күшейткіш құрылғылардың параметрлері мен сипаттамаларына теріс нәтиже әсері. Апериодтық күшейткіш. RC-байланысы бар апериодтық күшейткіш. Жұмыс принципі және оның элементтерінің мақсаты. Дупле күш күшейткіштері. Трансформаторлық қосылыстары бар дупле күш күшейткіштері. Диаграмма, жұмыс принципі және уақыт диаграммалары. Дифференциалдық күшейткіштер. Схема және жұмыс принципі, негізгі параметрлерді қолдану. Электрлік тербелістердің генераторлары. Транзисторлар және логикалық элементтер бойынша генераторлар. Схемалар, жұмыс принципі және уақыт диаграммалары. Триггер Шмитт. Схема, жұмыс принципі, уақыт диаграммалары және трансферттік сипаттамалары. Қосалқы қуат көздері. Айнымалы қуат көздерінің трансформациясыз және жиіліктік түрлендірілмеген блоктық диаграммалары, олардың ерекшелігі. Реттегіштер. Бірфазалы түзеткіштерді пайдаланудың жіктелуі, схемалары, жұмыс істеу принциптері және уақытша тізбектері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Математикалық статистика және ықтималдық теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кездейсоқ факторларды ескере отырып, математикалық модельдерін құру және талдау туралы негізгі ақпаратты ұсыну Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика бойынша базалық білімді көрсету; - оқиғалардың ықтималдықтарын, статистикалық көрсеткіштерді есептеу және негізгі қорытындыларды шығару; - таңдамалық мәліметтер бойынша үлестірім параметрлерінің статистикалық бағаларын есептеу және салалық есептерді шығару үшін статистикалық сынақ әдісін тексеру; - нақты есептерді шығару кезінде механика мен физика вариациялық есептерін шешу әдістерін пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ықтималдықтар теориясы пәні. Оқиғалар бойынша іс-шаралар мен іс-шаралар. Ықтималдылықтың анықтамалары. Қоспа ережесі. Шартты мүмкіндік. Өнімнің ережесі. Оқиғалардың тәуелсіздігі. Bayes формуласы. Бернулли схемасы. Полиномиялық схема. Бернулли схемасы бойынша асимптотикалық формулалар. Кездейсоқ айнымалы. Бөлу заңы. Тарату функциясы. Кездейсоқ айнымалы операциялар. Дискретті кездейсоқ айнымалы.Жалпы кездейсоқ шамалардың сан сипаттамасы. Үздіксіз кездейсоқ айнымалы. Үлкен сандар туралы заң. Орталық шекті теорема. Параметрлерді және оның негізгі қасиеттерін бағалау. Болжамды интервалдар. Статистикалық гипотезаның сынақ схемасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент осы бағдарламаға кіретін негізгі математикалық түсініктерді білуі керек, практикалық оңтайландырудың математикалық модельдерін және оларды шешудің сандық әдістерін жасай білуі керек, белгілі шешім әдістерін қолданады және тұжырымдар жасайды, негізгі оңтайландыру әдістерін және негізгі сандық әдістерді, тәжірибелік дағдыларды білу керек нақты проблемаларға қолданылатын оңтайландыру проблемаларын шешу үшін алгоритмдерді енгізу. Пәннің ішінде келесі аспектілер қаралады: олар туралы шамамен сандар және олардың әрекеттері. Алгебралық және трансценденттік теңдеулердің шамамен шешімдері. