Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02113 Кескіндеме в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылыми, білім, мәдени индустриялар және ғылым мен өнер салаларының қажеттілігін қамтамасыз ететін кескіндеме теориясы мен әдіснамасы аясында ғылымның талабына сай кәсіби, ғылыми құзіретті және білікті, ғылыми-педагогикалық мамандарды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M033 Бейнелеу өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогиканың пәні мен міндеттері. Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Педагогиканың өзге ғылым салаларымен байланысы. Педагогика тарихы. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмалары. Педагогика әдіснамасы. Кәсіби құзыреттілік, ЖОО оқытушысының оқыту теориясы. Оқытудың кредиттік технологиясы. БАӨЖ, МҒЗЖ ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдар құру. ЖОО-ндағы тәрбие жұмыстары. Білім берудегі мененджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  С1, С2 (тілдік мамандықтар) деңгейінде шет тілін меңгеру. Монологтық және диалогтық формадағы LSP қарым-қатынас (баяндама, презентация, әңгіме, пікірталас). Ауызша және жазбаша формадағы ғылыми стильдегі грамматиканы меңгеру. Ақпараттық және кәсби ақпараттарды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақала, баяндама, жоба және т.б. жазу, рәсімдеу. Сөздіктермен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс. Екі жақты аударма дағдысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнертеориясы
  Несиелер: 5

  Ежелгі дәуірден XX ғ. дейінгі бейнелеу өнерінің көркем теориясы. Өнер дамуының жалпы заңдары. Әр түрлі өнер түрлерінің ерекшелігі. Өнер синтезінің мәселесі. Өнер тарихындағы ақиқат мәселесі. Өнердегі символдар мен аллегориялар. Өнерді жіктеудің онтологиялық, семиотикалық және функционалдық критерийлері. Әлемдік өнер теориясы бойынша терең білім. Өнер генезисінің жалпы және жеке заңдарын білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық өнертану
  Несиелер: 5

  Өнер педагогикасы пәні және оның педагогикалық ғылым жүйесіндегі орны. Көркем шығармашылық қызметтің пайда болуы және дамуы. Ренессанс дәуіріндегі өнер педагогикасы. XVII-XIX ғасырлардағы Батыс Еуропаның көркем-педагогикалық ілімдерінің идеялары. Көркем академиялардың пайда болуы. Қазақтың дәстүрлі дүниетанымы жүйесіндегі өнер педагогикасы. ХХ ғасырдағы Қазақстандағы педагогикалық өнертанудың қалыптасуы мен дамуы. Егеменді Қазақстанда өнер педагогикасының дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революциялар. Ғылыми ұтымдылық. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми қызметті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы-басқару қызметінің заңдылықтары туралы психологияның бөлімі. Психологиялық жағдайларды, басқару қызметінің ерекшеліктерін талдау. Басқару жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалау және болжау; қызметкерлер қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Басшының басқарушылық қажеттіліктері мен қабілеті. Диагностикалық құралдарды құруды тәжірибелік орындау, басшыларды дайындаудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер cыны мен өнертану әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән өнертану пәндері қатарында көркем сынның рөлін қарастырады; көркем сын ғылымының ғылым ретінде дамуының тарихи экскурсі, сонымен қатар қазіргі заманғы көркем сынның өзекті бағыттарын қарастырады. Арт-сынды білу және түсіну және оның өнертанудағы рөлі. Академиялық рейтинг дағдысы, копирайтинг, арт-менеджмент және мәдени жобаларды басқару саласында жұмыс істеу мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәстүрлi қазақ өнерiнiң бейнелеу тiлi
  Несиелер: 5

  Пән қазақ дәстүрлі өнеріндегі басым мәнерлі құралдардың ерекшелігін зерттейді. Бейнелі тілдің пайда болуы және генезисі. Бейнелі тілдің деректер ретінде өзгеруі немесе жоғалуы. Қазақтардың дәстүрлі өнеріндегі кеңістік және уақыт. Традиционное музыкальное искусство казахов. Дәстүрлі қазақ фольклоры. Қазақ қолөнерін талдау. Қолданбалы өнер дәстүрлері. Керамика. Тоқу. Дәстүрлі қазақ костюмінің Мифопоэтикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер ескерткіштерін сипаттау және талдау
  Несиелер: 5

  Пән визуалды өнер және сәулет туындыларын сипаттау мен талдаудың кәсіби дағдыларына үйретеді. Пән өнердің мәнін анықтаудың негізгі тәсілдерімен таныстырады; бейнелеу өнері және сәулет туындысын құрудың негізгі заңдылықтарын зерттеу; бейнелеу өнерінің әртүрлі түрлерінің тіл ерекшелігін және мәнерлі құралдарын зерттеу; өнер тарихының негізгі санаттарын зерттеу; шығармаларды талдаудың негізгі әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени жобаларды басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мәдениет саласындағы басқару негіздеріне, мәдениет саласындағы менеджмент жүйесінің жалпы принциптеріне, сондай-ақ мәдени сала мекемелеріндегі басқару қызметінің практикалық дағдыларына үйретеді. Білім алушыларда негізгі құзыреттіліктермен қатар мынадай арнайы құзыреттіліктерді қалыптастырады: мәдени менеджменттің ұғымдық аппаратын, категорияларын және принциптерін меңгеру; мәдени процестерді басқарудың нысандары мен әдістерін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығармашылық индустриялар
  Несиелер: 5

