Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05208 Геоэкологиялық жобалау в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Геоэкологиялық зерттеулер негізінде қоршаған ортаны қорғау және оған жақын салалардың ғылыми мәселелерін шешуге; қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамалар негізінде ЖОО-да экологиялық пәндерді оқытуға; қазіргі заманғы құралдар мен ақпараттық технологиялардың көмегімен қоршаған ортаның жай-күйін зерттеуді жүзеге асыруға; далалық ізденістер мен зертханалық талдаулардың нәтижелерін өңдеуге, ғылыми жарияланымдар мен магистрлік диссертацияда ғылыми ізденістердің нәтижелерін ресімдеуге қабілетті геоэкологиялық жобалау саласындағы ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы
 • Дайындық бағыты 7M052 Қоршаған орта
 • Қоршаған ортаның ластануын нормалау және төмендету
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – экологиялық нормативтерді қалыптастыру механизмін түсіну, экожүйелік нормативтерді әзірлеу және олардың қоршаған ортаның ластануын төмендетуге әсерін талдау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. экожүйеге шекті рұқсат етілген әсер етуді орнату критерийлерімен жұмыс істеу. 2. қоршаған ортаға зиянды әсерлердің әсерін бағалау және орта компоненттерінің сапа көрсеткіштерін есептеу; 3. экологиялық нормативтерді әзірлеу тәсілдеріне салыстырмалы талдау және салыстыру жүргізу; 4. шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін антропогендік әсерді нормалау жөніндегі құжаттаманы әзірлеу; 5. санитарлық-гигиеналық нормативтерді қолдану арқылы қоршаған ортаның ластануын болжау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы нормативтердің жіктелуі; қоршаған орта сапасын санитарлық-гигиеналық нормалау; химиялық және биологиялық табиғат факторларын нормалау ерекшеліктері; ауа ортасы мен су объектілері сапасының нормативтері; азық-түлік өнімдері мен азық-түлік шикізатында ластаушы заттарды нормалау; топырақтың химиялық және биологиялық ластануын нормалау; қоршаған ортаның физикалық факторларын нормалау; экожүйелердің жай-күйін және оларға рұқсат етілген жүктемелерді Экологиялық нормалау.; Экологиялық нормалау әдістері; қоршаған ортаға эмиссияларды нормалау; қатты қалдықтармен жұмыс істеу нормативтері; қоршаған ортаның ластануын азайту; табиғи ресурстарды пайдалану нормативтері; табиғат пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұйымдық-экономикалық нормативтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; - қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; - ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; - оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; - қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; - әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық реттеу және бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – экологиялық тексерулер мен өндірістік экологиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, экологиялық рұқсаттарды рәсімдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеуге бастамашылық ету; 2. кешенді экологиялық рұқсаттарды және қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатты ресімдеу; 3. инспекциялық тексерулер мен өндірістік экологиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу; 4. экологиялық бақылау жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу; 5. табиғат пайдаланушылардың халықаралық стандарттарды енгізуді ынталандыру бойынша шаралар әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу және техникалық регламенттерді әзірлеу мәселелері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттарды қолдану, экологиялық таңбалауды пайдалану және ҚР экологиялық заңнамасының сақталуын тексеру бағдарламаларын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық мониторинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – табиғи объектілердің мониторингін ұйымдастыру ерекшеліктерін түсіну, олардың жай-күйін бағалау және табиғатты қорғау іс-шараларын әзірлеу кезінде алынған ақпаратты пайдалану қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. сынамаларды іріктеуді, сынама дайындауды, зерттеу әдістері мен түрлерін қамтитын табиғи объектілердің мониторингін ұйымдастыру үшін теориялық білімді қолдану; 2. қоршаған орта мониторингін ұйымдастырудың карта-сызбасын құру; 3. мониторинг нәтижелерін өңдеу және