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешу. Интерполяция және функцияларды экстраполяциялау. Сандық интеграция. Қарапайым сандық шешім дифференциалдық теңдеулер. Оңтайландыру мәселелерін сандық шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - кәсіби бағдарлама бойынша алгоритмдік және бағдарламалық шешімдерді әзірлеу үшін заманауи программалау тілдерін және деректер базасын тілдерді, жүйелік инженерлік әдістерді, дизайнды автоматтандыру жүйелерін, электронды кітапханаларды және жинақтарды, желілік технологиялар, кітапханаларды және бағдарламалық пакеттерді, заманауи кәсіптік ақпараттық технологиялар стандарттарын қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. жүйелік және қолданбалы программалау. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: C++ тілінің негізгі құралдары. Деректер түрлері. Бағдарламаның құрылымы. Айнымалылар және өрнектер. Операторлар. Бір өлшемді және көп өлшемді массивтер. Пайдаланушы анықтайтын деректер түрлері. Функциялар және олардың үлгілері. Жолдар мен файлдар. Объектіге бағытталған программалау. Класстар. Құрылысшылар. Destructors. Достық функциялар класстар. Класс үлгілері. Мұрагерлік. Полиморфизм. Виртуалды функциялар. Тақырыптар. Мұрагерлік иерархиялық кластар. Виртуалды функциялар. Стандартты ағындар. Контейнерлік класстар. Контейнер STL. Вектор, кезек, тізім. Borland Builder 6.0 бағдарламалау ортасы. Стандартты компоненттер. Borland Builder 6.0 бағдарламалау ортасы. Қосымша жүйелік компоненттер. Image, UpDown, MediaPlayer, StringGrid. BDE, деректерді басқару, деректерге кіру мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • ZigBee хаттамасында жүйелерді бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және енгізу нәтижесінде алынған ғылыми-техникалық ақпаратты табу, талдау және өңдеу мүмкіндігін қалыптастыру, практиканы оқып үйренуден алынған білімдерді қолдану, бағдарламалау шарттарын дұрыс қолдану және пәннің сипаттамасын дұрыс қолдану, пайдалы ғылыми-техникалық ақпарат алу. кітапханалар, шолу журналдары, Интернет. Пән келесі аспектілерді қамтиды: «Интернеттің заттарын» енгізу. «Интернет заттарының» аппараттық бөлімі. Желілік технологиялар және «Интернет заттар». Деректерді «Интернеттің заттарында» өңдеу. «Интернеттегі нәрселерде» бұлтты технологиялар мен сервистік бағдарланған архитектураларды қолдану. «Интернет заттарының» қызметтері, қосымшалары және бизнес-модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Вариациялық есептеулер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: классикалық вариациялық есептеу зерттеу әдістері мен модельдері саласында білімдер мен біліктерді қалыптастыру Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - вариациялық есептеу бойынша базалық білімді көрсету; - мәліметтерді талдау және статистикалық ақпаратты өңдеудің қазіргі заманғы жиынтықтарымен жұмыс істеу; - статистикалық ақпаратты жинау және тіркеу; - бақылау материалдарын бастапқы өңдеуден өткізу және басқару. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Брахшистохрон мәселесін шешу мәселесі. Ең қарапайым тапсырма. Әлсіз минимум үшін қажетті шарттар. Лагранж леммасы. Эйлер теңдеуі. Дюбуа - Раймондтың мәселесі. Болза мәселесі. Қажетті жағдайды айқындайды. Легендр жағдайлары. Якоби. N белгісіз айнымалы мәндерге тәуелді функционал. Асимптоталық талдау. Белгілеу - Big-Oh. Үстел және хэш функциясы, жоғары деңгейдегі туындыларға байланысты функционалдылықтар. Опертиметрикалық мәселе. Шартты экстремалды. Лагранж мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бейнені тану теориясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: әртүрлі жүйелерде бейнелерді өңдеу әдістері мен кейіптерді тану әдістеріне жүйелік талдау жасау, оларды өолдануды үйрету және меңгерту. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - бейнелерді талдау мен классификациялау есептерін математикалық әдістермен сипаттау; - бейнелерді тану мен талдау, өңдеу алгоритмдерін құру; - бейнелерді талдау мен тану, өңдеу математикалық және қолданбалы есептердің қойылуын іске асыру, шешу және талдау; - бейнелерді тану мен суреттерге талдау жасайтын бағдарламалық құрылғылар мен сәйкес келетін әдістерді таңдау арқылы қолданбалы есептерді шешу; - жүйелік анализ жасау, жобалау, кодтау, бағдарламаны дұрыстау және тестілеу; - құжаттарды рәсімдеу және бағдарламалық өнімді шығару. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Бейнелерді көрсету және машиналық танудың негізіг әдістері. Бейнелерді тану әдістерінің қосымшалары: машиналық көру, қолмен жазылған символдады, сөйлеуді тану. Бейесов теориясы шешімі негізінде классификациялау. Сызықты және сызықты емес классификаторлар. Тану есептерін комитетті әдістері. Контексті-тәуелді әдістерін классификациялау. Белгілер селекцияларының әдістері. Белгілерді генерациялау әдістері. Нейрон желісі негізінде бейнелерді тану әдістері. Кластарлік талдау негізінде бейнелерді тану әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кибер-қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - менің компаниямдағы ААБЖ-ні әзірлеу және енгізу жоспарын қалыптастыру, қолданыстағы IS тәуекелдерін басқару тетіктері мен тәсілдерін анықтау, қауіпсіздіктің қажетті деңгейін басқару тетіктерін таңдауды негіздеу, ішкі және сыртқы АС аудиторларымен жүргізілетін жұмыстың сапасын бағалау. Пәннің ішінде келесі аспектілер қарастырылады: ДК және Интернеттің қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат. Сіздің ДК және Интернет қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері. Вирустар мен антивирустар. Интернеттегі алаяқтық. Киберқылмыс. Нетекет. Психология және желі. Киберкеңістікті қорғаудың құқықтық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жасанды интеллекттін негізі
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты жасанды интеллект саласындағы зерттеулердің негізгі бағыттарын зерттеу және интеллектуалды мазмұнмен проблемаларды шешу болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент жасанды интеллект міндеттерінің ерекшеліктерін және логикалық программалаудың рөлін, білімді ұсыну моделін логикалық бағдарламалау дағдыларына ие болуы керек, жасанды интеллект жүйелерін әзірлеуде логикалық бағдарламалау дағдыларын меңгеруі тиіс. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Жасанды интеллектіні бағдарламалау. Зияткерлік басқару. Зияткерлік жүйелерді дамытуға арналған шешімдердің тәсілдері. Жүйенің сипаттамасы және модельдеу. Басқару стратегиясы. Оқу түсініктемелерге негізделген. Тренингті күшейту. Қауымдастықтың ережелері. Matlab ұсынылған жүйені модельдеу. Эволюциялық есептеу. Бөлінген ақыл. Жасанды өмір. Технологиялық процесстегі зияткерлік жүйелер зертханасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тұрмыстық автоматизация сенсорлары мен актуаторлары
  Несиелер: 5