  Пән креативті индустриялар секторында жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады, шығармашылық кәсіпкерлік секторы: музыка, бейнелеу және орындаушылық өнер, кино, сән, қолөнер, баспа ісі, Жарнама, дизайн, Сәулет, Интернет және компьютерлік технологиялар кіретін әлеуметтік-мәдени қызметтің толық көрінісін жасайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заман визуалдык өнерінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі ғылымдағы өнерді зерттеу әдістерінің алуан түрлілігін зерттейді. Қазіргі заманғы өнертанулық зерттеу: жанрлар, әдістер, тезаурус. Заманауи өнерді дамытудың өзекті мәселелері. Қазіргі заманғы көркем шығармашылық контекстіндегі көркем мәдениет. Көркем шығармашылықтағы тарихтың жаңа өлшемі. Жаңа мифология және жаңа шындық. Әлемдік өнер және өнертану жүйесіндегі Қазақстан өнері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі өнердегі шығармашылық эксперименттер (практикум)
  Несиелер: 5

  Шығармашылық. Эксперимент. Өнер. Шығармашылық эксперимент әдісі. Contemporary art. Перфомансты құру. Инсталляция құру. Шығу материалдарынан шығармашылық жұмыстар жасау. Фото инсталляцияларды және басқаларды жасау. Суретпен және фотосуреттермен эксперименттер. Қазақстандық суретшілер contemporary art өкілдері. Олардың шығармашылығын практикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Галерея және көрме ісінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән коллекцияның қалыптасу және даму заңдылықтарын ерекше мәдени құбылыс ретінде, әр түрлі дәуірдегі коллекцияны түсіну ерекшеліктерін анықтай отырып, магистранттың ғылыми-зерттеу қызметін жүргізуге, ғылыми ақпаратты жинауға, жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша библиографияны құрастыруға дайындығын ашады. Көркем галереяда жұмыс істей білу, суретшілермен, коллекционерлермен және өнер туындыларын сатып алушылармен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Art-science зерттеулері (практикум)
  Несиелер: 5

  Өнер және ғылым. Көркем және ғылыми. Шығармашылық және технологиялық. Ғылым шығармашылық үшін зерттеу базасы ретінде. Art-science шығармаларының концептуалды интерпретациясы. Art-science шығармашылық жұмыстарын жасау. Art-science тұжырымдамасын құру. Қазақстандық суретшілер Art-science өкілдері. Олардың шығармашылығын практикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 9

  Ғылыми-зерттеу практикасының мақсаты магистранттардың ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Ғылыми-зерттеу практикасы магистранттардың оқу кезінде алған теориялық білімдерін бекітуге және тереңдетуге, өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысы мен педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеруге және дамытуға ықпал етеді. Практика теориялық және практикалық материалды зерделеуде сабақтастықты және бірізділікті қамтамасыз етеді, зерттеу пәніне кешенді көзқарасты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Код ON1

  мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, ғылыми және кәсіби этиканың принциптерді сақтайды, педагогикалық қызметте пәндік, ғылыми-педагогикалық өлшеулерді, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін және нормативтік құқықтық актілер жүйесін дамыту үрдістерін, сондай-ақ электрондық құжаттаманың негіздерін қолдануға қабілетті;

 • Код ON2

  көркемдік және визуалды өнертану теориясы мен әдіснамасы, сондай-ақ ғылыми жобалау, экспозиция және көркемдік бақылау дағдылары мен қабілеттері саласындағы тұтастық және жүйелік білімдерге ие;

 • Код ON3

  өнертану саласында жаңа және күрделі пәнаралық идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеуге, өнертану ғылыми саласының шекараларын кеңейтуге қолайлы үлес қосуға қабілетті;

 • Код ON4

  өнертану теориясы мен әдіснамасы саласындағы өздерінің білімдері мен жетістіктерін, ғылыми қоғамға, соның ішінде үш тілді кең орталарда, әріптестеріне өнердің уақытша және кеңістіктік түрлерін сауатты көрсете алады;

 • Код ON5

  өнер туындыларының әртүрлілігін зерттеу мен талдаудың әр түрлі әдістерін қолдануға, адамның тарихи және мәдени дамуының негізгі кезеңдерін оның барлық нақты заңдарымен біледі, басқа да дамыған елдерде өнерді зерттеудегі негізгі тәсілдермен материалдық және материалдық емес мәдени мұраны зерттеу, сақтау және жылжытудың негізгі үрдістерімен таныс;

 • Код ON6

  білімнің табынуына негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіптік тұрғыда дамуына жәрдемдесе отырып, барлық кәсіби қызметтерді толық іске асыруға байланысты ғылыми, шығармашылық, білім беру және әлеуметтік міндеттерді саралауға және шешуге қабілетті;

 • Код ON7

  ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын, әртүрлі деңгейдегі көркемдік білім бағдарламаларының жетістіктерін диагностикалау және бағалау қолдана алады;

 • Код ON8

  мәдениет және өнер саласындағы жобалық қызметті, әр түрлі форматтағы мәдени жобаларды жоспарлауға және жүзеге асыруға, мәдени байланыстарды дамытуға қолдау көрсетуге қабілетті

Top