Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05213 Экология және табигатты пайдалану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Қоршаған ортаны қорғау менеджменті
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Магистранттардың қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыс істеу қабілетін дамыту, сондай-ақ адамдардың денсаулығын және қоршаған ортаны олардың қызметіне, өнімдеріне немесе қызметтеріне ықпалымен қорғау үшін тиімді экологиялық менеджмент жүйесін енгізу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы керек: 1) қоршаған ортаны басқару нәтижесінде туындайтын заңдылықтар мен феномендерді түсіну; 2) экологиялық-экономикалық жүйелердің даму үрдістерін сыни тұрғыдан ұғыну, осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін экологиялық жауапкершілікті ескере отырып, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір шығару, экологиялық менеджменттің қазіргі заманғы жүйелерін жетілдіру үшін өзгерістерді жоспарлау; 3) экологиялық–экономикалық жүйелердің орнықты дамуының оңтайлы жағдайларын айқындау әдістемелеріне сүйену; 4) ҚО компоненттерінің шығарындыларының, төгінділерінің және ластану деңгейлерінің рұқсат етілген шамаларын, сондай-ақ өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін табиғи ресурстарды алудың рұқсат етілген шамаларын бағалау 5) кәсіпорынның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық базаны білуді тиімді пайдалану. Курс ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) 14000 стандарттарын, өмірлік циклін талдауды, экологиялық таңбалауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қауыпты бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлерді болжау және бақылау саласында білімді қалыптастыру, экологиялық қауіп-қатерлерді болдырмау және жою бойынша шаралар мен шараларды толық және уақтылы жүзеге асыру, белгіленген нормативтерді, стандарттар мен ережелерді сақтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы керек: - Тәуекелді басқару және экологиялық тәуекелді талдау әдістемесін түсіну. - Авариялар мен апаттардың салдарын жою жөніндегі негізгі шараларды сипаттау; - Адам денсаулығы мен қоршаған ортаға антропогендік қызметтің экологиялық салдарын талдау; - Экологиялық тәуекелді тиімді деңгейге дейін төмендету жолдары мен құралдарын анықтау ақпаратын синтездеу; - Экологиялық қауіптің қазіргі заманғы әдістерін және табиғатты қорғаудың негізгі принциптері мен әдістерін қолдану; - Әр түрлі факторлардан қауіптілікті сәйкестендіру әдістері, экологиялық тәуекелді сапалық және сандық бағалау бойынша анықтамалық материалдарды қолдану. Пәнді оқытады: экологиялық қауіп-қатердің заманауи әдістерін ұйымдастыру, адам қауіпсіздігінің теориялық негіздері, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық және нормативтік-техникалық негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚОӘБ және экологиялық сараптама
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - қоршаған ортаны және әлеуметтік-экономикалық жағдайдың барлық құрамдас бөліктеріне шығарындылар мен физикалық факторлардың әсерін бағалаудың баламалы жобалық нұсқаларын, кумулятивтік және трансшекаралық әсерді, экологиялық және әлеуметтік-экономикалық тәуекелдіктерді, канцерогенді емес аурулардың сараптамалық бағалауын бағалау арқылы қалыптастыру. және канцерогендік денсаулығына байланысты тәуекелдер, түпкілікті әсерді бағалау. Оқыту нәтижелері: ҚОӘБ жататын негізгі ұғымдарды, қағидаттарды, нормативтік-құқықтық базаны, объектілерді санамалау; Негізгі ластаушы заттар бойынша ақпаратты игеру, ОЖ-ға әсер етуді бағалау рәсімін орындау; Нормативтерге қол жеткізу және олардың озық ғылыми-техникалық деңгейге сәйкестік дәрежесін бағалау мақсатында эмиссиялардың әсер ету деңгейін төмендету үшін қажетті іс-шаралар бойынша ұсыныстар қалыптастыру; Жобалаудың әртүрлі сатыларында ҚОӘБ жобаларын ресімдеу кезінде процедураларды, жобалау құжаттамасының құрамын жаңғырту; Қоршаған ортаға ықтимал және болжамды әсерге баға беру. Курс магистранттарда қоршаған ортаға әсер етуді бағалаудың теориялық негіздерін; ҚР экологиялық сараптама және ҚОӘБ құқықтық және нормативтік-әдістемелік базасын; халықаралық ұйымдардың нормативтік актілерін (ЕЭК, ЮНЭП ИКАО, МАГАТЭ, ХЕҰ және т.