  Пәннің дамуы нәтижесінде студент аппаратураның айғақтарын талдай алады, олардың кәсіби қызметінде механикаландыру және автоматтандыру құралдарын таңдап алуды, өндірістегі автоматтандыру құралдарының мақсатын, жіктелуін, дизайны мен жұмыс принципін білуі керек. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Автоматтандыру элементтері мен құрылғылары туралы жалпы ақпарат. Автоматты жабдықтардың электромеханикалық құрылғылары. Трансформаторлар. Ауыспалы ток электр машиналары туралы жалпы ақпарат. Үшфазалы және екіфазалы асинхронды қозғалтқыштардың механикалық сипаттамалары. Тиристорлық және тиристорлық түрлендіргіштерді бақылау. Сапалы қозғалтқыштармен дискреттік диск. Механикалық шамалардың түрлендіргіштері ретінде электр микроматиндері. Жылу режимдері және электр қозғалтқыштарын таңдау. Электромагниттік автоматты аппараттарда қолданылатын магнитті материалдар. Электр магниттерінің жалпы сипаттамалары және оларды қолдану. Электромагниттік реле. Резистивті өлшеу түрлендіргіштері. Реостатикалық, штамметрлік, терморезистивтік түрлендіргіштер. Индуктивті түрлендіргіштер. Коннекторлар. Датчиктер. Автоматты жабдықтардың пневматикалық және гидравликалық құрылғылары. ACS атқарушы бөлігі. ACS реттеу және басқару элементтері. Микропроцессорлар (MP) принципі. Микропроцессорлар (МТ). Микропроцессорлық жүйелерді ұйымдастыру. Микропроцессорлық бағдарламалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тереңдетіп оқыту модельдері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - модельдік тренингтерге арналған модельдік эксперименттерді құру және басқару, нақты уақыт режимінде көрсеткіштерді салыстыру, терең білім беру ортасын пайдалану: Tensorflow, Keras, Pyorch, Caffe және басқаларды басқару, командалық жолды, Python кітапханасын немесе интерактивті интерфейсті, нейрондық желілерді жобалау. Пән бойынша келесі аспектілер қаралады: идеяларды тереңдетіп оқыту және оқыту. Негізгі абстракция. Лазаньямен танысыңыз. Кескіннің қысқаша шолуы және суреттің қарапайым мәселелерін шешу және мәтінді талдау. Компьютерлік көріністің практикалық тапсырмалары және оларды шешудің ерекшеліктері. Дизайн мәселелері мен шешімдерін талдау. Нәтижелер туралы жиынтық есеп. Кездесулерді өңдеудің практикалық тапсырмалары, оларды шешу әдістері. Жобаның проблемаларына арналған негізгі шешімдерді әзірлеуге қолдау көрсету. Терең нейрондық желілерді қолданатын шешімдер. Оқытылған нейрондық желілерді есептеуді оңтайландыру. Өндірісте пайдалану ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Процестер мен құбылыстарды статистикалық модельдеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - классикалық, геометриялық, статистикалық әдістерді оқиғалар ықтималдығын есептеу үшін, регрессиялық талдау аппаратурасын жасау, стандартты теориялық және эконометриялық модельдер құру, нәтижелерді талдау және түсіндіру, экономикалық агенттердің мінез-құлқын болжау және микро-макро деңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды дамыту. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Модельдердің негізгі түсініктері және оларды құру әдістері. Физикалық және математикалық модельдер. Идентификация объектілерінің математикалық модельдері. Математикалық модельдерді құрастыру принциптері. Сәйкестендіру туралы міндет қойылымы. Сәйкестендіру критерийлері. Статистикалық сәйкестендірудің жалпы есептері. Объектілерді параметрлік сәйкестендіру. Статистикалық сәйкестендіру әдістері. Параметрлік емес сәйкестендіру әдістері. Сызықты емес динамикалық объектілерді сәйкестендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кластерлеу және жіктеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - деректерді талдау міндеттерін қалыптастыру, жеткілікті алгоритмдерді және олардың шешімдерін таңдау, деректер қоймаларын жобалау рәсімдерін жүргізу және дайын деректер қоймаларын толтыру, алынған шешімдердің сапасын бағалау, бағдарламалық жасақтаманың талаптарын орындау үшін құралдарды таңдау. Курс прецедент арқылы оқытудың негізгі мақсаттарын қарастырады: классификация, кластерлеу, регрессия, өлшемді азайту. Соңғы 10-15 жылда жасалған классикалық және жаңа әдістерді шешу әдістері зерттелуде. Қарастырылып отырған әдістердің математикалық негіздерін, өзара қарым-қатынастарын, артықшылықтарын және шектеулерін терең түсінуге баса назар аударылады. Бөлек теоремалар дәлелдемелермен ұсынылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Компьютерлік жүйелерді жобалау құралдары