талдау; 4. аумақтарды шаруашылық игерудің әртүрлі түрлері кезінде қоршаған орта мониторингінің бағдарламаларын әзірлеу; 5. табиғатты қорғау іс-шараларын жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: экологиялық мониторингтің ғылыми негіздері; мониторинг түрлерінің жіктелуі; мониторингті ұйымдастыру деңгейлері; қоршаған орта мониторингінің жаһандық жүйесі (МСМОС); мониторингтің құқықтық және нормативтік базасы; қоршаған орта экологиялық мониторингінің әдістері мен құралдары; мониторинг бағдарламасы; бақылау желілері мен жұмыс көлемі; мониторингтің далалық кезеңі; модельдеу және болжам; мониторинг есебінің мазмұны; мониторингті картографиялық қамтамасыз ету; мониторинг зерттеулерінің негізгі бағыттары; жекелеген табиғи ортаның жай-күйінің мониторингі; атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының, қар жамылғысының ластануының жай-күйінің мониторингі; биологиялық және медициналық-геохимиялық мониторинг; табиғи ресурстардың мониторингі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидрология және гидрогеология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – гидрология мен гидрогеологиядағы заманауи ғылыми білім мен зерттеу әдістерін су құралдарын тиімді пайдалану және қорғау мәселелерін білікті шешу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. гидроферадағы және әртүрлі түрдегі су объектілеріндегі негізгі гидрологиялық процестердің мәнін физиканың іргелі заңдары тұрғысынан түсіндіру; 2. іс жүзінде өзен ағынының негізгі сипаттамаларын анықтаудың генетикалық және статистикалық әдістерін қолдану 3. гидрометриялық бақылау деректері болған кезде, жеткіліксіз болған кезде және болмаған кезде негізгі есептік гидрологиялық сипаттамаларды анықтау; 4. өнеркәсіптегі, тұрмыстағы, ауыл шаруашылығындағы және бальнеология мен шаруашылық-ауыз сумен жабдықтаудағы Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі жер асты суларының рөлін бағалау; 5. гидроизогипс карталарындағы жер асты және жер үсті суларының ток желілері бойынша өзара байланысының сипатын болжау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: жер үсті және жер асты суларының қалыптасу ерекшелігі мен практикалық маңызы, олардың ресурстары мен құрамы, фазалық күйі, кеңістіктікте таралу заңдылықтары және қоршаған жер қабықтарымен өзара әрекеттесуі, табиғи суларды зерттеудің қазіргі заманғы далалық және камералдық әдістері, жер асты гидроферасының құрылысы және судың критикалық жай-күйінің аймағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологикалық геохимия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – ұзақ геологиялық даму нәтижесінде пайда болған табиғи ортаның морфоқұрылымдық және ландшафтық ұйымдарын талдау процесінде экологиялық Геохимияның теориялық және қолданбалы міндеттерін шешудің геохимиялық әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жер қыртысының әртүрлі түрлері мен блоктарының құрамы мен геохимиялық қалыптасу шарттарын сипаттау; 2. геохимиялық зерттеулердің әдістері мен нысандарын таңдау; 3. техногендік геохимиялық аномалияларды бөлу, олардың параметрлері мен сипаттамаларын анықтау; 4. қоршаған ортаның жай-күйін кешенді экологиялық-геохимиялық бағалауды және ландшафтық-геохимиялық жағдайды талдауды орындау; 5. химиялық элементтердің шоғырлануы мен көшуінің геохимиялық жағдайларын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қоршаған ортаны геохимиялық зерттеудің негізгі әдістерінің теориясы, әдістемесі және принциптері, жер қыртысындағы химиялық элементтерді табудың негізгі түрлері, элементтердің шашырауы мен шоғырлануы процестері, химиялық элементтердің миграциясының себептері мен тәсілдері, минералдар мен химиялық элементтердің тірі табиғатқа әсері. Техногендік геохимиялық тосқауылдарды қалыптастыру мәселелеріне, табиғи объектілердің техногендік өзгеру дәрежесін экологиялық-геохимиялық бағалау дағдыларын қалыптастыру үшін элементтердің уыттылығының геохимиялық аспектілеріне елеулі көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ландшафттық жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – ландшафтық жоспарлаудың әдіснамалық негізін, принциптері мен әдістерін, тұрақты даму концепциясының принциптерін сақтай отырып, ландшафтық кеңістікті ұйымдастыруды түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. зерттеудің түгендеу және бағалау кезеңдерінде