б.), сондай-ақ ҚР ратификациялаған немесе қол қойылған халықаралық шарттарды (конвенцияларды); ҚОӘБ рәсімдерінің ағымдағы және жоспарланған өзгерістерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қалдықтарды қайта өңдеу және сақтау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге жарату, кәдеге жарату және кәдеге жаратудың негізгі және перспективалық әдістерін білу. Магистрант бұл пәнді оқу нәтижесінде мыналарды істей алады: 1. қауіпті қалдықтардың түрлерін, олардың жіктелуін, паспортталуын, уыттылық түрлерін және қалдықтардың қоршаған табиғи ортаға және адамға әсерін бағалау тәсілдерін түсіндіру; 2. өндіріс және тұтыну қалдықтарымен қоршаған ортаны ластау проблемасының қазіргі жай-күйін, оны реттеу тетіктері туралы түсінуді және түсінуді көрсету; қауіпті қалдықтардың қоршаған табиғи ортаға және адамға әсерін нормалаудың негізгі тәсілдері; ӨҚҚ мен адамға әсерін нормалау жөніндегі қолданыстағы нормативтік құжаттар; 3. "жасыл технологияларды" және өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің қолданыстағы әдістерін бағалау; қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату тәсілдерін дамыту перспективасы; 4. өндіріс және тұтыну қалдықтарының пайда болуы проблемаларының жай-күйі туралы өзекті ақпарат алу үшін ақпараттық орта мүмкіндіктерін қолдану; 5. типтік қалдықтардың пайда болу санын бағалау бойынша есеп жүргізу; қалдықтардың қауіптілік сыныбын және атмосфералық ауаның, судың және топырақтың қауіпті және зиянды компоненттерінің деңгейін анықтау. Курс мыналарды қарастырады: қауіпті қалдықтардың түрлері, жіктелуі, сертификатталуы, уыттылығы; өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеудің, бейтараптандырудың, қайта өңдеудің, жоюдың және жоюдың қолданыстағы және перспективалық әдістерін ратификациялаудың негізгі нормативтік құжаттары, тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; - қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; - ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; - оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; - қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; - әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Трансшекаралық су ресурстарын бірлесе пайдалану және қорғау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Орталық Азия елдері үшін трансшекаралық су ресурстарын бөлісу, антропогендік процестер мен су ресурстары арасындағы өзара қарым-қатынасты орнату, трансшекаралық су ресурстарын бірлесіп орнықты пайдалану мен қорғау стратегиясын құру туралы бакалаврдың түсінігін дамыту; Қазақстанның және Орталық Азия елдерінің су саясатының нормативтік-құқықтық базасын үйлестіру. Курсты оқу нәтижесінде магистрант: 1) Қазақстанның кәсіби қызметтің тиімділігін арттыру үшін қажетті көрші елдермен бірлесіп трансшекаралық су ресурстарын пайдалану және қорғау туралы қазіргі заманғы ақпаратқа ие болу; 2) бірлескен су саясатын іске асырудың негізгі қиындықтарын түсіну; 3) су саясатын іске асырудың қолданыстағы ұлттық және халықаралық тұжырымдамалары мен бағдарламаларын сыни талдау, ОА мен ҚР-дағы су ресурстары тапшылығы проблемаларының өзара байланысын және трансшекаралық суларды бірлесіп қорғауды іске асыруды, ресурстарды және оларды табысты пайдалану мүмкіндіктерін көру; 4) табиғи ресурстарды тиімді басқару және экологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін бағдарламалар әзірлеу; 5) ғылыми жобалар мен бизнес-жоспарларды оңтайлы іске асыру үшін тайм менеджментті тиімді қолдана отырып, командада жұмыс істеу. Курс табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар; Жердің экологиялық мәселелері; урбанизацияланған аймақтардың мәселелері; қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық механизмдері; минералдық-шикізаттық сала; таби,атты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс сияқты сұрақтарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ОА мен ҚР-дағы сумен қамтамасыз ету және суды пайдалану мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстан мен ОА су пайдалану мәселелерін шешуде магистрантта кәсіби білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде магистрант: 1) ОА мен ҚР-да сумен қамтамасыз ету және су пайдаланудың негізгі проблемаларын нақты тұжырымдау; 2) ОА мен ҚР-да қолданыстағы сумен қамтамасыз ету және су пайдалану жүйелерін сыни тұрғыдан түсіну; 3) табиғи-шаруашылық аумақтардың жай-күйін бағалауды жүзеге асыруға; 4) тұрақты су пайдалану мен су тұтынуды қамтамасыз ету үшін ҚР мен ОА су ресурстарының жай-күйін болжау; 5) шешімдер қабылдау және су проблемаларын шешу стратегиясын құру. Курста: су шаруашылығы кешенінің құрылымы, ҚР және ОА су пайдалану мен су тұтынудың қазіргі және тарихи мәселелері, тұщы суды сақтау бойынша қолданыстағы бағдарламалар, өмір сүру сапасын арттыру мақсатында ОА халқын тұщы сумен қамтамасыз ету қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақаба суларды тазалау
  Несиелер: 5