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты: - студенттерге есептеу жүйелерін, желілерін және олардың элементтерін жобалаудың заманауи және перспективалық принциптері, әдістері мен технологиялары туралы түсінік беру; - жобалау процесінің барлық кезеңдерінде оңтайлы техникалық шешімдерді таңдауға және автоматтандыру құралдарын пайдалануға негізделген студенттерді тәуелсіз жобалау іс-әрекеттеріне дайындау. Пәннің мақсаты: cтуденттердің өнеркәсіп мәселелерін шешуде есептеу әдістері мен технологияларын қолдануларына мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды игеруі. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - жобалауды ұйымдастыру қағидаларын және программалық кешендерді құру процесі кезеңдерінің мазмұнымен таныстыру; - программалық кешендерді программалау, тестілеу мен құжаттандырудың заманауи технологияларын қолдану; - кәсіпорындарды ақпараттандыруға арналған программалық кешендердің архитектурасын қалыптастыру, программалық қосымшаларды құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сызықтық басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: компьютерлік техниканы пайдалану арқылы автоматты басқару теориясын (АБТ) терең білетін маман дайындау Тапсырмалар: болашақ маман бойында жоғары математикалық мәдениет пен сәтті өндірістік қызмет жүргізуге қажетті және оған өз бетімен жаңа қажетті білім игеру мен басқару теоряиясын игеруге қажетті тәжірибені қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - автоматты реттеу жүйелерін құрудың негізгі қағидалары мен тұжырымдамалары туралы білімін көрсету; - сызықты жүйелердің жалпы қасиеттерін талдау үшін математикалық әдістерді қолдану; - автоматты реттеу заңдары мен алгоритмдерін жүйелеу; - реттеу мен басқарудың автоматты жүйелерінің математикалық сипаттамаларын құру; - сызықты және бейсызықты реттеу жүйелерінің тұрақтылығын талдауды жүзеге асыру. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Техникадағы басқару мен реттеу, нысандар және САР. САР құрастыру қағидалары. САР-тың және оның элементтерінің функционалды сипаттамасы. САР-тың мақсаты мен жұмыс тәртібі, олардың қасиеттері мен математикалық сипаттамасы бойынша жіктелуі. Жіберу функциялары. Стационар сызықты жүйелердегі үдерістерді талдау. Тұрақтылық тапсырмасының қойылымы. Ауыспалы және орын алған қателер. Ауыспалы үдерістің жиіліктік сипаттамалары мен қасиеттері. Кешігуі бар жүйелер. Ауыспалы үдерістерді талдау. Сызықты САР-тардың қасиеттерін жақсарту тәсілдері мен құралдары. Түзетуші құрылғыларды логарифмдік амплитудалық-жиіліктік сипаттамалар бойынша құрастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Деректерді талдау үшін бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - бағдарламалау дағдыларын игеру, өңдеу әдістері, визуализация және қолданбалы міндеттерді шешу үшін сапалы және сандық деректерді талдау. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент визуальды графиктерге деректерді жинау, зерттеу, тазалау және қайта өңдеу керек. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: С++ тілінде программа¬лау¬дың қарапайым оператор¬ла-ры. Мәліметтердің әртүр¬лі типтері, олардың құры¬лы¬мы мен компьютер жадын¬да орналастыру жолдары. Есептеу процесінің тармақталулары. Циклдік процес¬тердің алгоритмдері. С++ тіліндегі бірөлшемді жиым¬дар. Мәліметтерді іздеу жә¬не сұрыптау. Класс және әдіс ұғымдары. Сөз тіркес¬тері түріндегі мәліметтерді өңдеуді ұйымдастыру. С++ тілінің көп өлшемді жиым¬дары және құрылымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ақылды жүйелерді жобалау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты SCADA-жүйелерінің заманауи құрастырылған әзірлеу құралдары мен бағдарламалау тілдерін қолданумен SCADA-автоматтандырылған және автоматтандырылған басқару жүйелерін жобалау мүмкіндігін қалыптастыру, SCADA-жүйелеріне арналған бағдарламалық жасақтама мен аппараттық құралдарды орнату және конфигурациялау, SCADA-жүйелеріне негізделген өнеркәсіптік басқару жүйелерін ұйымдастыру және басқаруды қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Нақты уақыттағы жүйелерге кіріспе. Нақты уақыттағы жүйелерді жобалаудағы мәселелер. Негізгі сәулет. Аппараттық әрекеттесу Өнімділікті арттыру. Фон Нейманның сәулеті. Бөлу және жоспарлау әдістері. Нақты уақыттағы операциялық жүйелер. Интерактивті байланыс және синхрондау. Жадты басқару. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық талаптарын әзірлеу процесі. Нақты уақыттағы жүйелерге қойылатын талаптарды нақтылау. Құрылымдық талдау және жобалау. Объектілі-бағытталған талдау және UML. Талаптардың құжатын ұйымдастыру. Талаптар мен тексерулерді тексеріңіз. Бағдарламалық жасақтаманың сипаттары. БҚ әзірлеудің негізгі принциптері. Жобаның қызметі. Процедуралық-бағдарлы жобалау. Объектілі-бағытталған дизайн. Бағдарламалау тілдері және бағдарламалық жасақтама өндірісі. Теориялық алғышарттар. Өнімділікке талдау. Кезек теориясын қолдану. I/O өнімділігі. Өнімділікті оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Scientific Writing
  Несиелер: 3