ландшафтық ақпаратты жинау; 2. аумақты дамытудың ландшафтық бағдарламасын әзірлеу және ландшафтық жоспарлауды аяқтайтын ландшафтық жоспарлар мен басқа да құжаттарды жасау; 3. аумақты функционалдық аймақтарға бөлуді жүргізу; 4. картографиялық және қашықтықтан материалдар бойынша аумақтың ландшафтық құрылымын талдау; 5. аумақтың экологиялық қаңқасын жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: ландшафт, оның негізгі әлеуметтік-экономикалық функциялары, ландшафттық жоспарлаудың теориясы, әдістері мен технологиялары; ландшафттық жоспарлаудың қалыптасу тарихы; ландшафттық жоспарлаудағы қазіргі заманғы үрдістер; ландшафттық жоспарлаудың принциптері және ландшафттық жоспарлардың құрылымы; ландшафттық жоспарларды құру мен іске асырудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық базасы; ландшафттық жоспарлардың мазмұнын әзірлеудің әдіснамалық негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдаланудың экономикалық аспектілері (ағылш.тіл.)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қоршаған табиғи ортаның және адам тіршілігінің әлеуметтік-экономикалық салаларының өзара іс-қимылы, табиғи ресурстарға бағаны қалыптастыру әдістері және қоршаған ортаның ластануынан келтірілген залалды өтеу, тұрақты экономикалық дамуға көшу жағдайында табиғатты пайдалануды экономикалық ынталандыру туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі теориялық және институционалдық шектеулерді ескере отырып, экологиялық-экономикалық өзара іс-қимыл мәселелерін, осы проблемаларды шешу тәсілдерін талдау; 2. ластанудың оңтайлы деңгейін есептеу, ластанудың әрбір деңгейі немесе ластанудың оңтайлы деңгейі үлгісінде экономикалық белсенділік деңгейі үшін ластаушы және реципиенттер үшін шығындарды бағалау; 3. қоршаған ортаның ластануына және оның алдын алуға байланысты, ластаушы, жалпы қоғам және реттеуші орган үшін шығындар мен пайданы бағалау; 4. ластанудың оңтайлы деңгейі моделіндегі әртүрлі реттеуші әсерлердің салдарын талдау, реттеу әдістерінің салыстырмалы артықшылықтары мен шектеулерін бөлу; 5. ашық экономикада табиғи ресурстарды пайдаланудың оң және теріс салдарын бөлу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қоршаған орта экономикасы. Ластану және ассимиляциялық әлеует. Қоршаған орта экономикасындағы ОЖ ластану проблемасының әдіснамалық негізі. Экологиялық игіліктер мен қоршаған ортаны ластаудан келтірілген залалды экономикалық бағалау. Шаруашылық шешімдердің экологиялық-экономикалық негіздемесі. Қоршаған ортаның ластануын басқару. Әртүрлі елдердегі экологиялық-экономикалық басқарудың ерекшеліктері. Табиғи ресурстардың ентасы және олардың шектеулілігі. Табиғи ресурстардың жекелеген түрлерін модельдеу және экономикалық бағалау. Ашық экономика жағдайында табиғи ресурстарды пайдалану. Табиғи ресурстарды пайдалануды басқару. Табиғи ресурстар, қоршаған орта және экологиялық-экономикалық дамудың ұзақ мерзімді стратегиясы. Табиғи ресурстар және ұлттық шоттар жүйесі. Тұрақты даму.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техногенді жүйелер мен экологиялық тәуекел
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – экологиялық-экономикалық тәуекелдерді талдаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану, табиғи және техногендік факторларға байланысты тәуекелдерді азайту бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. техногендік жүйелердің адам мен қоршаған ортаға қысқа мерзімді авариялық және ұзақ мерзімді жүйелі әсер ету көздері ретіндегі рөлін түсіну; 2. тәуекелді азайтуға бағытталған іс-шараларды іске асырудағы басым шарттарын анықтау; 3. төтенше жағдайлар кезіндегі авариялық қауіп-қатерді және іс-әрекетті болжауға бағытталған оңтайлы іс-шаралар мен іс-әрекеттерді таңдау; 4. техногендік жүйелердің әсерінен тәуекел дәрежесін көрсететін статистикалық материалдарды талдау; 5. техногендік жүйелердің қоршаған орта компоненттеріне және адам денсаулығына әсер ету салдарын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: техногендік жүйелер мен экологиялық тәуекел ұғымы, техногендік жүйелер, олардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі, жеке, популяциялық және әлеуметтік тәуекел, талдау әдістері, сандық бағалау, экожүйе үшін тәуекел, экологиялық тәуекелді бағалау әдістері, техникалық авариялар мен апаттар және оларды жою шаралары, өндірістік тәуекелді оқиға