  Мақсаты су ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау қабілетін қалыптастыру болып табылады: осы саладағы заманауи ғылым мен техниканың заманауи жетістіктеріне негізделген ағынды суларды тазарту қондырғыларының бүкіл кешенін және әдістерін өзіндік бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие болады: 1) су ресурстарын және қоршаған ортаның басқа да компоненттерін қорғау бойынша міндеттерді шешу үшін экология саласындағы жалпы теориялық және эксперименттік принциптер мен әдістер бойынша білімді жинақтау; 2) табиғи және өнеркәсіптік суларды тазарту жөніндегі қолданыстағы халықаралық тәжірибені сыни тұрғыдан түсіну; 3) сарқынды суларды тазартқанға дейін және одан кейін судың жай-күйін бағалауды жүзеге асыруға; 4) тұрақты су пайдалану мен су тұтынуды қамтамасыз ету үшін ҚР мен ОА су ресурстарының жай-күйін болжау; 5) халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін табиғи және өндірістік суларды тазартудың жаңа технологияларын қолдануға міндетті. Курс келесідей: механикалық, биологиялық, физикалық және химиялық сарқынды суларды тазарту әдістері; ағынды суларды тазарту қондырғыларының жалпы сұлбалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қоршаған ортаны және адам қызметінің әлеуметтік-экономикалық салаларының өзара әрекеттесуін, табиғи ресурстардың бағалану әдістерін және қоршаған ортаның ластануынан болатын зиянды өтеуді, тұрақты экономикалық дамуға көшу кезіндегі экологиялық менеджментті ынталандыруды жүйелі түрде қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: 1) табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптерін білу; 2) табиғи ресурстарды бағалаудың экономикалық тетігінің мәнін түсіну; 3) табиғи ресурстарды сақтау мәселелері мен міндеттерін түсіндіру; 4) табиғи ресурстарды бағалау әдістерін салыстыру; 5) табиғатты пайдалану саласындағы нормативтік-құқықтық материалдарды тәжірибеде қолдану. Курс экологиялық-экономикалық талдаудың негізгі ұғымдарын, әдіснамасын, қазіргі ресурстық және экологиялық саясатты реттейтін маңызды қағидаттарды зерделеуге, табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі проблемалары мен бағыттарымен танысуға, бағалаудың экономикалық механизмдерін қолдануға, табиғи ресурстарды пайдалану мен ластағаны үшін төлем жасауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су ресурстарын бірігіп басқару және ОА мен ҚР тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - жаһандық су дағдарысының себептері, Қазақстан мен Орталық Азиядағы жер үсті және жер асты су ресурстарының жай-күйі туралы қазіргі заманғы идеяларды қалыптастыру және суды пайдаланудың тиімділігін арттыру және судың ресурстары мен қажеттіліктерінің балансын сақтау мақсатында су ресурстарын кешенді басқару әдіснамасы мен тәжірибесіне ие болу қажеттілігі. және табиғи экожүйелер. Оқыту нәтижелері: Жаһандық ауқымдағы су дағдарысының негізгі себептерін анықтау Қазақстанның негізгі су шаруашылығы бассейндері бойынша жер үсті және жер асты сулары ресурстарының жай-күйін суреттеу Қазақстанда суды жекелеген салалар бойынша және тұтастай алғанда экономика бойынша пайдаланудың тиімділігін салыстырылатын елдердің ұқсас көрсеткіштерімен салыстыру Су үнемдеу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның негізгі ережелерін және су ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның негізгі іс-шараларын жаңғырту; Су объектілерінде олардың климаттық және антропогендік әсеріне байланысты өзгерістер белгілеу. Курс магистранттардың халықаралық және мемлекеттік стандарттарға сәйкес СРББ әдістемесі мен тәжірибесі туралы білімдерін меңгеруге; СРББ-ға көшу қажеттілігі; СРББ-ның принциптері мен құралдары туралы; мыңжылдықтың мақсаттарына қол жеткізудегі және елдер мен адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі рөлі; су және санитария