  Шетел тілін ғылыми жұмысқа пайдалануға мүмкіндік беретін ғылыми және кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті мәдениетаралық коммуникативтік кәсіби шет тілдік құзыреттілігін жетілдіру. Курсты оқу барысында студенттердің келесідей қабілеттерін қалыптастырады: - зерттеу жобаларын ұйымдастыруда зерттеу әдістерін қолданады; - түрлі зерттеу әдістерін қолдануға; - жеке тұлғаларды және ұйымдарды дамытудағы зерттеулердің рөлін анықтау; - ғылыми зерттеулерді, конференцияларды, семинарларды және т.б. ұйымдастыруға және өткізуге қатысу; - ғылыми жұмыстар, мақалалар, рефераттар және т.б дұрыс жаза білу. Пәннің мақсаты - ғылыми және кәсіби қызметті жүзеге асыруға қажетті, шет тілін ғылыми жұмысқа пайдалануға мүмкіндік беретін мәдениетаралық коммуникативтік кәсіби шет тілдік құзыреттілігін жетілдіру. Оқу курсы шет тілінде ғылыми мақалаларды дайындау және жазу технологиясы, халықаралық конференцияда сөйлеу үшін баяндаманың тезистері туралы идеяны қалыптастырады. Пән ғылыми басылымдардың халықаралық жүйелері, ақпараттық көздермен жұмыс істеу, ағылшын тіліндегі ғылыми жарияланымдардың стилінің ерекшеліктерін зерттеуге бағыт береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ақылды автоматты жүйелерді қолданбалы өңдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - диспетчерлік бақылау және мониторинг жүйесін анықтау, әртүрлі өндірушілердің заманауи SCADA жүйелерінің бағдарламалық пакеттерінің мүмкіндіктерін бағалау, SCADA жүйелерінің заманауи ендірілген құралдарын және бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы автоматты және автоматтандырылған басқару үшін SCADA жүйелерін жобалау, бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және баптау және SCADA-жүйелерінің аппараттық құралдары. Бағдарламаны іске асыру барысында сабақ өткізудің келесі формалары пайдаланылады: нұсқаулық, әңгіме, лекциялар (теориялық презентация), белгілі тақырыптар бойынша электронды тұсаукесерлерді көрсету, практикалық сабақтар (студенттердің компьютерлердегі тапсырмаларын дербес орындау), жобалар (белгілі бір тақырыптағы оқушылардың өзін-өзі дамыту), кәсіптік-ойын . Оқу және когнитивтік қызметті ұйымдастыру мен өткізудің келесі әдістері сыныпта жаңа материалды: визуалды әдістерді қолданумен ауызша (дәріс, әңгіме, пікірталас, түсіндірме) оқу кезінде қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Индустрия 4.0 жүйелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - микроконтроллерлер үшін бағдарламалық жасақтама тренажерлерінің негізгі түрлерін қалыптастыру мүмкіндігін қалыптастыру (MK Arduino мен LOGO!), Arduino симуляторын және LOGO! технологиялық үдерістерді басқарудың типтік міндеттерін шешуде, симуляторларды пайдаланатын технологиялық үдерістерді басқарудың типтік элементтерінің бағдарламалық кодтарын және электр тізбектерін құрастыру, интерфейстік басқару жүйелерінің және математикалық, физика-химиялық және биологиялық процесстердің мәселелерін шешу. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Өндірістік электроникаға кіріспе. Сүзілген қуат көзі. Кернеу мультипликаторы. Полифазды түзеткіші. Өнеркәсіптік тізбектерде қолданылатын қатты күйдегі құрылғылар. Қуатты электронды құрылғылар 7 / SCR, UJT, PUT. TRIAC, DIAC және басқа да тиристорлар. Жабық цикл және тұйық циклмен кері байланыс жүйесі. Кіру құрылғылары: өлшеу үшін сенсорлар, түрлендіргіштер және түрлендіргіштер. Шығару құрылғылары: күшейткіштер, клапандар, реле, VFD, қадамды қозғалтқыш және сервоқозғалтқыш. Оптоэлектрондық құрылғылар мен сенсорлар. Фотоэлектроника, лазерлер және талшықты оптика. Дәнекерлеудің автоматты жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Статистикалық машиналық оқыту
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - машина жасаудың бағдарламалық құралдарының функционалдық және технологиялық сипаттамаларын салыстырмалы талдау, прецеденттерді талдау негізінде болжанатын модельдеуге негізделген жоспарлы зерттеулерді талдау, жинақтау және қалыптастыру, әр түрлі қолданыстағы форматтағы математикалық модельдерді құру мәселелерін шешу үшін машина әдістерін пайдалану. режимді құру және пайдалану үшін әр түрлі бағдарламалық жүйелерді қолданыңыз машина оны оқыту. Пән бойынша келесі аспектілер қаралады: Статистикалық бағалау. Гипотезаны тестілеу. Тәуелділікті талдау және дисперсияны талдау. Регрессиялық талдау және уақыттық сериялар. Кездейсоқ талдау. Себеп-себеп қатынастарын анықтаңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бейсызықты басқару жүйелері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: сызықты емес автоматтандырылған басқару жүйелерінің (АТС) теориясында білікті маман даярлау және компьютерлік техниканы кеңінен қолданумен автоматтандырылған жүйелерді құру және енгізу үшін есептерді орындай алатын мамандарды дайындау. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: - автоматты реттеу жүйелерін құрудың негізгі қағидалары мен тұжырымдамалары туралы білімін көрсету; - бейсызықты автоматты реттеу жүйелерін талдау және синтездеу әдістерін сипаттау; - реттеу сапасын тікелей және жанама әдістермен айқындау; - реттеу мен басқарудың автоматты жүйелерінің математикалық сипаттамаларын құру; - автоматты реттеу құрылымын таңдау. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Тепетеңдік режимдерін талдау. Сызықсыз модельдерді сызықтандыру әдістері. Фазалық жазықтықтағы БЖ мінез-құлқын талдау. Тепетеңдік ұстанымдарының тұрақтылығы: Ляпуновтың бірінші және екінші әдісі, абсолютті тұрақтылықты зерттеудің жиілік әдісі; гармоникалық баланс әдісімен мерзімді режимдерді зерттеу. Баламалы линеаризация әдісі. Кішкене, үлкен және жалпы тұрақтылық. Абсолютті тұрақтылық. М.В. Попов критериі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қолданбалы терендетіп оқыту
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - модельдік тренингтерге арналған модельдік эксперименттерді құру және басқару, нақты уақыт режимінде көрсеткіштерді салыстыру, терең білім беру ортасын пайдалану: Tensorflow, Keras, Pyorch, Caffe және басқаларды басқару, командалық жолды, Python кітапханасын немесе интерактивті интерфейсті, нейрондық желілерді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Машиналық оқудың эвристикалық модельдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - есептеу тиімділігі мен қайта даярлау проблемаларына байланысты машина жасаудың ерекшеліктерін білу, мамандандыру саласындағы негізгі математикалық модельдерді білу және меңгеру, индуктивтік оқытудың перспективалық әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Прецеденттерді оқытудың негізгі мақсаттарын білу керек: классификация, кластерлеу, регрессия, өлшемдерді азайту және оларды шешу әдістері. Курс прецедент арқылы оқытудың негізгі мақсаттарын қарастырады: классификация, кластерлеу, регрессия, өлшемді азайту. Соңғы 10-15 жылда жасалған классикалық және жаңа әдістерді шешу әдістері зерттелуде. Қарастырылып отырған әдістердің математикалық негіздерін, өзара қарым-қатынастарын, артықшылықтарын және шектеулерін терең түсінуге баса назар аударылады. Бөлек теоремалар дәлелдемелермен ұсынылған. Барлық әдістер бір сұлба бойынша ұсынылады: бастапқы идеялар және эвристика; олардың формализациясы және математикалық теориялары; әлсіз формалданған псевдокод түріндегі алгоритмнің сипаттамасы; артықшылықтарды, кемшіліктерді және қолданылатын шектеулерді талдау; кемшіліктерді жою жолдары; басқа әдістермен салыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • MapReduce бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - таратылған мәліметтерді өңдеу арқылы бағдарламаларды құру мүмкіндігін қалыптастыру, нақты әлемдік проблемаларды шешу үшін масштабты деректерді өңдеу әдістерін кәсіби түрде пайдалану, бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдірудің әдістерін меңгеру, бағдарламалық қамтамасыз етудің талаптарын іске асыру мүмкіндігін талдау, деректерді өңдеудің бөлінген мәселелерін шешу үшін білім мен практикалық дағдыларды, модельді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. параллель есептеулер, нақты жобаларды құру және дамыту бойынша практикалық жұмыс. Пән келесі аспектілерді қамтиды: үлкен деректерді анықтау. Үлкен деректерді талдау процесі. MapReduce парадигмасы. Деректерді сақтаудың үлкен технологиялары. Үлкен деректер саласындағы ғылыми проблемалар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Азық-түлік, машина жасау, тау-кен өнеркәсібі, жылуэнергетика, қазіргі заманғы аграрлық сектор және басқа да материалдық өндіріс салалары бойынша, өнеркәсіптік жүйелердегі интеллектуалды жүйелерді құру үшін пайдаланылатын автоматтандырылған басқару жүйелерінен өлшеу құрылғыларының ақпараттық ағындарын талдау және синтездеудің заманауи теориялық, ғылыми және практикалық негіздерін әзірлеуге арналған тұжырымдамалық аппараттарды, әдістерді және технологияларды қолданады және жетілдіреді;