ағашының (істен шығу ағашының) әдістерімен талдау, аналитикалық және статистикалық әдістер, экологиялық тәуекелді бағалаудың негізгі әдстері, экологиялық тәуекелді азайтудың негізгі бағыттары мен әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан магистранттердің тұлғааралық, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғи-техногенді ландшафттар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – табиғи-антропогендік ландшафттарды оңтайландыру мақсатында ландшафттық жоспарлау технологиялары мен табиғи-антропогендік ландшафттарды зерттеудің заманауи әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі жұмыс істеп тұрған табиғи-антропогендік ландшафттарды экологиялық оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды негіздеу; 2. табиғи геожүйелердің антропогендік жүктемелерге тұрақтылық шегін бағалау; 3. ландшафтық құрылыстың әртүрлі түрлерінің (аграрлық, қалалық, өнеркәсіптік, көліктік, рекреациялық және т.б.) ландшафтық-экологиялық негіздемесін әзірлеу; 4. картографиялық, аэроғарыштық және басқа материалдар бойынша аумақтың ландшафтық құрылымын талдау; 5. табиғат пайдаланудың әртүрлі түрлерінің (аграрлық, орман шаруашылығы және т.б.) экологиялық және экономикалық салдарларын болжау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: табиғи-техногендік ландшафт туралы түсінік, оның ішкі және сыртқы байланыстары, табиғи-техногендік жүйелердің құрылымы, жай-күйі, геоэкологиялық аспектілері; табиғи-антропогендік ландшафттарды басқарудың негізгі тәсілдері, ландшафтық жоспарлау мен жобалаудың дамуындағы негізгі проблемалық мәселелер, антропогендік факторлардың әсерінен геоосфераның өзгеруінің экологиялық және әлеуметтік-экономикалық салдарларын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚОӘБ заманауи әдістері, экологиялық сараптама және аудит
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – экологиялық сараптама мен аудитті ұйымдастыру және жүргізу, көзделіп отырған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. шаруашылық қызметтің әртүрлі түрлерін ҚОӘБ жүргізу және жүргізу тапсырмасын жоспарлау, құру; 2. талданып отырған сараптама немесе аудит объектісінің қоршаған ортаға әсер етудің неғұрлым маңызды факторларын бөлу және экологиялық сараптама үшін құжаттама дайындау; 3. шаруашылық қызметтің экологиялық талаптарға сәйкестігін белгілеу және экологиялық сараптама объектісінің іске асырылуына жол берілетіндігін айқындау; 4. ҚОӘБ бойынша қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру және экологиялық реттеу және бақылау мемлекеттік органымен, қоғамдық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау; 5. шаруашылық қызметтің әртүрлі түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін инженерлік-экологиялық зерттеулер жүргізу және тиісті жеке және жиынтық сараптамалық бағалар мен қорытындылар дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: шаруашылық қызметтің түрлерінің экологиялық салдары, экологиялық сараптама тұжырымдамасы, қоршаған ортаға әсерді бағалаудың (ҚОӘБ) міндеттері мен принциптері, экологиялық сараптаманың және ҚОӘБ-дың нормативтік-құқықтық негізі, инвестиция алдындағы және жобалау қызметіндегі шаруашылық қызметтің экологиялық негіздемесінің әдіснамалық ережелері мен принциптері, ҚОӘБ жүргізудің қазіргі заманғы әдістері, шаруашылық қызмет түрлерінің ҚОӘБ, мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу рәсімі, қоғамдық экологиялық сараптаманың міндеттері мен рөлі, экологиялық аудитті жүргізу принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоэкологиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – табиғи геожүйелерді кешенді зерттеуді жоспарлау, табиғи-антропогендік кешендердің экологиялық жағдайын бағалау және оларды оңтайландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. геоэкологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, 2. геожүйелерді трансформациялаудың салдары мен қолдануымен байланысты мәселелерді диагностикалау; 3. геоэкологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, аномалияларды іздеу; 4. қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау және геоэкология және табиғатты пайдалану саласындағы міндеттерді шешу үшін алынған ақпаратты таңдау, талдау және интерпретациялау; 5. табиғи ресурстарды пайдалану процесінде геожүйелердің жай-күйінің уақытша және кеңістіктік даму үрдістерін анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: зерттеу объектілері мен жіктелуі, геоэкологиялық зерттеулердің әдіснамалық негіздері, зерттеулер жүргізудің қазіргі заманғы әдістері(геохимиялық, геофизикалық, ландшафттық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық, дистанциялық, гидрометеорологиялық, аэроғарыштық, картографиялық, математикалық).