саласындағы Қазақстандағы мыңжылдықтың мақсаттарына қол жеткізу стратегиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғау технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – өндірістік шығарындылар мен төгінділерді тазартудың технологиялық жабдықтары мен техникалық құралдарын таңдау қабілетін қалыптастыру, тазарту процестерін қарқындату және жетілдіру жолдарын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. өндірістің әртүрлі сатыларындағы ластанудың негізгі көздерін, сондай-ақ олардың қоршаған орта компоненттеріне әсер ету параметрлерін сәйкестендіру; 2. қоршаған ортаны қорғау, өндірістік қызметті экологияландыру технологияларындағы қазіргі заманғы үрдістерді сипаттау; 3. қоршаған ортаның өзгеруі мен технологиялық процестердің параметрлері арасындағы тәуелділікті талдау; 4. орта қорғау технологияларын құрудың қазіргі заманғы отандық және шетелдік техникалық тәжірибелерін салыстыру. 5. қоршаған ортаны қорғау бойынша техникалық тиімді табиғатты қорғау және ресурс үнемдеуші орта қорғау (алдын алу және оңалту) іс-шараларын таңдау және олардың тиімділігін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: кәсіпорында қоршаған ортаны қорғаудың түрлері, әдістері мен тәсілдері, ҚР-да жаңа технологияларды енгізу және шетелдік тәжірибемен салыстыру, атмосфераны өнеркәсіптік ластанудан қорғаудың қазіргі заманғы әдістері: механикалық, физика-химиялық, химиялық, өнеркәсіптік шығарындылардан өлшенген және газ тәріздес заттарды жою техникасы мен технологиясы, Өнеркәсіптік және шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін Су дайындаудың негізгі әдістерінің сипаттамасы, сарқынды суларды (өндірістік және тұрмыстық) тазартудың қазіргі заманғы әдістері, Гидромеханикалық, физика-химиялық, химиялық, ағынды тазалаудың биохимиялық және термиялық әдістері, қатты қалдықтарды кәдеге жарату жолдары, топырақты ластанудан тазарту технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Мақсаты - магистранттардың құзыреттілігін тиімді тәуелсіз зерттеу жұмысы, оны ұйымдастыру және жоспарлау. Оқыту нәтижелері: 1) қазіргі әлемдегі ғылыми білімді, ғылымның рөлі мен мәнін ұғыну, зерттеулерді ұйымдастыру және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы саясатты түсіну (R&D; R&T); 2) ғылыми зерттеулерді жетілдіру үшін ғылым әдіснамасын одан әрі дамыту қажеттілігін көрсету. география ғылымдары, экология және табиғи ресурстарды басқару саласында оқыту мен кәсіби қызметте озық білімді, идеяларды және себептерді пайдалану; 3) методологияның барлық ережелері бойынша өзіне тән зерттеулер жүргізу: мәселе - пән - объект - субъект - мақсат - міндеттер - гипотеза-негізгі кезеңдер; 4) қазіргі заманғы ғылыми метрикалық көрсеткіштер бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты іздестіруді, ғылыми мақалалар, жобалар, зерттеу нәтижелерін патенттеуге өтінімдер жазуды жүргізу; 5) орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін ОЖ қорғау жөніндегі нақты міндеттерді шешу үшін Пәнаралық ғылыми зерттеулер жүргізу. Пән қазіргі заманғы әлемдегі ғылыми-техникалық қызметті ұйымдастыруға, пән бойынша өз бетінше зерттеу жүргізуге, ғылыми мақалаларды, ғылыми мақалаларды жазуды, зерттеу нәтижелерін патенттеу дағдыларын меңгеруге қабілетті магистрлердің білімін қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан магистранттердің тұлғааралық, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аумақтың табиғи және өңдірістік әлеуетін кешенді бағалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты аумақтың әлеуетін қазіргі жағдайдағы және болашақтағы жағдайды тиімді және прогрессивті дамытуды қамтамасыз ету. Өзара байланыс және өзара әрекеттестіктің табиғи, экономикалық және әлеуметтік факторлар кешені ретінде зерттеудің әдіс-тәсілдерін қалыптастыру және аумақтың объективті функциясы мен