 • Код ON2

  Дайын өнiмнiң немесе бұйымның құнына және сапасына әсерiн азайту үшiн материалдық, техникалық, жылуэнергия, адам ресурстарын өндiру, өңдеу, беру және пайдалану үшiн өндiрiстiк процесстердi қалай оңтайландыру және автоматтандыру;

 • Код ON3

  Өндірістің негізгі салаларын басқарудың қолданыстағы математикалық үлгілерінің сапасын бағалау үшін сенсорлар мен жетектерден пилоттық деректер ағындары бар ақпараттық талдауға негізделген техникалық, ақпараттық автоматтандырудың типтік міндеттерін шешу;

 • Код ON4

  Микроконтроллерлердің компьютерлік жабдықтарын пайдалана отырып, микроконтроллерлердің заманауи оқу құралдары мен бағдарламалық құралдарын қолданып, Arduino микроконтроллерлеріне және LOGO-ға арналған тренажерлар мен пилоттық қондырғыларды пайдалана отырып, ДК-ні құрып, өлшеу құрылғыларының кіріс деректерін өңдеу;

 • Код ON5

  Математика әдіснамалық негіздерін, информатиканың сызықты және бейсызық басқару теориясы, процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі, заманауи «шөлді» бақылау жүйесін жоспарлаумен ажыратып, жасанды интеллект элементтерімен автоматтандыру мен басқарудың қазіргі үрдістерін түсіну;

 • Код ON6

  Шағын кәсіпорындарда ақылды автоматтандыруды қолданудың перспективаларын талдау арқылы білім беру және өндірістік микроконтроллерлерді пайдалана отырып, аналитикалық шолулар қалыптастыру және шағын автоматтандыру жобаларын ұсыну;

 • Код ON7

  DC-де жаңа білім базалары мен сегменттерді жасайды. Арнайы өндірістік процестерге арналған технологиялық деректерді талдау мен өңдеудің математикалық моделіне сәйкес микроконтроллерден басқару сигналдарын қалыптастыру арқылы дискретті, аналогтық кіріс және шығыс деректерімен қызмет көрсету үшін жартылай интеллектуалды қондырғыларды жобалайды;

 • Код ON8

  TIA Portal-да шағын және орта бизнестің технологиялық үдерістерін визуализациялау және анимациялау элементтерімен WinCC ортасында пилоттық шағын жобаларды құру;

 • Код ON9

  Оқушыларға арналған пилоттық курстар құру, семинарлар өткізу, модельдеу бағдарламаларында оқу микроконтроллерлерінде бағдарламалау ерекшеліктерін үйрету. Arduino микроконтроллерлерінің және логотиптердің аппараттық-бағдарламалық кешенін ашық және көрнекі түрде көрсету және олардың қолданылу салаларын түсіндіру;

 • Код ON10

  Бұлтты технологиялардағы жартылай өнеркәсіптік және желілік қосымшаларды құру үшін Arduino пакетінің, LOGO, SYAOMI SMART HOUSE типтік бағдарламаларын қолдану дағдыларын меңгеру;

 • Код ON11

  ДК-нің өндірістік тиімділігін автоматтандырылған басқару жүйесімен кейбір өндірістік алаңдарды толық автоматтандыру әдістерін қолдану;

 • Код ON12

  Әртүрлі әдеби көздерден алынған ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын қолданып, аудитория ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі хабарламалар, презентациялар мен есептерде ұсынады, проблемалық мәселелер бойынша өз көзқарастарын дәлелдеп, сауаттылығын көрсетеді. ОП-ның зерттеу проблемаларын іздеу және шешу кезінде командада тиімді жұмыс жасау.

6B07108 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B07108 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07108 Процестер мен өндірістің автоматтандыру және энергия тиімділігі
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07108 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Логистика және көлік академиясы-теміржол (ЛжКА)

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top