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геоэкологиялық жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қолданыстағы экологиялық заңнамаға сәйкес жобаларды, мемлекеттік жоспарларды, бағдарламаларды әзірлеу кезінде шаруашылық қызметтің экологиялық негіздемесін жүргізу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ландшафтық-геоэкологиялық карталарды түсіндіру; 2. зерттелетін жердің экологиялық жағдайын сипаттау; 3. шаруашылық қызметтің түрлі түрлерін талдау; 4. өңірлік және жергілікті геоэкологиялық мәселелерді шешу; 5. табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарлау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: геоэкологиялық жобалау нысандары, геоэкологиялық жобалаудың әдіснамалық ережелері мен қағидаттары, геоэкологиялық жобалау кезіндегі инженерлік-экологиялық ізденістер, технологиялар мен жаңа материалдарды, табиғатты пайдалануға лицензияларды, қала құрылысын және өнеркәсіптік жобаларды экологиялық негіздеу, базалық энергетика нысандарын, ГЭС су қоймаларын, құрғату және суару жүйелерін, табиғатты қорғау объектілерін геоэкологиялық жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аумақтардың экологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – ел өңірлерін тұрақты дамыту мақсатында аймақтық экологиялық қауіпсіздік негіздерін түсіну және аймақтық экологиялық жағдайды зерттеудің негізгі әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. алынған білім мен дағдыларды ғылыми зерттеулерде және аумақтық экологиялық жобалаумен байланысты жобалау-өндірістік қызметте қолдану; 2. аймақтық экологиялық қауіпсіздікті қалыптастыру және іске асыру факторларын бағалау; 3. қоршаған ортаның жай-күйін талдау және экологиялық проблемаларды анықтау; 4. табиғатты пайдалануды басқаруды жетілдіру бойынша, антропогендік қызметтің теріс салдарларын болдырмау, азайту және еңсеру бойынша ұсынымдар әзірлеу; 5. әртүрлі аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін қалыптастыру және іске асыру факторларын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігі және оның өңірлік аспектілері, өңірлік экологиялық қауіпсіздіктің теориялық негіздері, өңірлік экологиялық қауіпсіздікті қалыптастыру және іске асыру факторлары, экологиялық қауіпсіздікті басқару тетіктері, өңірлік экологиялық қауіпсіздіктің халықаралық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қалдықтарды қайта өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – өнеркәсіптің түрлі салаларында қатты қалдықтарды өңдеудің негізгі технологиялық сұлбалары мен параметрлерін, қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеудің заманауи технологияларын түсіну және талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қоршаған орта үшін қалдықтардың қауіптілік класын анықтау, қалдықтардың төлқұжаттарын құру; 2. қалдықтарды қайта өңдеу аппараттарының техникалық сипаттамаларын есептеу; 3. қалдықтарды материалдық және энергетикалық өңдеудің оңтайлы технологияларын таңдау және осы процестер үшін технологиялық жабдықты таңдау; 4. қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы өндірістің экологиялық қызметіне зерттеу және бағалау жүргізу және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу; 5. қауіпті қалдықтарды өңдеу жобаларын әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қауіпті қалдықтардың түрлері, құрамы, жіктелуі, паспорттануы, уыттылығы; негізгі нормативтік құжаттар, қалдықтардың қоршаған табиғи ортаға және адамға әсерін нормалау тәсілдері мен бағалау тәсілдері; өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеудің қазіргі және перспективалық тәсілдері мен технологиялық схемалары, қалдықтардың түзілу нормативтері мен лимиттерін, олардың қауіптілік класын есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  1. аумақтың экологиялық қауіпсіздігі дәрежесін бағалау және қоршаған ортаны сауықтыруды жақсарту жөніндегі шараларды әзірлеу үшін қоршаған орта жай-күйінің көрсеткіштерін түсіндіру;