торлы моделінің көп өлшемді моделін қолдана білу. Оқыту нәтижелері: Аумақтың табиғи әлеуетінің негізгі ұғымдары мен сипаттамаларын анықтау Аумақтың әлеуеттерін бағалау әдістерін таңдауды негіздеу Минералдық және энергетикалық шикізатты өндіру және қайта өңдеу кезіндегі экологиялық проблемалардың себептерін түсіндіру Аумақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қазіргі заманғы климаттың рөлін бағалау; Аумақтың агроклиматтық, рекреациялық немесе әлеуетінің басқа да түрлері бойынша аумақты аудандастыру схемасын құру және негізгі параметрлерін есептеу Курс магистранттарда табиғи ресурстарды (минералды-шикізат, су, орман, жер және т. б.), табиғи жағдайларды (климат, жер бедері және т. б.), аумақтардың географиялық орналасуын және өндірістік (шаруашылық қызметінің нәтижесі) экономикалық заңдар мен заңдылықтарға сәйкес ұдайы өндірудің аумақтық пропорцияларын реттеу үшін табиғи әлеуетті бағалау әдістері мен принциптері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық экологиялық стандарттар бойынша шикізаттар, өрдірістік процестермен өнімдерді сертификаттау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: халықаралық экологиялық стандарттарға сәйкес шикізат, өндірістік процестер мен өнімдерді сертификаттау тәжірибесін қалыптастыру. Сертификаттаудың негізгі қағидаттары мен міндеттерін объективті білу. Оқыту нәтижелері: 1) сертификаттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды түсіну 2) өнімдер мен өндірістік процестерді сертификаттаудың нормативтік-құқықтық базасын түсіндіру; 3) сертификаттауды қолдану тиімділігін бағалау әдістері мен өлшемдерін қолдану 4) әдістемелік нормативтік материалдарды, техникалық және технологиялық құжаттаманы, қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану; 5) сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу сызбасын құру және өнімнің сапасын арттыруға ықпал ететін техникалық шешімдерді өз бетінше қабылдау Курс шикізаттың, өндірістік процестердің және өнімнің халықаралық экологиялық стандарттарға сәйкестігін зерттеуге бағытталған. Қолданбалы сипаттағы пән, өндірістік процестер мен өнімдердің халықаралық экологиялық стандарттары негізінде сертификаттаудың нормативтік – құқықтық және нормативтік – техникалық базасы мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өңдірістің экологиялық қауіпсіздігін басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: магистрлердің өндірістің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін талдауға қабілеттілігін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: 1) экологиялық қауіпсіздіктің негіз қалаушы анықтамалары мен принциптерін түсіну; 2) табиғи-өнеркәсіптік кешендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің функционалдық құрылымын түсіндіру; 3) тізбектің барлық қатысушыларымен ранжирлеу және жұмыс істеу: зерттеу – болжам - технологиялық процесс - маркетинг – өндіріс – пайдалану – табиғи-шаруашылық жүйелерді тиімді басқару үшін кәдеге жарату; 4) кәсіпорын аумағындағы табиғи ресурстарды тиімді басқару және экологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін бағдарламалар әзірлеу; 5) қауіпті өндірістік объектіні жобалау және пайдалану кезінде ескерілуі қажет негізгі қауіпсіздік талаптарын қолдануға міндетті. Курс экологиялық-экономикалық жүйелерді басқару теориясы; өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігі; экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың жолдары мен құралдары; қауіпті өндірістік объектіні жобалау және пайдалану кезінде ескерілуі тиіс негізгі қауіпсіздік талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Су ресурстарын және қоршаған ортаның басқа да компоненттерін қорғау бойынша міндеттерді шешу үшін экология саласындағы жалпы теориялық және эксперименттік принциптер мен әдістер бойынша білімді жинақтау;