 • Код ON2

  2. химиялық элементтердің таралу, шоғырлану мен көшу заңдылықтарын түсіндіру және жер қыртысы мен топырақ жамылғысының дамуындағы экзогенді және эндогенді процестердің рөлін негіздеу;

 • Код ON3

  3. қазіргі заманғы зерттеу әдістері мен экологиялық нормативтерді пайдалана отырып, қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйіне бақылау мен бағалау, шаруашылық қызметтің экологиялық сараптамасы мен аудитін жүргізу;

 • Код ON4

  4. табиғи ресурстарды пайдалану мен экономиканың өсуі арасындағы өзара байланысты анықтау және табиғатты ұтымды пайдалануды реттеудің әкімшілік және экономикалық тетіктерін қолдануды негіздеу;

 • Код ON5

  5. қабылданатын шешімдерді негіздеу үшін табиғи және табиғи-техногендік нысандардың жай-күйін бағалау бойынша ғылыми ізденістерді жүргізу кезінде геоэкологиялық ақпаратты зерттеудің, интерпретациялаудың және өңдеудің заманауи әдістерін дербес пайдалану.

 • Код ON6

  6. қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, техногендік жүйелердің экологиялық қауіпін мемлекеттік экологиялық бақылау және бағалау рәсімдерін ұйымдастыру, бағалау нәтижелерін талдау және қауіптің қолайлылығы туралы қорытынды жасау;

 • Код ON7

  7. жоспарлау мен болжаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдана отырып, табиғи және техногендік ландшафттарды оңтайлы пайдалану сызбасын құру;

 • Код ON8

  8. табиғи ресурстарды пайдалануды жоспарлау және болжау, оларды пайдалану және қалпына келтіру қарқынын және ел экономикасы үшін маңызын талдау;

 • Код ON9

  9. аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін бағалау үшін өңірлік деңгейде табиғатты пайдалануды басқару құрылымын талдау;

 • Код ON10

  10. табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың, аумақтың экологиялық қауіпсіздігін бағалаудың кешенді сызбаларын әзірлеу;

 • Код ON11

  11. табиғат қорғаудың типтік іс-шараларын, оның ішінде қалдықтарды қайта өңдеу, бүлінген жерлерді қалпына келтіру, ластанған суларды тазарту және атмосфералық ауаны сауықтыру жөніндегі іс-шараларды жобалау және жобалардағы қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеу;

 • Код ON12

  12. қоғам мен экономиканың қазақстандық моделін,ғылымды дамыту факторларын талдау үшін ғылыми-тарихи және философиялық білімді еркін интерпретациялау және шығармашылықпен пайдалану; сабақтар мен тәрбиелік іс-шараларды өткізу кезінде заманауи педагогикалық технологиялар мен тәсілдерді қолдану; тиімді шешімдер қабылдау үшін психологиялық білімді қолдану, жеке өмірі мен кәсіби қызметінде табысты коммуникативтік стратегияларды жүзеге асыру.

Top