 • Код ON2

  Оқу үрдісінде қолдану үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы жаңа бағыттардың ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын жүйелеу және түсіндіру;

 • Код ON3

  Табиғатты қорғау іс-шараларының алгоритмдерін құру үшін компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, экологиялық ақпаратты өңдеуді ретке келтіру;

 • Код ON4

  Өндіріс және қоршаған ортаның зиянды және қауіпті факторларының адам денсаулығына әсерін және өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін экологиялық тәуекелдерді бағалау;

 • Код ON5

  Шығарындылардың, төгінділердің және ОС компоненттерінің ластану деңгейлерінің рұқсат етілген шамаларын, сондай-ақ өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін табиғи ресурстарды алудың рұқсат етілген шамаларын бағалау.

 • Код ON6

  Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін ОЖ қорғау жөніндегі нақты міндеттерді шешу үшін пәнаралық ғылыми зерттеулер жүргізу;

 • Код ON7

  Тізбектің барлық қатысушыларымен ранжирлеу және жұмыс істеу: зерттеу-болжам-технологиялық процесс – маркетинг – өндіріс – пайдалану-табиғи-шаруашылық жүйелерді тиімді басқару үшін кәдеге жарату;

 • Код ON8

  Табиғи ресурстарды тиімді басқару және экологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін бағдарламалар әзірлеу;

 • Код ON9

  Тұрақты су пайдалану мен су тұтынуды қамтамасыз ету үшін ҚР мен ОА су ресурстарының жай-күйін болжау;

 • Код ON10

  Халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін табиғи және өндірістік суларды тазартудың жаңа технологияларын қолдану;

 • Код ON11

  Ғылыми жобалар мен бизнес-жоспарларды оңтайлы іске асыру үшін тайм менеджментін тиімді қолдана отырып, командада жұмыс істеу;

 • Код ON12

  Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін экологиялық білім негізінде қоғамның өнеркәсіптік және әлеуметтік-мәдени дамуына жәрдемдесу.

Top